20 december 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 20 december 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 20 december 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer burgemeester
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder

Agendapunten

Vaststelling vertrouwelijk verslag B&W-vergadering d.d. 13 december 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 13 december 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Actieplan bestuurlijke- en ambtelijke integriteit

Het college besluit: 

Het actieplan bestuurlijke en ambtelijke integriteit vast te stellen.

Integriteit is een belangrijk thema binnen de overheid. De integriteit van bestuurders en ambtenaren staat volop in de belangstelling. Regelmatig is er media-aandacht voor zaken die te maken hebben met (niet-)integer handelen. Binnen de gemeente Moerdijk is op vele vlakken aandacht voor integriteit. Eerder dit jaar is door de raad en het college van burgemeester en wethouders een integraal beleidsplan integriteit vastgesteld. Op basis van dit beleidsplan heeft het college een actieplan vastgesteld voor 2023 en 2024. Dit actieplan is evenals het beleids-plan een integraal plan, voor zowel raad, college als ambtelijke organisatie.

Voorlopige subsidie 2023 Inloop GGZ aan GGZ Breburg

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het Plan van aanpak Inloop Plus voor de gemeente Moerdijk 2023 van GGZ Breburg, hetgeen betekent dat in 2023 wordt ingezet op de volgende pijlers:
  1. Ontmoeting en activering
  2. Bewustwording, educatie, anti-stigma activiteiten, trainingen, workshops en netwerk-ontwikkeling
  3. Ervaringsdeskundigheid
  4. Deskundigheidsbevordering
 2. Op basis van deze aanvraag aan GGZ Breburg voor 2023 een voorlopige subsidie te ver-lenen van € 43.020,- ten laste van product 662000 / 44384 Algemene voorzieningen Wmo.
 3. GGZ Breburg met een subsidiebeschikking te informeren over dit besluit.

GZZ Breburg houdt zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Enerzijds is het doel om deze inwoners door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te zorgen dat hun problemen niet erger worden en hen mee te laten doen in de maatschappij. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan. De gemeente Moerdijk hecht er veel waarde aan om ook voor de meest kwetsbaren een gastvrije  gemeente te zijn. Het college heeft ingestemd met het verlenen van een voorlopige subsidie voor 2023 aan GZZ Breburg voor de inloop GGZ.

Voorlopige subsidie 2023 Inloop GGZ aan GGZ WNB

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het Plan van aanpak Inloop Plus voor de gemeente Moerdijk 2023 van GGZ WNB, hetgeen betekent dat in 2023 wordt ingezet op de volgende pijlers:
  1. Ontmoeting en activering
  2. Bewustwording, educatie, anti-stigma activiteiten, trainingen, workshops en netwerk-ontwikkeling
  3. Ervaringsdeskundigheid
  4. Deskundigheidsbevordering
 2. Op basis van deze aanvraag aan GGZ WNB voor 2023 een voorlopige subsidie te ver-lenen van € 33.067 ten laste van product 662000/44384 Algemene voorzieningen Wmo.
 3. GGZ WNB met een subsidiebeschikking te informeren over dit besluit.

GZZ WNB houdt zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Enerzijds is het doel om deze inwoners door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te zorgen dat hun problemen niet erger worden en hen mee te laten doen in de maatschappij. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan. De gemeente Moerdijk hecht er veel waarde aan om ook voor de meest kwetsbaren een gastvrije gemeente te zijn. Het college heeft ingestemd met het verlenen van een voorlopige subsidie voor 2023 aan GZZ WNB voor de inloop GGZ.

Subsidieverlening Radar 2023-2025

Het college besluit:

 1. Aan Radar een voorlopige subsidie van € 17.351,- per jaar te verstrekken voor de uitvoering van het basispakket in 2023, 2024, 2025.
 2. De voorlopige subsidie in 2023, 2024 en 2025 voor Radar te dekken uit het beschikbare budget met productnummer 661002/44384.

