10 mei 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 10 mei 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 10 mei 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder
Afwezig:
D.J. Brummans wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 25 april 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

Vestigen dansschool Hazeldonkse Zandweg 19 Zevenbergen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het principeverzoek tot het vestigen van dansschool DanceMasters aan de Hazeldonkse Zandweg 19 te Zevenbergen
 2. De initiatiefnemer bij een aanvraag te laten onderbouwen waarom het wel in lijn is met het bestemmingsplan (het is wél een onderneming/bedrijf), waarmee het probleem van het parkeerbeleid is opgelost. (uitspraak RvSt:201503793/1/a1)
 3. De activiteit te gedogen -voor rekening en risico voor de ondernemer- vooruitlopend op vergunningverlening

Het college besluit medewerking te verlenen aan het principeverzoek van dansschool Dance-Masters aan Hazeldonkse Zandweg 19 Zevenbergen. De dansschool is op dit moment gevestigd aan de Van Aerschotstraat in Zevenbergen. Voor deze locatie is een appartementengebouw beoogd. Vandaar dat dansschool DanceMasters op zoek is naar een andere locatie. DanceMasters denkt een goede locatie te hebben gevonden: een ruimte in het pand aan Hazeldonkse Zandweg 19 Zevenbergen.

Haalbaarheidsrapportage herontwikkeling locatie Schansdijk 12 Zevenbergen fase 1

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de resultaten van het uitgevoerde haalbaarheidsonderzoek.
 2. Op basis van het haalbaarheidsrapport akkoord te gaan met het voortzetten van de voorbereidingen, onder het voorbehoud dat de resultaten van het plaatsvindend bodemonderzoek nog aanleiding kan geven tot wijziging van het standpunt over de herontwikkeling.
 3. Akkoord te gaan met het zoals voorzien voortzetten van de onderhandelingen met één aanbieder, te weten KaFra Housing.
 4. Akkoord te gaan met het informeren van de raad met een raadsinformatiebrief over de stand van zaken en de haalbaarheidsrapportage ter kennisname meezenden.

Eerder heeft het college het startdocument herontwikkeling Schansdijk 12 Zevenbergen ter vaststelling voorgelegd aan de raad. Daarbij is gevraagd om akkoord te gaan met het spoedshalve al treffen van voorbereidingen en het uitvoeren van een haalbaarheidsonderzoek. De resultaten van het haalbaarheidsonderzoek zijn inmiddels bekend en zijn in algemene zin positief. Onduidelijkheid bestaat nog over de bodemkwaliteit. In verband hiermee is een aanvullend bodemonderzoek aangevraagd. In de haalbaarheids-rapportage staat vermeld hoe omgegaan kan worden met de resultaten van dit onderzoek. Voorshands gaan we uit van een positief resultaat en adviseren wij de voorbereidingen voort te zetten, met daarbij een voorbehoud indien de resultaten van het bodemonderzoek aanleiding geven voor het maken van andere keuzes. Het college beseft dat indien twijfel blijft bestaan over de bodemgesteldheid een realisatie op korte termijn niet haalbaar zal zijn.

Mandaatovereenkomst gemeentelijke opvanglocaties Oekraïners

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de standaard overeenkomst inzake vergoedingen voor het realiseren en in stand houden van gemeentelijke opvanglocaties voor ontheemden uit Oekraïne;
 2. De bevoegdheid van het college conform artikel 160 Gemeentewet tot het aangaan van deze overeenkomsten te mandateren aan de teamleider Openbare Ruimte

De burgemeester besluit:
Volmacht te verlenen aan de teamleider Openbare Ruimte om deze overeenkomsten te ondertekenen.

Voor het vastleggen van de afspraken die zijn gemaakt voor de opvang van Oekraïners zijn met de eigenaren van de gemeentelijke opvanglocaties afspraken gemaakt over onder andere de financiële vergoeding, veiligheid, looptijd, e.d.. Het college wordt gevraagd om kennis te nemen van deze overeenkomst en de bevoegdheid tot het sluiten van deze overeenkomsten te mandateren aan de teamleider Openbare Ruimte. Aan de burgemeester wordt gevraagd om volmacht te verlenen voor het ondertekenen van dergelijke overeenkomsten aan de teamleider van team Openbare Ruimte.

