6 september 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 6 september 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 06 september 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
Afwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
P. Joosten wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 30 augustus 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 30 augustus 2022

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Startovereenkomst pilot ZNS Fijnaart

Het college besluit:
In te stemmen met ondertekening Startovereenkomst ontwikkeling Pilot ZNS-locatie te Fijnaart

De gemeente heeft omwille van

 • de (landelijk, provinciaal en lokaal) bestaande wens tot versnelling van de woningbouwproductie;
 • de enorme krapte op de arbeidsmarkt;
 • én het gunstige economisch tijd

besloten te gaan werken met een Projectprocedure Ruimtelijke Ontwikkelingen Light. Deze nieuwe aanpak toetsen we in een pilot project: de ontwikkeling van het voormalig bedrijfsterrein van de ZNS in Fijnaart. Op dit terrein zal een buurt worden gerealiseerd van circa 50 woningen. In de Pilot beperkt de gemeente zich tot een minimale kaderstelling bij de start van het project. Alleen de wettelijke en enkele andere gemeentelijke regels zullen van toepassing zijn. Verder zal de gemeente terughoudender toetsen bij de verdere planvorming en realisatie. De uitgangspunten hiervoor zijn vastgelegd in een startovereenkomst met de initiatiefnemer van dit project. Het college heeft besloten in te stemmen met deze startovereenkomst

Gewijzigde vaststelling Omgevingsplan De Schans Klundert

Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen om:

 1. Het ontwerp-omgevingsplan De Schans, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie
  NL.IMRO.1709.OPDeSchans-OP30, gewijzigd vast te stellen, door in artikel 5.3 toe te
  voegen: “5. de vestiging en exploitatie van distributiecentra, pak- en koelhuizen groter dan 3
  hectare”;
 2. Ten behoeve van het omgevingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
 3. De planidentificatie van het plan te wijzigen van NL.IMRO.1709.OPDeSchans-OP30 naar
  NL.IMRO.1709.OPDeSchans-OP40.Geen zienswijze bij het Algemeen Bestuur van de Belastingsamenwerking West Brabant in te dienen op de 1e ontwerp-begrotingswijziging BWB 2022,

Voor bedrijventerrein de Schans is een actualisatie van het bestemmingsplan opgesteld. Daarin zijn niet alleen de gebruikelijke regels over gebruik en bouwen opgenomen, maar is ook geoefend met de bredere mogelijkheden die de Omgevingswet biedt. Het plan heet weliswaar Omgevingsplan, maar is dat juridisch gezien niet. Het is een bestemmingsplan met een zogenaamde ‘verbrede reikwijdte’. Daarom is voor dit plan gebruik gemaakt van de mogelijkheden uit de Crisis
en Herstelwet. De ‘verbrede reikwijdte’ van dit plan zit in het feit dat ook zijn regels opgenomen, met het doel het bedrijventerrein klimaatbestendiger te maken en hittestress tegen te gaan. Voorafgaand aan het opstellen van het plan is via een enquête onderzocht hoe de bewoners en gebruikers in het plangebied tegen de thema’s over klimaatadaptatie denken. Het ontwerpplan heeft in de periode 29 juli tot en met 9 augustus ter inzage gelegen. In deze periode zijn geen zienswijzen ingediend, maar omdat er behoefte is aan een aanvulling die de vestiging van grootschalige logistieke bedrijven op dit terrein verbiedt, besluit het college de gemeenteraad voor te stellen het ontwerpplan gewijzigd vast te stellen.

Beslissing op bezwaar Spizarnia NL Foods bv

Het college besluit:
Het ingediende bezwaarschrift tegen het besluit een last onder dwangsom op te leggen vanwege het overtreden van artikel 2.17, eerste lid onder a van het Activiteitenbesluit milieubeheer, ongegrond te verklaren. 

Op 14 maart 2022 legde de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) in mandaat een last onder dwangsom op aan Spizarnia NL Food BV ter voorkoming van verdere overtredingen van de geluidsnormen. Als de inrichting de geluidsvoorschriften overtreedt, verbeurt men in één keer € 2.500,00. Aanleiding voor dit besluit zijn vastgestelde overschrijdingen van de voor het bedrijf geldende normen uit het Activiteitenbesluit milieubeheer. Tegen dit besluit heeft het bedrijf bezwaar gemaakt. Het college van burgemeester en wethouders besluiten het bezwaar ongegrond te verklaren.

Beslissing op bezwaarschrift Stichting Doorkomst Roparun Willemstad

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het advies en verslag van de vaste adviescommissie voor bezwaarschriften d.d. 4 augustus 2022.
 2. Het ingediende bezwaarschrift van Stichting Doorkomst Roparun Willemstad, conform het uitgebrachte advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften, ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Op 24 mei 2022 heeft het college besloten de door Stichting Doorkomst Roparun Willemstad aangevraagde evenementensubsidie niet te verlenen. De stichting heeft naar aanleiding van het collegebesluit een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift is op 21 juli 2022 door de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften behandeld. Deze commissie heeft geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Huisvesting arbeidsmigranten bij een agrarisch bedrijf

