30 augustus 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 30 augustus 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 26 juli 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Afwezig:
C.J.M. Blom wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 26 juli 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 26 juli 2022

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Bouw woning Achterdijk 79 Zevenbergen

Het college besluit:

 1. In principe mee te werken aan het verzoek, mits voldaan wordt aan de volgende voorwaarden:
  • aangetoond moet worden dat de ontwikkeling mogelijk is op basis van geldende wetgeving;
  • aangetoond moet worden dat omliggende functies niet worden belemmerd;
  • aangetoond wordt dat sprake is van een goed woon- en leefklimaat;
  • afstemming plaatsvindt met de leidingbeheerder van de olieleiding op het perceel;
  • aangesloten wordt bij de eisen voor woningen in het buitengebied (maximale inhoud 750 m3 en maximaal 100m2 erfbebouwing);
  • een Ruimte-voor-Ruimte bouwtitel bij de provincie is aangekocht;
  • de woning qua situering aansluit op de woning Achterdijk 97;
 2. De Visie bebouwingsconcentraties te blijven hanteren voor de ruimtelijke afweging rondom verzoeken in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte regeling.

Voor een locatie naast de Achterdijk 97 in Zevenbergen is een principeverzoek ingediend voor de bouw van een extra woning, in het kader van de Ruimte-voor-Ruimte regeling (hierna RvRregeling)
uit het provinciaal beleid. De aanvraag past binnen de gemeentelijke Visie Bebouwingsconcentraties, maar niet binnen het Bestuursakkoord wat aangeeft dat we terughoudend met de RvR-regeling omgaan. Het college besluit in principe en onder voorwaarden met het verzoek mee te werken en de Visie bebouwingsconcentraties te blijven hanteren voor de ruimtelijke afweging rondom verzoeken in het kader van de RvR-regeling.

1e begrotingswijziging Belastingsamenwerking West Brabant (BWB) 2022

Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen om:

 1. Geen zienswijze bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant in te dienen op de 1e ontwerp-begrotingswijziging BWB 2022,
 2. De verhoging van de bijdrage aan de BWB voor 2022 bij te ramen in de gemeentebegroting 2022 ten laste van de beschikbare begrotingsruimte, en de verhoging voor 2023 en verder van € 32.400 te verwerken in een sluitende meerjarenbegroting 2023-2026.

Van de Belastingsamenwerking West-Brabant is een ontwerp van de 1e begrotingswijziging BWB 2022 ontvangen met het verzoek aan de raad een zienswijze kenbaar te willen maken. Deze begrotingswijziging vloeit voort uit de 1e bestuursrapportage 2022. In deze bestuursrapportage zijn de resultaten over de eerste vier maanden van het begrotingsjaar 2022 afgezet tegen de ramingen van baten en lasten uit de primaire begroting 2022. Bij deze resultaten over de eerste vier maanden heeft tevens ‘een doorkijk’ naar de rest van het jaar Openbare besluitenlijst collegevergadering 30 augustus 2022 Pagina 2 plaatsgevonden. Op basis daarvan is vervolgens beoordeeld of al dan niet een bijstelling van de ramingen dient plaats te vinden. Ten opzichte van de primaire begroting 2022 vinden er enkele bijstellingen plaats die leiden tot een wijziging van de totale deelnemersbijdrage met € 1.150.000 (inclusief overgangsregeling). Voor Moerdijk betreft dit een bedrag van € 85.400.

Aanmelden tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten en andere doelgroepen als
experiment Chw

Het college besluit:

In te stemmen met het aanmelden van initiatieven voor de tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten en andere doelgroepen als experiment voor de Crisis en Herstelwet.
Voorgesteld wordt de tijdelijke huisvesting van arbeidsmigranten en andere doelgroepen aan te melden als experiment op basis van de Crisis en Herstel wet. Experimenten op basis van de Crisis en Herstelwet kunnen sneller worden gerealiseerd omdat er kortere proceduretermijnen gelden voor gemeente en provincie. Ook rechters moeten sneller een uitspraak doen op eventuele beroepsschriften. Bezwaar- en beroepsprocedures zijn op een andere manier geregeld, maar beperken belanghebbenden niet.

