7 juni 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 7 juni 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 07 juni 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.M. Joosten wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 31 mei 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 31 mei 2022

Er was geen vertrouwelijke besluitenlijst op 31 mei.

Kadernota 2023-2026

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen: De kadernota 2023-2026 vast te stellen en als basis te hanteren bij het verder opstellen van de meerjarenbegroting 2023-2026.

De kadernota 2023-2026 bevat de uitgangspunten die als basis zijn genomen voor een financiële doorkijk voor de komende jaren. Beleidsmatig is een aantal ontwikkelingen verwoord die nodig zijn om het huidige beleid te continueren. De kosten die hiermee gemoeid zijn, zijn ook opgenomen in de uitwerking van de kadernota. Nieuw beleid is niet opgenomen in de kadernota. Dit beleid is namelijk verwoord in het Bestuursakkoord Moerdijk 2022-2026. Het voorgestane nieuwe beleid heeft natuurlijk ook financiële gevolgen. In het raadsvoorstel worden de uitkomsten van de kadernota en het Bestuursakkoord met elkaar verbonden. Hierdoor ontstaat in dit raadvoorstel een financieel beeld voor de komende jaren. Voor 2023 is op dit moment sprake van een tekort van € 1.689.000. Dit tekort is te splitsen in een tekort van € 1.486.000 voor incidentele zaken en een tekort van € 203.000 voor structurele zaken. In het kader van het provinciale begrotingstoezicht is dit onderscheid van belang. Dit toezicht ziet namelijk toe op de structurele begrotingspositie. Voor éénmalige zaken kan de algemene reserve als dekking worden ingezet. Voor de jaren 2024-2026 laat het structureel begrotingsbeeld een aflopend tekort zien van € 835.000 in 2024 via een tekort van € 299.000 in 2025 naar een overschot in 2026 van € 265.000. Voor incidentele zaken wordt in de jaren 2024-2026 een overschot verwacht. Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen de kadernota 2023-2026 vast te stellen en als basis te hanteren bij het verder opstellen van de meerjaren-begroting. Uitgangspunt hierbij is dat het college de gemeenteraad eind september 2022 een sluitende (meerjaren)begroting aanbiedt.

Vervolg besluitvorming Brabantse verstedelijkingsstrategie en regionale verstedelijkingsstrategieën West-Brabant West en Breda-Tilburg

Het college besluit:

 1. Het in het college van 31 mei gemaakte voorbehoud bij vaststelling van de ontwikkelprinci-pes uit de Brabantse verstedelijkingsstrategie te laten vallen. De randvoorwaarde is verwerkt in de zienswijze op de verstedelijkingsstrategie West-Brabant west.
 2. In te stemmen met de verstedelijkingsstrategie West-Brabant en de bijbehorende ziens-wijze, ervan uitgaande dat in de ambtelijke provinciale reactie op de Moerdijkse zienswijze met de term ‘lopende projecten’ ook de projecten Westschans Klundert en Willemstad-Oost worden bedoeld.
 3. In te stemmen met de regionale verstedelijkingsstrategie Breda-Tilburg.
 4. De partners van de stedelijke regio Breda-Tilburg te informeren over de onder punt 2 genoemde Moerdijkse zienswijze en bijbehorende provinciale reactie.

In navolging op de Nationale omgevingsvisie heeft de provincie de Brabantse verstedelijkingsstrategie opgesteld en hebben de stedelijke regio’s Breda-Tilburg (SRBT) en West Brabant West (WBW) ieder een regionale verstedelijkingststrategie geformuleerd. Moerdijk maakt vanwege haar dubbele oriëntatie onderdeel uit van beide stedelijke regio’s. De Brabantse strategie bevat ontwikkelprincipes die leidend worden voor de opgaven op gebied van landschap, wonen, werken en mobiliteit. Deze leidende principes krijgen doorwerking in de regionale strategieën. Op 31 mei heeft het college onder voorwaarden ingestemd met de leidende principes uit de Brabantse verstedelijkingsstrategie en de Regionale verstedelijkingsstrategie West-Brabant West. Deze voorwaarden zijn verwerkt in een gezamenlijke zienswijze. De komende maanden worden de opmerkingen uit de zienswijze afgestemd en verwerkt. Ook de regionale verstedelijkingsstrategie Breda-Tilburg is vastgesteld. De komende periode zal gebruikt worden om de Regionale Investeringsagenda West-Brabant West op te stellen en de in 2021 opgestelde regionale investeringsagenda Breda te finetunen. In juli worden alle stukken besproken met rijk en provincie. Na de zomer vindt consultatie met de raden plaats. In november moet dit leiden tot verstedelijkingsakkoorden tussen stedelijke regio’s, rijk en provincie.

