14 juni 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 14 juni 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 14 juni 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.M. Joosten - Wesselius wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 7 juni 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 7 juni 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

P191 Locatie Ontwikkelovereenkomst Koningin Julianastraat Fijnaart

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om:

  1. In te stemmen met het haalbaarheidsdocument voor de ontwikkeling van de Koningin Julianastraat 25 in Fijnaart, met als kernpunt de realisatie van 22 woningen verdeeld over één appartementengebouw, 4 twee-onder-kapwoningen en 8 aaneengebouwde woningen in de (middel)dure sector;
  2. De projectexploitatie en de locatie ontwikkelingsovereenkomst (LOO) van het project vast te stellen (vertrouwelijk)

Op 23 april 2020 is het startdocument voor de herontwikkeling van de Koningin Julianastraat 25 vastgesteld door de gemeenteraad. De volgende stap in het proces is het go/no go-besluit op basis van het haalbaarheidsdocument. Hiermee wordt de initiatief-fase van het project afgerond, en start (bij een go-besluit) de ontwerpfase. In het licht van de behoefte aan woningbouwproductie, wordt de raad verzocht in te stemmen met het haalbaarheidsdocu-ment voor de ontwikkeling van de Koningin Julianastraat 25 met de realisatie van 22 woningen aan de Koningin Julianastraat verdeeld over één appartementengebouw, 4 twee-onderéén-kapwoningen en 8 aaneen gebouwde woningen. Daarnaast wordt de raad gevraagd om in te stemmen met de projectexploitatie en de locatie ontwikkelingsovereenkomst (LOO).

Voorontwerp bestemmingsplan 'Koningin Julianastraat 25'

Het college besluit:

  1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Koningin Julianastraat 25' (NL.IMRO.1709.FNKonJulianastr25-BP20);
  2. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
  3. Het voorontwerp bestemmingsplan ‘Koningin Julianastraat 25’ gedurende 6 weken ter inzage te leggen en hiermee tevens het wettelijk vooroverleg starten;
  4. De gemeenteraad middels een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestem-mingsplanprocedure.

Het plangebied is gelegen aan de Koningin Julianastraat 13 en 25 in het zuidoosten van Fijnaart. In het verleden was hier de Julianaschool gevestigd. De school is in 2016 naar de Prinses Irenestraat verhuisd, sinds 2019 staat het gebouw leeg. Inmiddels is het gebouw, onder ecologische begeleiding, begin 2022 gesloopt. Het plan beoogt de realisatie van 4 twee-onder-één-kapwoningen, 8 aaneengebouwde woningen en 10 appartementen. Het vigerende bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling op deze locatie niet mogelijk. Om deze reden is er een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het plan is nader uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan ‘Koningin Julianastraat 25’. Het bestemmingsplan stelt regels aan de beoogde woningbouwontwikkeling en onderbouwd deze middels milieutechnische en beleidsmatige overwegingen.

Het college heeft op 14 juni 2022 ingestemd met het voorontwerp bestemmingsplan ‘Koningin Julianastraat 25’ en zal deze van 23 juni 2022 tot en met 3 augustus 2022 ter inzage leggen. Met het ter inzage leggen van het voorontwerp bestemmingsplan wordt gestart met de planologisch procedure. Eenieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het voorontwerp bestemmingsplan een inspraakreactie in te dienen op het plan. Ook wordt middels het voorontwerp bestemmingsplan overleg gevoerd met de wettelijke overlegpartners. Tevens wordt er een openbare inloopbijeenkomst georganiseerd waarbij het voorontwerp nader wordt toegelicht.

Klacht over herhaaldelijk niet-reageren op meldingen over overlast van verkeer aan de Steenweg Moerdijk

Het college besluit:
De klacht van betrokkene conform het advies van de klachtencommissie van 2 juni 2022 ongegrond verklaren.

Klager is sinds 2019 woonachtig aan de Steenweg te Moerdijk. Het verkeer op de Steenweg heeft al geruime tijd de aandacht van het college. De weg wordt door vrachtverkeer vaak gebruikt als doorgaande weg naar het havengebied. Dit is eigenlijk niet toegestaan, de weg mag enkel gebruikt worden door bestemmingsverkeer. Door de gemeente zijn diverse pogingen gedaan om de situatie aan de Steenweg te verbeteren. Het is al jaren een 30-km zone, er zijn paaltjes geplaatst en er loopt een kronkel in de weg om de snelheid van het verkeer af te remmen. Er is ook een verkeerswerkgroep waarin de gemeente samen met de bewoners de mogelijkheden onderzoekt die binnen de beperkingen van de weg kunnen worden uitgevoerd. Klager is van mening dat hij naar aanleiding van zijn meldingen niet goed is geïnformeerd en dat door het college onvoldoende is ondernomen om de verkeerssituatie in zijn straat te verbeteren.

La Vuelta Holanda Kosten

Het college besluit:

  1. Een budget van maximaal € 35.000 beschikbaar te stellen om de doortocht van la Vuelta Holanda door gemeente Moerdijk te faciliteren.
  2. Dit budget van € 35.000 bij te ramen in de 2e bestuursrapportage 2022 op de begroting en ‘’Volksfeesten en evenementen ‘’, en dit te dekken uit de beschikbare begrotingsruimte 2022 (momenteel circa € 416.000).

In 2019 heeft de burgermeester gesprekken gevoerd om gemeente Moerdijk te laten dienen als doorkomstgemeente voor de Vuelta. Het evenement zou plaatsvinden in 2020, maar vanwege de coronapandemie ging het niet door. Nu, twee jaar later, gaat het alsnog gebeuren. Op 21 augustus 2022 zal het parcours gereden worden door de plaatsen Zevenbergen, Klundert en Fijnaart. Dit bedrag zal worden bijgeraamd in de 2e bestuursrapportage 2022 ten laste van de beschikbare begrotingsruimte 2022.

Samenwerkingsovereenkomst Bijenlandschap

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de samenwerkingsovereenkomst Bijenlandschap West-Brabant (inclusief bijlagen);
  2. In te stemmen met het dekken van de jaarlijkse bijdrage van € 2.240 uit het budget uitvoering landschapsbeleid.

De burgemeester besluit:
Wethouder G.J.M. Blom een volmacht te geven de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen.

Sinds 2017 werken wij binnen het Bijenlandschap West-Brabant samen aan een aaneengesloten netwerk van leefgebieden voor bijen (honingbijen en wilde bijen) en andere bestuivers in West-Brabant. Met de partners is eind 2021 de samenwerking geëvalueerd en gesproken over de toekomst van het bijenlandschap.

Geconcludeerd is dat het voortzetten van ons netwerk noodzakelijk en wenselijk is. Het college heeft daarom besloten om de samenwerking met het Bijenlandschap West Brabant voort te zetten voor de verbetering van het landschap voor de bij en andere bestuivers en de biodiversiteit in het algemeen.