25 oktober 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 25 oktober 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 25 oktober 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
A.M.J. Dingemans wethouder
G.J.M. Blom wethouder
C.J.A. van Dorst wethouder
P. Joosten wethouder
Afwezig:
J.C. Slagboom gemeentesecretaris

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 18 oktober 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Uitvoeringsagenda Mest

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Uitvoeringsagenda mest (80% versie); 
 2. Vast te houden aan het beleid zoals geformuleerd in de Visie Buitengebied;
 3. Dit standpunt te communiceren naar de vertegenwoordiger in het BOTL en Gedeputeerde Staten.

De provincie Noord-Brabant bereidt de Uitvoeringsagenda Mest voor, als uitwerking van het Beleidskader Landbouw en Voedsel. Deze uitvoeringsagenda gaat in op hoe veehouderij-bedrijven de op het bedrijf geproduceerde mest moeten behandelen. Daarnaast worden criteria opgesteld, op basis waarvan vestigingslocaties voor mest verwerkende bedrijven gekozen kunnen worden. Het college neemt kennis van de concept-Uitvoeringsagenda. Het college besluit vast te houden aan het beleid dat in de Visie Buitengebied voor de vestiging van mestverwerkingsbedrijven is opgenomen en informeert het bestuurlijk overleg en Gedeputeerde Staten over dit standpunt.

Aanvullende uitkering aanpak energiearmoede en lokale isolatieaanpak

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen het bestaande budget voor de aanpak energiearmoede op te hogen met € 293.645 inclusief BTW voor de ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar-bewoners) die kampen met energiearmoede voor het treffen van maatregelen voor verlaging van de energierekening en een budget van € 142.147 beschikbaar te laten stellen voor een lokale isolatieaanpak om het isoleren van woningen met energielabel E, F en G te stimuleren.
 2. Deze lasten te laten dekken middels de aanvullende specifieke uitkering van het Ministerie van BZK van € 435.792.

Kleinschalige woningbouwontwikkeling aan de Koning Haakonstraat in Moerdijk

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan Woningbouwontwikkeling Koning Haakonstraat Moerdijk. 
 2. In te stemmen met het starten van het wettelijk vooroverleg voor het ontwerpbestemmings-plan Woningbouwontwikkeling Koning Haakonstraat Moerdijk. 
 3. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties ingediend worden, aansluitend over te gaan tot tervisielegging van het ontwerpbestemmingsplan
  (NL.IMRO.1709.BPMDKONHAAKONSTR-BP30) 
 4. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief.

Het plangebied is gelegen aan Koning Haakonstraat (nabij Steenweg 50) in het midden van de kern Moerdijk. In het verleden stond hier een kerk en later een buurthuis (De Ankerkuil). De Oude Ankerkuil is in 2015 gesloopt. Wat rest is een groen grasveld met een oud kerkgewelf (waarvan de verplaatsingsmogelijkheden worden onderzocht) en een boom. Het plan beoogt de realisatie van 7 aaneengebouwde rijwoningen. Het vigerende bestemmingsplan maakt de gewenste ontwikkeling op deze locatie niet mogelijk. Om deze reden is er een bestemmings-planwijziging noodzakelijk. Het plan is nader uitgewerkt en vertaald in een concept ontwerpbestemmingsplan ‘Woningbouwontwikkeling Koning Haakonstraat Moerdijk’. Het bestemmingsplan stelt regels aan de beoogde woningbouwontwikkeling en onderbouwd deze middels milieutechnische en beleidsmatige overwegingen. Het voorontwerp wordt tijdens deze procedure overgeslagen. De inwoners van Moerdijk zijn al in een vroeg stadium op de hoogte gebracht van deze woningbouwontwikkeling. Het initiatief komt ook voort uit de woningbouw-behoefte die er in het dorp ligt. Voordat het ontwerpbestemmingsplan ter inzage gelegd kan worden, dient dit ontwerpbestemmingsplan voorgelegd te worden aan de vooroverlegpartners. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties worden ingediend, kan aansluitend de ontwerp-bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. Eenieder heeft de mogelijk-heid om gedurende de terinzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan een zienswijze in te dienen op het plan. Tijdens de periode van de terinzagelegging van het ontwerpbestemmings-plan wordt er een openbare inloopbijeenkomst georganiseerd. De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Aanbesteding Bravo Flex West-Brabant

