18 oktober 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 18 oktober 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 18 oktober 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder
G.J.M. Blom wethouder
C.J.A. van Dorst wethouder
P. Joosten wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 11 oktober 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 11 oktober 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen. 

Kleinschalige woningbouwontwikkeling aan de Julianastraat in Moerdijk

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het starten van het wettelijk vooroverleg voor het ontwerpbestemmings-plan Woningbouwontwikkeling Julianastraat Moerdijk.
 2. In te stemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan Woningbouwontwikkeling Julianastraat Moerdijk. 
 3. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties ingediend worden, aansluitend over te gaan tot tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan
  (NL.IMRO.1709.BPMDJULIANASTR-BP30)
 4. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief.

Het plangebied is gelegen aan de Julianastraat aan de zuidkant van de kern Moerdijk. In het verleden stond hier een oud boerenbedrijf. Dit bedrijfspand met bijbehorende schuren is in 2012 gesloopt. Wat rest is een groen grasveld. Het plan beoogt de realisatie van 8 aaneen-gebouwde rijwoningen. Het vigerende bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling op deze locatie niet mogelijk. Om deze reden is er een bestemmingsplanwijziging noodzakelijk. Het plan is nader uitgewerkt en vertaald in een concept ontwerpbestemmingsplan ‘Woning-bouwontwikkeling Julianastraat Moerdijk’. Het bestemmingsplan stelt regels aan de beoogde woningbouwontwikkeling en onderbouwd deze middels milieutechnische en beleidsmatige overwegingen. Het voorontwerp wordt tijdens deze procedure overgeslagen. De inwoners van Moerdijk zijn al in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van deze woningbouwontwikke-ling. Het initiatief komt ook voort uit de woningbouwbehoefte die er in het dorp ligt. Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden, dient deze voorgelegd te worden aan de vooroverlegpartners. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties worden ingediend, kan aansluitend het ontwerpbestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. Eenieder heeft de mogelijkheid om gedurende de terinzagelegging van het ontwerp-bestemmingsplan een zienswijze in te dienen op het plan. Tijdens de periode van terinzage-legging van het ontwerpbestemmingsplan wordt er een openbare inloopbijeenkomst georganiseerd. De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Kleinschalige woningbouwontwikkeling aan de Koning Haakonstraat in Moerdijk

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan Woningbouwontwikkeling Koning Haakonstraat Moerdijk. 
 2. In te stemmen met het starten van het wettelijk vooroverleg voor het ontwerpbestemmings-plan Woningbouwontwikkeling Koning Haakonstraat Moerdijk. 
 3. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties ingediend worden, aansluitend over te gaan tot tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan
  (NL.IMRO.1709.BPMDKONHAAKONSTR-BP30) 
 4. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief.

Het plangebied is gelegen aan Koning Haakonstraat (nabij Steenweg 50) in het midden van de kern Moerdijk. In het verleden stond hier een kerk en later een buurthuis (De Ankerkuil). De Oude Ankerkuil is in 2015 gesloopt. Wat rest is een groen grasveld met een oud kerkgewelf (waarvan de verplaatsingsmogelijkheden worden onderzocht) en een boom. Het plan beoogt de realisatie van 7 aaneengebouwde rijwoningen. Het vigerende bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling op deze locatie niet mogelijk. Om deze reden is er een bestemmings-planwijziging noodzakelijk. Het plan is nader uitgewerkt en vertaald in een concept ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouwontwikkeling Koning Haakonstraat Moerdijk’. Het bestemmingsplan stelt regels aan de beoogde woningbouwontwikkeling en onderbouwd deze middels milieutechnische en beleidsmatige overwegingen. Het voorontwerp wordt tijdens deze procedure overgeslagen. De inwoners van Moerdijk zijn al in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van deze woningbouwontwikkeling. Het initiatief komt ook voort uit de woningbouw-behoefte die er in het dorp ligt. Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden, dient dit ontwerpbestemmingsplan voorgelegd te worden aan de vooroverlegpartners. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties worden ingediend, kan aansluitend de ontwerp-bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. Eenieder heeft de mogelijk-heid om gedurende de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen op het plan. Tijdens de periode van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmings-plan wordt er een openbare inloopbijeenkomst georganiseerd. De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

