22 maart 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 22 maart 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 22 maart 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 15 maart 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 15 maart 2022

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Nadere regels Evenementensubsidie

Het college besluit:

 1. De nadere regels Evenementensubsidie vast te stellen;
 2. De nadere regels Evenementensubsidie die in werking is getreden op 26-10-2017 in te trekken

Voor het college zijn evenementen een visitekaartje om de gemeente Moerdijk op de kaart te zetten. Oorspronkelijk had het college twee subsidieregelingen opgezet om het organiseren van evenementen in de gemeente Moerdijk te stimuleren. Het gaat om de evenementensubsidie waarbij op basis van cofinanciering evenementen een maximale subsidie van € 3.000,- kunnen krijgen en de subsidie regeling Moerdijk Marketing. Omdat de regeling Moerdijk Marketing niet effectief bleek heeft het college deze stop gezet. De regeling evenementensubsidie is wel effectief. Om de grotere evenementen te blijven stimuleren heeft het college besloten om het maximale bedrag van deze regeling op te hogen van €3.000,- naar €10.000,-, Organisatoren kunnen subsidie krijgen voor de volgende activiteiten:

 • Huur materialen ten behoeve van de uitvoering van het evenement;
 • Materialen ter promotie van het evenement;
 • Huur van locatie(s) ten behoeve van de uitvoering van het evenement.

Alle overige kosten zijn uitgesloten voor subsidie.
Voor elke euro die ze aan deze activiteiten uitgeven krijgen ze 50 cent subsidie tot een maximum subsidiebedrag van €10.000,-

Vaststellen Beleidsregel integrale aanpak illegaal vuurwerk gemeente Moerdijk 2022

Het college besluit:

 • De beleidsregel integrale aanpak illegaal vuurwerk gemeente Moerdijk 2022 vast te stellen

De burgemeester besluit:

 • De beleidsregel integrale aanpak illegaal vuurwerk gemeente Moerdijk 2022 vast te stellen

Binnen de gemeente Moerdijk constateert de politie de laatste jaren steeds meer verboden opslag van vuurwerk in woningen en andere panden. Steeds vaker gaat het daarbij om zwaarder en gevaarlijker professioneel vuurwerk of zelfgemaakt vuurwerk. Het risico voor niet alleen de gebruiker, maar ook voor de directe leefomgeving is vaak zeer groot. Bij brand of explosie of andere ongelukken, ontstaat mogelijk zware schade aan personen en panden. Dit is niet wenselijk. Om verboden opslag van vuurwerk tegen te gaan, hebben het college van burgemeester en wethouders en de burgemeester zelfstandige handhavingsbevoegdheden. Om de inzet van die bevoegdheden goed te kunnen uitvoeren, stellen het college en de burgemeester de Beleidsregel integrale aanpak illegaal vuurwerk gemeente Moerdijk 2022 vast. In de beleidsregel is geregeld wie (burgemeester of college) wat (waarschuwing, last onder dwangsom, sluiten pand) doet, als er sprake is van een verboden vuurwerkopslag in een pand. Door handhavend op te treden tegen deze verboden vuurwerkopslag ontstaat een veilige en leefbare leefomgeving.

Algemene gedoogverklaring voor tijdelijke noodopvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne

 1. Het college besluit:
  Een algemene gedoogverklaring af te geven voor de tijdelijke noodopvanglocaties van vluchtelingen tot en met 31 december 2022.
 2. Hierbij de voorwaarde te stellen dat deze locaties voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit 2012 voor wat betreft gezondheid, constructieve veiligheid en brandveiligheid.

