13 december 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 13 december 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 12 december 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder

Agendapunten

Vaststelling vertrouwelijk verslag B&W-vergadering d.d. 5 december 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 5 december 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vlaggenprotocol en vlaggenkalender

Het college besluit: 
In te stemmen met het vlaggenprotocol en de vlaggenkalender.

Vanwege de toenemende vraag om te vlaggen op diverse momenten is door het college gevraagd om een vlaggenkalender. Voorgesteld wordt om een lokaal vlaggenprotocol en een vlaggenkalender vast te stellen.

Beleidsregel maatschappelijke participatie en tijdschriftenregeling

Het college besluit:

 1. De huidige beleidsregel maatschappelijke participatie en tijdschriftenregeling gemeente Moerdijk (2015) in te trekken per 1 januari 2023;
 2. In te stemmen met de nieuwe beleidsregel maatschappelijke participatie en tijdschriften-regeling gemeente Moerdijk;
 3. De nieuwe beleidsregel maatschappelijke participatie en tijdschriftenregeling gemeente Moerdijk vast te stellen en in te laten treden per 1 januari 2023.
 4. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Het college van burgemeester en wethouders heeft in zijn vergadering van 4 mei 2015 de beleidsregel maatschappelijke participatie en tijdschriftenregeling gemeente Moerdijk vastgesteld. Gezien de huidige mate van inflatie en de koopkrachtdaling onder onze inwoners, blijken velen van hen niet meer rond te kunnen komen. De huidige inkomensgrens om gebruik te kunnen maken van de voorzieningen zoals beschreven in de beleidsregel maatschappelijke participatie en tijdschriftenregeling bedraagt maximaal 110% van de bijstandsnorm. Ook inwoners met een inkomen boven deze norm ervaren sociale uitsluiting ten gevolge van armoede. Het is om die reden wenselijk dat er een besluit wordt genomen of deze inkomens-grens moet worden verhoogd en welke andere voorzieningen de gemeente aan kan bieden om deze inwoners deel te kunnen laten nemen aan de maatschappij.

Aanpak kopgroep spoorgoederenvervoer 2023 en verder

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde gezamenlijke aanpak regionale lobby spoorgoederen-vervoer
 2. In te stemmen met de overeengekomen financiële bijdrage voor 2023

De afgelopen 2 jaar hebben acht West-Brabantse spoorgemeenten samen met RWB geïnves-teerd in een gecoördineerde aanpak spoorgoederenvervoer in samenhang met de omgevings-kwaliteit. Geluid, trillingen, veiligheid, gezondheid en wonen zijn hierin meegenomen. Daarbij zijn naast provincie, Omgevingsdienst en Veiligheidsregio intussen ook bedrijven en bewoners-verenigingen betrokken. De lobby richting Rijk loopt.

De opdracht van mei 2020 is daarmee formeel afgerond. De betrokkenen gemeenten wensen de lobby te continueren. Gezien de dynamiek is het nodig jaarlijks aan de hand van de actualiteit te besluiten over de inzet voor een volgend jaar, waarbij we als overheden in coalitieverband met bewoners en bedrijven willen blijven opereren. Er is een plan van aanpak opgesteld voor 2023.

Aanvraag omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuwe woning op het perceel aan de Klundertseweg naast nummer 32 in Zevenbergen.

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad te informeren over het initiatief met een raadsinformatiebrief;
 2. Een ontwerp besluit hogere waarden geluid ter inzage te leggen vanwege een overschrijding van de voorkeurswaarde voor het wegverkeerslawaai, ten gevolge van het verkeer op de Klundertseweg/Pelikaan en de rijksweg A17/A59;
 3. Een ontwerp omgevingsvergunning ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
 4. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning of het ontwerp besluit hogere waarden geluid worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning te verlenen en een besluit hogere waarden geluid te nemen.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het bouwen van een nieuwe woning op het perceel aan de Klundertseweg, naast nummer 32, in Zevenbergen. De aanvraag is in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan, omdat de beoogde nieuwbouwwoning is geprojecteerd op gronden met de bestemming ‘Tuin’. Binnen de bestemming ‘Tuin’ is het bouwen van een nieuwe woning niet toegestaan. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure gevoerd. Door middel van een ruimtelijke onderbouwing is aangetoond dat de beoogde nieuwe woning ruimtelijk acceptabel is. Het college heeft besloten medewerking te verlenen aan deze gebruiksverandering.

