26 juli 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 26 juli 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 26 juli 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst loco-burgemeester
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
M. de Groot loco-gemeentesecretaris
Afwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
A.M.J. Dingemans wethouder
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
C. Polak communicatieadvisseur

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 19 juli 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Kibeo vergoeding - NPO & OAB2

Het college besluit:

Vanuit het Nationaal Programma Onderwijs incidenteel € 75.000,- beschikbaar te stellen voor Kibeo, ten behoeve van individuele begeleiding van peuters en het beschikbaar stellen van buitenschoolse opvang plekken voor jeugdigen in een kwetsbare situatie;

 1. De kosten hiervan ten laste te brengen van productnummer 6 43 009 Nationaal Programma Onderwijs;
 2. Vanuit het Onderwijsachterstandenbudget structureel € 40.000,- beschikbaar te stellen voor de Kibeo Zomerschool en Bieb in de kinderopvang;
 3. De kosten hiervan ten laste te brengen van productnummer 6 43 002 Bestrijding onderwijsachterstanden;
 4. Na een jaar de samenwerking met Kibeo te evalueren om te bezien wat de inzet daadwerkelijk oplevert.

Het college heeft besloten incidenteel een budget van € 75.000,- beschikbaar te stellen aan Kibeo kinderopvang vanuit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO) voor het bieden van individuele ondersteuning en begeleiding voor peuters en het beschikbaar maken van buitenschoolse opvang voor jeugdigen in een kwetsbare (thuis)situatie. Gemeenten krijgen uit het NPO Rijksmiddelen ten behoeve van inzet ten behoeve van de gevolgen van de COVID pandemie. Met dit extra geld, tot en met schooljaar 2024-2025, kunnen we in samenwerking met diverse partijen binnen de leefwereld van onze jeugdigen maatregelen nemen om vaardigheden op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te helpen stimuleren. Het college heeft tevens besloten een structureel budget vanuit de Rijksmiddelen Bestrijding onderwijsachterstanden ten behoeven van de Zomerschool (taalaanbod binnen de peuteropvang in de zomermaanden) en Bieb in de Kinderopvang. Elk jaar ontvangt gemeente Moerdijk budget ten behoeve van het bestrijden van onderwijsachterstanden (OAB). Dit budget wordt gedeeltelijk ingezet voor uitvoering van de Zomerschool en beschikbaar maken van uitvoering van Bieb in de Kinderopvang. Allebei gericht op de extra stimulering van de taalontwikkeling van de peuters en inzet om (taal)achterstanden bij de allerkleinste te voorkomen.

Financiële bijdrage inzake fusie van 2 streekomroepen

Het college besluit:

Geen financiële bijdrage toe te kennen aan Streekomroep Ons West-Brabant, zoals gevraagd in de brief van 12 april 2022, en dit besluit met de bijgevoegde brief aan de streekomroep kenbaar te maken.
De streekomroep Ons West-Brabant heeft per brief van 12 april 2022 aangekondigd te willen fuseren met omroep ZuidWest (Bergen op Zoom, Roosendaal, Woensdrecht). Om deze fusie mogelijk te maken heeft de omroep tegelijk een extra subsidieverzoek ingediend van €9.600, verdeeld over de vier aangesloten gemeenten (Moerdijk, Halderberge, Zundert, Etten-Leur). De zendmachtiging van Ons West-Brabant loopt af op 13 maart 2023. Inmiddels loopt de aanmeld-procedure voor een nieuwe periode van 5 jaar. De aanvraagperiode sluit op 12 september 2022.

Dan is duidelijk of er meerdere kandidaten zijn voor de zendmachtiging van de vier gemeenten. De vier betrokken gemeenten vinden de fusie een goede stap in het groei- en financieringsmodel van de streekomroep. Het is echter niet verstandig te investeren in een fusie terwijl nog niet bekend is of Ons West-Brabant voor de komende periode de zendmachtiging verkrijgt. Dit kan ook concurrentievervalsend werken.

Aanbesteding Onafhankelijke Cliëntondersteuning

Het college besluit

 1. In te stemmen met een gezamenlijke aanbesteding met de gemeenten Etten-Leur, Zundert, Halderberge en Rucphen om te komen tot een overeenkomst voor de uitvoering van de onafhankelijke cliëntondersteuning binnen het sociaal domein;
 2. In te stemmen met het richtinggevend document om te komen tot een overeenkomst onafhankelijke cliëntondersteuning per 1 januari 2023.
 3. De inkoopvoorwaarden van de gemeente Etten-Leur te hanteren ten behoeve van een uniform regionaal traject.