Op grond van de Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorzieningen zijn alle gemeenten verplicht hun inwoners toegang te bieden tot een antidiscriminatievoorziening. De gemeente-raad heeft hier een aparte verordening voor vastgesteld: “Verordening in het kader van de Wet gemeentelijke antidiscriminatievoorzieningen gemeente Moerdijk”. Organisaties kunnen op grond van deze verordening een subsidieaanvraag bij ons doen om uitvoering te geven aan de Antidiscriminatievoorziening in onze gemeente. Stichting Radar heeft een aanvraag ingediend en het college heeft een voorlopige subsidie toegekend van € 17.351,- per jaar voor de periode 2023 t/m 2025. De wet schrijft voor dat een Antidiscriminatievoorziening minimaal onafhanke-lijke bijstand verleend aan personen bij de afwikkeling van hun klachten en een registratie bijhoudt van de klachten. De gemeente Moerdijk heeft van het Rijk ook middelen gekregen voor preventietaken. Radar biedt deze taken ook aan als een maatwerkpakket, maar de gemeente onderzoekt eerst wat de actuele vragen zijn en hoe deze preventietaken zo goed mogelijk kunnen worden ingericht.

Subsidieverlening 2023 Stichting Kinderboerderij Zevenbergen

Het college besluit:

 1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk een voorlopige subsidie van € 63.750 voor 2023 toe te kennen aan Stichting Kinderboerderij Zevenbergen;
 2. Af te wijken van artikel 14, lid 3b van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk en geen accountantsverklaring te vragen. In plaats daarvan maakt de kinderboerderij gebruik van een kascontrolecommissie ondersteund door een externe deskundige;
 3. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2023 voor Stichting Kinderboerderij Zevenbergen;
 4. De kosten hiervoor ten laste te brengen van productnummer 661006 Jeugdvoorzieningen / kostensoort 44384 Budgetsubsidies en de meerkosten van € 3.740 te verwerken in de 1e bestuursrapportage 2023.

Stichting Kinderboerderij Zevenbergen (De Dierenploeg) ontvangt in 2023 een subsidie voor het exploiteren van de kinderboerderij en voor het uitvoeren van educatieve projecten vanuit het Milieu Educatief Centrum (MEC). Het betreft een bedrag van € 63.750. In de beschikking is opgenomen aan welke voorwaarden Stichting Kinderboerderij Zevenbergen moet voldoen. Het college vindt het van belang dat jong en oud kunnen kennismaken met de verschillende dieren en er aandacht is voor milieu-educatie. Ook is er sinds 2018 een dependance geopend in de 7 Schakels. Daarnaast werkt de kinderboerderij mee aan het landelijke initiatief “Alle kinder-boerderijen klimaatbesteding en waterbewust”, is er aandacht voor onder andere Werelddierendag en organiseert het MEC natuur- en milieuprojecten voor de jeugd.

Beleidsplan aanpak mensenhandel 2022-2025

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het beleidsplan aanpak mensenhandel 2022-2025 De Markiezaten;
 2. De meerkosten voor de aanpak mensenhandel vanaf 2023 à € 5.945 ten laste te brengen van het budget Algemene voorzieningen Wmo en jeugd 662000 / 44380 en in de 1e bestuursrapportage 2023 / programmabegroting 2024-2027 te verwerken;
 3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Mensenhandel gaat over het werven, vervoeren, overbrengen, opnemen of huisvesten van een persoon, met gebruik van dwang en met het doel die persoon uit te buiten. Mensenhandel is een ernstig misdrijf. Uit onderzoek van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel blijkt dat er in Nederland jaarlijks tussen de 5000 en 7500 mensen slachtoffer worden van een vorm van mensenhandel. In ongeveer 1300 gevallen gaat het om minderjarige slachtoffers. Zo'n 1400 mensen worden door criminelen uitgebuit. De politie pakt jaarlijst ongeveer 120 daders op. Op landelijk niveau zijn er de afgelopen jaren verschillende afspraken gemaakt om mensenhandel te stoppen en te voorkomen. Een belangrijke afspraak is dat iedere gemeente in 2022 beschikt over beleid inzake mensenhandel. Dit beleid moet inzicht bieden in de ontwikkelingen en activiteiten die zijn gericht tegen mensenhandel, zowel op regionaal als districtelijk niveau. District De Markiezaten pakt dit gezamenlijk op. Het college heeft het beleidsplan aanpak Mensenhandel 2022-2025 van district De Markiezaten vastgesteld.

Subsidie VVN voor mensgerichte maateregelen 2021, 2022 en 2023

Het college besluit:

 1. Veilig Verkeer Nederland afdeling Moerdijk te ondersteunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente;
 2. Het subsidiebedrag aan de VVN voor 2021 definitief vast te stellen van in totaal € 15.109,84 op basis van de verantwoording en daarvoor, ten aanzien van het subsidiejaar 2021, een bedrag van € 1890,16 terug te vorderen;
 3. Het subsidiebedrag voor 2022, vast te stellen op € 17.000 op basis van het projectplan.
 4. Het subsidiebedrag van 2023 vaste stellen op € 17.000 op basis van het projectplan.
 5. De VVN over beslispunt 2, 3 en 4 informeren via een beschikking.

