5 december 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 5 december 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 05 december 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder
G.J.M. Blom wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans wethouder

Agendapunten

Vaststelling vertrouwelijk verslag B&W-vergadering d.d. 29 november 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering d.d. 29 november 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

P197. Toekomstbestendige gymaccommodaties Zevenbergen - fase 2

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met de inhoud van de notitie “Initiatieffase – afweging varianten P.197 Toekombestendige gymaccommodaties Zevenbergen, fase 2 Gymzalen Zevenbergen” en op basis hiervan de volgende keuzes te maken:
  1. realiseren van één gymzaal bij basisschool de Regenboog en;
  2. realiseren van één gymzaal bij basisschool de Toren op basis van een integrale aanpak met nieuwbouw van de basisschool.
 2. De uitwerking van de gymzaal bij basisschool de Regenboog direct op te pakken en de opzet en haalbaarheid van deze gymzaal op deze locatie nader te onderzoeken en vervolgens de ontwerpfase op te starten.
 3. In te stemmen met de randvoorwaarden voor verdere uitwerking, te weten:
  1. het gymonderwijs in ruimte faciliteren met minimaal 1,5 klokuur gym per week per groep, wettelijke klokuren vergoeden;
  2. de maatvoering van de afzonderlijke nieuwe zaaldelen moet minimaal voldoen aan de maatvoering conform het meest actuele advies van de KVLO of groter;
  3. multifunctioneel gebruik stimuleren;
  4. de (sport)verenigingen faciliteren in de reële ruimtebehoefte;
  5. basisvoorzieningen voor het gymonderwijs inclusief gyminventaris faciliteren en de basisbehoefte van verenigingen faciliteren door het bieden van ruimte.
 4. Een voorbereidingskrediet van € 170.000 beschikbaar te stellen voor nadere uitwerking van de plannen, inclusief ontwerp en bijbehorend onderzoek voor één gymzaal;
 5. Deze voorbereidingskosten als onderdeel van de totale investering te activeren.

De gemeente heeft een wettelijke taak om te voorzien in voldoende gymaccommodaties voor scholen in het primair en voortgezet onderwijs. Binnen Zevenbergen wordt voor het gymonder-wijs gebruik gemaakt van de sportaccommodatie in de Borgh, de gymzaal in de Neerhof, de gymzaal in sportcentrum Lindonk en de gymzaal Droge Mark. Met het op korte termijn (1 oktober 2025) wegvallen van de sportaccommodatie in de Borgh vervalt een groot deel van de binnen-sportaccommodatie voor scholen en verenigingen. Ter vervanging van deze accommodatie worden plannen voor een nieuwe sporthal bij zwembad de Bosselaar uitgewerkt. De gemeente-raad heeft op 30 september 2021 besloten dat er ook vervangende nieuwbouw moet komen voor de gymzalen in de Droge Mark en de Lindonk. De gemeenteraad wordt nu voorgesteld variant- en locatiekeuzes te maken voor vervanging van de twee gymzalen. De locaties bij basisscholen de Regenboog en de Toren worden als meest geschikt beoordeeld. Voor de locatie bij basisschool de Regenboog kunnen de plannen meteen verder worden uitgewerkt. Voor nieuwbouw van een gymzaal bij basisschool de Toren wordt geadviseerd om dit integraal op te pakken met de uitwerking van een Integraal Kindcentrum (IKC) ter vervanging van het bestaan-de schoolgebouw. Om de uitwerking, de onderzoeken en het ontwerp voor de nieuwe gymzaal bij basisschool de Regenboog mogelijk te maken, wordt de raad gevraagd een voorbereidings-krediet beschikbaar te stellen van € 170.000.

Advies maatregelen fietspad Zevenbergseweg Klundert

Het college besluit:

In te stemmen met het raadsvoorstel ter verbetering van het fietspad bij de entree van Klundert.  

Het college heeft ingestemd met het raadsvoorstel ter verbetering van het fietspad bij de entree van Klundert.

Verlenging Onderwijs Zorg Aanbod Plein 3

Het college besluit:

 1. Instemmen met de verlenging van de pilot Plein 3 met een periode van 1 januari 2023 tot en met 31 december 2024;
 2. De kosten voor de gemeente Moerdijk á € 21.636,36 dekken uit het budget ‘Niet vrij toegankelijke jeugdzorg’;
 3. Penvoerdersrol namens de regio West Brabant West te beleggen bij de gemeente Roosendaal;
 4. Namens het college van burgemeester en wethouders wethouder Joosten mandateren voor het ondertekenen van de samenwerkingsovereenkomst.