1e bestuursrapportage 2022

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen om:
De begroting 2022 te wijzigen (conform de opgenomen toelichtingen in de 1e bestuursrappor-tage 2022) en onderstaande wijzigingen per programma vast te stellen, waarmee per saldo een voordelig effect van € 580.000 ontstaat op het verwachte begrotingsresultaat 2022.

 
(bedragen x € 1.000 -/- = voordeel) Mutatie 2022
Programma 1 Samen aan de slag voor het klimaat in Moerdijk -58
Programma 2 Prettig en veilig wonen en leven in Moerdijk 632
Programma 3 Economie als versneller voor een vitaal Moerdijk 461
Programma 4 Ondersteuning voor mensen die het nodig hebben 936
Programma 5 Partnerschap en financiële paragraaf -2.551
Totaal -580

In te stemmen met het ophogen van onderstaande investeringskredieten:

 • De Hoeksteen Zevenbergschen Hoek (€ 111.000)
 • Vervanging tractie (€ 111.000) - Kerktoren Moerdijk (€ 90.000)
 • Vitale centra Fijnaart (€ 11.000)

Het budget ‘’noordelijke omlegging N285’’ met € 200.000 te verhogen, hiervoor € 200.000 vanuit de algemene reserve over te hevelen naar de reserve Meerjarige uitgaven van incidentele aard (MUIA) zodat de lasten uit die reserve kunnen worden gedekt.
Het verschil tussen de verkrijgingsprijs en de taxatiewaarde van aangekocht onroerend goed aan de Achterdijk in Zevenbergen (€ 26.000) te dekken uit de reserve strategische verwerving onroerend goed. Het reserveren van subsidiebedragen voor een aantal subsidieontvangers waarvoor geen afzonderlijke subsidieregeling is vastgesteld. Conform de Financiële verorden-ing gemeente Moerdijk informeert het college de gemeenteraad door middel van tussentijdse rapportages (1e en 2e bestuursrapportage) over de realisatie van de begroting van de gemeente. In deze 1e bestuursrapportage 2022 rapporteren we over (financiële) ontwikke-lingen over de eerste 3 maanden van 2022. In de rapportage zijn diverse ontwikkelingen met daaruit voortkomende financiële mutaties toegelicht. Door middel van dit raadsvoorstel worden deze mutaties aan de gemeenteraad voorgelegd.

Advnota BenW - P148 - Woningbouwontwikkeling Kloosterblokje IV – Woonrijpmaken

Het college besluit:

 1. € 21.700 extra beschikbaar te stellen voor het op korte termijn woonrijp maken van woonwijk Kloosterblokje IV.
 2. De gemeenteraad in het najaar van 2022 te vragen een keuze te maken over de eventuele herinrichting van het de kruising met het Steenpad.

Om woonwijk Kloosterblokje IV woonrijp te maken is meer geld nodig van de vooraf (2018) ingeschat. Omdat het belangrijk en door de bewoners gewenst is de wijk op korte termijn definitief af te maken heeft het college hiermee ingestemd. Eind juni wordt gestart met de werkzaamheden. In het najaar van 2022 wordt de gemeenteraad gevraagd een keuze te maken over de eventuele herinrichting van de kruising met het Steenpad.

Bestemmingsplan “Wethouder Trompersstraat te Langeweg”

Het college besluit:

 1. Het ontwerpbestemmingsplan “Wethouder Trompersstraat te Langeweg”, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie “NL.IMRO.1709WethTrompersstrLW-BP30” ongewijzigd vast te stellen;
 2. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
 3. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709WethTrompersstrLW-BP30 naar NL.IMRO.1709WethTrompersstrLW-BP40.