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Nota van Uitgangspunten “Naar een flexibel vervoersysteem voor West-Brabant’ voor de aanbesteding van het Bravo Flex vervoer in West-Brabant.
 2. Aan de Gemeenschappelijke regeling Regio West-Brabant opdracht te geven tot aanbesteding en contractering van het vraagafhankelijk vervoer aan Wmo-gerechtigde reizigers uit de gemeente Moerdijk voor de periode van 1 januari 2024 tot uiterlijk 1 januari 2032.
 3. Aan deze opdracht de restrictie mee te geven dat als de meerkosten meer dan 13% bedragen (conform de opgestelde meerjarenbegroting van RWB) de gunning ter besluitvorming wordt voorgelegd aan uw college, zoals ook is voorgesteld in de Nota van Uitgangspunten.
 4. Een bundeling van doelgroepenvervoer niet in overweging te nemen voor het leerlingenvervoer vanwege de specifieke eisen aan vervoer van kwetsbare leerlingen.

Al ruim 20 jaar maakt onze gemeente voor de organisatie van het Wmo-vervoer deel uit van de regionale samenwerking op het gebied van het kleinschalig collectief vervoer (kcv), de zogenaamde Deeltaxi. Het huidige contract van dit vervoer loopt af op 31 december 2023 en kent verder geen verlengingsmogelijkheden meer. We bereiden in de regio een nieuwe aanbesteding voor. Hierin werken we samen met de Provincie Noord-Brabant, die de nieuwe vervoersproducten hub- en haltetaxi gaat introduceren. Samen met de Wmo deur-taxi zal het nieuwe vraagafhankelijke vervoersysteem de naam Bravo Flex West-Brabant krijgen. De 16 deelnemende gemeenten en de provincie Noord-Brabant stemmen ieder individueel voor 1 november in met deze aanbesteding. Het college van de gemeente Moerdijk heeft ingestemd met een gezamenlijke aanbesteding.

Actieplan Samenwerken en Participatie

Het college besluit:
In te stemmen met het concept Actieplan Samenwerken en Participatie inclusief bijbehorende procesplanning.

Gezien de opgave in het Bestuursakkoord Moerdijk 2022 – 2026 en de Evaluatienota gebiedsgericht werken (april ’22) is het concept Actieplan Samenwerken en Participatie opgesteld. In samenwerking met de gemeenteraad, onze inwoners, de gebiedstafels en onze maatschappelijke partners gaan we de komende tijd het concept actieplan bespreken en waar nodig aanvullen of bijstellen. Het doel is te komen tot een definitief actieplan dat vanaf begin 2023 wordt uitgevoerd. Dat vraagt zowel om inzet van de gemeente als vanuit de samenleving.

Definitief inpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost en compensatievoorstel leefbaarheid Kattenkraam

Het college besluit:

 1. Het Inpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost (IP) voor kennisgeving aan te nemen.
 2. In principe akkoord te gaan met het compensatievoorstel van Tennet, onder de voorwaarde dat het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (EZK) komt tot een aanvulling met het toekennen van een budget voor individuele maatregelen tot huisverduurzaming gevoelige bestemmingen.

Eerder heeft het college naar aanleiding van het ontwerp-IP een zienswijze ingediend. Inmiddels is het IP vastgesteld. Een aantal gemaakte opmerkingen hebben geleid tot aanpassing van de tekst en een aantal opmerkingen zijn ter zijde gelegd. De ter zijde gelegde opmerkingen geven geen aanleiding tot verdere acties voor het college. De Crisis-en herstelwet biedt hiertoe ook geen verdere beroepsmogelijkheden aan onze gemeente. Zo is door EZK vastgehouden aan de tracékeuze waarbij 8 gevoelige bestemmingen ontstaan aan de Ewoudsdam en aan de Landekensdijk (buurtschap Kattenkraam). Het vermelde in onze zienswijze en ook in de zienswijze van de bewonersgroep Kattenkraam heeft niet tot andere inzichten bij EZK geleid. De bewonersgroep kan nog wel in beroep bij de Afdeling Rechts-praak.

