18 januari 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 18 januari 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 18 januari 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

E. Schoneveld

wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 11 januari 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Besluit genomen op 4 januari, nu openbaar omdat de raad is ingelicht:

Versnelling woningbouwopgave en project 206. Gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost

Het college besluit:

 1. Het Startdocument Zevenbergen Oost vast te stellen
 2. In te stemmen met het in de kadernota en meerjarenbegroting vanaf 2023 opnemen van een structureel bedrag van € 734.000 voor capaciteitsuitbreiding (zgn. P-budget) t.b.v. de versnelling van de woningbouwopgave voor de periode 2023-2031.
 3. Beschikbaar stellen van een éénmalig budget van € 730.000 voor capaciteits-/advieskosten ter voorbereiding en het opstarten van de diverse projecten in voornamelijk 2022.
 4. Beschikbaar stellen van een krediet van € 400.000 voor onderzoekskosten om de haalbaar-heid van de ontwikkeling in het project Zevenbergen-Oost in beeld te brengen.
 5. De algemene reserve aan te wenden tot een bedrag van € 1.130.000 ter dekking van de éénmalige budgetten genoemde onder sub. 3 en sub. 4.
 6. Na akkoord van de raad intentieovereenkomsten aan te gaan met ontwikkelende partijen en Woonkwartier (en ontwikkelende partijen waar Woonkwartier afspreken mee heeft gemaakt)

Rijk, provincie en gemeente staan voor een forse woningbouwopgave om op korte en langere termijn in voldoende mate in huisvesting te voorzien. Dat geldt ook in onze gemeente. Concreet hebben we de komende 10 jaar de opgave tot het bouwen van meer dan 2600 woningen. Deze behoefte aan (extra) woningbouw vloeit voort uit het feit dat het Logistiek Park Moerdijk (LPM) in ontwikkeling is. Dit vergt een versnelling op onze totale woningbouwopgave. Om tijdig aan de behoefte te kunnen voldoen, is ervoor gekozen om in aanvulling op het reguliere woningbouw-programma de gebiedsontwikkeling Zevenbergen Oost op te pakken. We willen hier een gevarieerd woongebied met circa 1000 woningen ontwikkelen, inclusief maatschappelijke, infrastructurele en recreatieve voorzieningen. Het vervolmaken van de wegenstructuur (inclusief spoortunnel) in en om Zevenbergen maakt hiervan ook onderdeel uit. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met het startdocument Zevenbergen Oost en de daarvoor benodigde kredieten te voteren. Met het vaststellen van het Startdocument, met daarbij een Visie op hoofdlijnen voor de ontwikkeling van het gebied, stelt de raad de kaders voor het onderzoeken van de haalbaarheid van de voorgenomen gebiedsontwikkeling. Tevens wordt aan de raad voorgesteld de benodigde capaciteit en het benodigde krediet beschikbaar om deze opgave voortvarend te kunnen oppakken. Nadat de raad heeft ingestemd met het startdocu-ment, inclusief de visie op hoofdlijnen) zal het college intentieovereenkomsten aangaan met Woonkwartier en diverse ontwikkelende partijen om de haalbaarheid gezamenlijk in beeld te gaan brengen.

Omgevingsvergunning paardenbak Fortweg 2 Heijningen

Het college besluit:
Medewerking te verlenen op grond van artikel 3.5.3. van het geldende bestemmingsplan aan de gevraagde omgevingsvergunning voor het realiseren van een paardenbak aan de Fortweg 2 in Heijningen.

Voor de Fortweg 2 in Heijningen is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend om een paardenbak te realiseren. Het perceel waarop de aanvraag betrekking heeft valt binnen het bestemmingsplan “Buitengebied Moerdijk” en heeft o.a. de bestemming “Agrarisch”. Uit toetsing van de aanvraag aan het bestemmingsplan is gebleken dat de ingediende aanvraag niet past binnen de voorschriften van het bestemmingsplan. Volgens artikel 3.1.m. van het bestemmings-plan mag een paardenbak enkel gelegen zijn op gronden binnen de bouwstede. De paardenbak is gelegen buiten de bouwstede. De aanvraag is daarom in strijd met het bestemmingsplan. Op grond van artikel 3.5.3. van het geldende bestemmingsplan, kan onder voorwaarden medewer-king verleend aan een dergelijke aanvraag. Het college heeft besloten de gevraagde omgevingsvergunning op grond van artikel 3.5.3. van het geldende bestemmingsplan te verlenen.