Het college heeft de subsidie voor de VVN voor 2021 definitief vastgesteld voor het jaar 2022 en voorlopig vastgesteld voor het jaar 2022 en 2023.

Dienstverleningsovereenkomst WVS 2023-2026

Het college besluit:

 1. Met WVS de dienstverleningsovereenkomst WVS 2023-2026 af te sluiten;
 2. De dienstverleningsovereenkomst, namens het college, door de burgemeester te laten ondertekenen.

Om het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap tussen de zes deelnemende gemeenten en het Werkvoorzieningsschap goed te borgen dient er een dienstverleningsovereenkomst (DVO) te worden afgesloten. De huidige DVO loopt tot en met 31 december 2022. Vanwege het aflopen van de huidige DVO en de gewenste wijzigingen heeft het college besloten om een nieuwe DVO vast te stellen voor een periode van 4 jaar (2023-2026).

Indexering kosten (Grond)exploitatie

Het college besluit:

In te stemmen met de voorgestelde nieuwe methode voor de berekening van de toegepaste kostenstijgingsindex in (Grond)exploitaties.

Voor het schatten van de prijsontwikkeling in grondexploitaties is een nieuwe methode ontwikkeld die differentieert tussen kostensoorten en varieert over tijd. Door het toepassen van deze uniforme methode wordt meer maatwerk geboden voor wat betreft de geschatte prijsontwikkelingen in grondexploitaties, waardoor het opvangen van prijsschommelingen beter wordt gewaarborgd.

Samenwerkingsafspraken Veilig Thuis 2022

Het college besluit:

 1. ‘Samenwerkingsafspraken Lokale Teams gemeenten en Veilig Thuis West-Brabant’ vast te stellen en deze per direct in te laten gaan;
 2. De huidige samenwerkingsafspraken met Veilig Thuis West-Brabant ‘Richtlijnen zicht op veiligheid, 2017’ met ingang van 1 december 2022 te beëindigen.

De gemeenten in West-Brabant beogen een belangrijke impuls te geven aan de kwaliteit van het werk in relatie tot huiselijk geweld en kindermishandeling. Wij werken samen op het thema huiselijk geweld en kindermishandeling op basis van het regionaal beleidskader Geweld in Afhankelijkheidsrelaties (GIA looptijd tot en met 2025) en het regionaal programma Geweld hoort nergens thuis (looptijd tot eind 2022). De huidige samenwerkingsafspraken tussen Veilig Thuis West-Brabant (hierna Veilig Thuis) en gemeenten dateren van 2017 en waren toe aan een actualisatie. Veilig Thuis, beleidsmedewerkers en vertegenwoordigers van de lokale (wijk)teams van de West-Brabantse gemeenten hebben de afspraken gezamenlijk geëvalueerd in een nieuw conceptdocument, onder begeleiding van het regionale programma Geweld hoort nergens thuis. Het doel hiervan is ook om de wederzijdse verwachtingen over en weer tussen Veilig Thuis en de lokale (wijk)teams (beter) op elkaar af te stemmen.

Subsidie Surplus Welzijn 2023

Het college besluit:

 1. Surplus Welzijn voor 2023 een budgetsubsidie te verlenen van € 1.042.099;
 2. Surplus Welzijn voor 2023 een eenmalige subsidie te verlenen van € 80.735 voor extra inzet van Algemeen Maatschappelijk Werk;
 3. De budgetsubsidie 2023 ten laste te brengen van de hiervoor geraamde budgetten in de begroting, respectievelijk:
 • € 677.768 Gebiedsgericht werken (productnr. 661002 Maatschappij)
 • € 111.470 Vrijwilligerswerk (productnr. 661000 Ondersteuning vrijwilligers)
 • € 125.068 Informele zorg (productnr. 662000 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
 • € 110.010 Mantelzorgwaardering (productnr. 662000 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
 • € 12.420 Vroeg er op af (productnr. 663008 Schuldhulpverlening)
 • € 5.363 Samen in Ons Moerdijk (productnummer 671001 gemeentelijke gezondheidszorg)
 1. De eenmalige subsidie voor AMW van € 80.735 te dekken vanuit de stelpost Versterken Dienstverlening.
 2. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te informeren via een beschikking subsidieverlening.