Het bestemmingsplan “Wethouder Trompersstraat te Langeweg” voorziet in de realisatie van maximaal 15 woningen, die voorzien in de aanwezige woningbehoefte. Het plan omvat 10 sociale, levensloopbestendige huurwoningen, 4 twee-onder-één kapwoningen en een vrijstaande woning. Daarnaast wordt voorzien in parkeergelegenheid en wordt de aangrenzende parkzone ten noorden van het woongebied opnieuw ingericht. Het bestemmingsplan stelt regels voor deze ontwikkeling, biedt de motivering hiervan en toont de milieutechnische haalbaarheid van het plan aan.
Het voorontwerpbestemmingsplan “Wethouder Trompersstraat te Langeweg” heeft van 16 september tot en met 27 oktober 2021 ter inzage gelegen. In die periode is er één inspraak-reacties op het plan ingediend, deze reactie heeft niet geleid tot een wijziging in het plan. Wel is er één ambtshalve wijzigingen in het plan doorgevoerd die is verwerkt in de nota van inspraak en vooroverleg.
Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 31 maart tot en met 11 mei 2022 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend. Ook zijn er geen ambtshalve wijzigingen nodig. Om deze reden wordt het bestemmingsplan ongewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad start de periode van 6 weken waarin beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage worden gelegd bij de receptie van het gemeentehuis.
Voor het plan heeft het college een Besluit hogere waarde vastgesteld en legt dit tegelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage. Tegen deze beslissing kan men een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.

Bijdrage Fonds versnelling RES West-Brabant

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de beoogde oprichting van het Fonds versnelling RES West-Brabant (FRES-WB);
 2. Na oprichting FRES-WB en installatie van de Raad van Toezicht en Raad van Advies een eenmalige financiële bijdrage te leveren voor de periode 2022-2025 aan het fonds ter grootte van € 25.000 en dit te dekken uit budget Duurzaamheid (674001).

16 regiogemeenten, 2 waterschappen, de provincie Noord-Brabant en netbeheerder Enexis werken samen aan het Uitvoeringsprogramma Regionale Energiestrategie (RES). Een onderdeel hiervan is “Lokaal Eigenaarschap”. De in de RES deelnemende partijen willen bevorderen dat ten minste 50% van de opbrengsten van duurzame energie-opwekking ten goede komen aan lokale inwoners. Om inwoners te helpen in de professionele opzet van projecten wordt nu het Fonds versnelling RES West-Brabant opgericht, kortweg FRES-WB.

FRES-WB biedt kennis en ondersteuning aan bewonersinitiatieven die een gezamenlijk energieproject willen opstarten of willen deelnemen in een groter project. De ondersteuning bestaat zowel uit een financiële bijdrage als inhoudelijke expertise. De middelen die FRES-WB beschikbaar stelt kunnen worden verdubbeld met een bijdrage vanuit het Rijk. Na instemming van alle deelnemers gaat het FRES-WB naar verwachting in november 2022 van start.

Nota inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Kop Roode Vaart

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ingediende vooroverleg- en inspraakreacties;
 2. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording en wijzigingen zoals opgenomen in de Nota inspraak en vooroverleg;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.BPZBKopRV-BP30) voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen.

Het voorontwerpbestemmingsplan voor het project Kop Roode Vaart heeft in februari/maart 2022 ter visie gelegen. Het plan is ook toegestuurd aan een aantal overheidsinstanties voor het wettelijk vooroverleg. Op het plan zijn een aantal reacties ingediend, die in de Nota inspraak en vooroverleg zijn samengevat en voorzien van een antwoord. Als gevolg van de ingediende reacties worden een aantal wijzigingen in het ontwerpbestemmingsplan doorgevoerd. Het college besluit in te stemmen met de voorgestelde beantwoording in de Nota inspraak en vooroverleg en besluit het ontwerpbestemmingsplan vanaf 15 juni 2022 voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen. In deze periode kunnen zienswijzen op het plan worden ingediend.

