4 januari 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 4 januari 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 04 januari 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

E. Schoneveld

wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 21 december 2021

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 21 december 2021

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling bestemmingsplan ‘Bosselaar-Zuid 2020’

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

 1. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Bosselaar-Zuid” (NL.IMRO.1709.ZBBosselaarZuid-BP30);
 2. Het ontwerp bestemmingsplan “Bosselaar-Zuid” gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
 3. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
 4. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren over de start van de bestemmingsplanprocedure.

De bouw van de woningen in de nieuwbouwwijk Bosselaar Zuid in Zevenbergen ligt op koers. In het gebied zijn al 350 woningen gerealiseerd of vergunning voor verleend. Deze woningen zijn, in verband met wijzigingen in de woningmarkt, met een hogere dichtheid gerealiseerd dan bij de planvorming van de ontwikkeling was voorzien. Als gevolg hiervan is het aantal maximaal te realiseren woningen dat is opgenomen in het vigerende bestemmingsplan (maximaal 575) niet voldoende om te voorzien in een passende afronding van de wijk. De gemeente wil graag op een goede wijze voorzien in deze verdichting en wil medewerking verlenen aan het toevoegen van 80 woningen binnen de wijk. Om deze reden is het bestemmingsplan Bosselaar-Zuid opgesteld. Het voorontwerp bestemmingsplan heeft van 27 mei tot en met 7 juli 2021 ter inzage gelegen. In dit bestemmingsplan zijn geen inspraakreacties ingediend. Het ontwerp bestem-mingsplan heeft van 28 oktober tot en met 8 december 2021 ter inzage gelegen. Ook hier zijn geen zienswijzen op ingediend. Om deze reden wordt het bestemmingsplan nu ongewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling van het bestemmingsplan zal het plan nogmaals gedurende 6 weken ter inzage worden gelegd.

Zienswijze Ontwerp-Inpassingsplan Zuid-West 380kV Oost

 1. In te stemmen met de zienswijze op het ontwerp-Inpassingsplan Zuid-West 380 kV Oost;
 2. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren.

Het Ministerie van Economische zaken en Klimaat heeft het ontwerp van het Inpassingsplan Zuid-West 380kV Oost ter inzage gelegd. Tot 27 januari 2022 kan een ieder een zienswijze op het Inpassingsplan indienen. Daarnaast heeft de gemeente een reactie ontvangen op haar vooroverlegreactie op het voorontwerp van het Inpassingsplan.

Beide stukken geven aanleiding tot het indienen van een zienswijze. Het college besluit in te stemmen met de zienswijze op het Inpassingsplan en de gemeenteraad met een raadsinforma-tiebrief daarover te informeren.

Gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning

Het college besluit:
De raad te vragen in te stemmen met de gewijzigde Verordening maatschappelijke ondersteuning Moerdijk. Het gaat hierbij om de volgende wijzigingen:

 1. Het verwerken van de regionale keuze om geen eigen bijdrage te vragen bij de inzet van het nieuwe categorie begeleiding waakvlam plus;
 2. Het verwerken van het collegebesluit van 22 september 2020 om de dienstencheques in 2021 voor het laatste jaar te verstrekken;
 3. De herformulering van een algemeen gebruikelijke voorziening naar aanleiding van jurisprudentie; en
 4. Een naamwijziging van de categorie PGB sociaal netwerk naar PGB niet-professionals eveneens ten gevolge van jurisprudentie.

Op basis van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 is de raad verplicht een Wmo verordening vast te stellen. De huidige verordening is op 4 februari 2021 door de raad vastgesteld. De voorgestelde wijzigingen hebben nu betrekking op de keuze om voor de nieuwe categorie binnen de maatwerkvoorziening begeleiding, te weten de waakvlam plus, geen eigen bijdrage in 2022 te vragen. Daarnaast is het eerder besluit om in 2022 te stoppen met de inzet van dienstencheques huishoudelijke ondersteuning verwerkt. Tenslotte worden een tweetal zaken verwerkt naar aanleiding van jurisprudentie, te weten de herformulering van een algemeen gebruikelijke voorziening en de naamwijziging van de categorie PGB sociaal netwerk naar PGB niet-professionals. Deze wijzigingen zijn in de concept verordening verwerkt, welke is aangeboden aan de gemeenteraad ter vaststelling.

