22 november 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 22 november 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 22 november 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
Afwezig:
A.M.J. Dingemans wethouder

Agendapunten

Vaststelling vertrouwelijk verslag B&W-vergadering d.d. 15 november 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 15 november 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

3e gewijzigde begroting 2022 Werkplein Hart van West-Brabant

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de 3e gewijzigde begroting 2022 van het Werkplein Hart van West-Brabant.
 2. De gemeenteraad voor te stellen om geen zienswijze kenbaar te maken en kennis te nemen van de 2e en 3e bestuursrapportages.
 3. De financiële consequenties te verwerken in de jaarrekening 2023 van onze gemeente.

Het Werkplein Hart van West-Brabant heeft een begroting ingediend voor het jaar 2022. Eind vorig jaar zijn een 1e en 2e gewijzigde begroting 2022 aangeboden. De belangrijkste aanleiding hiervoor was het verwerken van sterk gewijzigde prognoses van het Centraal Planbureau ten aanzien van de ontwikkeling van het uitkeringsbestand. Op basis van de 2e bestuursrapportage 2022 en de ontwikkelingen in de eerste helft van dit jaar wordt een 3e begrotingswijziging voorgesteld. Deze begrotingswijziging dient aan de gemeenteraad te worden voorgelegd, waarbij zij in de gelegenheid wordt gesteld om een zienswijze uit te brengen. Binnen de GR Werkplein Hart van West-Brabant is afgesproken begrotingswijzigingen voor zienswijze voor te leggen aan de gemeenteraden van de aangesloten gemeenten voordat het Algemeen Bestuur de begrotingswijziging definitief vaststelt. Om deze reden stellen wij voor de 3e begrotingswijziging 2022 Werkplein en de daaraan gekoppelde bestuursrapportage aan de raad voor te leggen.

Beslissing op bezwaarschrift Evenementen Stichting Fijnaart

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het advies (d.d. 1 november 2022) en verslag (d.d. 13 oktober 2022) van de vaste adviescommissie voor bezwaarschriften.
 2. Het ingediende bezwaarschrift van Evenementen Stichting Fijnaart, conform het uitge- brachte advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften, ongegrond verklaren en het bestreden besluit in stand te laten. Dit onder aanpassing van de motivering door het weglaten van de toetsing aan artikel 6 onder b van de Nadere regel Evenementensubsidie.

Op 21 juli 2022 heeft het college besloten de door Evenementen Stichting Fijnaart aangevraagde evenementensubsidie niet te verlenen. De stichting heeft naar aanleiding van het collegebesluit een bezwaarschrift ingediend. Dit bezwaarschrift is op 13 oktober 2022 door de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften behandeld. Deze commissie heeft geadviseerd het bezwaarschrift ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Herziene begroting 2023 WVS

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ontwerp herziene begroting 2023 met meerjarenraming 2024-2026 van WVS;
 2. De gemeentelijke bijdrage voor het jaar 2023 vast te stellen op € 3.769 per geplaatste WSW medewerker, medewerker beschut werk en overige participanten.

WVS heeft een ontwerp herziene begroting 2023 opgesteld. In deze ontwerp herziene begroting brengt WVS een aantal wijzigingen in beeld ten opzichte van de vastgestelde begroting 2023. De ontwerp herziene begroting 2023 leidt tot een positiever exploitatieresultaat. Op basis van de ontwerp herziene begroting 2023 is de bijdrage van de gemeente Moerdijk aan WVS-Groep voor het jaar 2023 € 160 lager dan geraamd. We verwerken dit in de begrotingswijziging van de 1e bestuursrapportage 2023.

Subsidieverlening 2022 Fort Sabina

Het college besluit:

 1. Stichting Fort Sabina.nl in 2022 een subsidie van € 9.000 toe te kennen voor het cultureel programma Fort Sabina.
 2. De kosten hiervoor ten laste te brengen van productnummer 653001 / 44384 Kunstbeoefening/ budgetsubsidies.
 3. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk Stichting Fort Sabina.nl in 2022 een voorlopige incidentele subsidie toe te kennen van € 6.000 voor de instandhouding van de organisatie vanwege de Coronaperiode.
 4. De kosten hiervoor ten laste te brengen van productnummer 661002 / 43866 Maatschappij/coronamiddelen.
 5. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2022 voor Stichting Fort Sabina.

Zowel stichting Fort Sabina.nl als het college heeft de ambitie om van Fort Sabina een cultureel epicentrum te maken waarbij (cultureel) erfgoed en landschap in elkaar overlopen en elkaar versterken. Het college heeft Stichting Fort Sabina.nl voor 2022 een subsidie van € 15.000 verstrekt om dit te realiseren.

Vaststellen Belastingverordeningen 2023

Het college besluit de raad voor te stellen de volgende belastingverordeningen conform vast te stellen:

 1. verordening onroerende-zaakbelastingen Moerdijk 2023;
 2. verordening afvalstoffenheffing en reinigingsrechten Moerdijk 2023;
 3. verordening rioolheffing Moerdijk 2023;
 4. legesverordening Moerdijk 2023;
 5. verordening lijkbezorgingsrechten Moerdijk 2023;
 6. verordening marktgeld Moerdijk 2023;
 7. verordening toeristenbelasting Moerdijk 2023;
 8. verordening watertoeristenbelasting Moerdijk 2023;
 9. verordening reclamebelasting Fijnaart 2023;
 10. verordening reclamebelasting Klundert 2023;
 11. verordening reclamebelasting Zevenbergen 2023;
 12. regeling kwijtschelding gemeentelijke belastingen Moerdijk 2023.

Voor het belastingjaar 2023 dienen de belastingverordeningen te worden vastgesteld. Dit voorstel is tot stand gekomen met de begroting 2023 als uitgangspunt inclusief de vastgestelde prijsindex van 7,6%, eventueel gewijzigde wetgeving en aanpassingen vanuit de vakafdelingen.