4 oktober 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 4 oktober 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 04 oktober 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder
G.J.M. Blom wethouder
C.J.A. van Dorst wethouder
P. Joosten wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 27 september 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

P183 Voorstel verplaatsing Kogelvangers Willemstad

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. Kennis te nemen van de uitkomsten van het onderzoek zoals verwerkt in het rapport d.d. 22 september 2022;
 2. Akkoord te gaan met de verplaatsing van voetbalaccommodatie Kogelvangers om aansluitend de realisatie van een multifunctionele accommodatie op de huidige locatie van de vereniging mogelijk te maken;
 3. In te stemmen met de projectexploitatie voor de verplaatsing van voetbalaccommodatie Kogelvangers;
 4. Een krediet beschikbaar te stellen op basis van deze projectexploitatie van € 1.943.000;
 5. In de dekking te voorzien door:
  1. Inzet van de gereserveerde budgetten voor renovatie van de velden en vervanging LED-verlichting tot een bedrag van € 290.000;
  2. De kapitaallasten van € 64.500 in 2025 te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen;
  3. De kapitaallasten van € 129.000 vanaf 2026 te dekken uit de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen
 6. Een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het nader uitwerken van de plannen voor de kantine en de kleedruimten, ter grootte van € 55.000;
 7. Deze voorbereidingskosten als onderdeel van de totale investering te activeren.

Na de vaststelling van het startdocument 183. Scholenontwikkeling Willemstad in juni 2017, is gestart met het locatieonderzoek naar een multifunctionele accommodatie (MFA) in Willemstad. Dat heeft in november 2019 geleid tot de keuze voor de locatie van de Kogelvangers aan de westzijde van de Grintweg (locatie 2). Om tot realisatie van de MFA te komen, dienen het clubgebouw (de kantine en kleedruimten) van de Kogelvangers en een voetbalveld verplaatst te worden naar de andere zijde van de Grintweg. Tegelijkertijd kan de benodigde renovatie / vernieuwing van de velden en verlichting plaatsvinden. Naar de verplaatsing van de voetbalaccommodatie van de Kogelvangers heeft een haalbaarheids-onderzoek plaatsgevonden. Enerzijds is een aantal technische onderzoeken uitgevoerd naar de geschiktheid van het terrein, anderzijds heeft een overlegtraject plaatsgevonden met het verenigingsbestuur van de Kogelvangers om te bezien wat de (on)mogelijkheden zijn voor verplaatsing. De uitkomsten van deze studie zijn verwoord in bijgevoegd rapport d.d. 22 september 2022. Op basis van deze uitkomsten wordt geconcludeerd dat de verplaatsing haalbaar is. Voorgesteld wordt over te gaan tot verplaatsing van de accommodatie en de hiertoe noodzakelijke 2 kredieten beschikbaar te stellen. Daarnaast wordt voorgesteld te starten met de volgende fase van het project, die bestaat uit het:

 • Het nader ontwerpen van het clubgebouw;
 • Het aanscherpen van de kostenraming en (juridische) afspraken omtrent het eigendom en de bouw:
 • De start van de planologische procedure voor het clubgebouw;
 • Het opstellen van het definitieve ontwerp en bestek voor de velden;
 • De aanbesteding van het werk aan de velden.

Vaststelling bestemmingsplan Randweg Klundert

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met de projectexploitatie voor de Randweg Klundert;
 2. Een krediet beschikbaar te stellen op basis van deze projectexploitatie van € 7.104.000 voor de realisering van de randweg;
 3. In de dekking van dit krediet als volgt te voorzien:
  1. Verkoop van een deel van de te verwerven gronden tegen een bedrag van € 414.000;
  2. De kapitaallasten van € 206.700 in 2024 te dekken uit de in de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen van € 129.000 en het restant van € 77.700 te verwerken binnen een sluitende begroting 2024;
  3. De kapitaallasten van € 413.400 in 2025 te dekken uit de in de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen van € 258.000 en het restant van € 155.400 te verwerken binnen een sluitende (meerjaren)begroting 2025 en volgende jaren.
 4. Vanaf 2025 jaarlijks in een sluitende (meerjaren)begroting een bedrag op te nemen voor onderhoud aan de randweg Klundert van € 32.193,75;
 5. Het besluit uit 2019 om de algemene reserve in te zetten tot een bedrag van € 200.000 voor de dekking van voorbereidingskosten in te trekken;
 6. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Randweg Klundert ontvankelijk te verklaren;
 7. In te stemmen met de inhoud van de bij dit voorstel behorende “Nota van zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Randweg Klundert d.d. 13 september 2022”;
 8. Op basis van de Nota zienswijzen de zienswijzen 1, 3 en 4 ongegrond te verklaren;
 9. Op basis van de Nota zienswijzen zienswijze 2 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren;
 10. Het ontwerpbestemmingsplan Randweg Klundert (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPBGRandwegKL-BP30) op basis van de wijzigingen zoals benoemd in de Nota Zienswijzen gewijzigd vast te stellen;
 11. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPBGRandwegKL-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPBGRandwegKL-BP40.

