21 juni 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 21 juni 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 21 juni 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.M. Joosten - Wesselius wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 14 juni 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Bestemming jaarrekeningresultaat 2021

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. Ten laste van het jaarrekeningresultaat 2021 de volgende bedragen (opnieuw) beschikbaar te stellen in 2022:
  1. € 375.000 voor diverse in de stelpost nieuw beleid opgenomen zaken;
  2. € 309.400 voor onderhoud aan diverse monumenten;
  3. € 215.000 voor inspectie en onderhoud aan bruggen en objecten in de openbare ruimte;
  4. € 174.000 voor inzet ontvangen rijksmiddelen m.b.t. versterking dienstverlening;
  5. € 118.500 voor aanpassingen in de brandveiligheid van gemeentelijke accommodaties;
  6. € 69.000 voor training personeel m.b.t. nieuw werkplekconcept;
  7. € 58.000 voor inzet ontvangen rijksmiddelen m.b.t. hersteloperatie kinderopvang;
  8. € 42.000 voor onderzoek toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen;
  9. € 35.500 voor invulling rekenkamer;
  10. € 30.000 voor uitvoering van het Sportakkoord;
  11. € 28.000 voor modernisering gymzalen;
  12. € 28.000 voor uitvoeringsagenda havenstrategie;
  13. € 25.000 voor inspectie verdedigingswerken;
  14. € 23.500 voor onderzoek naar de toekomst van de MFA’s en gemeenschapshuizen;
  15. € 15.000 voor onderzoek zwembad de Niervaert in Klundert;
  16. € 15.000 voor project Werkplein (inburgering);
  17. € 406.000 voor diverse zaken waarvoor reeds bij de 2e bestuursrapportage 2021 is besloten om deze middelen opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.
 2. Het restant van het jaarrekeningresultaat 2021 van € 6.643.100 toe te voegen aan de algemene reserve.

De jaarrekening 2021 sluit met een voordelig resultaat van € 8.610.000. Dit resultaat is voorlopig afzonderlijk op de balans opgenomen onder het eigen vermogen. Via dit besluit wordt het jaarrekeningresultaat bestemd. Ten behoeve van de voortgang van een aantal overlopende zaken vanuit 2021 naar 2022 wordt gevraagd een bedrag van
€ 1.966.900 ten laste van het rekeningresultaat 2021 te brengen. Voor het restant
(€ 6.643.100) wordt voorgesteld om dit toe te voegen aan de algemene reserve.

Gedeeltelijke aanpassing inrichtingsplan openbare ruimte rondom Stenen Poppen Klundert

Het college besluit:
In te stemmen met de inhoud van de Raadsinformatiebrief.

Het inrichtingsplan rondom de Stenen Poppen zal gedeeltelijk moeten worden aangepast. Binnenkort zullen de aanpassingen worden gepresenteerd.

Wijziging Nadere Regels Re-integratie Participatiewet

Het college besluit:
De Nadere regels Re-integratie Participatiewet gemeente Moerdijk op een aantal punten te wijzigen en deze wijzigingen in werking te laten treden op 1 juli 2022.

Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de beleidsregels rondom de inzet van job coaching (begeleiding op de werkvloer) te wijzigen. Deze beleidsregels zijn onderdeel van de Nadere regels Re-integratie Participatiewet gemeente Moerdijk. De wijzigingen treden per 1 juli 2022 in werking. Door de wijzigingen worden regionaal door gemeenten en UVW dezelfde uitgangspunten voor job coaching gehanteerd en krijgen alle inwoners met een arbeidsbeperking dezelfde ondersteuning geboden. Daarnaast wordt het voor werkgevers makkelijker om iemand met een arbeidsbeperking in dienst te nemen, omdat de administratieve handelingen eenvoudiger worden.

Geen redelijke eisen van welstand voor het tijdelijk plaatsen van stretchtenten in achtertuinen in het beschermd stadsgezicht Willemstad.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het afwijken van het welstandadvies op maatschappelijke gronden voor een tijdelijke stretchtent (nomadentent), passend in de bestemmings-planvoorschriften, bij het horecabedrijf aan de Landpoortstraat 39-41 in Willemstad.
 2. In te stemmen met het niet voorleggen aan de monumentencommissie van alle tijdelijk te plaatsen stretchtenten in de achtertuin in het beschermd stadsgezicht Willemstad.

Het college ontving een verzoek om handhavend op te treden op een locatie in het beschermd stadsgezicht Willemstad. Vastgesteld is dat zonder omgevingsvergunning hier een stretchtent is geplaatst. Voor het tijdelijk plaatsen van een stretchtent in het beschermde stadsgezicht is een omgevingsvergunning nodig. Een van de toetsingsgronden van een aanvraag omgevingsvergunning is welstand. Alvorens een aanvraag in te laten indienen zijn foto’s van deze stretchtent op de specifieke locatie voorgelegd aan de monumentencommissie. De commissie is van mening dat de tent niet voldoet aan de gebiedscriteria in de welstandsnota. Het college vindt het belang van bewoners en ondernemers om tijdelijk een stretchtent te plaatsen in de achtertuin zwaarder wegen dan het welstandsbelang in het beschermde stadsgezicht. Om maatschappelijke redenen verleent het college wel een omgevingsvergunning voor een tijdelijke stretchtent in de achtertuin in afwijking van het advies van de monumentencommissie, mits de tent in overeenstemming is met het bestemmingsplan.