Toekennen evenementensubsidie "Oorlogswinter"

Het college besluit:

 1. Het besluit genomen op 3 februari 2021 om subsidie van € 3.000 te verstrekken aan Stichting Cultuur Fijnaart voor het evenement “Oorlogswinter” in te trekken.
 2. Een herzieningsbesluit te nemen op de subsidieaanvraag van Stichting Cultuur Fijnaart en een subsidie van € 10.000,-- toe te kennen voor het evenement “Oorlogswinter”.

Het college heeft met een herzieningsbesluit besloten een evenementensubsidie toe te kennen van €10.000 aan Stichting Cultuur Fijnaart voor de musical “Oorlogwinter”.

Definitieve GREX woningbouwontwikkeling Weth. Trompersstraat Langeweg

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met:

 1. De definitieve grondexploitatie woningbouwontwikkeling Weth. Trompersstraat Langeweg;
 2. Voor het tekort van de grondexploitatie van € 90.700,- een verliesvoorziening te treffen en dit bedrag ten laste van het begrotingsresultaat 2022 te brengen;
 3. Na verkoop van de gronden een bedrag van € 12.000,- toe te voegen aan de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling en een bedrag van € 64.000,- aan de reserve Bovenwijkse Voorzieningen.

Het college heeft besloten de grondexploitatie van de woningbouwontwikkeling Weth. Trompersstraat Langeweg aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. De grondexploitatie sluit met een verlies. De raad zal worden gevraagd in te stemmen om dit verlies ten laste van het begrotingsresultaat 2022 in te brengen.

Gewijzigde vaststelling wijzigingsplan Oudemolensedijk 19 Fijnaart

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Nota zienswijzen en de zienswijzen van de provincie Noord-Brabant gegrond te verklaren;
 2. Als gevolg van de zienswijzen in artikel 3.4.2 een termijn voor realisatie van 1 jaar op te nemen voor de realisatie van de landschappelijke inpassing. Daarnaast wordt de bestemming ‘tuin’ ten behoeve van de landschappelijke inpassing toegevoegd in zowel de regels als de plankaart. Tevens wordt artikel 3,4,1 onder c gewijzigd zodat ook ter plaatse geproduceerde mest niet toegestaan is;
 3. Het ontwerp-wijzigingsplan Oudemolensedijk 19 te Fijnaart, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie NL.IMRO.1709.BPBGOudemolensed19-BP30, gewijzigd vast te stellen;
 4. De planidentificatie van het plan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPBGOudemolensed19-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPBGOudemolensed19-BP40.
 5. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen.

De eigenaar van de Oudemolensedijk 19 in Fijnaart heeft verzocht de bestemming van zijn perceel te wijzigen van ‘agrarisch’ naar ‘agrarisch aanverwant – loonbedrijf’. Ter plaatse wordt al een loonbedrijf als nevenactiviteit uitgevoerd, maar in de afgelopen jaren zijn deze activiteiten naar een hoofdactiviteit uitgegroeid. Het college heeft eerder besloten in principe mee te werken aan deze wijziging via een wijzigingsplan. Het ontwerp-wijzigingsplan heeft ter inzage gelegen van 13 januari 2022 tot en met 24 februari 2022. Op het ontwerp is een zienswijzen vanuit de provincie ontvangen. Deze zienswijzen heeft o.a. betrekking op de landschappelijke inpassing. De zienswijzen is gegrond en het wijzigingsplan wordt hierop aangepast.