P120 - LPM - straatnaamgeving

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde straatnaamgeving voor projectgebied LPM, te weten: 
  1. Exportweg
  2. Cargoweg
  3. Handelsweg
  4. Paletweg
  5. Nieuwe Moerdijkseweg
  6. Containerweg
  7. Interne baan
  8. Moerdijkseweg (bestaand)

Voor het nieuw te ontwikkelen Logistiek Park Moerdijk (LPM) zijn de straatnamen vastgesteld. Deze straatnamen hebben een internationaal karakter. Het advies van de heemkundekring wordt hiermee niet overgenomen.

Update verstedelijksingsafspraken stedelijke regio's WBW en SRBT

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de volgende stukken:
  1. De concept notitie “Ontwikkelperspectief en uitvoeringsafspraken Stedelijk Brabant” die zal worden vastgesteld op aankomende BO MIRT, versie 6 oktober (80%), 
  2. De concept notitie “Uitwerking inzet stedelijke regio Breda-Tilburg” die input vormt voor de BO MIRT notitie, versie 23-09-22 (80%), 
  3. De ambtelijke reactie op deze stukken zoals weergegeven 
 2. Een raadsinformatiebrief naar de raad te verzenden

Ter voorbereiding op het BO MIRT van 9 november bereiden rijk, provincie, waterschappen en de Brabantse stedelijke regio’s zich voor om tot afspraken te komen. Voor het hele NOVEX gebied Stedelijk Brabant wordt door Rijk, de provincie en de stedelijke regio’s gewerkt aan een Brabant-breed afsprakenkader: het ontwikkelperspectief en uitvoeringsafspraken Stedelijk Brabant. Naast de Brabant-brede afspraken is voor elke stedelijke regio een paragraaf opgenomen met specifieke afspraken voor die regio. De exacte invulling vormt nog onderwerp van gesprek. De huidige stukken betreffen een circa 80 procentversie. De komende weken zijn bestuurlijk overleggen gepland zowel in West Brabant West als in SRBT en ambtelijke overleggen met rijk en provincie. De te maken afspraken betreffen een integrale set van maatregelen op gebied van bodem en water, landschap, wonen, mobiliteit, economie met energie als algemene randvoorwaarde. Het is de bedoeling dat deze afspraken na vaststelling in het BO MIRT worden door vertaald in provinciaal- en gemeentelijk beleid. Eerder was het de bedoeling om de stukken voor het BO MIRT vooraf door de colleges vast te laten stellen. Inmiddels is besloten hier van af te zien. Het zet te veel druk op de planning, daarnaast zijn lang niet alle colleges goed op inhoud aangehaakt waardoor besluitvorming ook ruis zou kunnen opleveren. Vanuit regio WBW is er voor gekozen om de colleges wel mee te nemen in de bijgevoegde 80% versies. De reden hiervoor is tweeledig. Zo kan het voltallige college zich een beeld vormen over de ontwikkelingen. De onderwerpen raken immers meerdere porte-feuilles. Daarnaast ontstaat zo de mogelijkheid om waar nodig te proberen om bij te sturen.