De gemeente Moerdijk heeft het plan een randweg om Klundert te realiseren, tussen de Zevenbergseweg en de Stoofdijk. Doelen van deze randweg zijn het verlagen van de verkeersdruk in de smalle straten van het centrum van Klundert, het terugbrengen van verkeersoverlast en het verbeteren van de leefbaarheid en verkeersveiligheid in en om Klundert. Het ontwerpbestemmingsplan die realisatie van de Randweg mogelijk maakt heeft vanaf 1 juni 2022 voor zes weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn 4 zienswijzen ingediend. Mede als gevolg van de zienswijzen besluit de gemeenteraad het ontwerp-bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen. De wijziging betreft een kleine aanpassing in het plangebied. Daarnaast stelt het college de raad voor in te stemmen met de projectexploitatie voor de aanleg van de randweg en op basis hiervan een krediet beschikbaar te stellen van € 7.104.000. De jaarlijkse kapitaallasten en onderhoudskosten zullen worden opgevangen binnen een sluitend begrotingsperspectief.

Aanbesteding cliëntervaringsonderzoek Wmo

Het college besluit:

 1. In te stemmen met een gezamenlijke aanbesteding van het cliëntervaringsonderzoek Wmo met de samenwerkende De 6 gemeenten;
 2. Het beschrijvend document cliëntervaringsonderzoek Wmo vast te stellen, zodat de meervoudig onderhandse aanbestedingsprocedure kan starten;
 3. De concept raamovereenkomst cliëntervaringsonderzoek vast te stellen;
 4. In afwijking van de eigen inkoopvoorwaarden de Algemene inkoopvoorwaarden voor leveringen en diensten van de gemeente Etten-Leur ten behoeve van een uniform regionaal traject te hanteren; en 
 5. In te stemmen met het resultaat van de aanbesteding voor het cliëntervaringsonderzoek Wmo.

Sinds 2015 zijn gemeenten wettelijk verplicht het cliëntervaringsonderzoek Wmo uit te voeren. In dit onderzoek moeten gemeenten aan cliënten vragen hoe zij de toegang beoordelen tot maatschappelijke ondersteuning, wat zij vinden van de kwaliteit en het effect ervan. De 6 samenwerkende gemeenten in West-Brabant (Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen en Zundert) besteden deze opdracht opnieuw gezamenlijk aan. De huidige overeenkomst eindigt dit jaar (31 december 2022). Om die reden is er vanaf 1 januari 2023 een nieuwe overeenkomst nodig. De eisen en wensen met betrekking tot de aan te besteden opdracht zijn beschreven in het beschrijvend document. Het college heeft dit document vastgesteld en zal instemmen met het resultaat wat voortkomt uit de meervoudige onderhandse aanbestedingsprocedure van het cliëntervaringsonderzoek Wmo.

Mandaatregeling Jeugd 2022

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het mandateren van bevoegdheden op grond van de Jeugdwet, een en ander zoals weergegeven in het ‘mandaatbesluit Jeugd’; 
 2. De mandatering met terugwerkende kracht in laten gaan vanaf 1 januari 2022;
 3. Deze mandaten op te nemen in de mandaatregeling gemeente Moerdijk.

In de Jeugdwet is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een groot aantal bevoegdheden heeft gekregen voor de uitvoering van de zorg voor de jeugd. Het college heeft taken en bevoegdheden echter deels gemandateerd. Door een volledige mandatering van deze bevoegdheden werkt onder andere het toekennen, afwijzen of intrekken van een jeugdwetvoorziening in de praktijk efficiënter.

