15 november 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 15 november 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 08 november 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
A.M.J. Dingemans 
wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
Afwezig:
G.J.M. Blom wethouder

Agendapunten

Vaststelling vertrouwelijk verslag B&W-vergadering d.d. 8 november 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 8 november 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen

Principeverzoek De Langeweg 13b Zevenbergen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het principeverzoek;
 2. Voor dit verzoek het standpunt ‘nee, tenzij’ in te nemen. Voor de invulling van de ‘tenzij’ geldt dat eerst de volgende punten voldoende uitgewerkt moeten worden:
  1. Hoe de energievraag op een duurzame wijze wordt opgelost;
  2. Een voldoende uitwerking van het dynamisch afwegingskader waarbij goed wordt stilgestaan bij de balans tussen economische ontwikkeling en leefomgeving;
  3. Een voorstel voor landschappelijke inpassing, die voldoet moet worden aan de ontwerpuitgangspunten van het Landschapskwaliteitsplan;
  4. De extra verkeersbewegingen als gevolg van de uitbreiding en het effect van het afslaand verkeer op de doorgaande provinciale weg;
  5. Het voeren van een omgevingsdialoog vooraf, zodat de mening van omwonenden meegewogen kan worden.
  6. Het zeer restrictief omgaan met toestaan van belichting.

Door de eigenaar van het bestaande glastuinbouwbedrijf aan De Langeweg 13b te Zevenbergen is een principeverzoek ingediend voor de uitbreiding van het bedrijf. Het gaat om een uitbreiding van circa 18 hectare, deels uitgevoerd in kassen en deels met extra bedrijfsruimte. De ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan Buitengebied. De uitbreiding past gedeeltelijk niet binnen het gebied dat in de provinciale Interimomgevingsverordening is aangeduid als ‘glastuinbouw doorgroeigebied’. Het college besluit voor dit principeverzoek het standpunt ‘nee, tenzij’ in te nemen. De ‘tenzij’ houdt in dat eerst een aantal punten verder onderbouwd moeten worden, zoals de oplossing van energievraag en de invloed van dit plan op de omgeving, en dat eerst een omgevingsdialoog gevoerd moet worden.

8e Wijziging Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de 8e wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belasting- samenwerking West Brabant.
 2. Hiervoor toestemming te vragen aan de gemeenteraad.

In de concept 8e Wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking WestBrabant wordt geregeld dat:

 • De gemeente Loon op Zand toetreedt tot de Gemeenschappelijke Regeling Belastingsamenwerking West-Brabant met ingang van 1 januari 2023. Het Algemeen Bestuur van de BWB heeft op 8 juli jongstleden ingestemd met het voorleggen ervan aan de raden van de deelnemers.
 • Het schrappen van artikel 40a van de GR BWB in verband met de inwerkingtreding van de Wet elektronische publicatie.

Beslissing op bezwaarschrift door betrokkene namens Stichting Graanpop Events

Het college besluit:

 1. Kennis te namen van het advies van de vaste adviescommissie voor bezwaarschriftend.d. 21 juli 2022.
 2. Het ingediende bezwaarschrift van betrokkene namens Stichting Graanpop Events, conform het uitgebrachte advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften, niet ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Op 16 mei 2022 heeft het college besloten de door Stichting Graanpop Events aangevraagde evenementensubsidie niet te verlenen. Betrokkene heeft namens Stichting Graanpop Events een bezwaarschrift ingediend naar aanleiding van het collegebesluit. Dit bezwaarschrift is op 21 juli 2022 door de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften behandeld. De commissie heeft geadviseerd het bezwaarschrift niet ontvankelijk te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Routekaart stalaanpassingen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Routekaart stalaanpassingen;
 2. Met een brief het college van Gedeputeerde Staten op te roepen de datum van 1 januari 2024 die voor het uitvoeren van de stalaanpassingen is gesteld, te heroverwegen.

In de Interim Omgevingsverordening heeft de provincie Noord-Brabant regels opgenomen over het doen van stalaanpassingen bij veehouderij bedrijven, om de uitstoot van schadelijke stoffen te beperken. Doel is het leveren van een substantiële bijdrage aan de Rijksdoelen op dit gebied. De regeling betekent dat veel veehouders voor 1 januari 2024 aanpassingen in hun bedrijf moeten doorvoeren. De ontwikkelingen op het gebied van stikstof gaan snel, mede als gevolg van steeds nieuwe uitspraken van rechtbanken, ook over de toe te passen stalsystemen. Het is daarom voor veehouders op dit moment lastig om een goede keuze te maken voor een stalsysteem dat voldoet aan de regels en die een juridische toets kan doorstaan. Vanwege deze onduidelijkheid roept het college van burgemeester en wethouders het college van Gedeputeerde Staten op de datum van 1 januari 2024 die opgenomen is in de Interim Omgevingsverordening en de Omgevingsverordening Noord-Brabant te heroverwegen.

Startdocument fase 3 Centrumontwikkeling Klundert

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met het startdocument voor fase 3 van de centrumontwikkeling van Klundert, met als kernpunten:
  1. Het herinrichten van De Doorsteek;
  2. Het herinrichten van de Westerstraat;
  3. Het uitbreiden van de supermarkt;
 2. De intentieovereenkomst voor het herinrichten van De Doorsteek ter ondertekening voor te leggen aan de eigenaren van de overkapping van De Doorsteek;
 3. De intentieovereenkomst voor het uitbreiden van de supermarkt ter ondertekening voor te leggen aan de eigenaar van de supermarkt.

In 2021 heeft de gemeenteraad een krediet beschikbaar gesteld voor de reconstructie van de vlonders. Dit was fase 1 van de centrumontwikkeling en is gereed. Fase 2 is de herinrichting van de Voorstraat, Molenstraat en Zevenbergschepoort. Hiervoor heeft de gemeenteraad ook een krediet beschikbaar gesteld en deze werkzaamheden zijn momenteel in voorbereiding. De uitvoering staat gepland voor het 1e kwartaal van 2023. De 3e en laatste fase van de centrumontwikkeling is de herinrichting van De Doorsteek en de Westerstraat. Daarnaast nemen we hierin de plannen mee voor de uitbreiding van de supermarkt. Voor deze fase starten we een “nieuw” project en beginnen we met een startdocument.

Op basis van een vastgesteld startdocument starten we een haalbaarheidsstudie (initiatieffase). Het startdocument heeft ten doel een goede afbakening van het project te maken en fase 3 van de centrumontwikkeling in te kaderen. Daarnaast hebben we te maken met externe partijen als (mede)eigenaren en willen we dit project gezamenlijk oppakken. Daarom maken twee intentieovereenkomsten onderdeel uit van het startdocument. De eerste over- eenkomst sluiten we met de eigenaren van de overkapping van De Doorsteek. De tweede overeenkomst sluiten we met de eigenaar van de supermarkt. Het doel van deze overeenkomsten is een gezamenlijke aanpak waarbij we de verantwoordelijkheden en afspraken op de juiste manier regelen en vastleggen. Het doel van de 3e fase van de centrumontwikkeling Klundert is het centrum aantrekkelijk en levendig houden voor zowel de eigen inwoners als voor bezoekers. Het streven is de centrumontwikkeling in 2026 af te ronden.