Inmiddels heeft Tennet een definitief compensatievoorstel aan de bewonersgroep Katten-kraam toegezonden, met daarbij de toezegging vanuit het ministerie van Economische Zaken en Klimaat tot het toekennen van een aanvullend budget voor individuele verduurzamings-maatregelen.

P163 Sporenbergstraat, uitgiftestrategie en woningtypes

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde woningtypes voor het plan Sporenbergstraat in Zevenbergschen Hoek:
  a. 4 vrije kavels
  b. 4 sociale huurwoningen
  c. 7 starters koopwoningen
  d. 7 vrijstaande of 2-1-kap woningen
 2. In te stemmen met de voorgestelde de uitgiftestrategie voor de verschillende woning-types in het plan Sporenbergstraat te Zevenbergschen Hoek

Het project Sporenbergstraat betreft de herontwikkeling van de voormalige sportvelden van voetbalvereniging Den Hoek Vooruit. Momenteel werken we aan een wijziging van het bestemmingsplan. Het bestemmingsplan is op 8 september door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan ligt nu ter inzage voordat het in november definitief in werking treedt. Op het moment dat het bestemmingsplan definitief is, is er ook een bouwtitel en kan gestart worden met het ontwikkelen en bouwen van woningen. Om dat mogelijk te maken, wil het college nu keuzes maken over het type woningen voor de locatie aan de Sporenbergstraat. Daarnaast geeft het college richting aan de wijze waarop de gronden worden uitgegeven en welke partijen daarbij een rol spelen. Het college kiest voor een gedifferentieerd aanbod om diverse doelgroepen te kunnen bedienen met dit nieuwe plan voor woningbouw in Zeven-bergschen Hoek. Het plan gaat uit van 4 vrije kavels, 4 sociale huurwoningen en 7 goedkope koopwoningen. Tot slot stellen we nog 7 woningen voor waarbij nu is uitgegaan van 3 vrijstaande woningen en 4 2-1-kap woningen. In totaal komt het plan op 22 woningen. De vrije kavels gaat de gemeente zelf op de markt brengen. Voor de 4 sociale huurwoningen sluiten we een intentieovereenkomst met Woonkwartier. Voor de 7 goedkope koopwoningen gaan we in gesprek met Woonkwartier of we zetten dit via een uitvraag op de markt. De resterende 7 woningen willen we ook met een uitvraag op de markt zetten en op die manier een bouwende ontwikkelaar selecteren die deze woningen kan realiseren.

Verhoging inkomensgrens eenmalige energietoeslag 2022

Het college besluit:

 1. De raad voor te stellen om de inkomensgrens van de eenmalige energietoeslag te verhogen naar 130% van het sociaal minimum en daarbij 1300 euro toe te kennen aan inwoners met een inkomen ≤120% en 800 euro voor inwoners met een inkomen tussen de 120% en 130% van het sociaal minimum;
 2. De raad voor te stellen het tekort van € 336.000 ten laste te brengen van de begrotingsruimte 2022.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 19 april jl. de beleidsregels omtrent de eenmalige energietoeslag vastgesteld met terugwerkende kracht vanaf 15 maart 2022. Hierbij is gekozen voor een inkomensgrens van 120% van het sociaal minimum. Echter, komen er signalen vanuit de gemeente door zowel van inwoners als samenwerkingspartners dat óók inwoners met een inkomen boven deze inkomensgrens in de problemen komen en de energierekening niet kunnen betalen. Het is daarom wenselijk dat er een besluit wordt genomen of de inkomensgrens voor de eenmalige energietoeslag wordt verhoogd en welk percentage dan passend zou zijn.