Door de oorlog tussen Rusland en Oekraïne is er een grootschalige vluchtelingenstroom op gang gekomen. De rijksoverheid verzocht de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant om 2000 vluchtelingen op te vangen. De gemeente Moerdijk neemt hierin vanzelfsprekend haar verantwoordelijkheid. Voor nu is het belangrijk dat de acute behoefte voor de tijdelijke noodopvang wordt geregeld. Er is immers sprake van een zwaarwegend humanitair belang. Het college vindt het belangrijk dat deze locaties veilig en verantwoord zijn. Het college kiest er voor dit te doen in de vorm van een algemene gedoogverklaring, die geldt tot 1 januari 2023. Hiermee kunnen, in afwijking van de geldende bestemmingsplanvoorschriften, noodopvanglocaties voor vluchtelingen uit Oekraïne worden gerealiseerd. Het regelen van deze tijdelijke huisvesting met een aanvraag omgevingsvergunning volgens de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht duurt voor deze uitzonderlijke situaties veel te lang. Mogelijke permanente opvanglocaties worden wel met een aanvraag omgevingsvergunning gerealiseerd. Tegen deze gedoogverklaring kan geen bezwaar of beroep worden ingesteld. Het is wel mogelijk voor belanghebbenden om een handhavingsverzoek in te dienen, waarop dan een besluit van het college volgt, waartegen wel rechtsbescherming openstaat.

Definitieve vaststelling subsidie GGZ collectieve jeugdpreventie 2020

Het college besluit:

 1. De subsidie voor de uitvoering van de GGZ collectieve jeugdpreventieactiviteiten 2020 Piep zei de Muis en Head Up aan GGZ WNB definitief vast te stellen op een bedrag van € 34.850,09.
 2. De bijdrage voor Pilot KOPP/KVO Inloopgroep 8-12 jaar vast te stellen op € 6.221,14 en de bijdrage voor de regionale Kopp/KVO- en de Brussengroepen voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 8-12 en 12-18 jaar in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom vast te stellen op €10.880,36.

Met betrekking tot activiteiten collectieve jeugdpreventieve GGZ heeft het college besloten om de voor 2020 toegekende voorlopige subsidie vast te stellen op basis van de inhoudelijke en financiële verantwoording 2020. De activiteiten collectieve jeugdpreventie richten zich op kinderen en jongeren die in hun thuissituatie of directe omgeving te maken hebben met spanningen en stress als gevolg van situaties, zoals: een ouder die ernstig ziek of depressief is, ouders die gaan scheiden, veel ruzie of geweld thuis, iemand overlijdt, een broertje of zusje dat ernstig ziek is. Ook zijn er kinderen met ouders of broers/zussen met psychische problemen. Verder is een toenemende problematiek van jongeren met depressieve klachten te zien. De gemeente Moerdijk wil de Moerdijkse kinderen en jongeren die hiermee te maken hebben in een zo vroeg mogelijk stadium en zo dichtbij mogelijk ondersteunen en begeleiden.

Hiervoor heeft de gemeente Moerdijk in 2020 de volgende GGZ jeugdpreventieprogramma’s:

 • Het project Piep zei de Muis;
 • Het project Head Up;
 • De regionale Kopp/KVO- en de Brussengroepen die in de gemeenten Roosendaal en Bergen op Zoom worden georganiseerd voor de regio;
 • De Kopp/KVO-inloopgroep 8-12 jaar die in 2020 als pilot in de gemeente Moerdijk zelf wordt georganiseerd.

Het eindtotaal in de financiële eindverantwoording subsidie GGZ Preventiegroepen 2020 Moerdijk voor de subsidie van Piep zei de muis, Head up en Pilot Kopp/KVO komt uit op € 41.071,23. De kosten voor de regionale Kopp/KVO- en de Brussengroepen bedroegen € 10.880,36 in 2020.

Randweg Klundert – Nota inspraak en vooroverleg

Het college besluit:

 • Kennis te nemen van de ingediende vooroverleg- en inspraakreacties;
 • In te stemmen met de voorgestelde beantwoording en wijzigingen zoals opgenomen in de Nota Inspraak en vooroverleg;
 • In te stemmen met het uitgevoerde archeologisch onderzoek, inclusief de opmerkingen van de regioarcheoloog in de beoordeling van 23 februari 2022;
 • In het ontwerpbestemmingsplan voor drie locaties in het plangebied een Waarde – Archeologie 4 op te nemen, met bijbehorende regels;
 • Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.BPBGRandwegKl-BP30) voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen.

Het voorontwerp bestemmingsplan voor de aanleg van een nieuwe randweg bij Klundert heeft in oktober en november 2021 voor de periode van 6 weken ter inzage gelegen. Het plan is daarnaast toegestuurd aan een aantal overheidsinstanties voor het wettelijk vooroverleg. Op het plan zijn een aantal vooroverleg- en inspraakreacties ingediend. In de Nota Inspraak en vooroverleg zijn deze reacties samengevat en voorzien van een reactie. Als gevolg van de ingediende reacties worden een aantal wijzigingen in het bestemmingsplan doorgevoerd. Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde beantwoording in de Nota Inspraak en vooroverleg en besluit het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen. In deze periode kunnen zienswijzen op het plan worden ingediend.

