11 januari 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 11 januari 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 11 januari 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

E. Schoneveld

wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 4 januari 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 4 januari 2022

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Extra algemene ledenvergadering VNG 13 januari 2022

Het college besluit:

 1. Wethouder Van Dorst aan te wijzen als vertegenwoordiger van Moerdijk voor het uitbrengen van de stemmen;
 2. In te stemmen met resoluties:
  1. Randvoorwaarden voor hervormingsagenda Jeugd;
  2. Herijking gemeentefonds.
 3. In te stemmen met het advies van het bestuur van de VNG bij de ingebrachte moties (8 stuks) door leden van de VNG.

Op 13 januari 2022 is er op verzoek van de leden een extra ALV van de VNG. In deze verga-dering, worden naast de gebruikelijke onderwerpen, 2 resoluties aan de deelnemers voorgelegd en 8 moties. Het bestuur van de VNG adviseert deze resoluties en op een na alle moties over te nemen. Ook vanuit Moerdijk is een motie ingediend, t.w. Beheerskosten Omgevingswet. Vanuit Moerdijk zal met het advies van het bestuur van de VNG bij de resoluties en moties worden ingestemd.

“Bedrijventerrein de Koekoek, 1e Herziening”

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het concept ontwerp beheersverordening “Bedrijventerrein de Koekoek, 1e herziening” (NL.IMRO.1709.1HBVODeKoekoek-BV30);
 2. In te stemmen met het starten van het wettelijk vooroverleg voor de ontwerp beheers-verordening;
 3. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties ingediend worden, aansluitend over te gaan tot tervisielegging van de ontwerp beheersverordening;
 4. De ontwerp beheersverordening ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.

Op 1 maart 2018 is vanwege de sterk verouderde en versnipperde planologische regeling een beheersverordening vastgesteld voor bedrijventerrein 'De Koekoek'. In deze beheersverorde-ning zijn de verschillende plannen die op het bedrijventerrein golden omgezet naar één plano-logisch-juridisch regeling met één uniforme systematiek. Tevens zijn in deze beheersverorde-ning de voorheen geldende bestemmingsplannen naar de huidige (feitelijke en/of planologische) situatie, alsmede de huidige regelgeving en inzichten geactualiseerd.

Gebleken is dat bij het vaststellen van de beheersverordening ter plaatse van de locatie Koekoeksedijk 8 t/m 18 de maximale bouwhoogte en de juiste milieucategorie onbedoeld verkeerd is overgenomen uit het voorgaande bestemmingsplan. Voor deze locatie dienen de voorheen geldende planologische bouw- en gebruiksmogelijkheden te worden hersteld. Middels deze herziening wordt, uitsluitend voor wat betreft het subbesluitvlak 'maximum bouwhoogte 5m' en 'bedrijf tot en met categorie 3.2' ter plaatse van de Koekoeksedijk gerepareerd. Voor het overige vinden door middel van de vaststelling van deze herziening geen wijzigingen plaats ten opzichte van de nu geldende beheersverordening. Voordat de ontwerp beheersverordening ter inzage gelegd kan worden, dient deze ontwerp beheersverordening voorgelegd te worden aan de vooroverlegpartners. Indien geen ingrijpende vooroverleg-reacties worden ingediend, kan aansluitend de ontwerp beheersverordening gedurende 6 weken ter inzage gelegd worden. De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, de Staats-courant en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op ruimtelijkeplannen.nl

Nadere regel subsidie ventilatie schoolgebouwen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ‘Nadere regel subsidie ventilatie schoolgebouwen’;
 2. Na inwerkingtreding van de onder 1. vermelde nadere regel, in te stemmen met de subsidieverlening van € 182.100 (= 30% totale begrote kosten) aan Stichting Markland College voor de maatregelen aan het binnenklimaat van Markland College Zevenbergen op grond van artikel 10 lid 1 van de nadere regel;
 3. Na inwerkingtreding van de onder 1. vermelde nadere regel, op basis van de Financiële verordening gemeente Moerdijk de gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te infor-meren over de afwijking groter dan € 100.000 van de door de gemeenteraad geautori-seerde lasten en baten in de begroting 2022;
 4. De financiële gevolgen te verwerken in de begrotingswijziging behorende bij de 1e bestuursrapportage 2022.