Het mogelijk maken van onafhankelijke cliëntondersteuning is een verplichte taak voor de gemeenten in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Deze onafhankelijke cliëntondersteuning is van toepassing op de toegang tot het gehele sociaal domein; de toegang tot de Wmo, maar ook op die van de Jeugdwet en Participatiewet. Onafhankelijke cliëntondersteuning wordt ingezet om onze inwoners optimaal te onder-steunen in hun zelfredzaamheid en de mogelijke drempel die inwoners ervaren bij de toegang tot het sociale domein te verlagen. De huidige overeenkomst voor de onafhankelijke cliëntondersteuning loopt af per 31 december 2022. Er is geen mogelijkheid voor verlenging. Met betrekking tot deze huidige overeenkomst werken we samen met 4 gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Rucphen en Zundert). Deze samenwerking willen we voortzetten in een nieuwe overeenkomst. Ter voorbereiding op de aanbesteding voor deze overeenkomst is een richtinggevend document opgesteld. Het college heeft ingestemd met dit richtinggevend document dat de basis vormt voor het opstellen van de inkoopdocumenten. In september 2022 wordt de aanbesteding voor onafhankelijke cliëntondersteuning opgestart.

Eigendomsoverdracht schoolgebouw en terrein basisschool Maria

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de eigendomsoverdracht (buitengebruikstelling) ‘om niet’ van het schoolgebouw en terrein van de r.k. basisschool Maria, Kloosterlaan 24 in Langeweg aan de gemeente op 1 augustus 2022, op grond van artikel 110, lid 1, Wet op het Primair Onderwijs;
 2. In te stemmen met het niet (laten) opstellen van een staat van onderhoud van het schoolgebouw en terrein van de r.k. basisschool Maria op grond van artikel 28 van de verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Moerdijk, omdat er geen sprake is van achterstallig onderhoud.

De r.k. basisschool Maria in Langeweg wordt met ingang van 1 augustus 2022 opgeheven vanwege de fusie met r.k. basisschool De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek. Stichting De Waarden heeft verzocht om de eigendomsoverdracht van het schoolgebouw en terrein van basisschool Maria, Kloosterlaan 24 in Langeweg naar de gemeente. Na inspectie is gebleken dat er geen sprake is van achterstallig onderhoud aan het schoolgebouw en terrein. Het schoolgebouw en het terrein worden eind juli opgeleverd door het schoolbestuur. Eigendoms-overdracht kan derhalve plaatsvinden op 1 augustus 2022.

Meer Zomer - bevordering kansengelijkheid

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de bijdrage aan het project Meer Zomer van Meer Moerdijk voor de zomer van 2022;
 2. De bijdrage van € 6.000,- voor 2022 te dekken uit het budget 661006 Jeugdvoorzieningen, kostensoort 43862 Werken door derden.

Om de kansengelijkheid voor kinderen te verbeteren is het belangrijk om drie leefwerelden waartussen kinderen zich steeds bewegen -school, thuis en de omgeving- te verbinden. Meer Moerdijk doet dit in samenwerking met scholen, de gemeente Moerdijk, maatschappelijke partners en betrokken bedrijven met het project ‘Meer Zomer’ om werk te maken bevordering van gelijke kansen. Juist voor de kinderen die opgroeien in gezinssituaties waar het ontbreekt aan sociaal kapitaal, het vermogen om hulpbronnen, ingebed in sociale netwerken, te gebruiken of te mobiliseren, lopen risico op ongelijke kansen in ontwikkeling. Daar waar vertrouwen, wederkerigheid, het opdoen van succeservaringen en aanmoediging niet vanzelfsprekend zijn, lopen kinderen het risico een achterstand op te lopen.

Hybride werken: thuiswerkvoorzieningen

Het college besluit

 1. In te stemmen met de Regeling hybride werken gemeente Moerdijk met als ingangsdatum 1 juli 2022;
 2. Aan de gemeenteraad voor te stellen:
 • Een thuiswerkbudget van € 126.000 beschikbaar te stellen, waaruit de thuiswerkplek-vergoedingen aan het personeel verstrekt kunnen worden, en dit budget te verdelen als volgt: in 2022 € 66.000 en in 2023 € 60.000;
 • Een investeringskrediet van € 120.000 beschikbaar te stellen voor de aanschaf van ICT-middelen, te gebruiken door het personeel op de thuiswerkplek, en dit af te schrijven in 5 jaar;
 • De kosten van het thuiswerkbudget in 2022 bij te ramen in de begroting 2022 ten laste van de begrotingsruimte, en de kosten in 2023 te verwerken in een sluitende meerjarenbegroting 2023-2026;
 • De kapitaallasten van de investering van € 120.000 in 2022 te dekken uit de begrotingsruimte en in 2023 en verder te verwerken in een sluitende meerjaren-begroting 2023-2026.