Ter inzage leggen van Nota Bodembeheer 2022-2032

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Nota Bodembeheer 2022-2032 en deze vrij te geven voor een inzage periode van 6 weken.
 2. De gemeenteraad over de Nota Bodembeheer 2022-2032 te informeren met een raadsinformatiebrief.

Als de Omgevingswet in werking treedt verschuift het bevoegd gezag van provincie naar gemeente. Dit heeft geleid tot een regionaal initiatief van de OMWB en 22 deelnemende gemeenten om te komen tot een uniforme nota bodembeheer. Hoewel de huidige nota bodembeheer uit 2018 nog actueel is, heeft het college besloten aan te sluiten bij dit initiatief.
De Nota Bodembeheer is een praktische richtlijn voor het omgaan met vrijkomende grond en baggerspecie en geeft invulling aan het grondstromenbeleid. In de Nota Bodembeheer staat het bodembeleid van de deelnemende gemeenten, waaronder Moerdijk, beschreven met de bijbehorende beleidsregels. De betrokken wet- en regelgeving voor het tijdelijk opslaan en toepassen van grond en baggerspecies is beschreven in het Besluit bodemkwaliteit en de Wet bodembescherming, dan wel het Besluit Activiteit Leefomgeving zoals dat onder de Omgevingswet gaat gelden.

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk en besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

Het college besluit:

 1. Het besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.
 2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.
 3. Kennis te nemen van het advies van de Wmo raad en hen een brief te sturen als reactie op het uitgebrachte advies.

Op 3 februari jl. heeft de raad de gewijzigde verordening maatschappelijke ondersteuning vastgesteld. De uitvoering van deze verordening wordt uitgewerkt in het besluit maatschappelijke ondersteuning en de beleidsregels maatschappelijke ondersteuning van de gemeente Moerdijk.

Wijzigingen in het besluit hebben betrekking op de indexering van de tarieven voor huishoudelijke ondersteuning en begeleiding en de aangepaste ritbijdrage in het deeltaxisysteem per 1-1-2022. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning zijn geactualiseerd naar aanleiding van jurisprudentie over het bepalen wat algemeen gebruikelijk is en de duiding van het sociaal netwerk bij een persoonsgebonden budget (PGB). Daarnaast zijn de pgb tarieven aangepast naar aanleiding van eerdere besluitvorming. Tenslotte zijn de maatregelen 2022 uit de scan Mens en Maatschappij verwerkt in de beleidsregels door toevoeging van de producten HO-light en waakvlam-plus, maar ook door de inzet op de ontwikkelbaarheid van een cliënt en in het verlengde daarvan de inzet van de ergotherapeut bij een aanvraag huishoudelijke ondersteuning mogelijk te maken.

Ontwerpbestemmingsplan “Wethouder Trompersstraat te Langeweg”

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de inspraak- en vooroverlegreacties, zoals opgenomen in de Nota van Inspraak en Vooroverleg d.d. januari 2022;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Wethouder Trompersstraat te Langeweg” (NL.IMRO.1709WethTrompersstrLW-BP30);
 3. Het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen;
 4. Het ontwerpbesluit Hogere waarde voor de Wethouder Trompersstraat, eveneens gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
 5. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief.

Het voorontwerpbestemmingsplan “Wethouder Trompersstraat te Langeweg” heeft in de periode van 16 september 2021 tot en met 27 oktober 2021 ter inzage gelegen. In die periode van ter inzage legging is er één inspraakreactie op het plan ingediend, deze reactie heeft niet geleidt tot een wijziging in het plan. Wel is er een ambtshalve wijziging in het plan doorgevoerd die betrekking heeft op de realisering van een mogelijke groenstrook. De reacties op het wettelijk vooroverleg en de inspraakreactie zijn verwerkt in de Nota van Inspraak en Vooroverleg. Het college heeft op 22 maart 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Wethouder Trompersstraat te Langeweg” en de Nota van Inspraak en Vooroverleg vastgesteld en zal deze vanaf 31 maart 2022 gedurende 6 weken ter inzage leggen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de realisatie van maximaal 15 woningen, die voorzien in de aanwezige woning-behoefte. Het plan omvat 10 sociale, levensloopbestendige huurwoningen, 4 twee-onder-één kapwoningen en een vrijstaande woning. Daarnaast wordt voorzien in parkeergelegenheid en wordt de aangrenzende parkzone ten noorden van het woongebied opnieuw ingericht. Het bestemmingsplan stelt regels voor deze ontwikkeling, biedt de motivering hiervan en toont de milieutechnische haalbaarheid van het plan aan.