Plein 3 is een regionaal OZA (Onderwijs Zorg Arrangement of Aanbod) te Oosterhout. Hier krijgen jongeren die volledig zijn vastgelopen in het speciaal onderwijs, en/of na een periode (of dreiging) van gesloten jeugdzorg of jeugddetentie geen perspectief meer hebben op een onderwijsplek de kans om onderwijs te volgen. De voorziening biedt plaats aan 50 jongeren die een geïntegreerd dagprogramma van onderwijs, zorg en arbeidsparticipatie volgen en daarnaast krijgen uitstromers een ambulant nazorgtraject voor een goede ‘landing’ op de vervolgplek. In december 2020 is gezamenlijk besloten om als regio West Brabant West in te stappen in een pilot om deze voorziening beschikbaar te maken en te houden voor de jongeren in onze regio. Bij de start van de pilot was het doel om binnen de twee kalenderjaren tot een mogelijk structurele samenwerking te komen. Inmiddels zijn we tot de conclusie gekomen dat twee pilotjaren te kort zijn om deze constructie nu al duurzaam op te zetten. Het besluit is om de pilot periode te verlengen tot en met 31 december 2024.

Nota van inspraak en vooroverleg bestemmingsplan Huizersdijk 11

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ingediende vooroverleg- en inspraakreacties op het voorontwerpplan;
 2. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording en wijzigingen zoals opgenomen in de Nota inspraak en vooroverleg;
 3. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan Huizersdijk 11 met planidentificatie NL.IMRO.1709.BPZBHuizersdijk11-BP30;
 4. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken voor het bestemmingsplan geen milieueffectrapportage op te stellen;
 5. Op dit bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;
 6. Het ontwerpbestemmingsplan (NL.IMRO.1709. BPZBHuizersdijk11-BP30) voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen.

Voor de locatie Huizersdijk 11 in Zevenbergen is een nieuw bestemmingsplan voorbereid. De eigenaar wil het perceel graag opdelen in maximaal 9 kleinere bedrijfspercelen, waarbij per bedrijfsperceel 1 bedrijfswoning is toegestaan. Het voorontwerp van het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen van 17 februari tot en met 30 maart 2022 en is toegestuurd aan de wettelijk vooroverlegpartners. Er zijn 5 vooroverleg- en inspraakreacties ingediend. De reacties zijn samengevat en voorzien van een reactie in de Nota inspraak- en vooroverleg. De ingediende reacties leiden tot een aantal aanpassingen in het bestemmingsplan. Ook zijn een aantal ambtshalve wijzigingen nodig, onder andere om de regels op het gebied van geluid uit het Parapluplan geluid Bedrijventerrein Molengors in dit plan te verwerken. Het college besluit in te stemmen met de Nota inspraak- en vooroverleg en het ontwerpplan voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen.

Bezwaar- en beroepsprocedure over de exploitatie van terrasvakken op het middenstuk van de Voorstraat te Willemstad

Het college besluit de raad te vragen:

 1. In te stemmen met het definitieve ontwerp van het gemeentehuis nieuwe stijl waarbij invulling wordt gegeven aan het nieuw werkplekconcept conform scenario “optimaal” zoals beschreven in de businesscase van februari 2021, de visie op werken en uitgewerkt in het programma van eisen;
 2. Het huidig beschikbare bedrag van € 8.290.000 ophogen met een bedrag van € 2.865.000 als gevolg van hogere bouwkosten, het verplaatsen van de keuken, het gasloos maken van het gemeentehuis en het aanpassen van de raadzaal;
 3. Vanaf 2024 een jaarlijks budget beschikbaar stellen van € 107.500 voor de huur, onderhoud en beheer van de AV-middelen, het reserveringsysteem en de lockers;
 4. De jaarlijkse extra lasten in 2024 van € 228.500 te dekken uit € 167.000 aan hogere huur-opbrengsten en € 30.000 aan lagere exploitatielasten en het restant van € 31.500 ten laste te brengen van het begrotingsresultaat 2024 en de jaarlijks hogere lasten in 2025 en verder van € 349.500 te dekken uit € 65.000 aan hogere huuropbrengsten en € 30.000 aan lagere exploitatielasten en het restant van € 254.500 ten laste te brengen van het begrotings-resultaat van deze jaren en te verwerken in een sluitende (meerjaren)begroting.