P 187 Schoolontwikkeling Zevenbergschen Hoek - MFA

Het college besluit:
In te stemmen met:

 1. De intentieverklaring
 2. De samenwerkingsovereenkomst
 3. Het voorstel om basisschool De Hoeksteen tijdens de realisatie van de MFA tijdelijk te huisvesten in dorpshuis De Zevensprong (inclusief plaatsing van extra units)

De gemeenteraad te verzoeken om:

 1. In te stemmen met de inhoud van het haalbaarheidsdocument MFA met daarin opgenomen het ruimtelijk en functioneel en het technisch plan van eisen. 
 2. In te stemmen met het beschikbaar stellen van een voorbereidingskrediet van € 600.000 ten behoeve van het ontwerp van de MFA in Zevenbergschen Hoek en het aanstellen van een extern projectmanager die het ontwerpproces gaat aansturen. 
 3. Deze voorbereidingskosten als onderdeel van de totale investering te activeren.

De gemeente wil samen met Stichting De Waarden, Kinderopvang De Hoeksteen en Stichting gemeenschapshuis De Zevensprong op de huidige locatie van basisschool De Hoeksteen en het dorpshuis aan de Olavstraat een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) realiseren. De combinatie van diverse activiteiten onder 1 dak draagt bij aan een steviger sociale structuur in Zevenbergschen Hoek. Het voorstel om op deze locatie een MFA te realiseren komt voort uit de vraag om voor het huisvestingsprobleem van basisschool De Hoeksteen een structurele oplossing te vinden. Bij het beantwoorden van deze vraag is gekeken of naast enkel renovatie of nieuwbouw van de school ook een combinatie gevonden kon worden met aan onderwijs gerelateerde voorzieningen. De gemeente heeft samen met Stichting De Waarden, Kinderopvang De Hoeksteen en Stichting gemeenschapshuis De Zevensprong de mogelijkheden onderzocht hoe zij gezamenlijk binnen een nieuw te realiseren multifunctionele accommodatie op de bestaande locatie van de basisschool en het dorpshuis kunnen participeren. Het Ruimtelijk en Functioneel en Technisch Programma van Eisen zijn de resultaten van dat onderzoek. Op basis hiervan hebben de partijen in een intentieverklaring en een samenwerkingsovereenkomst afspraken gemaakt over de manier waarop zij samen de MFA gaan ontwikkelen en in de toekomst gaan gebruiken. Aan de gemeenteraad wordt gevraagd om de financiële middelen beschikbaar te stellen voor het ontwerp van de nieuwe MFA. Het betreft een voorbereidingskrediet van € 600.000.

Na afronding van het definitief ontwerp wordt de gemeenteraad gevraagd het investeringskrediet voor het realiseren van de vervangende nieuwbouw beschikbaar te stellen.

P 197 Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen

Het college besluit in te stemmen met:

 1. De hoofdopzet voor de nieuwe sporthal op het terrein van zwembad de Bosselaar en deze te laten uitwerken tot een ontwerp bouwplan inclusief inrichting openbare ruimte en vervolgens in uitvoering te nemen.
 2. Hiertoe een krediet beschikbaar te stellen van € 13.100.000. 
 3. De kapitaallasten en extra exploitatielasten m.b.t. de nieuwe sporthal als volgt te dekken: 
  1. De voor 2024 opgenomen middelen in de stelpost nieuw beleid van € 319.500 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2024; 
  2. De kapitaallasten van € 350.000 en exploitatielasten van € 60.000 in 2025 te dekken uit de in de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en het restant van € 169.000 uit deze stelpost vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2025; 
  3. De kapitaallasten van € 700.000 en exploitatielasten van € 60.000 in 2026 en volgen-de jaren te dekken uit de in de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen van € 574.000 en het restant bedrag van € 186.000 te verwerken binnen een sluitende (meerjaren)begroting 2026 en volgende jaren. 
 4. De extra kosten in verband met het voortgezet gebruik van het sportcomplex in De Borgh van € 70.600 in 2023 en 2024 en van € 45.400 in 2025 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat in deze jaren.