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft twee regelingen gepubliceerd op 23 november 2020 en 1 september 2021 voor het verstrekken van specifieke uitkeringen aan gemeenten voor de verbetering van het binnenklimaat in scholen (SUVIS: Specifieke Uitkering Ventilatie in Scholen) in verband met de uitbraak van Covid-19. Deze regelingen bieden de mogelijkheid om het binnenklimaat in schoolgebouwen waar dit nodig is te verbeteren en 30% van de totale kosten gedekt te krijgen uit de specifieke uitkering. Schoolbesturen dienen de onderbouwing en de begroting van de noodzakelijke maatregelen voor het binnenklimaat aan te leveren aan de gemeente. Alleen de gemeente kan de specifieke uitkering aanvragen. Ook de verantwoording van de besteding van de specifieke uitkering loopt via de gemeente. De gemeente dient vervolgens subsidie te verlenen aan de schoolbesturen. Voorgesteld wordt de subsidieverlening van de gemeente aan de schoolbesturen te regelen in een ‘Nadere regel subsidie ventilatie schoolgebouwen’. Op de door de gemeente reeds ingediende aanvraag voor het Markland College Zevenbergen is een specifieke uitkering € 182.100 (= 30% van de geraamde kosten) toegekend door de Minister. De totale kosten van de maatregelen aan het binnenklimaat zijn door het schoolbestuur geraamd op € 607.000. Het college besluit na inwerkingtreding van de nadere regel om € 182.100 subsidie te verlenen aan het Markland College Zevenbergen. De overige kosten (70%) zijn voor rekening van het schoolbestuur, omdat op grond van de Wet op het Voortgezet Onderwijs het schoolbestuur verantwoordelijk is voor onderhoud en aanpassing van het gebouw.

Start bestemmingsplanprocedure Van Krimpen, Molenstraat 42 te Standdaarbuiten

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomst Molenstraat 42 te Standdaarbuiten en tot ondertekening over te gaan;
 2. In te stemmen met het concept ontwerpbestemmingsplan Molenstraat 42 te Standdaar-buiten (NL.IMRO.1709.SBMolenstr42-BP20) en het starten van het wettelijk vooroverleg voor dit bestemmingsplan;
 3. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties ingediend worden, aansluitend over te gaan tot tervisielegging van het ontwerp bestemmingsplan;
 4. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren.

Op 4 november 2019 heeft u ingestemd met het principeverzoek voor het uitbreiden van het bestaande bedrijfspand van Van Krimpen met circa 5630 m3, mits de omgeving betrokken wordt bij deze ontwikkeling. Via een omgevingsdialoog is zowel de direct omwonenden als de dorpstafel betrokken bij deze ontwikkeling. In de toelichting is te lezen op welke wijze vorm aan is gegeven aan de omgevingsdialoog. Dit principeverzoek is nader uitgewerkt en vertaald in dit concept ontwerpbestemmingsplan. Het concept ontwerpbestemmingsplan wordt gedurende 6 weken voorgelegd aan de vooroverlegpartners voor reactie. Indien geen ingrijpende vooroverlegreacties ingediend worden, zal direct overgegaan worden met het ter visie leggen van het ontwerp bestemmingsplan.

Voordat gestart kan worden met het ontwerp bestemmingsplan dient een privaatrechtelijke overeenkomst te worden gesloten om de financiële risico’s en leges van de ontwikkeling bij de initiatiefnemer te leggen. Deze afspraken worden vastgelegd in deze anterieure locatieontwikkelingsovereenkomst die door zowel de initiatiefnemer als de gemeente zal worden ondertekend.