Inwerkingtreding Wet open overheid

Het college besluit
Ten aanzien van de inwerkingtreding van de Wet open overheid (Woo) per 1 mei 2022:

 1. Te kiezen voor het ambitieniveau Basis+, d.w.z. het wettelijk minimum + het openbaar maken van hetgeen we nu ook al openbaar maken + het actief openbaar maken van de Woo-verzoeken (samenvatting);
 2. In afwachting van de ontwikkelingen ten aanzien van het landelijk publicatiekanaal te starten met een eigen platform: een “Open overheid informatiepagina” op de gemeentelijke website;
 3. Mevrouw S.J. Mollema-Veltman aan te wijzen als Woo-contactpersoon en de juridisch adviseurs van het cluster JZ als vervangend Woo-contactpersoon, met daarbij:
  1. de periode van 1 mei 2022 tot 1 januari 2023 te beschouwen als een pilot Woo-contactpersoon;
  2. eind 2022 de pilot te evalueren waarbij de resultaten zullen worden gebruikt voor het vervolg van de (structurele) invulling van de functie van Woo-contactpersoon.
 4. De keuzes ten aanzien van de Woo ter kennisname te brengen van de raad met een raadsinformatiebrief).

De burgemeester besluit:
Mevrouw S.J. Mollema-Veltman aan te wijzen als Woo-contactpersoon en de juridisch adviseurs van het cluster JZ als vervangend Woo-contactpersoon, met daarbij:

 • De periode van 1 mei 2022 tot 1 januari 2023 te beschouwen als een pilot Woo-contactpersoon;
 • Eind 2022 de pilot te evalueren waarbij de resultaten zullen worden gebruikt voor het vervolg van de (structurele) invulling van de functie van Woo-contactpersoon.

Op 1 mei 2022 is de Wet open overheid (Woo) in werking getreden. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob). De Woo verplicht overheidsorganisaties om zo veel mogelijk informatie actief openbaar te maken (naast het openbaar maken op verzoek). Dat wil zeggen dat een overheidsorganisatie informatie uit eigen beweging publiceert zonder dat de burger daar eerst om moet vragen.

Doel van de Woo is om de overheid transparanter en toegankelijker te maken. De Woo treedt in fases in werking. Bij de inwerkingtreding van de Woo is het van belang om duidelijk te hebben op welk ambitieniveau de gemeente inzet en welk platform de gemeente gaat gebruiken voor het openbaar maken van informatie. Zowel het ambitieniveau als het gekozen platform zijn bepalend voor het implementatietraject vanaf 1 mei 2022. Voorts is het voor ieder bestuursorgaan wettelijk verplicht om een Woo-contactpersoon aan te wijzen, die met kennis van de Woo een voorlichtingsfunctie kan vervullen voor en vragen kan beantwoorden over de beschikbaarheid van publieke informatie.

Verordening speelautomatenhallen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de aangepaste Verordening speelautomatenhallen,
 2. De verordening speelautomatenhallen vast te laten stelen door gemeenteraad.

Om te voldoen aan wet- en regelgeving wordt de Verordening speelautomatenhallen aangepast.

Bedrijventerrein de Koekoek, 1e Herziening

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen:

 1. De ontwerp beheersverordening “Bedrijventerrein de Koekoek, 1e herziening”, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie “NL.IMRO.1709.1HBVODeKoekoek-BV30” ongewijzigd vast te stellen;
 2. Ten behoeve van de beheersverordening geen exploitatieplan vast te stellen;
 3. De planidentificatie van de beheersverordening te wijzigen van NL.IMRO.1709.1HBVODeKoekoek-BV30 naar NL.IMRO.1709.1HBVODeKoekoek-BV40.

Op 1 maart 2018 is vanwege de sterk verouderde en versnipperde planologische regeling een beheersverordening vastgesteld voor bedrijventerrein 'De Koekoek'. In deze beheers-verordening zijn de verschillende plannen die op het bedrijventerrein golden omgezet naar één planologisch-juridisch regeling met één uniforme systematiek. Tevens zijn in deze beheers-verordening de voorheen geldende bestemmingsplannen naar de huidige (feitelijke en/of planologische) situatie, alsmede de huidige regelgeving en inzichten geactualiseerd.