Basissubsidie Kindervreugd 2023

Het college besluit:

 1. Speeltuinvereniging Kindervreugd voor 2023 8 basissubsidies en 5 plussubsidies te verlenen met een totaal van € 7.718,-;
 2. De kosten te dekken uit de reguliere budgetten voor basissubsidies.

Wij geven als gemeente jaarlijks aan meer dan 250 organisaties subsidies. Om dit in goede banen te leiden stellen wij nadere regels op zodat voor de organisaties helder is waar zij aan toe zijn en welke doelstelling wij als gemeente hebben en wat ze van ons kunnen verwachten. Voor na genoeg alle regels bestaat een uitzondering. Zo ook voor de Nadere regels Basissubsidies Vrijwilligersorganisaties. Uit administratief praktische overwegingen is in de regels opgenomen dat een aanvrager maximaal 3 basissubsidies kan aanvragen. Voor alle aanvragen werkt dit goed. Behalve voor Kindervreugd. Zij hebben een dermate divers aanbod, en dat steunt het college van harte, dat zij eigenlijk in aanmerkingen moeten komen voor 8 basissubsidies. Omdat Kindervreugd voldoet aan het beleidsdoel van de nadere regels heeft het college besloten om een uitzondering te maken. Voor 2023 verleend het college de 8 basissubsidies met een totaal bedrag van € 7.718,-

Principeverzoek Zwingelspaansedijk 16 Fijnaart

Het college besluit:

 1. In principe medewerking te verlenen aan het verzoek het bouwvlak te vergroten naar 2 hectare, waarbij maximaal 1,5 hectare benut mag worden voor de intensieve veehouderij en de rest van het bouwvlak benut wordt voor de grondgebonden tak van het bedrijf;
 2. Een overeenkomst te sluiten met de initiatiefnemer op basis waarvan de risico’s voor de ontwikkeling door de initiatiefnemer worden gedragen.

Het agrarisch bedrijf aan de Zwingelspaansedijk 16 in Fijnaart heeft een principeverzoek ingediend om het bouwvlak te vergroten. Op de locatie is een intensieve pluimveehouderij gevestigd. Het bedrijf heeft ook een neventak akkerbouw.

Doel is de pluimveehouderij om te vormen naar een duurzamere bedrijfsvoering, waarbij de dieren meer ruimte en uitloopmogelijkheden krijgen. Omdat het doel is het aantal dieren gelijk te houden, is meer ruimte nodig. De wens is twee stallen met uitloopruimte bij te bouwen en aan de bestaande stallen een uitloopmogelijkheid aan te bouwen. Hiervoor is het nodig het bouwvlak te vergroten. Het college besluit in principe aan het verzoek mee te werken. Om de vergroting van het bouwvlak mogelijk te maken is het opstellen van een nieuw bestemmingsplan nodig.

Subsidieverlening 2023 Stichting Cultuur Moerdijk

Het college besluit:

 1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Stichting Cultuur Moerdijk in 2023 een voorlopige subsidie toe te kennen van €32.250 voor de diverse culturele activiteiten.
 2. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2023 voor Stichting Cultuur Moerdijk;
 3. De kosten hiervoor ten laste te brengen van Kunstbeoefening en -bevordering €32.250, productnummer 653001/ kostensoort 44384 Budgetsubsidies.

Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) is uitgegroeid tot een overkoepelende stichting met als kern-taak het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord. De stichting werkt op basis van hun beleidsplan 2017-2020. De Stichting heeft vijf beleidsambities bepaald die aansluiten op het gemeentelijke beleid uit de paraplunota Maatschappij. In 2023 werkt SCM aan een nieuw beleidsplan. Het college heeft besloten voor de uitvoering van de diverse culturele activiteiten Stichting Cultuur Moerdijk in 2023 een voorlopige subsidie van €32.250 te verlenen. SCM bevordert het culturele leven in de gemeente Moerdijk door het organiseren, ondersteunen en begeleiden van bestaande en nieuwe culturele projecten voor verschillende doelgroepen. Er staan onder andere de volgende activiteiten gepland: concerten, exposities, het organiseren van de Kunst- en Monumentenroute en filmvoorstellingen van het filmhuis Cine 7. Daarnaast worden de banden in het culturele en maatschappelijke veld actief versterkt door het jaarlijks organiseren van een netwerkdag voor het culturele en maat-schappelijke veld, het faciliteren van culturele verenigingen, de uitreiking van de Moerdijkse Cultuurprijs en het project Kunst op School. SCM functioneert als vraagbaak en centraal punt voor organisatoren en vrijwilligers van culturele activiteiten in de gemeente Moerdijk (platform-functie) en zet zich in 2023 in om het culturele leven na de COVID-19 periode een impuls te geven. SCM draait bij de uitvoering van deze activiteiten volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers.

Toestemming ondertekening 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Het college besluit:

 1. Gelet op de verkregen toestemming van de raad definitief in te stemmen met de 8e wijziging van de gemeenschappelijke  Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant.
 2. De burgemeester toestemming te verlenen om de 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling namens het college te ondertekenen.

De gemeenteraad heeft op 8 december 2022 ingestemd met de 8e wijziging van de Gemeen-schappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant. De burgemeester tekent nu namens het college de 8e wijziging.

Vaststelling subsidie 2020 en 2021 Stichting Leergeld (herstelbesluit)

Het college besluit:

 1. Het collegebesluit van 11 oktober 2022 inzake de vaststelling subsidie Stichting Leergeld 2020 en 2021 in te trekken;
 2. Het jaarverslag en de jaarrekening 2020 ter kennisgeving aan te nemen en het subsidie-bedrag van 2020 vast te stellen op € 24.803;
 3. Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 ter kennisgeving aan te nemen en het subsidie-bedrag van 2021 vast te stellen op € 16.834;
 4. Het terugvorderen van € 55.070 subsidie uit boekjaar 2021 en 2020; 
 5. Dit schriftelijk aan Stichting Leergeld kenbaar te maken via bijgaande beschikking.

Stichting Leergeld helpt gezinnen in een lastige financiële situatie door kinderen te voorzien in leermiddelen of andere ondersteunende materialen, om de negatieve gevolgen van armoede op de ontwikkeling van kinderen in gemeente Moerdijk zo veel mogelijk te beperken. Op grond van een beoordeling van de jaarverslagen en de jaarrekeningen over 2020 en 2021 zijn de subsidies over die jaren definitief vastgesteld. De definitieve subsidie is op een lager bedrag vastgesteld dan vooraf is verleend. Om die reden wordt de teveel ontvangen subsidie teruggevorderd. Stichting Leergeld hield in 2020 en 2021 subsidie over vanwege een afname in het aantal aanvragen door corona. In maart en april 2022 hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen gemeente Moerdijk en Stichting Leergeld over de overgang van een subsidierelatie naar een inkooprelatie. Op 11 oktober 2022 is de definitieve subsidie over 2020 en 2021 vastgesteld. Bij controle bleken de vastgestelde bedragen onjuist. Om die reden wordt het college gevraagd een herstelbesluit te nemen.

Normatieve Huisvestingscomponent JeugdzorgPlus

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het verzoek van jeugdzorgaanbieder Almata om de Normatieve huisvestingscomponent met 10% te indexeren.
 2. Met dit bedrag is al rekening gehouden in de begroting 2022 en 2023.

Sinds 2020 hebben de jeugdhulpregio’s West-Brabant Oost, West-Brabant West en Zeeland een contract met  jeugdzorgaanbieder Almata voor het bieden van JeugdzorgPlus. Bij deze vorm van hulp is verblijf noodzakelijk. Om deze reden ontvangen gemeenten middelen om JeugdzorgPlus instellingen tegemoet te komen in de huisvestingskosten, de Normatieve Huisvestingscompo-nent. De huisvestingskosten zijn het afgelopen jaar enorm gestegen. Het college van burge-meester en wethouders van de gemeente Moerdijk heeft ingestemd met indexering van de Normatieve Huisvestingscomponent met 10%.