Surplus Welzijn heeft voor 2023 een subsidieaanvraag ingediend voor een totaalbedrag van
€ 1.042.099. De aanvraag is opgebouwd uit onderstaande activiteiten/projecten:

 • Gebiedsgericht werken (huizen van de wijk en pluspunten)
 • Vrijwilligerswerk
 • Informele zorg
 • Mantelzorgwaardering
 • Vroeg er op af
 • Samen in Ons Moerdijk

Het college heeft besloten om voor 2023 een budgetsubsidie te verlenen van € 1.042.099. Dit bedrag is gelijk aan de aangevraagde subsidie. Daarnaast heeft het college besloten om een éénmalig subsidie te verlenen van € 80.735 voor de extra inzet van Algemeen Maatschappelijk Werk (hierna: AMW). Deze extra inzet op AMW is bedoeld om inwoners die zich hebben aangemeld voor AMW, eerder te kunnen ondersteunen. Daarnaast wordt de extra inzet in 2023 gebruikt om inzicht te krijgen op de oorzaak van de AMW-wachtlijst en de wijze waarop dit in de toekomst kan worden voorkomen. Ten slotte wordt in 2023 door Surplus Welzijn en de gemeente Moerdijk ingezet op een verbeterde samenwerkingsvorm, waarbij de uitvoerings-praktijk centraal staat. De activiteiten en doelen die in 2023 worden nagestreefd, worden gezamenlijk uitgewerkt en doorlopend met elkaar besproken en geactualiseerd. Deze aanpak wordt momenteel in Etten-Leur al toegepast en wordt door alle betrokkenen positief gewaardeerd.

Subsidie Wijkzuster 2023 en vaststelling 2021

Het college besluit:

 1. Surplus Zorg voor 2023 een budgetsubsidie te verlenen van € 85.000 voor de wijkzuster;
 2. De budgetsubsidie 2023 ten laste te brengen van de hiervoor geraamde budgetten in de begroting, respectievelijk:
  1. € 85.000 Wijkgerichte preventie wijkzuster 2023 (productnr. 662000 Algemene voorziening WMO & Jeugd)
 1. De budgetsubsidie 2021 van Surplus Zorg definitief vast te stellen op € 82.400
 2. Surplus met de beschikkingen te informeren over deze besluiten.

Op 23 juni 2022 is het gezamenlijke subsidieverzoek 2023 ontvangen van Thebe en Surplus voor de wijkgerichte en preventieve inzet van de wijkzusters en de wijkverpleegkundigen. De gemeente Moerdijk subsidieert wijkzusters en wijkverpleegkundigen vanuit de visie dat zij de vertrouwde en nabije personen voor bewoners van de gemeente Moerdijk zijn en de eerst aangewezenen voor hulpvragen en mantelzorgondersteuning. De wijkzuster en wijkverpleeg-kundige stellen inwoners in staat om zoveel mogelijk zorg – en ondersteuningsbehoeften te voorkomen of zelf (gedeeltelijk) uit te voeren of te organiseren. Beperkingen of kwetsbaarheid kunnen hierdoor worden voorkomen dan wel uitgesteld. Vanuit de preventiegedachte wordt er ingezet op inwonerscontacten vroegtijdige signalering van eventuele ondersteuningsbehoeften. Hiervoor worden inloopspreekuren, preventieve huisbezoeken en lokale netwerken georganiseerd. Daarnaast zijn de wijkzuster en/of wijkverpleegkunde onder meer aanwezig bij lokale activiteiten zoals dorps- en stadstafels en bij het organiseren van gezondheidsmarkten. Daarbij is ook de samenwerking tussen zorg en welzijn en met belangenorganisaties van groot belang. De zorgverzekeraars financieren ongeveer 2/3e van deze activiteiten. De gemeente Moerdijk subsidieert beide partijen aanvullend met 1/3e deel voor hun inzet.

Subsidie-aanvraag 2023 Bibliotheek West-Brabant verdagen

Het college besluit:

In te stemmen met het voorstel om de verlening van de subsidie-aanvraag 2023 van Bibliotheek West-Brabant met 6 weken te verdagen.