Gemeente Moerdijk wil een flexibele, wendbare en moderne werkgever zijn. Zij wil de goede ervaringen van het thuiswerken behouden, met veel autonomie voor de medewerker en het goed benutten van de digitale mogelijkheden. Daarom geloven wij in een hybride werkvorm voor onze organisatie: deels op kantoor en deels vanuit huis werken.

Nieuwe huisstijl gemeente Moerdijk

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ontwikkeling van een nieuwe huisstijl met bijbehorende software (communicatieshop).
 2. De verwachte kosten in 2022 van € 15.000 à € 20.000 op te vangen binnen het reguliere budget voor communicatie.
 3. De benodigde budgetten in 2023 en verder van € 40.000 incidenteel en € 10.000 structureel op te nemen de meerjarenbegroting 2023-2026.

De gemeente Moerdijk bestaat inmiddels ruim 25 jaar. De bestaande huisstijl is verouderd en voldoet niet aan de eisen van tegenwoordig gebruik. Een goed moment om de huisstijl en het logo van de gemeente te vernieuwen. Hiervoor is een marktverkenning gehouden en op basis daarvan is een planning van de te doorlopen stappen opgesteld. Aan de hand van de ontvangen kostenindicaties zullen de totale kosten uitkomen op €80.000 De ontwikkeling en verdere uitwerking zal voor een groot deel in 2023 plaatsvinden. In 2022 kunnen de kosten opgevangen worden binnen de reguliere begroting. De benodigde budgetten in 2023 en verder zullen in de meerjarenbegroting 2023-2026 worden opgenomen.

Preventief aanbod depressie en suïcide

Het college besluit:

 1. In te stemmen met bekostiging van preventief aanbod in depressie en suïcide;
 2. Het bedrag van € 5.000,- te dekken uit het budget 643009 Nationaal Programma Onderwijs.

Door de toenemende signalen over depressie en suïcide onder jongeren, is er vanuit het Steunpunt VO een preventief aanbod gecreëerd. Een aanbod waarbij de jongeren zelf aan het denken worden gezet en alle docenten (en eventuele andere betrokkenen) een master-class krijgen over signalen en extra scholing over dit actuele onderwerp. Het is een compleet aanbod wat ook in de toekomst borging geeft door het bijscholen van docenten, het geven van nazorg lessen in de klassen en het nog meer bekend maken van de rollen binnen het Steunpunt VO.

Budget landschapsinvesteringen Windenergie A16

Het college besluit:

 1. De raad te verzoeken in te stemmen met de toevoeging van € 196.000 van het budget Energiemaatregelen aan de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling en deze specifiek te bestemmen voor maatwerkinvesteringen in het landschap rondom Langeweg en Zevenbergschen Hoek.
 2. De raad te verzoeken om een krediet ter beschikking te stellen van € 196.000 en dit af te schrijven in 20 jaar;
 3. De raad te verzoeken in te stemmen met de jaarlijkse afschrijvingslasten van € 9.800 vanaf 2023 tot een totaalbedrag van € 196.000 te dekken uit de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling;
 4. De raad te verzoeken in te stemmen met de jaarlijkse rentelasten van € 150 vanaf 2023 te verwerken in een sluitende meerjarenbegroting.

De ontwikkelaars van de windparken binnen Windenergie A16 hebben afdrachten gedaan ten behoeve van landschapsinvesteringen in het gebied rondom de windparken. Voor de gemeente Moerdijk is een bedrag van EUR 294.000 beschikbaar. Er is een project opgezet met als doel om zoveel mogelijk bomen te planten in de A16-zone binnen de vier samen-werkende gemeenten, in samenwerking met omwonenden. Dit project wordt onder andere uitgevoerd het dorp Moerdijk. Na overleg met inwoners zal EUR 196.000 van dit budget worden ingezet voor maatwerkinvesteringen in het landschap rond deze dorpen Langeweg en Zevenbergschen Hoek. Dit gebeurt in samenspraak met de inwoners van deze dorpen. Het college verzoekt de raad om dit deel van het budget toe te voegen aan de reserve ruimtelijke ontwikkeling en specifiek te bestemmen voor landschapsinvesteringen rondom Langeweg en Zevenbergschen Hoek.

Verlening Pilot Onderwijszorgarrangement Aventurijncollege

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het verlengen van de pilot zorg in onderwijs tijd op Het Aventurijncollege tot en met juli 2023 (einde schooljaar 2022-2023);
 2. De bijdrage voor de gemeente Moerdijk van € 9.086,77 voor de verlengde pilot te dekken uit het budget 667201 ‘Niet vrij toegankelijke zorg’, kostensoort 43410;
 3. Akkoord te gaan met eindafrekening op basis van werkelijk gebruik.