Onderwijs Huisvesting Programma 2023 en Onderwijs Huisvesting Overzicht 2023

Het college besluit:

 1. In te stemmen, op grond van artikel 31 van de verordening voorzieningen huisvesting onder-wijs Moerdijk (2020), met de indexering normbedragen onderwijs huisvesting 2022 en 2023:
 2. (vervangende) nieuwbouw en uitbreiding: 2022: 1,0492 index 2023: 1,0549 index
 3. eerste inrichting (onderwijsleerpakket en meubilair / leer- en hulpmiddelen): 2022: 1,0182 index 2023: 1,1462 index;
 4. In te stemmen met het Onderwijs Huisvesting Programma 2023 (OHP 2023) en Onderwijs Huisvesting Overzicht 2023, met afwijzing van de ingediende aanvraag herstel constructie-fouten (verbetering binnenklimaat) Markland College Zevenbergen;
 5. Het bekostigingsplafond voor 2023 vast te stellen op € 0,00;
 6. In te stemmen met het in kennis stellen van de schoolbesturen van het OHP 2023, het Onderwijs Huisvesting Overzicht 2023 en de indexering normbedragen onderwijs huis-vesting 2022 en 2023;
 7. In te stemmen met het kennis stellen van de raad met bijgevoegde raadsinformatiebrief van het OHP 2023 en het Onderwijs Huisvesting Overzicht 2023.

Het college dient de normbedragen in de verordening jaarlijks te indexeren. De prijsbijstellingen 2022 en 2023 zijn door de VNG bekend gemaakt. Het college stelt jaarlijks het Onderwijs Huis-vesting Programma en Onderwijs Huisvesting Overzicht vast, op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen. Alleen stichting Markland College heeft één aanvraag ingediend voor 2023: Herstel constructiefouten (verbetering binnenklimaat) voor Markland College Zevenbergen.

Het college heeft besloten de aanvraag af te wijzen en te plaatsen op het Onderwijs Huisvesting Overzicht 2023, omdat geen sprake is van constructiefouten maar van onderhoud (incl. aanpassing). Het schoolbestuur is hier zelf voor verantwoordelijk op grond van de regelgeving.

Projectaanpak beleidskader toekomstbestendige buitensportaccommodaties

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de projectaanpak voor een nieuw beleidskader Toekomstbestendige Buitensportaccommodaties.
 2. In te stemmen met het benodigde budget en het bijbehorende dekkingsvoorstel.
 3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Het huidige buitensportbeleid van gemeente Moerdijk biedt onvoldoende kader om antwoord te geven op verschillende vraagstukken. Daarmee is het beleid minder goed toepasbaar en toe aan actualisatie. Voor de komende periode is een projectaanpak opgesteld om aan de slag te gaan met de volgende opgaves:

 • Realiseren van een beleidskader Toekomstbestendige buitensportaccommodaties.
 • Realiseren van een heldere en eenduidige beheer & eigendom situatie van de buitensport-accommodaties
 • Realiseren van duurzaamheidsopgave
 • Een helder advies uitbrengen over de rolverdeling gemeente en vereniging ten aanzien van de buitensportaccommodaties

Het doel van deze projectaanpak is tweeledig:

 1. Komen tot een bestuurlijk vastgesteld beleidskader Toekomstbestendige buitensport-accommodaties, inclusief harmonisatievoorstellen. Hiermee anticipeert de gemeente Moerdijk op de vele, snelle veranderingen in haar ‘omgeving’.
 2. Opleveren van een organisatieadvies aan het college over de rol van de gemeente in relatie met de buitensportvoorzieningen. In dit advies wordt een organogram opgenomen, functie-beschrijving, taken en verantwoordelijkheden.

Verweer beroep bp Bedrijventerrein Molengors

Het college besluit:

In te stemmen met het verweerschrift en deze aan de Raad van State toe te sturen.

Tegen het besluit van de gemeenteraad van 14 juli 2022 om het bestemmingsplan Bedrijven-terrein Molengors en het Parapluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors gewijzigd vast te stellen zijn drie beroepschriften ingediend. De gemeente is in de gelegenheid gesteld om uiterlijk 14 december een verweerschrift in te dienen. Het college besluit in te stemmen met het opgestelde verweerschrift en deze toe te sturen aan de Raad van State.