Voorontwerp wijzigingsplan Driehoefijzerstraat 31A te Zevenbergschen Hoek

Het college besluit:
Op grond van het ingediende ontwerp bestemmingsplan n.a.v. het eerder genomen principe-besluit van 6 april 2021 in te stemmen met:

 1. Het voorontwerp wijzigingsplan Driehoefijzerstraat 31A te Zevenbergschen Hoek (NL.IMRO.1709.BPBGDriehoefijzers-BP20 van de gemeente Moerdijk);
 2. Dit voorontwerp wijzigingsplan te publiceren en voor de periode van 6 weken ter visie te leggen;
 3. Met het voorontwerp wijzigingsplan het wettelijk vooroverleg te starten;
 4. Verhoogde waarden op de wet geluidshinder in principe goed te keuren;
 5. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen

Initiatiefnemer wil op de Driehoefijzerstraat 31A gaan wonen op dit moment is het pand in gebruik als Kantoor. Om dit mogelijk te maken moet de bestemming van “Kantoor” wijzigen naar “Wonen”. De initiatiefnemer is op dit moment niet de eigenaar van het perceel en heeft daarom toestemming nodig van de eigenaar. Deze toestemming is verleend. Aan de zuidzijde van het perceel loopt een ondergrondse olieleiding, daar moet in de planvorming rekening mee gehou-den worden. Daarnaast ligt het perceel aan de Driehoefijzerweg, dit is een drukke weg. Om wonen op deze locatie mogelijk te maken moeten er hogere waarden vastgesteld worden door het college. Daarnaast is een dove gevel en zijn er twee geluidswerende muurtjes noodzakelijk om aan de wet geluidshinder te voldoen. Het college besluit dat het opstellen van een milieu effecten rapportage niet nodig is en besluit in te stemmen met het voorontwerp wijzigingsplan. Dit plan wordt voor een periode van 6 weken ter inzage gelegd. In de genoemde periode kan iedereen een inspraakreactie op het plan indienen bij het college. Na vaststelling door het college staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Bezwaar diepwortelende beplanting educatief bosje aan de Moye Keene

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het bezwaarschrift;
 2. Kennis te nemen van het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk;
 3. Conform het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Op 6 september 2021 is een omgevingsvergunning verleend voor het aanleggen van een educatief bosje aan de Moye Keene in Klundert. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Conform het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk is besloten het bezwaar ongegrond te verklaren en de verleende omgevingsvergunning in stand te laten.

Halfjaarlijkse rapportage tweede helft van 2021 P153b. Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt Zevenbergen.

Het college besluit:

 1. Deze halfjaarlijkse rapportage Heropenen Roode Vaart en Herinrichting Markt met een raadsinformatiebrief aan te bieden aan de raad.
 2. Op grond van artikel 25 lid 2, artikel 55 en artikel 86 lid 2 van de Gemeentewet geheimhou-ding op te leggen op het financieel overzicht dat als bijlage bij dit voorstel en bij het raads-voorstel wordt gevoegd. De geheimhouding betreft tevens hetgeen met betrekking tot dit overzicht besproken wordt in een besloten vergadering.
 3. De raad voor te stellen de opgelegde geheimhouding te bekrachtigen op grond van artikel 25 lid 3 Gemeentewet.
 4. De SOK-partners te informeren over de voortgang met deze rapportage.

De rapportage project 153b. Heropenen Roode Vaart en herinrichting Markt Zevenbergen van het tweede halfjaar van 2021 wordt aangeboden aan college, gemeenteraad en SOK-partners.
De rapportage gaat in op de beheersaspecten: Techniek en kwaliteit, Omgeving, Financieel, Planning, Risico’s en Organisatie.

Voorontwerp bestemmingsplan Vlietweg 2 te Noordhoek

Het college besluit:
Op grond van het ingediende ontwerp bestemmingsplan n.a.v. het eerder genomen principe-besluit van 7 mei 2019 in te stemmen met:

 1. Het voorontwerp bestemmingsplan Vlietweg 2 te Noordhoek (NL.IMRO.1709.BPNHVlietweg2-BP20 van de gemeente Moerdijk);
 2. Dit voorontwerp bestemmingsplan te publiceren en voor de periode van 6 weken ter visie te leggen;
 3. Met het voorontwerp bestemmingsplan het wettelijk vooroverleg te starten;
 4. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen.

De eigenaren van de voormalige champignonkwekerij aan de Vlietweg 2 in Noordhoek hebben een voorontwerp bestemmingsplan opgesteld om het bestaande illegale bedrijfsverzamelgebouw te legaliseren. Het college heeft eerder, met een principebesluit, onder voorwaarden aangegeven in te stemmen met legalisatie. De eigenaren willen de bestemming wijzigen van ‘Agrarisch’ naar ‘Bedrijf’ met de volgende aanduiding: ‘Specifieke vorm van bedrijfsverzamelgebouw’. Rondom het bedrijf zal een landschappelijk kwaliteitsverbetering worden gerealiseerd met een landschappelijk inpassingsplan. In het voorontwerp wordt ingegaan op hoe het verzoek past in gemeentelijk en provinciaal beleid en milieuwetgeving.
Het college besluit in principe met het verzoek mee te werken, door het starten van een procedure om het bestemmingsplan voor deze specifieke locatie te wijzigen. De risico’s voor de ontwikkeling worden door de initiatiefnemer gedragen op basis van een te sluiten overeenkomst. In de overeenkomst wordt ook de uitvoering van de landschappelijke kwaliteitsverbetering geborgd. Het college besluit dat het opstellen van een milieu effecten rapportage niet nodig is en besluit in te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan. Dit plan wordt voor een periode van 6 weken ter visie gelegd. In de genoemde periode kan iedereen een inspraak-reactie op het plan indienen bij de gemeenteraad. Na vaststelling door de gemeenteraad staat beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Uitvoeringsprogramma 2022 Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH)

