20 september 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 20 september 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 20 september 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder
G.J.M. Blom wethouder
C.J.A. van Dorst wethouder
P. Joosten wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 13 september 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Financiële bijdrage voor 2022 aan basisscholen die deelnemen aan het project Brabants VerkeersveiligheidsLabel (BVL).

Het college besluit:

 1. 18 basisscholen (waarvan 2 scholen samenwerken), die deelnemen aan Brabants Verkeersveiligheids Label (BVL), te ondersteunen met financiële middelen zodat zij activiteiten kunnen uitvoeren om de verkeersveiligheid te vergroten binnen de gemeente Moerdijk;
 2. De financiële bijdragen voor 2022 voor de deelnemende scholen van het project te verlenen;
 3. De bedragen van in totaal € 31.886,- ten laste te brengen van de begrotingspost Verkeersveiligheid mensgerichte maatregelen (productnr. 621002, kostensoortnr. 44380).

In de paraplunota Maatschappij wordt de veilige bereikbaarheid van de woning en voor-zieningen genoemd als doelstelling. Hierbij wordt extra aandacht besteed aan de bewust-wording van inwoners, met betrekking tot het verkeersgedrag. Zogenaamde mensgerichte maatregelen (educatie en voorlichting) zijn hiervoor uitermate geschikt. Eén van de projecten in het kader van mensgerichte maatregelen is het Brabants Verkeersveiligheidslabel (BVL). Al diverse jaren werken veel gemeenten aan het provinciale scholenproject BVL. Momenteel nemen in de gemeente Moerdijk 18 basisscholen deel aan dit project. Het college heeft besloten de scholen een bijdrage van in totaal € 31.886,- te geven voor de uitvoering van verkeersactiviteiten. Net als voorgaande jaren is voor 80% van de kosten een provinciale bijdrage aangevraagd. De kosten voor de gemeente Moerdijk bedragen daarmee € 6.377,-

Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk en besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

Het college besluit:

 1. Het besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen.
 2. De beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk vast te stellen. 
 3. De beleidsregel ‘beleidsregels maatschappelijke ondersteuning Moerdijk’ en het besluit “besluit maatschappelijke ondersteuning Moerdijk’, beide vastgesteld op 22 maart 2022, in te trekken, 
 4. Kennis te nemen van het advies van de Wmo raad en hen bijgaande brief te sturen als reactie op het uitgebrachte advies

De 5 gemeenten (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Rucphen en Zundert) hebben de Wmo maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning (Zorg in Natura) opnieuw aanbesteed en inmiddels zijn er nieuwe overeenkomsten afgesloten, die per 1 oktober as in zullen gaan. Het aanbesteden van deze Huishoudelijke Ondersteuning hebben we aangegrepen om te bekijken hoe we de HO nóg beter kunnen organiseren, passend bij de ondersteunings-behoefte van onze cliënten nu, maar ook over ruim 8 jaar als de nieuwe contracten aflopen. Dit heeft geleid tot een aantal beleidskeuzes die worden verwerkt in de beleidsregels en het besluit Maatschappelijke Ondersteuning gemeente Moerdijk.
Daarnaast zijn in de beleidsregels de regels ten aanzien van het persoonsgebondenbudget (pgb) bij inzet door een professional in overeenstemming gebracht met de eisen die we aan een aanbieder stellen. Ook zijn de tarieven hierop afgestemd.

De belangrijkste wijzigingen in de beleidsregels zijn:

 • Het verwijderen van het aandachtveld ‘organisatie van het huishouden’. Dit aandachts-veld is inherent aan alle nieuwe producten.
 • De introductie van het nieuwe aandachtgebied “advies, informatie en voorlichting’, gekoppeld aan het nieuwe cliëntperspectief ‘ontwikkeling’
 • De toevoeging van het oog hebben voor de leerbaarheid van een hulpvrager in opmaat naar het cliëntperspectief ontwikkeling
 • Het toevoegen van de cliëntperspectieven stabilisatie en ontwikkeling
 • Het benoemen van de diverse vormen van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning, maar de verplaatsing van de toelichting naar de bijlage
 • Een herdefiniëring van huishoudelijke ondersteuning plus
 • Een herdefiniëring van de inzet van huishoudelijke ondersteuning op offertebasis
 • Het introduceren van het Normenkader Huishoudelijke ondersteuning 2019 en aanpassen van bijbehorende tabellen
 • Het aanvullen van de uitgangspunten bij de inzet van een PGB bij een professional en dan met name bij een cliënt huishoudelijke ondersteuning plus
 • Het aanpassen van de tarieventabel: bij de inzet van een niet-professional wordt het per 1 juli bekende tarief van het minimumloon gehanteerd en bij inzet van een professional wordt het tftarief gekoppeld aan het maximum tarief zorg in natura.

