27 september 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 27 september 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 27 september 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder
G.J.M. Blom wethouder
C.J.A. van Dorst wethouder
P. Joosten wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 20 september 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Nota "Voorkomen misbruik en oneigenlijk gebruik"

Het college besluit:
De nota “Voorkomen misbruik en oneigenlijk gebruik” vast te stellen.

Als gemeente hebben wij vertrouwen in een goed gebruik van gemeentelijke voorzieningen, producten en diensten door onze inwoners, bedrijven en instellingen. Toch zijn we er ons van bewust dat het gebruik van onze dienstverlening gevoelig kan zijn voor misbruik en oneigenlijk gebruik. Begin 2022 hebben wij vastgesteld dat wij al de nodige instrumenten inzetten om misbruik en oneigenlijk gebruik te voorkomen, maar dat een overkoepelende notitie ontbreekt. Met deze nota “Voorkomen Misbruik & Oneigenlijk gebruik“ wordt hierin voorzien.

Tarieven Jeugdhulp 2023

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de verhoging van de navolgende regionale tarieven jeugdhulp:
  1. Zorgprofiel 3 intensief laagcomplex (+16%)
  2. Zorgprofiel 4 intensief laagcomplex (+10%)
  3. Zorgprofiel 5 intensief laagcomplex (+12%)
  4. Zorgprofiel 6 intensief laagcomplex (+13%)
  5. Zorgprofiel 7 intensief laagcomplex (+21%)
  6. Zorgprofiel 8 intensief laagcomplex (+10%)
  7. Zorgprofiel 9 intensief laagcomplex (+21%)
 2. In te stemmen met de verhoging van de tarieven voor pleegzorg, woonzorg, zorgprofiel 10, acuut en duurzaam met minimaal 3% conform de cao-verhoging met ingang van 2023;
 3. In te stemmen met een extra ophoging van 1% op de tarieven voor hoogcomplexe zorg;
 4. In te stemmen met het overnemen van de voorgestelde tarieven onder punt 1, 2 en 3 voor de nieuwe contracten vanaf 1 juli 2023;
 5. De meerkosten van de tariefaanpassingen 2023 van € 367.000 per jaar te verwerken in een sluitende meerjarenbegroting 2023-2026;
 6. De raad hierover te informeren door middel van een raadsinformatiebrief.

Volgens voorwaarden uit de huidige contracten voor jeugdhulp dienen de tarieven voor 1 oktober voorafgaand aan het nieuwe jaar bekend gemaakt te worden. Uitgangspunt van de jeugdhulpregio West-Brabant West is steeds geweest om een eerlijke prijs te betalen voor zorg. Daarbij zijn er landelijke afspraken gemaakt om te komen tot reële tarieven. De jeugdhulpregio West-Brabant West heeft haar tarieven onlangs laten toetsen door een onafhankelijk bureau. Dit onderzoek levert de conclusie op dat de meeste arrangementstarieven voldoende kenmerken van een reëel tarief bevatten. Van de 24 onderzochte profielen is er voor 7 een substantiële ophoging nodig om op het niveau van een reëel tarief te komen. Voorgesteld wordt deze verschillen op te lossen in de tariefstelling 2023.

Voorlopige subsidie Wijk GGZ aan GGZ Breburg

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met format Implementatie Wijk GGDer / GGZer Zon MW en bijbehorende begroting implementatie Wijk GGD’er /GGZ’er.
 2. Op basis van deze aanvraag aan GGZ Breburg voor de periode 1 juni 2022 tot 1 juni 2023 een voorlopige subsidie te verlenen van € 94.464,- ten laste van het product 668101 / 44384 Zorg en Veiligheid.
 3. Op basis van artikel 17 Hardheidsclausule van de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk afwijken van de termijnen uit de Algemene Subsidieverordening Gemeente Moerdijk.
 4. GGZ Breburg met een subsidiebeschikking informeren over dit besluit.

In de kernen van de gemeente Moerdijk komen, net als in andere gemeenten, steeds meer mensen met (complexe) psychische problematiek wonen. Dit komt onder andere door de beddenafbouw in de GGZ en de doordecentralisatie van beschermd wonen die vanaf 1 januari 2022 een feit is. De gemeente Moerdijk wil inwoners die verward gedrag of complexere problematiek (gaan) vertonen, zo ondersteunen dat ze in hun eigen woonomgeving kunnen blijven wonen. Dit is in lijn met de visie van de commissie Dannenberg ‘van beschermd wonen naar een beschermd thuis’. Professionals (zoals politie, sociaal werkers, woningbouwcorporatie) constateren een toenemende mate van verward gedrag en complexe psychische problematiek in de kernen van Moerdijk en geven aan onvoldoende en niet snel genoeg antwoord te hebben in situaties waarin dit speelt. Dit leidt onder andere tot crisisachtige situaties en zorgen over mensen met verward gedrag. Dit bevordert een goede leefbaarheid van de kernen en de sociale inclusie van kwetsbare inwoners in onze kernen niet. De raad heeft voor de jaren 2022 en 2023 middelen beschikbaar gesteld voor de aanstelling van een Wijk GGZ’er zoals die ook in een aantal buurgemeenten werkzaam is. Door proactief handelen van gemeente Moerdijk en GGZ Breburg hebben we deze middelen kunnen aanvullen met een subsidie van Zon MW voor de duur van 1 jaar voor de inzet van de Wijk GGZ’er in Moerdijk. Eind 2021 is deze subsidie door Zon MW gehonoreerd. Na een intensieve werving en selectie waar betrokken partners uit Moerdijk aan deelnamen, is een Wijk GGZ’er geselecteerd. Zij is op 1 juni 2022 gestart met haar werkzaamheden. Nu de Wijk GGZ’er ook daadwerkelijk aan de slag is, kan het college de voorlopige subsidie aan GGZ Breburg voor de inzet van de Wijk GGZ’er verlenen.

