29 november 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 29 november 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 06 december 2022 van 09:30 tot 09:30
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
Afwezig:
A.M.J. Dingemans wethouder

Agendapunten

Vaststelling vertrouwelijk verslag B&W-vergadering d.d. 22 november 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 22 november 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

P172-I. Verzoek tot tijdelijke woning Achterdijk 27

Het college besluit:

In principe geen medewerking te verlenen aan het verzoek, omdat de tijdelijkheid van nood-zaak van de unit niet kan worden aangetoond en de gewenste locatie van de units vanuit een ruimtelijk en milieutechnisch oogpunt ongewenst is en medewerking kan leiden tot ongewenste precedenten.

De eigenaar van de woning aan de Achterdijk 27 verzoekt het college om goedkeuring om op basis van een tijdelijke vergunning voor een periode van 10 jaar een woonunit op zijn perceel te plaatsen. Dit om een huisvestingsvraagstuk binnen het eigen gezin op eigen erf te kunnen oplossen. Het college besluit in principe niet met het verzoek mee te werken. De tijdelijkheid kan niet afdoende worden aangetoond, de beoogde locatie vóór de voorgevel van de hoofdwoning is ongewenst is en het een precedent schept.

Aanbesteding Wmo hulpmiddelen West-Brabant

Het college besluit:

  1. In te stemmen met een gezamenlijke openbare Europese aanbesteding met 12 andere West-Brabantse gemeenten om te komen tot een raamovereenkomst voor het leveren, aanpassen, onderhouden en innemen van Wmo hulpmiddelen per 1 juli 2023;
  2. In te stemmen met de Uitgangspuntennotitie Aanbesteding Wmo hulpmiddelen West-Brabant;
  3. In te stemmen met het afwijken van de eigen inkoopvoorwaarden en akkoord te gaan met het toepassen van de inkoopvoorwaarden van de gemeente Etten-Leur ten behoeve van een uniform regionaal traject;
  4. Het Inkoopbureau West-Brabant opdracht te geven tot het aanvangen van de openbare Europese aanbestedingsprocedure, de beoordeling van de inschrijvingen en de voorlopige gunning aan de twee geldige inschrijvers met de meest gunstige prijs-kwaliteit verhouding.

Inwoners zo lang mogelijk in staat stellen om zelfredzaam te zijn, om te kunnen participeren en/of om zo lang mogelijk in de eigen omgeving te kunnen blijven. Deze verantwoordelijkheid heeft de gemeente in het kader van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Als hier ondersteuning bij nodig is, kan de gemeente deze leveren in de vorm van onder andere een hulpmiddel. De looptijd van de huidige overeenkomst met de leverancier van Wmo hulp-middelen loopt per 1 juli 2023 af. Voor de levering, het aanpassen, het onderhouden en het uiteindelijk innemen van hulpmiddelen worden via een openbare Europese aanbestedings-procedure twee leveranciers gezocht. Het college heeft besloten een gezamenlijk aanbestedingstraject voor de Wmo hulpmiddelen te doorlopen met 12 andere West-Brabantse gemeenten.

Beleidsregels energietoeslag 2022 en 2023

Het college besluit:

  1. De huidige beleidsregel eenmalige energietoeslag 2022 met terugwerkende kracht in te trekken vanaf 15 maart 2022;
  2. De beleidsregel energietoeslag 2022 en 2023 vast te stellen en in werking te laten treden met terugwerkende kracht vanaf 15 maart 2022.

Met de verhoging van de inkomensgrens komt de gemeente Moerdijk inwoners tegemoet met een inkomen vlak boven de 120% van het bijstandsniveau, die nu tussen wal en schip vallen. Ook inwoners met een inkomen boven de 120% van het bijstandsniveau komt in de problemen door de torenhoge inflatie en de stijgende energieprijzen. Omdat de maatregelen vanuit het Rijk pas in 2023 merkbaar zullen zijn en inwoners nu hulp nodig hebben, heeft de Raad in haar vergadering van 3 november ingestemd met de verhoging van de inkomensgrens naar 130% van de bijstandsnorm.