Bibliotheek West-Brabant heeft subsidie aangevraagd voor 2023. Op grond van de Algemene Subsidieverordening dient de voorlopige subsidieverlening 2023 voor 31 december 2022 plaats te vinden. Het besluit voor verlening wordt met 6 weken verdaagd omdat de aanvraag nog niet volledig is

Subsidiëring Stichting Multifunctioneel Centrum Gebouw Irene, Willemstad

Het college besluit:

 1. De subsidie aan St. MFC Gebouw Irene over 2021 definitief vast te stellen op € 20.000, conform het reeds eerder uitbetaalde voorschot.
 2. Aan St. MFC Gebouw Irene voor 2023 een subsidie te verlenen van € 20.000.
 3. De subsidie 2023 ten laste te brengen van productnummer 661012.
 4. St. MFC Gebouw Irene hierover schriftelijk te informeren via bijgaande beschikking.

St. MFC Gebouw Irene ontvangt jaarlijks een subsidie voor de instandhouding van gemeen-schapshuis Gebouw Irene in Willemstad, waar zij eigenaar van is. De exploitatie en het beheer is uitbesteed aan een exploitant. De Stichting heeft over 2021 een jaarverslag ingediend op basis waarvan de subsidie over 2021 is beoordeeld. Uit de door de stichting overlegde jaar-rekening 2021 blijkt een tekort van bijna € 500. Dit kan de stichting zelf opvangen, vanuit de reserve. De stichting heeft voldaan aan de subsidieafspraken. Op basis hiervan heeft het college besloten om de subsidie over 2021 definitief vast te stellen op en bedrag van € 20.000. Voor 2023 heeft de Stichting een begroting ingediend, die rekening houdt met een gemeente-lijke subsidie van € 20.000. Hiermee kan de stichting uitvoering geven aan noodzakelijk onder-houd aan het gebouw, zodat het als gemeen-schapshuis kan functioneren. Het college heeft besloten om de subsidie over 2021 definitief vast te stellen op € 20.000 en voor 2023 een subsidiebedrag te verlenen van € 20.000.

Subsidieverlening 2023 Stichting Stoffer en Blik

Het college besluit:

 1. Op grond van de Algemene Subsidieverordening gemeente Moerdijk stichting Stoffer en Blik in 2023 een voorlopige subsidie van € 36.000 te verlenen voor amateurgroepen, professionele theatervoorstellingen en inzet theater-technisch personeel.
 2. In te stemmen met de subsidiebeschikking 2023 voor stichting Stoffer en Blik.
 3. De subsidie van € 36.000 ten laste te brengen van productnummer 653001 Kunstbeoefening en –bevordering-, kostensoort 44384 Budgetsubsidies.

Het college verleent voor het jaar 2023 een voorlopige subsidie van totaal € 36.000 aan stichting Stoffer en Blik. De stichting exploiteert Theater de Schuur in Zevenbergen. Jaarlijks ontvangt de stichting een subsidie voor de activiteiten die in het theater plaatsvinden. Voor de diverse amateurtheatergroepen ontvangt Stoffer en Blik een subsidiebedrag van € 1.500. Daarnaast wordt voor tien professionele voorstellingen een subsidie verleend van € 7.500. Voor de inzet van theatertechnisch personeel ontvangt de stichting een bedrag van €27.000, in afwachting van het te ontwikkelen cultuurbeleid voor de gemeente Moerdijk.

Vaststellen en opstellen regels Klimaatsubsidie 2023-2026

Het college besluit:

 1. De subsidieregeling ‘Klimaatbestendig Moerdijk 2023-2026’ vast en open te stellen
 2. Een beslissing op de subsidieaanvragen mandateren aan de adviseur water.

De subsidieregeling gericht op het stimuleren van het nemen van klimaatmaatregelen door onze inwoners zelf was vastgesteld voor de jaren 2021 en 2022. Deze subsidieregeling zetten we in de periode 2023-2026 opnieuw open met een subsidieplafond van € 20.000 per jaar. De regeling is vastgesteld met een beperkt aantal wijzigingen:

 • Bouwkundige onderzoekskosten zijn subsidiabel tot een bedrag van € 250;
 • De vergoedingen gaan 10% omhoog, maar het maximumbedrag blijft gelijk.
 • De minimale inhoud van een waterreservoir voor huiseigenaren gaat van 350l naar 220l

Vaststellingen subsidie Surplus Welzijn

Het college besluit:

 1. De budgetsubsidie 2021 van Surplus Welzijn, conform verlening, definitief vast te stellen op een bedrag van € 933.676.
 2. De eenmalige subsidie van Surplus Welzijn voor het project Vroeg Eropaf definitief lager vast te stellen op € 28.655,69 en het te veel betaalde bedrag van € 31.344,31 terug te vorderen.
 3. Surplus Welzijn hierover schriftelijk te informeren via twee afzonderlijke beschikkingen.