Aanleg waterpoel en plaatsen uitkijktoren Westelijke Parallelweg 2aW in Zevenberg-schen Hoek

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad door middel van een raadsinformatiebrief te informeren over de aanvraag omgevingsvergunning voor de aanleg van de waterpoel;
 2. Een ontwerp omgevingsvergunning voor de aanleg van de waterpoel ter inzage te leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen;
 3. Indien geen zienswijzen tegen de ontwerp omgevingsvergunning worden ingediend, de definitieve omgevingsvergunning voor de waterpoel te verlenen;
 4. Medewerking te verlenen aan het voornemen om een uitkijktoren te plaatsen bij de waterpoel, onder de voorwaarde dat bij de uiteindelijke aanvraag omgevingsvergunning wordt aangetoond dat de uitkijktoren ruimtelijk aanvaardbaar is.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor de aanleg van een water-poel nabij de meest zuidelijke windturbine (WTG-03) aan de Westelijke Parallelweg 2aW in Zevenbergschen Hoek. Deze waterpoel dient ter compensatie van de waterpoel die gedempt wordt bij windturbine 2 (WTG-02). De aanvraag is in strijd met de voorschriften van het bestemmingsplan, omdat de aanleg van een waterpoel binnen de geldende bestemming Agrarische doeleinden niet is toegestaan. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uniforme voorbereidingsprocedure gevoerd. Het college heeft besloten om met een omgevingsvergunning medewerking te verlenen aan de aanleg van de waterpoel op deze locatie. Tevens heeft het college besloten mee te werken aan het voornemen van initiatief-nemer om een uitkijktoren bij de waterpoel te plaatsen, mits bij de uiteindelijke aanvraag omgevingsvergunning voor de uitkijktoren wordt aangetoond dat dit plan ruimtelijk aanvaardbaar is.

Communicatie(plan) schuldhulpverlening

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het communicatieplan schuldhulpverlening.
 2. Uitvoering geven aan de actiepunten uit het communicatieplan.

Het college is op grond van artikel 3, lid 1 Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs) verantwoordelijk voor het opstellen van een schuldhulpverleningsplan. Uw raad stelde dit integrale beleidsplan en uitvoeringsplan vast voor de duur van 4 jaar (2021-2025). In dit integrale beleidsplan is onder het hoofdstuk communicatie het volgende opgenomen:
Voor schuldhulpverlening is het belangrijk om toegankelijke informatie voorhanden te hebben. Dit is belangrijk omdat inwoners door stress niet altijd openstaan voor veel of ingewikkelde informatie. Dit betekent dat de informatie duidelijk moet zijn en makkelijk vindbaar. Om inwoners sneller te bereiken wordt een communicatieplan opgesteld. Het doel van dit plan is om schaamte te doorbreken en de kennis over de mogelijkheden van schuldhulpverlening in Moerdijk te vergroten. In het plan is speciale aandacht voor laaggeletterden, anderstaligen, ondernemers en jongeren.
Met dit communicatieplan en bijbehorende acties geven wij uitvoering aan het door de raad vastgestelde integrale beleidsplan Schuldhulpverlening. Gezien de huidige financiële zorgen in het land zijn een aantal acties hard nodig om onze inwoners op een vriendelijke en toegankelijke wijze de weg naar de financiële hulpverlening te bieden. Met de nog beschikbare financiële middelen, kunnen wij op een relatief korte termijn een aantal acties realiseren.

Inzet zorgmakelaar in het jeugdhulpstelsel regio West Brabant West

Het college besluit:

In te stemmen met de inzet van een zorgmakelaar in het jeugdhulpstelsel West Brabant West voor de periode van 1 november 2022 t/m 31 december 2023 en hiervoor een bijdrage van
€ 2.961,68 beschikbaar te stellen.

Met de Regiovisie Jeugdhulp West-Brabant West 2022-2025 hebben de colleges en raden van de 9 gemeenten afgesproken om gezamenlijk ons stelsel door te ontwikkelen en de knelpunten en hiaten in ons zorglandschap aan te pakken. Ouders en jeugdigen moeten kunnen rekenen op een dekkend zorglandschap waarbij we inzetten op tijdige, passende en kwalitatief hoog-waardige zorg. Passende zorg moet tijdig beschikbaar zijn. Met de vormgeving van een zorgmakelaar worden knelpunten in het zorglandschap van de jeugdhulp regio West Brabant West (WBW) aangepakt. De inzet van de zorgmakelaar moet leiden tot:

 • het versnellen van de inzet van de juiste zorg voor ouders en kinderen.
 • het verkrijgen van inzicht in de knelpunten in de processen tussen jeugdprofessionals, jeugdzorgwerkers en zorgaanbieders bij de inzet van de juiste zorg.
 • sturing op de juiste uitvoering van het stelsel door de betrokkenen.