Het college besluit:

 1. Uitvoeringsprogramma 2022 VTH vast te stellen.
 2. Uitvoeringsprogramma 2022 VTH via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
 3. Uitvoeringsprogramma 2022 VTH in het kader van het interbestuurlijk toezicht voor 1 februari 2022 naar Gedeputeerde Staten sturen.

Het college van burgemeester en wethouders stelt jaarlijks aan de hand van het Vergunning-, Toezicht- en Handhavingsbeleid gemeente Moerdijk een uitvoeringsprogramma op. Hierin wordt vastgelegd welke activiteiten in het kader van vergunningverlening, toezicht en handhaving in 2022 worden uitgevoerd.

Het uitvoeringsprogramma VTH 2022 omvat ook het Werkplan 2022 VTH voor de Omgevings-dienst Midden- en West-Brabant. Het Uitvoeringsprogramma VTH 2022 zal ter kennisname aan de gemeenteraad en provincie Noord-Brabant worden gestuurd. Het toezenden van beide stukken aan de gemeenteraad en provincie betreft een wettelijke verplichting en moet voor 1 februari 2022 plaatsvinden. De verwachting is dat het aantal vergunningaanvragen dit jaar opnieuw hoger is dan het langjarig gemiddelde waar de bestaande capaciteit op is gebaseerd. Naast de reguliere werkzaamheden en projecten staat het uitvoeringsprogramma 2022 vooral in het teken van de implementatie van de Omgevingswet. Gedurende 2022 zal de voortgang en ingekomen aantallen aanvragen maandelijks worden gemonitord. Indien nodig zal vragen wij aan de gemeenteraad extra middelen of we passen het toetsniveau aan.

Toepassen Wet voorkeursrecht gemeenten (ex artikel 4 Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg)) op (een deel van) de locatie Zevenbergen-Oost

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

 1. Kennis te nemen van het besluit van het college van B&W van 18 november 2021 (ex artikel 6 Wet voorkeursrecht gemeenten, hierna: Wvg) tot het toepassen van de Wvg op (een deel van) de locatie Zevenbergen-Oost.
 2. Te concluderen dat de structuurvisie 'Moerdijk 2030' de planologische grondslag vormt op basis waarvan het voorkeursrecht kan worden gevestigd, dat om die reden het voorkeursrecht op grond van artikel 4 Wvg wordt gevestigd, en te concluderen dat als eerstvolgende planologische grondslag wordt overgegaan tot het vaststellen van een bestemmingsplan/omgevingsplan.
 3. Aan te wijzen op basis van artikel 4 Wvg voor de duur van drie jaren als percelen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 van de Wvg van toepassing zijn, de percelen, zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende en als zodanig gewaarmerkte kadastrale tekening met nummer TK-30445274-04 en perceellijst met nummer PL-30445274-04, inhoudende de kadastrale aanduiding van de in de aanwijzing opgenomen percelen, hun grootte, alsmede de namen van de eigenaren en de rechthebbenden op de daarop rustende beperkte rechten, één en ander volgens de openbare registers van het Kadaster per 12 januari 2022.
 4. Te concluderen dat de percelen niet eerder in een aanwijzing op grond van de Wvg betrokken zijn geweest.
 5. Dit besluit te publiceren in onder meer het Gemeenteblad en het ter plaatse verschijnende blad de 'Moerdijkse Bode', opdat het rechtsgevolg als bedoeld in artikel 7, eerste lid Wvg ontstaat.
 6. Te concluderen dat het onderhavige besluit van rechtswege vervalt drie jaar na dagtekening van dat besluit, tenzij voor dit tijdstip een bestemmingsplan/omgevingsplan is vastgesteld.
 7. Te concluderen dat er geen zienswijzen zijn ingediend en geen aanleiding bestaat om het raadsvoorstel en/of -besluit aan te passen.

Om te voorkomen dat de gronden binnen het de locatie Zevenbergen-Oost verder worden vervreemd en als gevolg daarvan de gemeente mogelijk grip op een ontwikkeling van het gebied verliest, is het nodig een gemeentelijk voorkeursrecht te vestigen. Dit wordt nu voorgesteld.