Subsidie overeenkomst TV'76 Willemstad

Het college besluit:

 1. In te stemmen met een subsidiebeschikking van € 56.500 aan tennisvereniging '76 Willemstad voor de renovatie van de 4 tennisbanen, ter uitvoering van het raadsbesluit van 9 juni jl.
 2. In te stemmen met de subsidieovereenkomst met tennisvereniging ‘76

Ter uitvoering van het raadsbesluit van 9 juni jl. om aan tennisvereniging ’76 een bijdrage van € 56.500 beschikbaar te stellen voor de renovatie van de tennisbanen heeft het college een subsidiebeschikking en een subsidieovereenkomst vastgesteld. Hierin zijn de voorwaarden voor de uitvoering van de renovatie opgenomen.

Klacht inzake onderzoeksverslag aanvraag scootmobiel

Het college besluit:

De klacht conform het advies van de klachtencommissie van 4 augustus 2022 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren. Klager dient een klacht in omdat hij van mening is dat in het onderzoeksverslag van zijn aanvraag om een scootmobiel, informatie is opgenomen die niet relevant is voor beoordeling van zijn aanvraag. Tevens geeft klager aan het onzorgvuldig te vinden dat de enveloppe waarin het onderzoeksverslag is opgestuurd met plakband was dichtgeplakt.

NT2 onderwijs Gemeente Moerdijk

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het uit keren van € 90.000 aan de 3 schoolbesturen in gemeente Moerdijk voor het opzetten van de NT2 klassen in 2022, met als hoofddoel onderwijs aan Oekraïense kinderen op de scholen De Springplank – Fijnaart, De Toren – Zevenbergen en St Jozef - Noordhoek;
 2. Het Beleidsplan NT2 Schakelklas ten behoeve van nieuwkomers primair onderwijs vast te stellen;
 3. In stemmen om een budget van € 20.000 per NT2 schakelklas uit te keren gedurende 2 opeenvolgende schooljaren (2022/2023 en 2023/2024) aan de schoolbesturen Stichting de Waarden en Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant;
 4. De kosten voor het NT2 onderwijs in 2022, 2023 en 2024 uit het budget 643002 - Bestrijding Onderwijsachterstanden te bekostigen.

Het college van Burgemeester en wethouders van gemeente Moerdijk heeft besloten om in ieder geval voor de aankomende twee schooljaren van september 2022 tot en met juli 2024 NT2 Schakelklassen in 4 kernen mogelijk te maken. Dit zijn klassen binnen een reguliere basisschool waar kinderen van nieuwkomers, die niet of onvoldoende de Nederlandse taal Openbare besluitenlijst collegevergadering 30 augustus 2022 Pagina 3 machtig zijn, gedurende 40 weken een taalboost krijgen om vervolgens een goede start te kunnen maken in het regulier onderwijs.

Omwisseling papiercontainers

Het college besluit:

 1. In te stemmen met financiële afwijking op papierinzameling en deze te melden in de Berap: 
  1. De extra uitgaven als gevolg van het omwisselen van de papiercontainers à € 85.000;
  2. De extra inkomsten als gevolg van de hogere prijzen van oud papier. Deze zijn minder specifiek te benoemen, want deze zijn afhankelijk van het aantal ingezamelde tonnen en de dagprijs. Toch schatten we deze met enige marge overeenkomstig in aan de extra uitgaven als gevolg van de hoge oud papierprijs.
 2. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Per 1 januari van dit jaar is de papierinzameling overgegaan naar de Afvalservice Breda. De huidige papiercontainers zijn van de oude contractant en werden door de gemeente Moerdijk gehuurd. Nu de inzameling goed verloopt, worden ook de papiercontainers omgewisseld en gaan we een huurkoopconstructie aan met de Afvalservice Breda. Op deze wijze worden de papiercontainers eigendom van de gemeente Moerdijk. In september wordt gestart met de levering van nieuwe containers aan onze inwoners. Het omwisselen van de containers is complex en wordt uitgevoerd door een gespecialiseerd bedrijf. Deze kosten zijn als zodanig niet in de papierbegroting opgenomen, maar die extra uitgaven worden gecompenseerd met de extra inkomsten als gevolg van de hoge oud papierprijs. Per saldo wordt er slechts een geringe afwijking verwacht op het budget van de oud-papierinzameling.