Afwijkingsbesluit inkoopbeleid bij urgente opvang

Het college besluit:

 1. In het geval van urgentie of dwingende spoed ten aanzien van de opvang van nieuw-komers, in te stemmen met het volgende procesvoorstel ten aanzien van het afwijken van het inkoopbeleid:
  1. Urgentie of dwingende spoed wordt vastgesteld op directieniveau en een kopie van het besluit, met daarbij de onderbouwing dat aan de criteria wordt voldaan, dient toegevoegd te worden aan de betreffende inkoopdossiers.
 2. De tijdelijke opvang van Oekraïense vluchtelingen en de Crisisnoodopvang van asielzoekers in de Lindonk voldoen beide aan de criteria van dwingende spoed.

Ons aanbestedingsbeleid is opgenomen dat de gemeentesecretaris goed onderbouwd en binnen de wettelijke kaders, toestemming kan geven om een andere aanbestedings-procedure te volgen dan standaard is vastgesteld. Dat gebeurt met een toestemmingsbesluit. Bij humanitaire noodsituaties, waarbij er een urgentie of dwingende spoed is, duurt de procedure voor het voorbereiden van een toestemmingsbesluit te lang. Bovendien is de inzet van menskracht er op gericht om opvang te realiseren. Door het besluit tot urgentie of dwingende spoed in het proces zelf te organiseren en dit schriftelijk te documenteren, zorgen we ook in dit proces voor een rechtmatige wijze van handelen.

Meerjarenbegroting 2023-2026

Het college besluit:
Het raadsvoorstel aan te bieden aan de gemeenteraad voor de behandeling van de meerjarenbegroting 2023-2026.

Jaarlijks stelt de gemeenteraad voor 15 november de begroting voor het komende jaar vast. In de begroting wordt inzicht gegeven in de strategische doelen, de prestaties en de beleidsontwikkelingen voor de periode 2023-2026. Daarnaast wordt, waar mogelijk, een aantal effectindicatoren vermeld. Verder worden in de meerjarenbegroting alle lasten en baten in beeld gebracht voor de diverse gemeentelijke activiteiten. De meerjarenbegroting is opgesteld op basis van de uitgangspunten die door de gemeenteraad zijn vastgesteld bij de behandeling van de kadernota 2023-2026 op 7 juli 2022. De begroting is voor alle jaren reëel in evenwicht. Dit betekent dat de structurele baten minimaal gelijk aan, dan wel hoger zijn dan de structurele lasten. Ook de totale begrotingsuitkomsten, incidenteel en structureel tezamen, geeft voor alle jaren een positief beeld. Het tekort op het saldo van de incidentele onderdelen, wordt gecompenseerd door het overschot op de structurele onderdelen. Rekening houdend met de voorstellen verwerkt in de primitieve begroting en de 1e begrotingswijziging 2023, kan onderstaand financieel overzicht worden gegeven van de uitkomsten van de meerjarenbegroting voor de jaren 2023-2026:

Uitkomsten begroting 2023-2026 primitief en 1e begrotingswijziging
Omschrijving 2023 2024 2025 2026
Totaal structureel en incidenteel 255 V 2.801 V 6.354 V 1.017 V
W.v. structurele budgetten 3.751 V 5.390 V 7.416 V 1.195 V
W.v. incidentele budgetten 3.496 N 2.589 V 1.062 V 178 V
- te verdelen in :
--- algemene dienst 3.580 N 3.313 N 1.873 N 989 N
--- grondexploitatie 84 V 725 V 811 V 811 V
(bedragen x € 1.00; N = nadeel; V = Voordeel)

Op basis van deze uitkomsten verwachten wij in aanmerking te komen voor repressief toezicht vanuit de provincie.

Vaststellen Geluidsaneringsprogramma B- en Eindlijst Heijningen Fijnaart

Het college besluit:

 1. Het Geluidsaneringsprogramma Restant B- en Eindmeldingslijst Heijningen en Fijnaart vast te stellen;
 2. Het betreffende geluidsaneringsprogramma en het bijbehorende UK/S formulier in te dienen bij het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat ten behoeve van het subsidietraject.