Het college besluit:
Het beleid uit paragraaf 6.2.10. Visie buitengebied ten aanzien van het huisvesten van arbeidsmigranten te versoepelen onder de volgende voorwaarden:

 1. Het moet gaan om arbeiders van het eigen agrarisch bedrijf;
 2. Het maximaal aantal te huisvesten personen, wordt afgestemd op de omvang en ligging van het bedrijf, de bereikbaarheid van de locatie en de parkeervoorzieningen;
 3. Er moet voldaan worden aan de normen van het AKF-keurmerk, met uitzondering van huisvesting op een recreatieterrein. Dit is niet toegestaan; 
 4. Parkeren dient op eigen terrein te worden opgelost; 
 5. De huisvesting moet goed landschappelijk worden ingepast, op basis van de ontwerprichtlijnen uit het Landschapskwaliteitsplan; 
 6. De aanvrager voert een goede omgevingsdialoog met de omgeving.

In de Visie buitengebied, vastgesteld op 14 juli 2016, is onder andere het beleid voor de huisvesting van arbeidsmigranten op agrarische bedrijven beschreven. Het uitgangspunt is huisvesting in bestaande woningen in de kernen. Als dat niet mogelijk is, mogen onder voorwaarden units op het erf worden geplaatst. Het vinden van woningen in de kernen is op dit moment lastig. Het huren van woonunits is voor veel agrarisch ondernemers een dure opgave, zeker met de aanvullende investering in goede voorzieningen en een goede landschappelijke inpassing. Het college besluit aan de gemeenteraad voor te stellen het beleid uit de visie te heroverwegen, uitsluitend voor de huisvesting van arbeiders van het eigen agrarisch bedrijf. Onder voorwaarden mogen deze arbeiders ook in stacarvans/chalets op het eigen terrein of in inpandige voorzieningen gehuisvest worden. De gemeenteraad stelt hierbij de normen uit het AKF (Agrarisch Keurmerk Flexwonen) als eis voor een goede huisvesting.

Vaststelling bestemmingsplan Oevers Roode Vaart Zevenbergen

Het college besluit:

 1. De beschikking hogere waarde geluid voor 12 woningen in deze ontwikkeling vast te stellen. De gemeenteraad voor te stellen:
 2. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Oevers Roode Vaart Zuid ontvankelijk te verklaren; 
 3. In te stemmen met de inhoud van de bij dit voorstel behorende “Nota van zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Oevers Roode Vaart Zuid d.d. augustus 2022”;
 4. Op basis van de Nota zienswijzen de ingediende zienswijzen 1 en 2 ongegrond te verklaren;
 5. Op basis van de Nota zienswijzen zienswijze 3 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren; 
 6. Op dit bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren; 
 7. Het ontwerpbestemmingsplan Oevers Roode Vaart Zuid (planidentificatie NL.IMRO.1709.ZBOeversRV-BP30) op basis van de wijzigingen zoals benoemd in de Nota Zienswijzen gewijzigd vast te stellen; 
 8. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen; 
 9. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.ZBOeversRVBP30 naar NL.IMRO.1709.ZBOeversRV-BP40.

Het ontwerp van het bestemmingsplan Oevers Roode Vaart en het bijbehorende besluit hogere waarden geluid hebben vanaf 8 juni voor de periode van 6 weken ter inzage gelegen. Op het ontwerpbesluit hogere waarden geluid zijn geen zienswijzen ingediend. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 3 zienswijzen ingediend. In de Nota van zienswijzen zijn deze samengevat en voorzien van een reactie. Als gevolg van de zienswijzen worden wijzigingen in de toelichting en in de juridische onderdelen van het bestemmingsplan (regels en verbeelding). Het college besluit het Besluit hogere waarden geluid voor een deel van de nieuwe woningen ongewijzigd vast te stellen en daarnaast de gemeenteraad voor te stellen het ontwerpbestemmingsplan gewijzigd vast te stellen.

Vaststelling subsidie inloop GGZ 2021 t.b.v. GGZ WNB- 519269

Het college besluit:
De subsidie ten behoeve van de inloop GGZ in 2021 door GGZ WNB vast te stellen aan de hand van de ingediende (financiële) verantwoording op € 31.419,-

De beide GGZ organisaties (Breburg en WNB) houden zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Zij stellen hiervoor elk jaar samen een plan op waarin activiteiten worden afgestemd en kennis en kunde worden gedeeld. Daaraan gekoppeld dienen beide organisaties hun eigen aanvraag en begroting in. Enerzijds is het doel van de inloop GGZ om deze inwoners door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te behoeden voor verergering van hun problemen (of een terugval) en naar een hogere mate van participatie te begeleiden. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan. Ook in het coronajaar 2021 heeft GGZ WNB aan deze doelstellingen gewerkt. De inloop is het gehele jaar 2021 open geweest. Overige geplande activiteiten, zoals de themabijeenkomsten en voorlichtingssessies, zijn in 2021 door de corona maatregelen niet door kunnen gaan. GGZ WNB heeft daar een alternatief aanbod voor gerealiseerd zodat zij toch de afgesproken doelstellingen van de inloop GGZ hebben gerealiseerd.
Het college wordt gevraagd de subsidie voor de inloop GGZ aan GGZ WNB over 2021 vast te stellen.