8 november 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 8 november 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 08 november 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
G.J.M. Blom  wethouder
A.M.J. Dingemans 
wethouder
P.M. Joosten - Wesselius  wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
J.C. Slagboom  gemeentesecretaris
Afwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder

Agendapunten

Vaststelling vertrouwelijk verslag B&W-vergadering d.d. 1 november 2022

Het college besluit:

De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen

Nota grondbeleid

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. Over te gaan tot vaststellen van de nota grondbeleid met de daarbij behorende bijlagen;
 2. Akkoord te gaan met het extern laten uitwerken van een nieuwe nota kostenverhaal gekoppeld aan de invoering van de omgevingswet 2023 ten bedrage van c.a. € 50.000,- ;
 3. Akkoord te gaan met een budget van c.a. € 20.000 voor het reorganiseren van het grond- beleid omtrent volkstuinencomplexen, jachtvergunningen, visrechten en vereenvoudiging van snippergroen.

Het grondbeleid van de gemeente Moerdijk is dienstbaar aan vele andere beleidsterreinen en vormt het instrumentarium om ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk te maken. Het grondbeleid wordt vastgelegd in deze nota grondbeleid. In dit document stelt de gemeenteraad de kaders vast waarbinnen het college van B&W en de ambtelijke organisatie het grondbeleid uitvoeren. Moerdijk staat, zoals alle Nederlandse gemeenten, voor grote opgaven waarvoor in de fysieke leefomgeving ruimte moet worden gecreëerd. Hierbij valt te denken aan de energietransitie, klimaatadaptatie, wonen en leefbaarheid. Deze actuele vraagstukken vragen om een passend grondbeleid. Het grondbeleid moet de gemeente in staat stellen om tijdig en adequaat te kunnen inspelen op bestaande en nieuwe opgaven. Hierbij wordt opgemerkt dat grondbeleid geen doel op zich is, maar een middel om de door de gemeente gewenste ruimtelijke en maatschappelijke doelstellingen te realiseren.

Vaststelling bestemmingsplan Kop Roode Vaart

Het college besluit de raad voor te stellen:

 1. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan Kop Roode Vaart ontvankelijk te verklaren;
 2. In te stemmen met de inhoud van de bij dit voorstel behorende “Nota van zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Kop Roode Vaart d.d. 28 oktober 2022”;
 3. Op basis van de Nota zienswijzen de ingediende zienswijzen ongegrond te verklaren;
 4. Op dit bestemmingsplan de Crisis- en herstelwet van toepassing te verklaren;
 5. Het ontwerpbestemmingsplan Kop Roode Vaart (planidentificatie NL.IMRO.1709.ZBKopRV-BP30) op basis van de ambtshalve wijzigingen zoals opgesomd in hoofdstuk 3 (pagina 7) van de “Nota van zienswijzen Ontwerpbestemmingsplan Kop Roode Vaart d.d. 28 oktober 2022” gewijzigd vast te stellen;
 6. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
 7. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.ZBKopRV- BP30 naar NL.IMRO.1709.ZBKopRV-BP40.

Voor de woningbouwontwikkeling Kop Roode Vaart is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het ontwerp hiervan heeft vanaf 15 juni voor de periode van 6 weken ter inzage gelegen. Op het ontwerpbestemmingsplan zijn 2 zienswijzen ingediend. In de Nota van zienswijzen zijn deze reacties samengevat en voorzien van een antwoord. De zienswijzen leiden niet tot wijzigingen in het bestemmingsplan.

Het college besluit de raad voor te stellen een aantal ambtshalve wijzigingen in het plan vast te stellen, zodat de regelingen met betrekking tot geluid uit op 14 juli 2022 vastgestelde Paraplubestemmingsplan geluid bedrijventerrein Molengors overgenomen worden. Het opnemen van regels op het gebied van geluid in een bestemmingsplan is onder de Wet ruimtelijke ordening niet mogelijk. Daarom stelt het college aan de gemeenteraad voor op dit plan de Crisis- en herstelwet op dit plan van toepassing te verklaren.

Wijzigingen Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk

Het college besluit:
de raad te vragen in te stemmen met de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk.
Het gaat hierbij om de volgende wijziging: het verwerken van de regionale De6 keuze om geen eigen bijdrage te vragen voor de Wmo maatwerkvoorzieningen arbeidsmatige dagbesteding en dagbesteding ontwikkelingsgericht en wel een eigen bijdrage te vragen voor de Wmo maatwerkvoorziening waakvlambegeleiding (ontwikkeling en stabilisatie).

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is de raad verplicht een Wmo verordening vast te stellen. De huidige verordening is op 3 februari 2022 door de raad vastgesteld. Op 1 januari 2023 treden de nieuwe overeenkomsten voor de maatwerkvoor- ziening Begeleiding Wmo in werking. Dit is aanleiding om de Verordening maatschappelijke ondersteuning te actualiseren. De voorgestelde wijzigingen hebben betrekking op de eigen bijdragen voor begeleiding. Op arbeidsmatige dagbesteding en dagbesteding ontwikkelings- gericht wordt vanaf 2023 geen eigen bijdrage gevraagd omdat deze producten zijn ter vervanging van werk/ school voor inwoners met een beperking die niet beschikken over arbeidsproductiviteit. Voor alle andere vormen van begeleiding geldt wel een eigen bijdrage. De vrijstelling op de huidige waakvlamproducten had alleen betrekking op het jaar 2022. Vanaf 2023 kennen we nieuwe producten voor de maatwerkvoorziening Wmo begeleiding waaronder ook twee nieuwe waakvlamproducten: waakvlam ontwikkeling en waakvlam stabilisatie.