Surplus Welzijn voert in opdracht van de gemeente Moerdijk welzijnsactiviteiten uit. Surplus Welzijn heeft in 2021 een budgetsubsidie ontvangen van € 933.676.

Deze aanvraag was opgebouwd uit activiteiten op onderstaande deelgebieden:

 • Gebiedsgericht werken (huizen van de wijk en pluspunten)
 • Vrijwilligerswerk
 • Informele zorg
 • Mantelzorgwaardering
 • Samen in Ons Moerdijk

Daarnaast heeft Surplus een additionele subsidie ontvangen van € 60.000 voor het project Vroeg Eropaf. Het doel van dit project was om inwoners met geldzorgen vroeg te benaderen om grotere financiële en maatschappelijke problemen te voorkomen. Door de coronacrisis in 2021 heeft Surplus haar gesubsidieerde activiteiten zo flexibel mogelijk geprobeerd uit te voeren. Voor het project Vroeg Eropaf zijn minder activiteiten uitgevoerd en kosten gemaakt. Om die reden wordt de subsidie voor dit project vastgesteld op € 28.655,69 (in plaats van € 60.000). De reguliere budgetsubsidie wordt met € 933.676 vastgesteld conform verlening.

Visie op scholenontwikkeling Klundert

Het college besluit:

 1. Instemmen met de gemeentelijke conceptvisie op de scholenontwikkeling Klundert
 2. Deze visie vaststellen in de stuurgroep met Stichting De Waarden
 3. De visie meenemen als uitgangspunt voor het nader op te stellen locatieonderzoek dat in 2023 ter besluitvorming wordt voorgelegd

In het kader van de scholenontwikkeling Klundert is er een gemeentelijke visie opgesteld. Deze visie vormt samen met de visie van Stichting de Waarden het uitgangspunt voor de verdere uitwerking van het locatieonderzoek. Het locatieonderzoek wordt in 2023 afgerond en ter besluitvorming aan de gemeenteraad voorgelegd. Het uitgangspunt is samenwerking vanuit de 5 O’s: het bieden van Onderwijs en Opvang aan alle kinderen, het stimuleren van Ontwikkeling, verzorgen van Ondersteuning waar nodig en Ontspanning waar mogelijk zowel op individueel als groepsniveau. De gemeente wil een duurzame samenwerking tussen de partijen die werken met kinderen van 0 tot 13 jaar en streeft naar een Integraal Kind Centrum (IKC). De voorkeur gaat uit naar een clustering van schoolgebouwen en samenwerkende partijen op hetzelfde perceel. Hierbij dient opgemerkt dat dit alleen mogelijk is als er binnen Klundert een geschikte locatie gevonden kan worden waarbij deze clustering mogelijk is zonder dat dit extra overlast geeft voor de omgeving. De gemeentelijke keuze baseren wij op verschillende argumenten van zowel het schoolbestuur als de gemeente. De keuzes en argumenten werken we concreet uit in een locatieonderzoek om te komen tot de meeste geschikte locatie voor de scholenontwikkeling in Klundert

Ondertekening Cofinancieringsovereenkomst evz (Landschapsplan Oud Dintel)

Het college besluit:

In te stemmen met de overeenkomst met betrekking tot de co-financiering van ‘Inrichting EVZ Dintel-Tonnekreek’

De burgemeester besluit:

Wethouder G.J.M. Blom een volmacht te geven de overeenkomst met betrekking tot de cofinanciering van ‘Inrichting EVZ Dintel-Tonnekreek’ namens de gemeente Moerdijk te ondertekenen.

Al sinds 2015 werken waterschap Brabantse Delta en de gemeente samen een de realisatie van landschapsplan Oud Dintel. Het onderdeel ecologische verbindingszone (evz) gaat nu in de uitvoering. In 2019 is hiervoor een samenwerkingsovereenkomst (SOK) gesloten op basis waarvan de gemeente de trekker is voor de planvorming en de uitvoering maar de financiering wel gezamenlijk is. 

Nu de uitvoering is het bij een dergelijk project, waarbij het waterschap wel partij is maar niet de trekker, gebruikelijk om hiervoor naast de SOK een co-financierings-overeenkomst te sluiten. Het college heeft ingestemd met deze overeenkomst en wethouder de heer B. Blom gemachtigd om deze namens de gemeente Moerdijk te tekenen.