In vervolg op het eerdere raadsbesluit om in te zetten op de realisatie van een nieuwe sport-hal op de locatie nabij zwembad de Bosselaar is onderzoek uitgevoerd naar de benodigde opzet van de sporthal. Er is bepaald welke functies binnen deze sporthal aanwezig moeten zijn en welke indeling voor deze functies op de gekozen locatie het meest optimaal is. Op basis van de uitkomsten van de onderzoeken wordt geconcludeerd dat de realisatie van een sporthal op beoogde plek haalbaar is. Aan de hand van de opstelde adviezen en rapporten kan de ontwerpfase worden ingezet, gevolgd door de uitvoeringsfase. Hiermee wordt toegewerkt naar ingebruikname van de nieuwe sporthal in 2025. Om de uitwerking en uitvoering van de plannen mogelijk te maken, wordt de raad gevraagd krediet beschikbaar te stellen. De totale investeringskosten voor de realisering van de nieuwe sporthal bedragen € 13.100.000. Vanaf 2026 zijn de jaarlijkse lasten € 186.000 hoger dan waarmee tot op heden rekening was gehouden. Dit komt doordat de nu berekende bouwkosten hoger uitkomen dan eerdere berekeningen. Dit wordt voor een groot deel veroorzaakt door de kostenontwikke-lingen in deze bouwsector, waar we momenteel mee te maken hebben, en het een jaar later realiseren van de nieuwbouw.

Uitsluiten vestiging XL logistiek op bestaande bedrijventerreinen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het verzoek aan de provincie om vestiging van grootschalige logistiek (> 3 ha) te verbieden in de gemeente Moerdijk, behalve op LPM, delen van het Haven en Industrieterrein Moerdijk zoals weergegeven in bijlage 1 en de nieuw te ontwikkelen locatie Bedrijvenpoort West Brabant. 
 2. In te stemmen met de bijgevoegde conceptbrief aan de provincie, zie bijlage 2. 
 3. Het bijbehorende voorstel naar de raad door te geleiden.

De marktvraag naar vestigingsmogelijkheden voor grootschalige logistiek is hoog. Doordat de beschikbare ruimte beperkt is vindt steeds vaker vestiging plaats op bestaande bedrijven-terreinen. Deze terreinen zijn hier lang niet altijd geschikt voor waardoor ongewenste situaties kunnen ontstaan. Op de West-Brabantse Ontwikkeldag van 10 december 2021 hebben gemeenten en provincie besloten om gezamenlijk beleid te voeren om de vestigingsmogelijk-heden voor grootschalige logistiek (>3 ha) op ongewenste locaties te beperken c.q. te voorkomen. Afgesproken is om gezamenlijk te benoemen op welke locaties vestiging en ontwikkeling van grootschalige logistiek is toegestaan en waar niet.

Hiertoe zijn uitgangspunten opgesteld die in de Commissie van Advies EZ van de RWB op 23 maart 2022 zijn vastgesteld. In vervolg hierop heeft de provincie aan de gemeenten gevraagd een lijst op te stellen met gebieden waar vestiging van grootschalige logistiek mogelijk moet blijven. De voorstellen van de gemeenten worden in oktober regionaal afgestemd waarna er eind dit jaar op de West-Brabantse Ontwikkeldag definitieve afspraken over worden gemaakt met de provincie. Op basis hiervan zal de provincie 1e helft 2023 een formeel besluit nemen waarna nieuwe vestiging van grootschalige logistiek uitsluitend in de aangewezen gebieden mogelijk is. De beleidswijziging geldt voor nieuw vestiging. Niet voor zittende bedrijven. In afstemming met het Havenbedrijf wordt voorgesteld om de vestiging van logistiek > 3 ha in Moerdijk alleen mogelijk te maken op delen van het Haven en industrieterrein, LPM en op het nog te ontwikkelen Bedrijvenpoort West-Brabant (de beoogde bedrijventerreinontwikkeling rond station Lage Zwaluwe). Momenteel is vestiging van grootschalige logistiek ook toegestaan op de bedrijventerreinen Dintelmond, De Schans (Klundert) en de Bloemendaalse Zeedijk. Deze vestigingsmogelijkheid komt met de formalisering van het provinciale beleid te vervallen.