Ontwerp bestemmingsplan 'Koningin Julianastraat 25'

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de inspraak- en vooroverleg-reacties, zoals opgenomen in de Nota van Inspraak en Vooroverleg d.d. augustus 2022;
 2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Koningin Julianastraat 25” (NL.IMRO.1709.FNKonJulianastr25-BP30);
 3. Het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen;
 4. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.

Het plangebied is gelegen aan de Koningin Julianastraat 13 en 25 in het zuidoosten van Fijnaart. In het verleden was hier de Julianaschool gevestigd. De school is in 2016 naar de Prinses Irenestraat verhuisd, sinds 2019 staat het gebouw leeg. Inmiddels is het gebouw, onder ecologische begeleiding, begin 2022 gesloopt. Het plan beoogt de realisatie van 4 twee-onder-één-kapwoningen, 8 aaneengebouwde woningen en 10 appartementen. Het vigerende bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling op deze locatie niet mogelijk. Om deze reden is er een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het plan is nader uitgewerkt en vertaald in een bestemmingsplan ‘Koningin Julianastraat 25’. Het bestemmingsplan stelt regels aan de beoogde woningbouwontwikkeling en onderbouwd deze middels milieutechnische en beleidsmatige overwegingen. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Koningin Julianastraat 25’ heeft van 23 juni tot en met 3 augustus 2022 ter inzage gelegen. In deze periode is er één inspraakreactie ingediend op het plan. Deze inspraakreactie en de ingediende wettelijke vooroverleg reacties door de instanties hebben niet geleidt tot een wijziging in het bestemmingsplan. Wel wordt er één ambtshalve wijzigingen doorgevoerd in het plan die betrekking heeft op het toevoegen van een bijlage. Het college heeft op 30 augustus 2022 ingestemd met het ontwerpbestemmingsplan ‘Koningin Julianastraat 25’ en de Nota van Inspraak en Vooroverleg en zal deze vanaf 8 september 2022 gedurende 6 weken ter inzage leggen. De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

P56 Frisostraat: beschikbaar stellen extra financiën ten behoeve van woonrijp maken

Het college besluit:

 1. € 70.000 aanvullend beschikbaar stellen ten behoeve van het woonrijp maken van de ontwikkeling Frisostraat;
 2. Het hierdoor ontstane tekort binnen de GREX Frisostraat af te dekken door het toevoegen van een bedrag van € 70.000 aan de verliesvoorziening grondexploitaties en dit verwerken via de 2e bestuursrapportage 2022;
 3. In te stemmen met de raadsinformatiebrief.

Op 26 juli 2006 heeft de Stichting Woningbouw Zevenbergen (thans Woonkwartier) een locatie-ontwikkelingsovereenkomst (LOO) afgesloten met gemeente Moerdijk. Hierin zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling van maximaal 12 appartementen. In 2018 heeft Woonkwartier de samenwerking gezocht met Koers Groep BV, hier heeft het college mee in gestemd. De 12 appartementen, verspreid over twee appartementencomplexen, worden op dit moment gerealiseerd en de bouw bevindt zich in een afrondende fase. De gemeente realiseert in dit project de openbare ruimte. Echter zijn de gereserveerde financiën in de grondexploitatie niet voldoende dekkend. De beduidend langere doorlooptijd van het project in combinatie met de actuele marktontwikkelingen zijn hier debet aan. Hierdoor wordt het college verzocht extra gelden beschikbaar te stellen en dit in de eerstvolgende bestuurs-rapportage te verwerken. Op deze wijze kan conform planning direct na het zomerreces gestart worden met woonrijp maken. De ontwikkelaar heeft de oplevering en sleutel-overdracht aan huurders ingepland in september 2022.