Voorontwerp bestemmingsplan Den Bels

Het college besluit:

 1. In te stemmen met voorontwerp van het bestemmingsplan Den Bels 2021 (NL.IMRO.1709.BPMDDenbels2021-BP20);
 2. Met dit plan het wettelijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1. Bro op te starten;
 3. Het voorontwerp in het kader van inspraak voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen;
 4. Geen aanvullend onderzoek naar vleermuizen uit te voeren, maar tijdens de bouw- en gebruiksfase maatregelen te nemen die voorkomen dat vleermuizen gestoord worden bij het foerageren;
 5. Het plangebied voor het aspect archeologie vrij te geven voor werkzaamheden tot 7 meter onder maaiveld;
 6. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Voor het gebied tussen de dorpshaven van dorp Moerdijk en het natuurgebied De Appelzak is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Dit bestemmingsplan is vooral bedoeld als actualisatie van het verouderde bestemmingsplan dat op deze locatie geldt. De geldende bestemming bedrijventerrein wordt van het terrein verwijderd en de bestaande functies krijgen een passende bestemming. Daarnaast wordt het grootste deel van het plangebied bestemd met een functie ‘Groen’. Dit wordt een openbaar groen gebied, met wandelpaden. In de strook langs de haven worden twee appartementencomplexen mogelijk gemaakt, die in totaal uit maximaal 30 appartementen bestaan. Ook wordt één vrijstaande woning mogelijk gemaakt. In de plint van het appartementencomplex dat het dichtst bij het Hollands Diep komt, mag een horecavoorziening gerealiseerd worden. Het college stemt in met het voorontwerpbestemmingsplan en besluit hiermee het wettelijk vooroverleg en de inspraakprocedure te starten. De gemeenteraad wordt met een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de start van de procedure.

Gevelrestauratie kazerne fort Sabina

Het college besluit:
De gemeenteraad te verzoeken:

 1. In te stemmen met de uitvoering van de restauratie van de gevel van de kazerne en Tour Modèle van fort Sabina;
 2. Een krediet hiervoor beschikbaar te stellen van € 2.000.000 en de jaarlijkse kapitaallasten in 2022 van € 55.000 en € 110.000 in 2023 en verder te dekken uit de stelpost nieuw beleid specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.

In de samenwerkingsovereenkomst (24-10-2018) is vastgelegd dat fort Sabina sober en doelmatig zal worden gerestaureerd op basis van het ontwikkelplan fort Sabina. Dit wordt uitgewerkt met behulp van inzet van de stichting en een subsidie van de provincie. Geïnvesteerd zal worden in een nieuwe laag gericht op een duurzame exploitatie en instandhouding van het fort. Deze uitwerking bestaat uit verschillende onderdelen waaronder de Tour Modèle en de Kazerne. Als erfpachter van fort Sabina is de gemeente Moerdijk ook verantwoordelijk voor het onderhoud en de restauratie. Wettelijk gezien bestaat deze verplichting vanuit de woningwet en de Erfgoedwet waarin sinds 2016 de instandhoudingsplicht voor rijksmonumenten is opgenomen. In 2016 is door Restauratie architect BBM een raming opgesteld voor o.a. de instandhouding van het casco Kazerne en Tour Modèle. Na een grondige inspectie en inventarisatie op locatie heeft BBM het restauratieplan begin 2020 verder uitgewerkt. Alle gebreken zijn in beeld gebracht en verwerkt op een gebrekentekening. Deze tekening heeft als basis gediend voor het restauratiebestek en de directiebegroting die onlangs is opgesteld. De totale investering bedraagt € 2.000.000 inclusief BTW en VAT (13,5%).

Start planologische procedure Omgevingsplan De Schans

Het college besluit:

 1. In te stemmen met voorontwerp van het Omgevingsplan de Schans (NL.IMRO.1709.OPDeSchans-OP20);
 2. Met dit plan het wettelijk vooroverleg op grond van artikel 3.1.1. Bro op te starten;
 3. Het voorontwerp in het kader van inspraak voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen;
 4. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Voor het bedrijventerrein De Schans in Klundert is een actualisatie van het bestemmingsplan gestart. Het geldende bestemmingsplan dateert uit 2008 en is daarmee wat verouderd.
De gemeente Moerdijk wil graag, vooruitlopend op de nieuwe Omgevingswet, met verschillende thema’s van deze nieuwe wet oefenen. Voor het bedrijventerrein de Schans is gekozen om alvast aan de slag te gaan met twee doelen: de implementatie van het beleid rondom klimaat-adaptatie en ervaring op te doen met het opstellen van regels in het gedachtengoed van de nieuwe wet. Voor de Schans is een Omgevingsplan opgesteld waarin onder andere een regeling is opgenomen, die bedrijven stimuleert om maatregelen te nemen in het kader van klimaatadaptatie en om hittestress tegen te gaan. De Omgevingswet is nog niet in werking getreden. Daarom wordt gebruik gemaakt van de Crisis- en herstelwet. Hiermee kan het omgevingsplan vóór de inwerkingtreding van de Omgevingswet alvast worden vastgesteld als ware het een omgevingsplan. Het college stemt in met het voorontwerp van het omgevingsplan en besluit met dit plan het wettelijk vooroverleg en de inspraakprocedure op te starten. De gemeenteraad wordt via een raadsinformatiebrief geïnformeerd over de start van de plano-logische procedure.