Vaststelling bestemmingsplan Molenstraat 42 Standdaarbuiten (Van Krimpen)

Het college besluit:

 1. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen. 
 2. De raad voor te stellen: 
 3. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Molenstraat 42 Standdaarbuiten ontvankelijk te verklaren;
 4. In te stemmen met de Nota van zienswijzen;
 5. Op basis van de Nota van zienswijzen, zienswijze 1 en 5 gedeeltelijk gegrond te verklaren en zienswijze 2, 3 en 4 ongegrond te verklaren;
 6. Als gevolg van de zienswijzen wordt in artikel 3 Bedrijventerrein een sub artikel toegevoegd waarin een voorwaardelijke verplichting wordt opgenomen voor het afstemmen van de inrichting van de groenzone met de direct omwonenden en met de gemeente. Daarnaast wordt de toelichting van het bestemmingsplan op een aantal punten verduidelijkt;
 7. Het ontwerpbestemmingsplan Molenstraat 42 te Standdaarbuiten, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1709.SBMolenstr42-BP30, gewijzigd vast te stellen;
 8. De planidentificatie van het plan te wijzigen van NL.IMRO.1709.SBMolenstraat42-BP30 naar NL.IMRO.1709.SBMolenstraat42-BP40;
 9. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Op 4 november 2019 is, onder voorwaarden, ingestemd met het principeverzoek voor het uitbreiden van het bestaande bedrijfspand van Van Krimpen aan de Molenstraat 42 te Standdaarbuiten met circa 5630 m3. Een van de voorwaarden was het voeren van een omgevingsdialoog. Via een omgevingsdialoog zijn zowel de direct omwonenden als de dorpstafel betrokken bij deze ontwikkeling. In de toelichting is te lezen op welke wijze vorm aan is gegeven aan de omgevingsdialoog. Het ontwerp bestemmingsplan heeft van 21 april 2022 tot en met 1 juni 2022 ter inzage gelegen. Op het ontwerp zijn 5 zienswijzen ingediend. De zienswijzen hebben onder andere betrekking op de vraag of de grootte van het bedrijf passend is in de omgeving, op de bouwhoogte, op het aantal vervoersbewegingen en de inrichting van de groenzone tussen het bedrijf en de woningen aan de Molendijk. De ingediende zienwijzen zijn gedeeltelijk gegrond op het punt van de inrichting van de groenzone. Het bestemmingsplan wordt hierop aangepast. Daarnaast wordt de toelichting op een aantal punten verder onderbouwd. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad start de periode van 6 weken waarin beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage worden gelegd bij de receptie van het gemeentehuis.

Vaststelling subsidie 2021 Bibliotheek West Brabant

Het college besluit:

 1. De jaarlijkse subsidie 2021 aan Bibliotheek West-Brabant vast te stellen op € 807.218. 
 2. Bibliotheek West-Brabant hierover schriftelijk te informeren via bijgevoegde beschikking.

Op grond van het jaarverslag en de jaarrekening heeft het college de jaarlijkse subsidie aan Bibliotheek West-Brabant voor het jaar 2021 vastgesteld op €807.218, aangezien is geconstateerd dat aan de gemaakte afspraken is voldaan. Hoewel de vestigingen een tijd gesloten zijn geweest in verband met de COVID-19 maatregelen, hebben veel activiteiten en programmeringen in digitale vorm toch plaats kunnen vinden. Daarnaast is er veel gebruik gemaakt van de Online bibliotheek en is de Afhaalbieb opgezet. De bibliotheek ontvangt jaarlijks een subsidie voor de hoofdvestiging in Zevenbergen en de servicepunten in Fijnaart, Klundert, Standdaarbuiten en een haal- en brengpunt in Willemstad. Daarnaast zijn afspraken gemaakt over aanvullende taken op het gebied van laaggeletterdheid, mediawijsheid en dienstverlening voor de scholen.

Vaststelling subsidie 2021 Kinderboerderij Zevenbergen

Het college besluit:
De subsidie aan stichting Kinderboerderij Zevenbergen over 2021 definitief vast te stellen op een bedrag van € 59.000, conform het reeds uitbetaalde voorschot.

Stichting Kinderboerderij Zevenbergen ontvangt jaarlijks subsidie voor de exploitatie van de kinderboerderij, het Milieu Educatief Centrum (MEC) en een bijdrage voor onderhoud. Aan de subsidie zijn uitvoeringsafspraken en doelstellingen verbonden. Alle maatregelen rondom Corona hebben de mogelijkheden van de kinderboerderij beperkt om aan de uitvoerings-afspraken en doelstellingen te voldoen. Zo is het MEC het gehele jaar gesloten geweest. Ondanks de Corona heeft de Kinderboerderij zicht ingezet om activiteiten te organiseren wanneer dat kon, mocht en veilig was. Door deze inzet ziet het college dan ook geen aanleiding om gezien de omstandigheden de subsidie lager vast te stellen dan is verleend. Het college heeft daarom besloten om de subsidie die de kinderboerderij in 2021 heeft ontvangen, definitief vast te stellen op € 59.000,-.