Tijdens het schooljaar 2021-2022 is de pilot Zorg in onderwijstijd op Het Aventurijncollege gestart. De samenwerkingsverbanden passend onderwijs Brabantse Wal VO en Roosendaal VO hebben samen met Het Aventurijncollege dit opgezet. Omdat de klassen gevuld zijn met jeugdigen vanuit meerdere gemeenten is het moeilijk om op school extra jeugdhulponder-steuning vroegtijdig, snel en effectief te realiseren. Zonder deze extra ondersteuning kunnen problemen ontstaan en kan de situatie van de jeugdige verergeren, leidend tot bijvoorbeeld zwaardere zorg, langdurig ziekteverzuim of voortijdig schoolverlaten. Door in te zetten op een groepsaanpak kan zwaardere zorg, langdurig ziekteverzuim of voortijdig schoolverlaten voor-komen worden. Deze onderwijs-zorg klassen bestaan uit jeugdigen die uit zijn gevallen (of dreigen uit te vallen) in reguliere klassen. Zij krijgen extra ondersteuning vanuit onderwijs gecombineerd met zorg (jeugdhulp). De gemeente Bergen op Zoom, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen, Halderberge en Woensdrecht dragen bij door een collectieve financiering. De pilot in schooljaar 2021-2022 is positief geëvalueerd. Er blijkt echter nog tijd nodig om het onderwijszorgarrangement verder te ontwikkelen. Hiervoor hebben de betrokken gemeenten ingestemd om de pilot met één schooljaar te verlengen en heeft het college van burge-meester en wethouders van de gemeente Moerdijk een bedrag beschikbaar gesteld van
€9.086,77.

Verrekening neveninkomsten politieke ambtsdragers kalenderjaar 2021

Het college besluit:

Vast te stellen dat verrekening van neveninkomsten van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk over het jaar 2021 niet aan de orde is.

In het kader van de verrekenplicht zoals bepaald in het Rechtspositiebesluit politieke ambts-dragers, moet over het jaar 2021 vastgesteld worden of verrekening van neveninkomsten van burgemeester en wethouders aan de orde is. Via een webapplicatie van het ministerie BZK zijn de burgemeester en wethouders gevraagd naar eventuele neveninkomsten. Op basis van de individuele opgaven en conform de geldende regels, is verrekening van neven-inkomsten van de burgemeester en wethouders over het jaar 2021 niet aan de orde.

Weigeringen initiatieven huisvesting arbeidsmigranten

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het weigeren van 6 initiatieven voor de huisvesting van arbeids-migranten in de eerste fase.
 2. Een 7de initiatief ook te weigeren indien niet tijdig de verklaring van de grondeigenaar wordt toegezonden.

Gemeente Moerdijk is op zoek naar goede huisvesting voor arbeidsmigranten. Er zijn 17 initiatieven ontvangen die in de eerste fase zijn beoordeeld of ze voldoen aan de gestelde harde voorwaarden. Van 6 initiatieven wordt de locatie als niet acceptabel beoordeeld en voorgesteld wordt deze te weigeren. De resterende 11 initiatieven zullen nu worden beoor-deeld op de vastgestelde criteria. De beste initiatieven tot 1500 personen – mits passend bij de kernen – kunnen vervolgens een omgevingsvergunning gaan aanvragen.

Evaluatie Gebiedsgericht werken

Het college besluit

Kennis te nemen van de rapportage Evaluatie Gebiedsgericht werken.
De gemeentelijke organisatie benadert de bijna 37.000 inwoners van gemeente Moerdijk vaak als één geheel maar daarnaast ook per dorp of per stadje, aangezien het karakter en de actuele thema’s per kern kunnen verschillen. In de dagelijkse praktijk spreken we over gebiedsgericht werken. Ongeveer tien jaar geleden zijn we daar als gemeente mee begonnen. Met het maken van gebiedsplannen en een gebiedstafel in twee kernen (Klundert en Fijnaart). Afgelopen jaren is dat voor de hele gemeente opgezet. Eind 2021/voorjaar 2022 heeft een evaluatie plaatsgevonden van gebiedsgericht werken volgens onderstaande drie lijnen:

 1. Het doel en het gewenste effect van gebiedsgericht werken
 2. De rol en het gewenste effect van de stads- en dorpstafels
 3. De rol en het gewenste effect van de gebiedscoördinatoren

Het doel van de evaluatie was om op basis van alle ervaringen een gezamenlijk beeld te krijgen bij alle betrokkenen voor het vervolg. Er is gesproken met collegeleden, ambtelijke collega's, raadsleden en maatschappelijke organisaties. Via de kernbezoeken voor de Quick Scan Lokale democratie en gesprekken met de voorzitters van de stads- en dorpstafels is input van de tafels en de inwoners opgehaald. De aanbevelingen van de QSLD zijn in dit document verwerkt. Het nieuwe college heeft de evaluatie ter kennisname ontvangen. De conclusies en aanbevelingen krijgen een plaats in het actieplan dat in het najaar wordt opgesteld.