Steungelden vanuit het Rijk voor Leefstijlinterventies (als gevolg van de COVID-19 periode) overhevelen van 2021 naar 2022

Het college besluit:
In te stemmen met het voorstel om het geoormerkte budget vanuit het Rijk a €45.142,30 voor Leefstijlinterventies (als gevolg van de COVID-19 periode) over te hevelen van 2021 naar 2022.

In 2021 heeft de gemeente van het Rijk €45.142,30 ontvangen voor uitvoering van extra interventies ter bevordering van een gezonde leefstijl, als gevolg van de COVID-19 periode, te besteden in 2021. Dit budget is nog niet besteed in 2021. Het college heeft besloten gebruik te maken van de mogelijkheid in de regeling om het budget over te hevelen naar 2022, zodat het in 2022 uitgegeven mag worden. Hiervoor is toestemming van het Rijk verkregen.

Aanvraag omgevingsvergunning project Verbetering Regionale Keringen Brabantse Delta

Het college besluit:

 1. Een ontwerp-omgevingsvergunning eerste fase ter inzage leggen en toe te sturen aan diverse betrokken bestuursorganen.
 2. De gemeenteraad te informeren over het initiatief, zoals verwoord in een raadsinformatie-brief.
 3. Indien er geen zienswijzen tegen de ontwerp-omgevingsvergunning worden ingediend de definitieve omgevingsvergunning eerste fase te verlenen.

Er is een aanvraag voor een omgevingsvergunning ingediend voor het project Verbetering Regionale Keringen Brabantse Delta. Het waterschap Brabantse Delta is in 2016 gestart met de verbeteropgave in de gemeenten Breda, Drimmelen, Halderberge, Moerdijk, Etten-Leur en Steenbergen, zoals bekend onder de naam project Verbetering Regionale Keringen Brabantse Delta. Het project Verbetering Regionale Keringen Brabantse Delta richt zich op het verbeteren van de bij de toetsing afgekeurde dijkvakken. Doel van dit project is om deze dijken in 2023 weer te laten voldoen aan de veiligheidsnormen (T100) die door de Provincie Noord-Brabant, in overleg met het waterschap Brabantse Delta, zijn vastgesteld en gehanteerd. Het betreft vier dijktrajecten: Steiledijk, Hazeldonk/Zuiddijk, Markdijk en overig Buitengebied.

De verbetering van de dijken zijn per deelgebied anders, maar in het algemeen kan worden aangegeven dat gaat om het ophogen van de dijk, het verbreden van de steunberm en het verleggen van de watergangen, alsmede het plaatsen van een damwand.

Door het ruimtebeslag van de dijkverbetering komt een deel van de waterkering te liggen buiten de dubbelbestemming (op grond van het geldende bestemmingsplan) waterstaat-waterkering. Het aanleggen van een waterkering is strijdig met enkele onderdelen van het bestemmingplan ‘Moerdijk Buitengebied’. Om medewerking te kunnen verlenen aan deze aanvraag is de uni-forme voorbereidingsprocedure van toepassing. Door middel van drie ruimtelijke onder-bouwingen van de dijktrajecten Buitengebied, Steiledijk en Zuiddijk is aangetoond dat het initiatief op deze locaties ruimtelijk acceptabel zijn. Het college heeft besloten om medewerking te verlenen aan dit initiatief.
De Provincie Noord-Brabant coördineert de procedures van de verschillende gemeentes op grond van hoofdstuk 5, paragraaf 2 van de Waterwet (Projectprocedure). De (ontwerp)besluiten van de verschillende vergunningen en het Projectplan Waterwet worden zodoende gezamenlijk gepubliceerd en ter inzage gelegd

Startdocument scholenontwikkeling Klundert

Het college besluit:
De raad voor te stellen om het startdocument scholenontwikkeling Klundert vast te stellen en het onderzoek naar de haalbaarheid op te starten.

De gemeente is verantwoordelijk voor een adequate huisvesting van de scholen in Klundert. Met de vaststelling van dit startdocument door de gemeenteraad start een onderzoek naar de voorkeurslocatie voor één of meer nieuwe schoolgebouwen. Als start van dit proces onderzoeken we in deze fase welke functies mogelijk gecombineerd kunnen worden met de scholen. Het doel is op termijn één of meer schoolgebouwen te hebben die klaar zijn voor de toekomst.