13 september 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 13 september 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 13 september 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder
G.J.M. Blom wethouder
C.J.A. van Dorst wethouder
P. Joosten wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 6 september 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 6 september 2022

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Principeverzoek woningbouw locatie Koning Haakonstraat 10-12 Moerdijk

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het principeverzoek van Remmers Bouwgroep om de bedrijfslocatie Koning Haakonstraat 10-12 in Moerdijk te mogen transformeren naar 24 woningen.
 2. Medewerking te verlenen aan het onderzoeken van de haalbaarheid van het principeverzoek om de bedrijfslocatie Koning Haakonstraat 10-12 in Moerdijk te mogen ontwikkelen naar 24 woningen waarvan 5 in de categorie goedkoop, 11 in de categorie middelduur en 8 in de dure prijscategorie.
 3. Het wijzigen van de bestemming bedrijvigheid van een aanliggend gemeentelijk perceel, naar een bestemming die beter in de woonomgeving past, betrekken bij het haalbaarheidsonderzoek van het woningbouwinitiatief.

Voor de locatie Koning Haakonstraat 10-12 in Moerdijk heeft de eigenaar een principeverzoek ingediend. Het betreft het transformeren van een bedrijfsbestemming naar een woonbestemming voor 24 woningen in diverse typen en prijsklassen. Dit initiatief kan bijdragen aan een flinke verbetering van de leefomgeving omdat op de locatie op dit moment leegstaande bedrijfspanden staan. Vandaar dat het college van B&W positief besluit om de haalbaarheid van dit initiatief te onderzoeken.

Voortzetting gebruik sportcomplex de Borgh

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de “Vervolgovereenkomst tot het gebruik van de sporthal en sportzaal in sportcomplex de Borgh ten behoeve van gymonderwijs voor scholen en verenigingen”.
 2. In het raadsvoorstel dat naar verwachting in november 2022 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd voor de bouw van een nieuwe sporthal de extra financiële middelen vragen voor 2023 en 2024 van € 70.572 en voor 2025 van € 45.429.

De overeenkomst tot het gebruik van de sporthal en sportzaal in sportcomplex de Borgh ten behoeve van  gymonderwijs voor scholen en verengingen, welke in oktober 2020 is aangegaan, loopt op 30 september 2022 af. De huidige eigenaar van het sportcomplex heeft een voorstel gedaan voor voortzetting van het gebruik tegen nieuwe voorwaarden voor een periode van drie jaar.

Gladheidbestrijdingsplan 2022 - 2023

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het gladheidbestrijdingsplan 2022-2023.
 2. Het gladheidbestrijdingsplan 2022-2023 ter inzage leggen.

Jaarlijks wordt het gladheidbestrijdingsplan geactualiseerd zodat er ingespeeld kan worden op nieuwe ontwikkelingen, zoals nieuwe routes in nieuwe woonwijken. Op basis van de evaluatie van het gladheidbestrijdingsseizoen 2021-2022 wordt een aantal actualisaties en verbeteringen doorgevoerd. Deze zijn verwerkt in het gladheidbestrijdingsplan 2022 - 2023.

Halfjaarlijkse rapportage eerste helft van 2022 P153b. Heropenen Roode Vaart en
Herinrichting Markt Zevenbergen.

Het college besluit:

 1. Deze halfjaarlijkse rapportage Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt middels een
  raadsinformatiebrief aan te bieden aan de raad.
 2. Op grond van artikel 25 lid 2, artikel 55 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet
  geheimhouding op te leggen op het raadsvoorstel wordt gevoegd. De geheimhouding
  betreft tevens hetgeen met betrekking tot dit overzicht besproken wordt in een besloten
  vergadering.
 3. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel
  25 lid 3 Gemeentewet.
 4. De SOK partners te informeren over de voortgang middels deze rapportage

Overeenkomst Visit Brabant recreatieve routes regio West-Brabant

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de vierjarige Samenwerkingsovereenkomst coördinatie, beheer en
  onderhoud recreatieve routes regio West-Brabant met als ingangsdatum 1 juli 2022
 2. De bewegwijzeringsmaterialen die door Regio West-Brabant zijn aangekocht en in onze
  gemeente zijn geplaatst, met terugwerkende kracht, per 1 juli 2022 in eigendom te
  aanvaarden

RWB draagt haar taken op het gebied van onderhoud en beheer van routes over aan VisitBrabant. De gemeente sluit hier, samen met de andere West-Brabantse gemeenten, een samenwerkingsovereenkomst voor af met VisitBrabant.

Vaststelling Nota Bodembeheer

Het college besluit:

 1. In te stemmen met ambtshalve wijzigingen en reactie op zienswijze ATM;
 2. In te stemmen met de Nota Bodembeheer 2022-2032;
 3. De raad te verzoeken de Nota Bodembeheer 2022-2032 vast te stellen door middel van
  bijgevoegde raadsvoorstel;
 4. De raad daarbij tevens te verzoeken de Nota Bodembeheer 2018 en de Nota
  Bodembeheer PFAS 2020 op het moment van inwerkingtreding van de Nota Bodembeheer
  2022-2032 in te trekken.

Het college heeft besloten de raad te verzoeken de Nota Bodembeheer 2022-2032 vast te stellen. Omdat het bevoegd gezag van het Besluit Bodemkwaliteit onder de omgevingswet van de provincie wordt overgedragen naar de gemeente, moet de gemeente zelf regels opstellen. Deze zijn opgenomen in de Nota Bodembeheer 2022-2032 met als doel de bodem binnen gemeente Moerdijk te beschermen en de uitvoering van werken met grondverzet binnen de gemeente Moerdijk te vereenvoudigen.

Voortzetting samenwerking Zuidwestelijke Delta 2022-2027

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta
  2022-2027;
 2. Instemmen met het dekken van de kosten € 5.250 per jaar uit product watertaken;

De burgemeester besluit:
Wethouder Dhr. B. Blom een volmacht te geven de Bestuursovereenkomst Samenwerkingsverband Zuidwestelijke Delta 2022-2027 namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen.

Als gemeente Moerdijk zijn we onderdeel van de Zuidwestelijke Delta. Daarbinnen wordt ingezet om de Deltawateren op een juiste wijze duurzaam te ontwikkelen, rekening houdend met klimaatverandering en de effecten op verbetering van zoetwaterstructuur en de natuur. Daarnaast is een belangrijk onderdeel van de Zuidwestelijke Delta dat zij betrokken is bij verschillende landelijk kennisprogramma’s zoals: energietransitie en circulaire economie, systeemveranderingen en de relatie met overige watergebonden deltafuncties, de veranderende zoetwatersituatie en de betekenis hiervan voor de landbouw. Als gemeente Moerdijk hechten we belang aan deze samenwerking en daarom zetten we de samenwerking met de Zuidwestelijke Delta voort, in elk geval voor de periode 2022-2027. Hiervoor stellen we een bijdrage beschikbaar van € 5.250 per jaar voor een programmamanager en een ondersteunend werkteam om de uitvoering te verbeteren.