Met de negen gemeenten van WBW wordt deze functie gezamenlijk vormgegeven voor de periode tot en met 31 december 2023.

Start procedure bestemmingsplan Basisnettransformatie 5 percelen spoorzone Zevenbergen centrum

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het concept-ontwerpbestemmingsplan “Basisnettransformatie 5 percelen spoorzone centrum Zevenbergen” (Nl.IMRO.1709.ZBBN5perc-BP20) en het starten van het wettelijk vooroverleg voor dit bestemmingsplan;
 2. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties ingediend worden, aansluitend over te gaan tot ter visie legging van het ontwerp bestemmingsplan;
 3. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren.

Het Basisnet Spoor heeft tot doel de bereikbaarheid van belangrijke industriële locaties te garanderen. Daar hoort ook het transport van gevaarlijke stoffen ten behoeve van die locaties bij. Ondanks de veiligheidseisen op het spoor in Nederland moet het risico bij een ongeluk met gevaarlijke stoffen aanvaardbaar klein zijn. Hiertoe is het Basisnet Spoor ontwikkeld. Het doel van het Basisnet Spoor is een robuust en knelpuntvrij basisnet tot stand te brengen waarin ruimte is voor de ontwikkeling van het vervoer en voor ontwikkeling langs het spoor. In een aantal gevallen is echter reeds sprake van een knelpunt en zijn kwetsbare objecten gelegen binnen de veiligheidscontour. In Zevenbergen is dit ook aan de orde bij de percelen Prins Hendrikstraat 2, Burgemeester Vogelstraat 20, 24, 34 en 36. Daarom wordt een bestemmingsplan voorbereid waarin het perceel aan de Prins Hendrikstraat 2 om bestemd wordt naar de bestemming Groen. De huidige woning zal worden gesaneerd. Voor de percelen Burgemeester Vogelstraat 20, 24, 34 en 36 worden de mogelijkheden voor het hoofdgebouw zodanig aangepast dat het hoofdgebouw niet in de veiligheidscontour ligt. De gedeelten van de hoofdgebouwen die in deze zone zijn gelegen worden gesaneerd. Het concept ontwerpbestemmingsplan wordt naar de wettelijke overlegpartners gestuurd. De overlegpartners krijgen 4 weken de tijd om naar het concept ontwerp-bestemmingsplan te kijken. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties worden ontvangen, wordt aansluitend het ontwerp bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd.

Verzoek Prorail geluidsaneringsprogramma spoor Zevenbergen

Het college besluit:

 1. Prorail in een brief te verzoeken het saneringsplan en verlaging geluidproductieplafonds Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoorwegen aan te passen;
 2. Een bijdrage van maximaal € 25.000,- voor de meerkosten van deze aanpassing aan Prorail uit te keren;
 3. Bij de 2e bestuursrapportage de raad voor te stellen om deze uitgaven te dekken uit de reserve geluidsaneringsmaatregelen.

Naar aanleiding van het ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan en verlaging geluidproductie-plafonds Meerjarenprogramma Geluidsanering Spoorwegen dient gemeente Moerdijk een verzoek in bij Prorail om het saneringsplan aan te passen. De aanpassing bestaat uit het plaatsen van raildempers, waardoor de hoogte van de schermen kan worden beperkt tot maximaal 3 meter i.p.v. 4 meter. Gemeente Moerdijk zal maximaal een bijdrage van € 25.000,- betalen voor de meerkosten van de uitvoering hiervan.