P120. LPM – ontheffing van de verplichting tot aanbieding in verband met een gemeentelijk voorkeursrecht

Het college besluit:

 1. Op grond van het bepaalde in artikel 10.6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten in het gebied Logistiek Park Moerdijk en op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk N.V.:
 2. Ontheffing van de verplichting tot aanbieding te verlenen ten behoeve van de aankoop de deels onbebouwde percelen grond, kadastraal bekend gemeente Zevenbergen, sectie O, nummer 144, alsmede gemeente Zevenbergen, sectie O, nummer 1724. door Hebema II B.V.
 3. Het voorkeursrecht voor de percelen onder besluitpunt 1, zoals weergegeven in bijlage 1 (kaart) & bijlage 2 (perceelslijst) in te trekken nadat de gronden zijn geleverd aan Hebema II B.V.;
 4. De eigenaren een mededeling te zenden van het besluit tot ontheffing van het voorkeursrecht.

Op grond van artikel 10.6 Wet voorkeursrecht gemeenten wordt, op verzoek van Havenbedrijf Moerdijk, voor twee percelen binnen plangebied Logistiek Park Moerdijk ontheffing van de verplichting tot aanbieding verleend. Voor deze percelen heeft ontwikkelaar Hebema II B.V. overeenstemming bereikt met de huidige eigenaren

P202. Afronding initiatieffase Woningbouwontwikkeling 7 Bergsche Hoeve

Het college besluit de gemeenteraad te verzoeken om:

 1. In te stemmen met het haalbaarheidsdocument voor de ontwikkeling van de 7 Bergsche Hoeve in Zevenbergen, met als kernpunten:
  1. Realisatie van 36 appartementen in de dure sector;
  2. Uitvoering van het appartementengebouw met een dove gevel om te voldoen aan de normen ten aanzien van geluid;
 2. De projectexploitatie en locatieontwikkelingsovereenkomst van het project vast te stellen;
 3. De voorontwerpfase van de bestemmingsplanprocedure over te slaan, teneinde voor de inwerkingtreding van de Omgevingswet per 1 januari 2023 een ontwerp bestemmings-plan ter visie te kunnen leggen.

Op 18 maart 2021 is het startdocument voor de herontwikkeling van de 7 Bergsche Hoeve vastgesteld door de gemeenteraad. De volgende stap in het proces is het go/no go-besluit op basis van het haalbaarheidsdocument. Hiermee wordt de initiatieffase van het project afgerond, en start (bij een gobesluit) de ontwerpfase. Door de ligging van het plan tegen de huidige provinciale weg, is er op dit moment sprake van een situatie waarbij de appartementen in een relatief lawaaierig gebied komen te liggen. De afschaling van de provinciale weg kan pas plaatsvinden na de aanleg van de noordelijke randweg. Het is nu de keuze om te wachten met het in procedure brengen van de plannen tot op zijn vroegst 2026 of om het plan nu met een dove gevel uit te voeren. In het licht van de behoefte aan woningbouw-productie, wordt de raad verzocht om voor dit laatste te kiezen. Daarnaast wordt de raad gevraagd om in te stemmen met het overslaan van de voorontwerpfase in de bestemmingsplanprocedure zodat het plan nog onder de huidige Wro in procedure gebracht kan worden. Alternatief is wachten tot de uitrol van de Omgevingswet in 2023.

Portefeuilleverdeling, loco-portefeuilleverdeling, aanwijzing loco-burgemeesters en verdeling projecten

Het college besluit:

 1. De portefeuilleverdeling voor de periode van 17 mei 2022 tot de verkiezingen in maart 2026 vast te stellen.
 2. De onderlinge vervanging voor de periode van 17 mei 2022 tot de verkiezingen in maart 2026 vast te stellen
 3. De aanwijzing voor loco-burgemeesters voor de periode van 17 mei 2022 tot de verkiezingen in maart 2026 vast te stellen.
 4. De projectenverdeling over de portefeuillehouders vast te stellen.

Op maandag 16 mei 2022 zijn in de raadsvergadering de wethouders benoemd en geïnstalleerd. Daarmee kan het nieuwe college van start. Met deze nota wordt de portefeuille-verdeling bekrachtigd voor de periode van 17 mei 2022 tot de verkiezingen in maart 2026.