Het ontwerp Geluidsaneringsprogramma restant B- en Eindmeldingslijst Heijningen en Fijnaart is van 20 juli tot en met 31 augustus 2022 ter inzage gelegd. Daarop zijn geen zienswijzen ontvangen. Het geluidsaneringsprogramma wordt daarom onveranderd vastgesteld.

Ontwerpbestemmingsplan Den Bels

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ingediende vooroverlegreacties op het voorontwerpplan;
 2. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording en wijzigingen zoals opgenomen in de Nota inspraak en vooroverleg;
 3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Den Bels (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPMDDenBels2021-BP30);
 4. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken voor het bestemmingsplan geen milieueffectrapportage op te stellen;
 5. Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1709. BPMDDenBels2021-BP30) voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening;
 6. Het ontwerpbesluit hogere waarden tegelijk met het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen.

Het voorontwerpbestemmingsplan Den Bels Moerdijk heft in de periode van 19 januari 2022 tot en met 1 maart 2022 ter inzage gelegen en is daarnaast toegestuurd aan de wettelijk vooroverlegpartners voor een reactie. In deze periode zijn 4 vooroverlegreacties ingediend. Er zijn geen inspraakreacties ontvangen. Het college besluit in te stemmen met de beantwoording van de vooroverlegreacties en het ontwerpbestemmingsplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen. Uit akoestisch onderzoek blijkt bij de nieuwe woningen die dit bestemmingsplan mogelijk maakt, de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder overschreden te worden. Daarom is het nodig een hogere grenswaarde voor deze woningen vast te stellen. Het college besluit het ontwerpbesluit voor deze hogere grenswaarde tegelijk met het bestemmingsplan ter visie te leggen.

Vaststelling subsidie inloop GGZ t.b.v. GGZ Breburg

Het college besluit:

 1. De subsidie ten behoeve van de inloop GGZ in 2021 door GGZ Breburg vast te stellen aan de hand van de ingediende (financiële) verantwoording op € 38.476,-
 2. Het teveel aan bevoorschotte subsidie van € 3.705,- van GGZ Breburg terug te vorderen

De beide GGZ organisaties (Breburg en WNB) houden zich in Moerdijk bezig met de ontwikkeling en realisatie van laagdrempelige inloopactiviteiten voor inwoners met een psychische kwetsbaarheid. Zij stellen hiervoor elk jaar samen een plan op waarin activiteiten worden afgestemd en kennis en kunde worden gedeeld. Daaraan gekoppeld dienen beide organisaties hun eigen aanvraag en begroting in. Enerzijds is het doel van de inloop GGZ om deze inwoners door middel van de inloopfunctie een veilige omgeving te bieden, te behoeden voor verergering van hun problemen (of een terugval) en naar een hogere mate van participatie te begeleiden. Anderzijds hebben de activiteiten tot doel om voor meer begrip te zorgen voor psychiatrische problematiek in onze wijken en stigma van deze doelgroep tegen te gaan. In het coronajaar 2021 heeft GGZ Breburg beter aan deze doelstellingen kunnen werken dan in 2020. De aanlopen in Zevenbergen en Klundert zijn het hele jaar 2021 open geweest. GGZ Breburg heeft hybride ondersteuning aangeboden, bezoekers konden deels digitaal en deels fysiek aansluiten en ook is proactief contact gehouden met bezoekers die door Corona niet naar de Aanloop durfden te komen. Trainingen konden door Corona niet doorgaan en zijn doorgeschoven naar 2022. Hierdoor is de bevoorschotte subsidie niet helemaal gebruikt. Themabijeenkomsten zijn wel georganiseerd maar de aantallen deelnemers waren minimaal. Het college wordt gevraagd de subsidie voor de inloop GGZ aan GGZ Breburg over 2021 vast te stellen en het teveel aan bevoorschotte subsidie terug te vorderen.

Rapportage IC-toets 2022 - deel 1

Het college besluit:

 1. De rapportage IC-toets 2022 - deel 1 vast te stellen;
 2. Met instemming kennis te nemen van de managementreactie op deze rapportage en de op basis hiervan in gang gezette herstelacties;
 3. De rapportage IC-toets 2022 – deel 1 ter kennisneming aan te bieden aan de Auditcommissie.

Om inzicht te krijgen in de kwaliteit van de beheersing van gemeentelijke processen stelt het college jaarlijks een controleplan vast. In de vastgestelde IC-rapportage wordt verslag gedaan van de resultaten van verrichte controles in de 1ste helft van dit jaar. Hierin wordt onder meer vastgesteld dat er sprake is van een goede beschrijving van processen waarin voldoende maatregelen zijn opgenomen om onderkende risico’s te kunnen beheersen.

Er is een beperkt aantal onrechtmatigheden geconstateerd, waarvoor inmiddels herstel- en of verbeteracties in gang zijn gezet.