Raamovereenkomst Kredietbank Nederland 

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het aangaan van een raamovereenkomst met Kredietbank Nederland; 
 2. Wethouder Blom te mandateren de overeenkomst te ondertekenen namens het college; 
 3. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Per 1 januari 2020 zijn De6-gemeenten een overeenkomst aangegaan met PLANgroep betreffende de uitvoering van schuldhulpverlening (fase 2), kredietverstrekking en budget-beheer. Sinds het ingaan van deze overeenkomst zijn gemaakte afspraken niet of slechts gedeeltelijk nagekomen. We hebben, samen met De6-gemeenten, de afgelopen periode hard gewerkt om deze situatie te stoppen Dit hebben we onder andere gedaan door PLANgroep een officiële waarschuwing toe te sturen, hen officieel in gebreke te stellen en een cliëntenstop in te lassen. Per 1 februari 2022 is het contract ontbonden. Tijdens de cliëntenstop zijn nieuwe aanvragen schuldhulpverlening bij Kredietbank Nederland ondergebracht. Na 1 februari hebben zij hun werkzaamheden gecontinueerd door middel van een tijdelijke opdracht. De6-gemeenten zijn voornemens een gecontracteerde samenwerking aan te gaan met Kredietbank Nederland. Voor de rechtmatige inkoop is daarom gekozen voor een aanbestedingsprocedure middels ‘aankondiging van vrijwillige transparantie vooraf’. Nu dit proces doorlopen is kunnen de De6-gemeenten een raamovereenkomst met Kredietbank Nederland sluiten voor een periode van 2 jaar met optie tot verlenging naar 4 jaar.

Selectielijst e-mailbewaring volgens de Capstone-methodiek

Het college besluit:

 1. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten machtigen om namens het college te handelen in het proces en de procedure om te komen tot ‘Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022’;
 2. Goedkeuring verlenen aan het “Ontwerp Selectielijst e-mailbewaring gemeentelijke en intergemeentelijke organen 2022’ van de Vereniging voor Nederlandse Gemeenten.

Om de bewaartermijn van archiefbescheiden te bepalen gebruikt gemeente Moerdijk de ‘Selectielijst archiefbescheiden gemeenten en intergemeentelijke organen 2020’ (Selectielijst 2020) van de VNG. De VNG stelt gemeenten in de gelegenheid om zich aan te sluiten bij een aanvullende selectielijst voor e-mailbewaring die gebaseerd is op de Capstone-methodiek (sleutelfunctionarissenmethode). Het college machtigt de VNG om deze selectielijst te ontwikkelen en verleent goedkeuring aan de ‘Ontwerpselectielijst e-mailarchivering’. De implementatie van de aanvullende selectielijst helpt ons in ons streven onze informatie-huishouding op orde te houden.

Vaststelling concept Onderwijs Huisvesting Programma 2023 en concept Onderwijs Huisvesting Overzicht 2023

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het concept Onderwijs Huisvesting Programma 2023 (OHP 2023) en concept Onderwijs Huisvesting Overzicht 2023;
 2. Het concept bekostigingsplafond voor 2023 vast te stellen op € 00,00; 
 3. De schoolbesturen uit te nodigen voor een overleg.

Het college stelt jaarlijks het Onderwijs Huisvesting Programma en Onderwijs Huisvesting Overzicht vast, op basis van de ingediende aanvragen van de schoolbesturen.
Alleen stichting Markland College heeft één aanvraag ingediend voor 2023:
1. Herstel constructiefouten (verbetering binnenklimaat) voor Markland College Zevenbergen Het college is voornemens de aanvraag af te wijzen en te plaatsen op het concept Onderwijs Huisvesting Overzicht 2023, omdat geen sprake is van constructiefouten maar van onderhoud (incl. aanpassing). Het schoolbestuur is hier zelf voor verantwoordelijk op grond van de regelgeving. Na besluitvorming door het college over het voorgenomen Onderwijs Huisvesting Programma 2023, en Overzicht 2023, dient hierover overleg plaats te vinden met alle schoolbesturen. Nadat dit overleg heeft plaatsgevonden, kan het college overgaan tot definitieve vaststelling.