Gebleken is dat bij het vaststellen van de beheersverordening ter plaatse van de locatie Koekoeksedijk 8 t/m 18 de maximale bouwhoogte en de juiste milieucategorie onbedoeld verkeerd is overgenomen uit het voorgaande bestemmingsplan. Voor deze locatie dienen de voorheen geldende planologische bouw- en gebruiksmogelijkheden te worden hersteld. Middels deze herziening wordt, uitsluitend voor wat betreft het subbesluitvlak 'maximum bouwhoogte 5m' en 'bedrijf tot en met categorie 3.2' ter plaatse van de Koekoeksedijk gerepareerd. Voor het overige vinden door middel van de vaststelling van deze herziening geen wijzigingen plaats ten opzichte van de nu geldende beheersverordening. De ontwerp beheersverordening heeft van 24 februari t/m 6 april 2022 terinzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen ingediend, ook zijn er geen ambtshalve wijzigingen nodig. Om deze reden wordt de beheersverordening ongewijzigd ter vaststelling aan de gemeente-raad aangeboden. Na vaststelling door de gemeenteraad is geen bezwaar en beroep meer mogelijk. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. De beheersverordening zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Bijdrage renovatie tennisbanen TV'76, Willemstad

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen om aan tennisvereniging ‘76 Willemstad in 2022 een bijdrage te verstrekken van € 56.500 voor de renovatie van de 4 tennisbanen en de algemene reserve aan te wenden ter dekking van deze bijdrage.

Met 268 leden is tennisvereniging ‘76 in Willemstad een belangrijke voorziening in de kern. De vereniging heeft gevraagd aan de gemeente de kosten voor de renovatie van de 4 tennisbanen op zich te nemen. In de huidige juridische constructie is de grond van de gemeente, maar de vereniging heeft het recht de grond te gebruiken middels erfpacht. Renovatie en onderhoud is in deze constructie geen onderdeel van de huidige gemeentelijke verantwoordelijkheid en ook niet opgenomen in de meerjarenbegroting. In de nota Bouwstenen voor toekomstig accommodatiebeleid (2009) is opgenomen geen onderscheid te maken tussen gemeentelijke en particuliere accommodaties ten aanzien van investeringen en onderhoud en de huidige buitensportaccommodaties aan te merken als basisvoorziening. Deze nota heeft nog geen uitwerking gekregen in een beleidskader voor de buitensport-accommodaties. In 2022 en 2023 wordt dit opgesteld, maar de tennisvereniging kan hier niet op wachten, aangezien de banen in dusdanig slechte staat zijn dat het niet veilig is om hier nog langer op te spelen. Om de voorziening te kunnen behouden is op korte termijn renovatie van de banen nodig. De bijdrage vanuit de gemeente bedraagt € 56.500. Het college vraagt de gemeenteraad deze middelen ter beschikking te stellen. De bijdrage voor TV ‘76 is gebaseerd op een nieuwe kunstgrasmat die ongeveer 5 jaar meegaat. Dit geeft de gemeente de tijd om beleid voor buitensportaccommodaties te ontwikkelen en zicht te krijgen op toekomstige gebiedsontwikkelingen in Willemstad. De huidige erfpachtakte wordt opgezegd en er wordt overgestapt op een bruikleenovereenkomst om de investering te borgen.

Budget uitvoering Transitievisie Warmte

Het college besluit:
De gemeenteraad te verzoeken om jaarlijks een budget van € 100.000 ter beschikking te stellen voor de realisatie van de uitvoeringsagenda Transitievisie Warmte en dit te dekken uit de stelpost nieuw beleid.

In november 2021 heeft de gemeenteraad de Transitievisie Warmte (TVW) vastgesteld. Daarin staat hoe de gemeente de komende jaren stap voor stap kernen en wijken voorbereid op de overstap naar aardgasvrije en klimaat neutrale verwarming van woningen en gebouwen. Het college vraagt de raad om jaarlijks € 100.000 ter beschikking te stellen voor de uitvoering van de TVW. Dit bedrag is al door de raad gereserveerd in de begroting. In 2022 en 2023 wordt dit budget onder andere ingezet voor het aanbieden van een online energieloket, een afwegingskader voor de aansluiting van gebieden op een warmtenet en gebiedsgerichte activiteiten voor energiebesparing en kleine collectieve warmteoplossingen.