Vaststelling subsidie 2021 Stichting Cultuur Moerdijk

Het college besluit:

 1. De subsidie voor het jaar 2021 aan Stichting Cultuur Moerdijk vast te stellen op €32.250.
 2. In te stemmen met de beschikkingsbrief voor Stichting Cultuur Moerdijk waarin de subsidie 2021 wordt vastgesteld;

Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan Stichting Cultuur Moerdijk voor het jaar 2021 vastgesteld, omdat geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan, die mogelijk waren binnen de COVID-19 maatregelen. Het overgebleven budget is gereserveerd om activiteiten in te halen of om extra activiteiten na de COVID-19 periode te organiseren, zodat het culturele leven weer een impuls krijgt. Stichting Cultuur Moerdijk (SCM) is uitgegroeid tot een overkoepelende stichting met als kerntaak het bevorderen van het culturele leven in de gemeente Moerdijk in de breedste zin van het woord. De belangrijkste activiteiten in 2021 waren een aantal exposities, concerten en filmvoorstellingen van Filmhuis Cine 7, de Kunst- en Monumentenroute en nieuw aanbod voor de jeugd (kinderopera). De meeste activiteiten van Stichting Cultuur Moerdijk zijn samen met (culturele) partners uit de gemeente uitgevoerd. SCM is een financieel gezonde organisatie. Belangrijkste inkomstenbron is de gemeentelijke subsidie. Voorts ontvangt de stichting sponsorgelden en opbrengsten uit kaartverkoop. SCM draait bij de uitvoering van alle activiteiten volledig op de inzet van enthousiaste vrijwilligers.

Vaststelling subsidie 2021 Stichting Stoffer en Blik

Het college besluit:

 1. De subsidie voor het jaar 2021 aan stichting Stoffer en Blik vast te stellen op €9.000. 
 2. In te stemmen met de beschikkingsbrief voor stichting Stoffer en Blik waarin de subsidie 2021 wordt vastgesteld.

Het college heeft de jaarlijkse subsidie aan stichting Stoffer en Blik voor het jaar 2021 vastgesteld, omdat geconstateerd is dat aan alle gemaakte afspraken is voldaan. Stoffer en Blik ontvangt jaarlijks een subsidie voor de amateurtheatergroepen (€ 1.500,-) en voor het organiseren van tenminste 10 professionele theatervoorstellingen in Theater de Schuur (€ 7.500,-). Daarnaast ontvangt Stoffer en Blik in totaal €81.000 voor de periode 2019 t/m 2022 voor verdere professionalisering van de inzet voor theatertechniek. Deze subsidie wordt in zijn geheel aan het eind van de looptijd van de subsidie vastgesteld. Hoewel door de COVID-19 maatregelen het theater een aantal maanden gesloten is geweest en concerten, optredens en repetities niet altijd mogelijk waren, heeft Stoffer en Blik laten zien binnen de mogelijkheden op professioneel- en amateurniveau podiumkunst te kunnen blijven aanbieden.

Verlening pilot ISK/Entree

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het verlengen van de pilot ISK en Entree tot en met juli 2024 (einde schooljaar 2023-2024);
 2. De bijgevoegde financieringsovereenkomst te tekenen;
 3. De bijdrage van € 1.024,65 voor gemeente Moerdijk te dekken uit budget 667201 ‘Niet vrij toegankelijke zorg’, kostensoort 43410.

Zowel Curio ISK als Curio Entree zagen een te grote groep jongeren en de gezinnen waaruit zij afkomstig zijn afglijden. Gemeenten en hulpverlenende instanties waren niet of onvoldoende bij machte om in contact te komen met de gezinnen en de noodzakelijke ondersteuning te bieden. Het onderwijs had niet de kennis, financiële mogelijkheden noch de opdracht om de noodzakelijke ondersteuning in deze te bieden. Zij vielen hiermee buiten de invloedssfeer van school en sloegen een richting op die niet gewenst was. Als jeugdhulp regio West Brabant West hebben we de pilot op Curio ISK en Entree gefinancierd voor de schooljaren 2020 tot 2022. Het besluit is om deze financiering met twee schooljaren te verlengen (tot het einde van het schooljaar 2023-2024) zodat de combinatie in onderwijs en zorg aan deze groep jongeren en gezinnen geboden kan worden.