Nadere regel Reiskostenvergoeding Oekraïense Ontheemden

Het college besluit:
De nadere regel Reiskostenvergoeding Oekraïense Ontheemden vast te stellen.

Sinds 1 juli 2022 wordt van Oekraïense ontheemden in Nederland verwacht dat zij een bewijs van verblijf ophalen bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). Dit bewijs toont aan dat een Oekraïense ontheemde valt onder de Richtlijn Tijdelijke Bescherming Oekraïne. Ontheemden hebben dit bewijs onder andere nodig om te kunnen werken. Om het bewijs van verblijf op te halen moet de Oekraïense ontheemde een afspraak maken bij één van de drie door de IND tijdelijk opgezette locaties in Nederland. Het Rijk heeft gemeenten gevraagd om reiskosten- vergoeding te verstrekken aan Oekraïense ontheemden om hun bewijs van verblijf op te kunnen halen. Oekraïense ontheemden worden hiermee financieel in staat gesteld om naar deze locatie te kunnen reizen. Met de nadere regel Reiskostenvergoeding Oekraïense Ontheemden wordt de reiskostenvergoeding voor deze groep beschikbaar gesteld. Er is gekozen voor een vast bedrag aan reiskostenvergoeding per persoon van 34,-. Dit bedrag is bepaald aan de hand van de gemiddelde kosten voor het openbaar vervoer om het bewijs van verblijf op te halen. Met dit vaste bedrag worden onnodige administratieve handelingen voorkomen. Zowel bij de vluchtelingen als bij de ambtelijke organisatie.

P080. Kadevernieuwing en projectexploitatie Waterfront Moerdijk

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. De kadevernieuwing te betrekken bij de scope van het project Waterfront Moerdijk;
 2. Voor deze kadevernieuwing een krediet beschikbaar te stellen van € 2.640.000;
 3. Een afschrijvingstermijn te hanteren voor de kadevernieuwing van 50 jaar;
 4. De kapitaallasten van het krediet kadevernieuwing als volgt te dekken:
  1. De kapitaallasten van € 52.800 in 2024 te dekken uit de in de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en het restant van € 6.600 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2024;
  2. De kapitaallasten van € 105.600 in 2025 en volgende jaren te dekken uit de in de stelpost nieuw beleid, specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen en het restant van € 13.200 vrij te laten vallen ten gunste van het begrotingsresultaat 2025 en volgende jaren;
 5. Met betrekking tot het te activeren bedrag van € 613.000 voor de havenherinrichting als volgt in de dekking te voorzien:
  1. De afschrijvingslast van € 12.260 in 2025 en € 24.520 in 2026 en volgende jaren te dekken uit de middelen in de reserve Maatschappelijk Nut, onderdeel ‘Waterfront Moerdijk’;
  2. De rentelast van € 6.130 in 2025 en € 12.260 in 2026 en volgende jaren te verwerken binnen een sluitende meerjarenbegroting 2025 en volgende jaren;
 6. Het eerder beschikbaar gestelde krediet voor Waterfront Moerdijk te verlagen met € 76.000 en dit bedrag vanuit de reserve Maatschappelijk Nut over te hevelen naar de algemene reserve;
 7. De projectexploitatie voor de onderdelen kadevernieuwing en havenherinrichting vast te stellen;
 8. De projectexploitatie (in de vorm van een grondexploitatie) voor de onderdelen woning- bouw westzijde en dijkaanpak vast te stellen, hiertoe een budget beschikbaar te stellen van € 7.717.000 en deze kosten te dekken uit:
  1. de te verwachten opbrengsten uit grondverkoop van € 1.897.000;
  2. de reserve LPM-gelden tot een bedrag van € 5.252.000;
  3. de algemene reserve tot een bedrag van € 568.000;
 9. De bedragen onder 8b en 8c toe te voegen aan de verliesvoorziening grondexploitaties;
 10. Af te zien van de bijdragen aan de reserve Bovenwijkse Voorzieningen en reserve Ruimtelijke Ontwikkeling;
 11. Het onderhoudsniveau van de haven te verhogen naar niveau A en deels niveau B conform de tekening uit de bijlage;
 12. De verwachte structurele meerkosten voor het beheer en onderhoud á € 24.620 met ingang van 2025 te verwerken binnen een sluitende meerjarenbegroting 2025 en volgende jaren.

Op 4 februari 2021 heeft de raad ingestemd om de leefbaarheidsmiddelen die vrij waren gekomen als gevolg van de onherroepelijke plantitel voor het Logistiek Park Moerdijk, in te zetten voor de realisatie van het project Waterfront Moerdijk. In het voorstel van februari 2021 is ook aangegeven dat onder meer de bestaande kades van de haven buiten de scope van het project vielen. En dat er nog een grondig onderzoek naar de levensduur van deze constructies zou worden uitgevoerd. Dit onderzoek is uitgevoerd en hieruit is naar voren gekomen dat de kades (uit 1927, 1953 en 1955) grotendeels aan vervanging toe zijn. Op basis van deze conclusie zijn er tijdelijke veiligheidsmaatregelen getroffen, om de belasting van de kade door zwaar verkeer te vermijden. Omwille van de efficiency is het voorstel om de kades (totaal ca. 180 strekkende meter) volledig te vernieuwen. De raad wordt verzocht een krediet beschikbaar te stellen voor de kadevernieuwing van € 2.640.000. De kapitaallasten van deze investering zijn verwerkt in de meerjarenbegroting 2023-2026. Daarnaast is het noodzakelijk om voor het onderhoud van de nieuwe haven onderhoudsmiddelen te reserveren. In combinatie met de verhoging van het onderhoudsniveau ter plekke, bedragen te verwachten kosten hiervan € 24.620 per jaar.