Het college heeft besloten de raad te vragen om in te stemmen met het realiseren van het gemeentehuis nieuwe stijl. Door stijgende bouwkosten en de keuze om de raadzaal op de huidige locatie te behouden en het programma van eisen op deze locatie toe te passen zijn de kosten gestegen. Een deel van deze kosten wordt in de exploitatie gedekt door een hogere huuropbrengst en door de keuze voor een gasvrij gebouw waardoor de kosten voor energie-verbruik de komende jaren minder hard zullen stijgen. De netto kostenstijging bedraagt € 31.500 in 2024 en € 254.500 in 2025 en verder. Met de keuze voor dit definitieve ontwerp kiest de gemeenteraad voor een functionele en doelmatige inrichting van het gemeentehuis met een eigen(tijdse) uitstraling. Dit ontwerp voldoet aan alle eisen die vooraf zijn gesteld op basis van de visie op werken en het programma van eisen.

P171a Bolwerk locatieontwikkelingsovereenkomst en projectexploitatie

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met bijgevoegde locatieontwikkelingsovereenkomst ten einde de samenwerking met De Realisatie, voor de ontwikkeling van het projectgebied het Bolwerk tot woningbouwlocatie, vast te leggen.
 2. In te stemmen met de projectexploitatie voor de ontwikkeling van het Bolwerk Klundert.
 3. Op basis van deze projectexploitatie een krediet beschikbaar stellen voor de te maken kosten tot een bedrag van afgerond € 467.000 en de te verwachte opbrengst van afgerond € 700.000.

In augustus 2021 is het bestemmingsplan het Bolwerk Klundert onherroepelijk geworden, waar-na de voorbereidingen zijn gestart voor een openbare biedingsprocedure, bestaande uit de verkoop van de gemeentelijke grond aan het Bolwerk in Klundert en het indienen van een bouw-plan voor deze locatie. Eind 2021 is de biedingsprocedure begonnen. Uiteindelijk heeft dit geleid tot vier geldige inschrijvingen, die bestaan uit een ontwerp en grondbod. De partij die het aanbod heeft gedaan met de beste prijs/kwaliteit is De Realisatie B.V.

De gemeente verkoopt de grond aan deze partij als de gemeenteraad heeft ingestemd met de locatieontwikkelingsovereenkomst. Het winnende ontwerp voorziet in de realisatie van 9 rijwoningen, een tweekapper (2 woningen) en 24 appartementen. Van de 35 woningen vallen 26 woningen in de categorie betaalbaar (tot

€ 355.000, prijspeil 2022). De ontwikkelaar is bereid om uitvoering te geven aan deze ontwikke-ling, maar heeft de gemeente nodig voor de toepassing van de planologische procedures en planbegeleiding. De gemeente is bereid om de samenwerking met de ontwikkelaar aan te gaan en de grond aan de ontwikkelaar te verkopen. Om die reden hebben partijen de wijze waarop zij invulling willen geven aan het vervolg van de samenwerking vastgelegd in een anterieure locatieontwikkelingsovereenkomst. Door vaststelling en ondertekening van de locatieontwikke-lingsovereenkomst komt de realisatie van woningbouw op de locatie het Bolwerk weer een stukje dichterbij.

Verzoek tot vrijstelling aanbiedingsplicht Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) betreffend Zevenbergen-Noord-02

Het college besluit:

 1. Ingevolge het binnengekomen verzoek een vrijstelling van de aanbiedingsplicht te verlenen in het kader van artikel 10 lid 6 Wvg en daarbij beperkingen op te leggen.
 2. In te stemmen met ondertekening van de koopoptie-overeenkomst met projectontwikkelaar Teunissen.

Het college heeft Wvg gevestigd op gronden die men verwacht nodig te hebben bij het realiseren van een mogelijke ontsluitingsweg tussen het bestaande bedrijventerrein Koekoek I en de voorgenomen bedrijventerreinontwikkeling in Zevenbergen-Noord. De eigenaren en het betrokken samenwerkingsverband die verbonden zijn aan het perceel kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie I, nummer 2824, groot 5.730 m², welk is overgegaan in de percelen kadastraal bekend als gemeente Zevenbergen, sectie I, nummers 3005 en 3006, ter grootte van respectievelijk 1.549 m² en 4.181 m² (hierna gezamenlijk ook te noemen: ‘het perceel’) hebben (opnieuw) verzocht om vrijstelling te verlenen voor dit perceel voor de vestiging van Wvg, mede naar aanleiding van de gevoerde gesprekken tussen hen, de projectontwikkelaar en gemeente en het bereikte onderhandelingsresultaat. Het college besluit naar aanleiding van dit verzoek om een vrijstelling van de aanbiedingsplicht te verlenen, aangezien er een oplossing is bereikt die recht doet aan zowel de belangen van verzoeker als de gemeentelijke belangen en dit instrumenteel is aan de doelstelling van het voorkeursrecht.