1 februari 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 1 februari 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 01 februari 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
M.J.A Hiel loco-gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

E. Schoneveld

wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 25 januari 2022

Het college besluit: De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 25 januari 2022

Het college besluit:De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Start wettelijk vooroverleg en inspraak ontwikkeling Huizersdijk 11 Zevenbergen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het concept-bestemmingsplan Huizersdijk 11 te Zevenbergen;
 2. Met dit conceptplan het wettelijk vooroverleg en de inspraakprocedure te starten;
 3. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren;
 4. Ten aanzien van archeologie het terrein vrij te geven voor archeologisch onderzoek voor ingrepen tot 250 m2 en 200 cm onder maaiveld. Daarboven is archeologisch onderzoek noodzakelijk;
 5. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken voor deze ontwikkeling geen milieueffectrappor-tage op te stellen.

De eigenaar van het perceel Huizersdijk 11 in Zevenbergen heeft een aanvraag ingediend om het perceel op te delen in een aantal kleinere percelen, waarop de bouw van een bedrijfsloods en een bedrijfswoning mogelijk is. Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan. Daarom is een nieuw bestemmingsplan opgesteld. Het voorontwerp van dit plan is gereed om de planologische procedure te starten. Het college besluit in te stemmen met het concept en het wettelijk vooroverleg en de inspraakprocedure op te starten.

Ontwerp bestemmingsplannen Bedrijventerrein Molengors en Paraplu bestemmingsplan Geluid Bedrijventerrein Molengors

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde verwerking van de vooroverlegreacties op het concept-bestemmingsplan;
 2. In te stemmen met het archeologische onderzoek, met uitzondering van de zone waar de voormalige suikerfabrieken hebben gestaan. Het zuidelijk deel van dit gebied kan worden vrijgegeven voor archeologisch onderzoek voor ingrepen tot 250 m2 en 200 cm onder maaiveld. Voor het noordelijk deel blijft het strengere regime gelden zoals voorgesteld in het onderzoek;
 3. In te stemmen met de ontwerpbestemmingsplannen Bedrijventerrein Molengors en Paraplu bestemmingsplan Geluid Bedrijventerrein Molengors;
 4. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken voor beide bestemmingsplannen geen milieu-effectrapportage op te stellen;
 5. De ontwerpbestemmingsplannen voor de periode van 6 weken ter inzage te leggen op grond van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening.

Voor het bedrijventerrein Molengors in Zevenbergen is een nieuw bestemmingsplan opgesteld om de bestaande verouderde regelingen te actualiseren. Dit actualisatieplan is gebruikt als pilot in de voorbereiding op invoering van de Omgevingswet. In deze pilot is de nieuwe systematiek van opnemen van milieuregels in het bestemmingsplan toegepast. Omdat de Omgevingswet nog niet in werking is getreden, kan nog geen “echt” Omgevingsplan opgesteld worden. Dit actualisatieplan lijkt daarom in veel opzichten nog op een bestemmingsplan en is het juridisch gezien ook nog.
Het plan bestaat uit twee onderdelen: het ontwerpbestemmingsplan Bedrijventerrein Molengors en het ontwerp-paraplu bestemmingsplan Geluid Bedrijventerrein Molengors.

Op de concept-ontwerpplannen zijn een aantal vooroverlegreacties ingediend. Als gevolg van de reactie van het Waterschap wordt de toelichting op 1 onderdeel aangevuld.

Het college stemt in met de voorgestelde verwerking van de vooroverlegreacties en besluit de ontwerpbestemmingsplannen ter inzage te leggen.

Bestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert”

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

 1. het ontwerpbestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert”, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie “NL.IMRO.1709.BPBGSchansweg71-BP30” ongewijzigd vast te stellen;
 2. ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
 3. de planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPBGSchansweg71-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPBGSchansweg71-BP40.

Het bestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert” voorziet in de realisatie een nieuwe woning en een paardenbak. Daarnaast zal de oude woning worden gesloopt. Het bestemmingsplan stelt regels voor de ontwikkeling, biedt de motivering hiervan en toont de milieutechnische haalbaarheid van het plan aan.

Het voorontwerpbestemmingsplan “Schansweg 71 te Klundert” heeft in de periode 8 juli 2021 tot en met 18 augustus 2021 ter inzage gelegen. In die periode van ter inzage legging zijn er geen inspraakreacties op het plan ingediend. Wel is er één ambtshalve wijziging in het plan doorgevoerd die is verwerkt in de nota van inspraak en vooroverleg.

Het ontwerp bestemmingsplan heeft van periode 9 december 2021 tot en met 19 januari 2022 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend. Ook zijn er geen ambtshalve wijzigingen nodig. Om deze reden wordt het bestemmingsplan ongewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad start de periode van 6 weken waarin beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage worden gelegd bij de receptie van het gemeentehuis.

1e en 2e begrotingswijziging Werkplein Hart van West-Brabant en ontwerpbegroting inburgering 2022-2025.

Het college besluit:
De raad met een raadsinformatiebrief te laten weten geen zienswijzen naar voren te willen brengen over:
a. de 1e en 2e ontwerpbegrotingswijziging 2022 van het Werkplein Hart van West- Brabant;
b. de ontwerpbegroting Inburgering 2022-2025 van het Werkplein Hart van West-Brabant

Het Werkplein Hart van West-Brabant biedt de gewijzigde begroting 2022, de 2e begrotings-wijziging 2022 en de begroting inburgering 2022 aan voor een zienswijze door de gemeente-raad. Dit naar aanleiding van gewijzigde prognoses rond de ontwikkeling van het aantal bijstandsgerechtigden in 2022. Vanaf 2022 gaat het Werkplein de taken van de nieuwe Wet Inburgering mede namens de gemeente Moerdijk uitvoeren. Voor de uitvoering van deze werkzaamheden is voor nu een aparte begroting opgesteld. Het Werkplein stelt de raden van de deelnemende gemeenten in de gelegenheid hun zienswijzen op de begrotingswijzigingen naar voren te brengen. Het college stelt de raad voor geen gebruik te maken van die mogelijkheid.

Verkenning Baroniesamenwerking

Het college besluit:
In te stemmen met de raadsinformatiebrief Verkenning Baroniesamenwerking en deze toe te zenden aan de gemeenteraad.

Op initiatief van de gemeente Breda is in 2020 een gesprek georganiseerd tussen Breda en omliggende gemeenten. Het doel van dit gesprek was om na te gaan of er reden was om de samenwerking in deze subregio (de Baroniegemeenten) te verstevigen. Daarop is een verkenning uitgevoerd waaruit bleek dat bij alle gemeenten in beginsel draagvlak aanwezig is voor meer samenwerking in Baronie-verband. Binnenkort volgt vanuit de Baroniesamenwerking informatie aan alle gemeenteraden over de eerste resultaten. Vooruitlopend hierop informeert het college de gemeenteraad over de Moerdijkse inzet in deze samenwerking.