De wijziging in het besluit heeft betrekking op de nieuwe productformulering en bijbehorende tarieven per 1 oktober a.s.

Richtlijnen kaderstukken Verbonden Partijen 2024 - 536855

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. De regionaal opgestelde financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2024 vast te stellen en op te leggen aan 11 Gemeenschappelijke Regelingen:
  1. Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
  2. GGD West-Brabant (GGD)
  3. ICT Samenwerking West-Brabant West (ICTWBW)
  4. Nazorg Gesloten Stortplaatsen
  5. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
  6. Regionaal Bureau Leerplicht West-Brabant (RBL)
  7. Regio West-Brabant (RWB)
  8. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
  9. West Brabant Archief (WBA)
  10. Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
  11. Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)
 2. Afwijkende financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2024 vast te stellen en op te leggen aan:
  1. Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
 3. Aanvullende financiële richtlijnen voor de budgetcyclus 2024 vast te stellen en op te leggen aan:
  1. Regio West-Brabant (RWB)
  2. Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
 4. De beleidsinhoudelijke richtlijnen/ voor de budgetcyclus 2024 vast te stellen en op te leggen aan: 
  1. Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB)
  2. GGD West-Brabant (GGD)
  3. Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB)
  4. Regio West-Brabant (RWB)
  5. Regionale Ambulance Voorziening Brabant MWN (RAV)
  6. Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB)
  7. West Brabant Archief (WBA)
  8. Werkplein Hart van West-Brabant (Werkplein)
  9. Werkvoorzieningsschap West-Brabant (WVS-groep)

In 2015 is in de gemeente Moerdijk de Regionale Kadernota Verbonden Partijen vastgesteld. Daarmee is op een aantal punten de bemoeienis van gemeenten met verbonden partijen toegenomen. Met dit raadsvoorstel vraagt het college de raad om de financiële en beleids-matige richtlijnen voor de verbonden partijen vast te stellen. Deze richtlijnen fungeren voor de verbonden partijen als leidraad voor de budgetcyclus voor een volgende jaar. In dit geval gaat het om de budgetcyclus 2024.

Verplaatsing van kunstwerk De Zeemeermin in Zevenbergen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de verplaatsing van het kunstwerk De Zeemeermin vanaf het grasveld tussen de Kreitenborg / Zoetendaal naar de Zuidhaven (ter hoogte van de luie trappen) in Zevenbergen. Het kunstwerk plaatsen met de rug naar het water, kijkend naar het centrum;
 2. De kosten van € 6.000 voor deze verplaatsing ten laste brengen van het product 661002 Maatschappij, kostensoort 43202 Overige goederen en diensten;
 3. In te stemmen met het inlichten van de raad via een raadsinformatiebrief.

Er is in oktober 2021 een bewonersinitiatief ingediend om het kunstwerk De Zeemeermin in Zevenbergen te verplaatsen vanuit een woonwijk naar de haven. Met het bewonersinitiatief stemde de raad in haar vergadering van 4 november 2021 in en verleende het college van burgemeester en wethouders opdracht voor verdere uitwerking van de verplaatsing van het kunstwerk. Dit vraagt in de eerste plaats om besluitvorming over de kosten die de verplaatsing met zich meebrengt, in een later stadium ook de kosten voor de invulling van de achtergebleven locatie tussen de Kreitenborg/Zoetendaal en de nieuwe locatie, een plek aan de nieuwe haven in Zevenbergen. Besluitvorming over de achtergebleven locatie volgt later nadat goed in beeld is gebracht wat de wensen, eisen en mogelijkheden zijn.