De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse Bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl. Daarnaast heeft het college besloten om het ontwerp Besluit Hogere waarde eveneens ter inzage te leggen. Ook hiertegen kan een zienswijze worden ingebracht.

Advies inzake conceptwijziging op het instemmingsbesluit op het winningsplan Zevenbergen voor geothermie

Het college besluit:
In te stemmen met de een adviesbrief aan het Ministerie van EZK inzake de conceptwijziging op het instemmingsbesluit voor het winningsplan Zevenbergen voor geothermie.

Visser & Smit Hanab B.V. heeft het ministerie van EZK verzocht in te stemmen met een wijziging van het winningsplan Zevenbergen voor geothermie. Het ministerie heeft deze wijziging ter advisering aan SodM, TNO, de betrokken lokale overheden, waterschap en provincie aangeboden. Dit betreft het geothermie-project bij het kassencomplex van Green-Brothers aan de Hazeldonkse Zandweg te Zevenbergen. Sinds de opstart van de geothermische installatie in december 2019 verslechtert de injectiviteit waardoor VSH het debiet heeft verlaagd om aan de voorwaarden van de vergunning te blijven voldoen.

In 2021 is onderzoek uitgevoerd waaruit blijkt dat de afname van de injectiviteit het gevolg is van micro-organismen (bacteriën), waardoor de laag waaruit aardwarmte wordt gewonnen verstopt raakt. Hierdoor is volgens VSH het gebruik van mijnbouwhulpstoffen als corrosie-inhibitors en biociden nodig om de productie te kunnen voortzetten zoals gepland. Het ingediende gewijzigde winningsplan beschrijft alleen de wijziging ten aanzien van de toe te passen mijnbouwhulpstoffen en de mogelijke gevolgen daarvan. Voor het overige wordt het vigerende winningsplan niet gewijzigd. Het toepassen van biociden doodt micro-organismen. Corrosie-inhibitor gaat aantasting van de aardwarmteput tegen. Dit is noodzakelijk omdat de microbiologische activiteit verstopping veroorzaakt en doordat de aanwezigheid van de micro-organismen de risico’s van corrosie van de putwanden vergroten. Hoewel toepassing van deze stoffen de bruikbaarheid van de put vergroten en corrosie tegengaan, is het gebruik er van echter niet zonder risico’s. In ons advies vragen wij het ministerie in de vergunning voorwaarden op te nemen om risico’s op vervuiling van het grondwater te minimaliseren, actieve monitoring toe te passen en financiële zekerheid te garanderen om de gevolgen van eventuele lekkage naar het grondwater ongedaan te maken.

Jaarverslag integriteit ambtelijke organisatie 2020 en 2021

Het college besluit:
1. Het jaarverslag integriteit ambtelijke organisatie 2020 en 2021 vast te stellen;
2. De raad hierover met een raadsinformatiebrief te informeren.

Het college heeft het jaarverslag integriteit over 2020 en 2021 vastgesteld. Sinds de invoering van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren op 1 januari 2020 zijn gemeenten verplicht jaarlijks aan de gemeenteraad verantwoording af te leggen over het gevoerde integriteitsbeleid en de naleving van de gedragscode. Deze jaren en vooral 2020 zijn gedomineerd door de Covid-19 pandemie waardoor ook onze organisatie zich heeft moeten aanpassen. Met name in 2020 zijn hierdoor minder activiteiten georganiseerd dan voorgaande jaren. Deze zijn veelal doorgeschoven naar 2021. Dit jaarverslag betreft bij uitzondering dan ook twee jaren. In het vervolg wordt jaarlijks verslag gedaan.