P080. Kadevernieuwing i.r.t. besluitvorming raad

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de volledige planuitwerking (engineering) van de kadevernieuwing;
 2. De kosten hiervan á € 102.500 te bekostigen uit het lopende projectkrediet.
 3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief

Er is een hoge noodzaak om de kades van de dorpshaven in Moerdijk te vernieuwen en dit tegelijkertijd met de algehele vernieuwing van de haven (binnen de scope van het project Waterfront Moerdijk) uit te voeren. Het project Waterfront omvat verscheidene deelgebieden (dijkaanpak, havenontwikkeling en de inrichting van/woningbouw aan de westzijde). Met de op handen zijnde toevoeging van de kadevernieuwing is er een financieel-juridisch vraagstuk ontstaan over enerzijds de omgang met BTW en vennootschapsbelasting en anderzijds het toe te passen financiële construct (grondexploitatie, meerjarige uitgave van incidentele aard, investering, of een combinatie van) voor het totale project. Het is van belang om dit vraagstuk opgelost te hebben, voordat de projectexploitatie van het project, inclusief de gevolgen van het betrekken van de kadevernieuwing (die circa € 2,6 miljoen zal bedragen), aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd ter besluitvorming. Om niet te vertragen in de algehele planning van het project Waterfront, zal de verdere planuitwerking van de kadevernieuwing worden voortgezet tot en met besteksniveau. De kosten hiervan (€ 102.500) zullen worden voorgefinancierd uit het Waterfront krediet. De projectexploitatie zal uiterlijk tegelijkertijd met het bestemmingsplan voor de invulling van de westzijde aan de raad worden voorgelegd.

Start procedure Omgevingsplan De Schans

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de beantwoording van de ingediende vooroverlegreacties;
 2. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken voor het plan geen milieueffectrapportage op te stellen;
 3. Het ontwerp van het Omgevingsplan vanaf 29 juni ter inzage leggen.

Voor het bedrijventerrein De Schans in Klundert is een actualisatie van het bestemmingsplan gestart. Het geldende bestemmingsplan dateert uit 2008 en is daarmee verouderd. De gemeente Moerdijk wil graag, vooruitlopend op de nieuwe Omgevings-wet, met verschillende thema’s van deze nieuwe wet oefenen. Voor het bedrijventerrein de Schans is gekozen om aan de slag te gaan met twee doelen: de implementatie van het beleid rondom klimaatadap-tatie en ervaring op doen met het opstellen van regels in het gedachtengoed van de nieuwe wet. Voor De Schans is een Omgevingsplan opgesteld waarin onder andere een regeling is opgenomen, die bedrijven stimuleert om maatregelen te nemen in het kader van klimaat-adaptatie en om hittestress tegen te gaan. De Omgevingswet is nog niet in werking getreden. Daarom wordt gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet. Hiermee kan het omgevings-plan vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet alvast worden vastgesteld als ware het een omgevingsplan. Het college stemt in met het ontwerp van het omgevingsplan en met het ter visie leggen van het plan van 29 juni tot en met 9 augustus.

Vaststelling jaarverslag 2021 en jaarrekening 2021

Het college besluit:
In te stemmen met de in een bijlage voorgestelde collegereactie op het rapport van bevindingen van de accountant.

De raad voor te stellen om: Het jaarverslag 2021 en de jaarrekening 2021 vast te stellen;

 1. In te stemmen met de in de jaarrekening opgenomen lasten en baten en de mutaties van de diverse reserves in 2021;
 2. De buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandvermogen vast te stellen op een bedrag van € 12,5 miljoen;
 3. De omvang van de reserve maatschappelijk nut af te romen met een bedrag van
  € 330.000 i.v.m. de afwikkeling van diverse investeringen en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
 4. De omvang van de reserve gemeentegaranties af te romen met € 5.800 op basis van de vastgestelde risiconorm en dit bedrag toe te voegen aan de algemene reserve;
 5. In te stemmen met het in de begroting 2022 verwerken van diverse incidentele budgetten waarvan de gemeenteraad eerder al heeft besloten om deze te dekken door een bijdrage uit een reserve;
 6. Uit de reserve grondexploitatie € 263.500 te onttrekken, hiervan € 171.000 te storten in de reserve bovenwijkse voorzieningen en € 92.500 ten gunste te brengen aan het begrotingsresultaat 2022;
 7. In te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties.

Het jaarverslag en de jaarrekening 2021 zijn het sluitstuk van de planning & control (P&C) cyclus 2021. In het jaarverslag en de jaarrekening wordt zowel beleidsmatig als financieel verantwoording afgelegd over 2021. De financiële uitkomst van de jaarstukken (na mutaties op de reserves) komt uit op een voordelig saldo van € 8,6 miljoen. Ten tijde van de 2e bestuursrapportage 2021 werd reeds een resultaat verwacht van € 4,6 miljoen. Voor de bestemming van het voordelige saldo wordt een afzonderlijk voorstel aan de gemeenteraad voorgelegd. Verder wordt, in verband met actualisering van de belangrijkste risico’s, de buffer binnen de algemene reserve voor het weerstandsvermogen bepaald op € 12,5 miljoen. Daarnaast worden diverse reservemutaties doorgevoerd en wordt voorgesteld om in te stemmen met de geactualiseerde grondexploitaties.

In het rapport van bevindingen rapporteert de accountant over de bevindingen die in het kader van de controle op de jaarstukken zijn gedaan. Net als in voorgaande jaren geeft de accountant een goedkeurende controleverklaring af bij de jaarstukken.