Nadere regel aangepast vervoer gemeente Moerdijk

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de nadere regel aangepast vervoer gemeente Moerdijk.
 2. In te stemmen met de raad te informeren over deze nadere regel met een raadsinformatiebrief.

Op grond van de door de raad op 14 april 2022 vastgestelde verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Moerdijk, kan het college op grond van artikel 28 nadere regels voor de uitvoering van deze verordening vaststellen. Het is wenselijk voor de uitvoering van het aangepast vervoer (m.n. taxibusvervoer) de verantwoordelijkheden en regels vast te leggen van de betrokken partijen, waaronder de gemeente, de vervoerder, de chauffeur en de ouders. Het college heeft besloten hiervoor de nadere regel aangepast vervoer gemeente Moerdijk vast te stellen.

Specifieke uitkering aanpak energiearmoede

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen een budget van € 293.645 inclusief BTW beschikbaar te stellen voor de aanpak van energiearmoede door de verduurzaming van woningen;
 2. De lasten te dekken middels de specifieke uitkering van het Ministerie van BZK van
  € 293.645;
 3. Vooruitlopend op het besluit van de gemeenteraad te starten met voorbereidende werkzaamheden in samenwerking met ketenpartners.

Op 20 januari 2022 heeft de gemeente Moerdijk een beschikking ontvangen van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties voor de toekenning van een specifieke uitkering van € 293.645. Deze uitkering is verstrekt onder voorwaarde dat deze middelen worden besteed aan ondersteuning van huishoudens (huurders en eigenaar-bewoners) met een laag besteedbaar inkomen, die te maken hebben met hoge energielasten als gevolg van gestegen energieprijzen in combinatie met een woning met ongunstig energielabel. De middelen kunnen ingezet worden voor b.v. het verstrekken van energie-advies en kleine en grote energiebesparende maatregelen en producten of hulp bij het aanbrengen van deze producten. Het college vraagt de raad te besluiten om de ontvangen rijksbijdrage van € 293.645 beschikbaar te stellen voor activiteiten om deze huishoudens te ondersteunen bij het verlagen van hun energierekening. De gemeente zal deze activiteiten ontwikkelen en uitvoeren vóór 1 mei 2023, en werkt hiervoor samen met andere gemeenten in de regio, woningbouwcorporaties, lokale partners in het sociaal domein en lokale energieorganisaties.

Wijziging gemeenschappelijke regeling ICT WBW

Het college besluit:
Onder voorbehoud toestemming aan de gemeenteraad te vragen om in te stemmen met de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ICT Samenwerking West-Brabant-West (GR ICT WBW)

ICT WBW verzorgt de automatisering van het werkplein Hart van West-Brabant en de gemeenten Etten-Leur, Werkplein Hart van West-Brabant, Roosendaal, Moerdijk en Tholen. De aanleiding van de wijziging van de Gemeenschappelijke regeling ICT WBW is de uittreding van Bergen op Zoom per 1 jan 2022 als deelnemer aan de regeling. Verder is op verzoek de stemverhouding aangepast en is de regeling aangepast aan nieuwe archief-wetgeving. Verzoek is om dit voorstel tot wijziging voor te leggen aan de gemeenteraad ter goedkeuring. Ook wordt het college gevraagd om dit voorstel goed te keuren. Feitelijk verandert er niets aan de ICT dienstverlening, maar het wordt juridisch wel beter geregeld en vastgelegd. Indien alle Colleges en de Gemeenteraden toestemming verlenen zal de wijziging doorgevoerd worden.

Rapportage IC-Toets 2021 Rechtmatigheid - Getrouwheid

Het college besluit:

 1. De rapportage IC-Toets 2021: Rechtmatigheid & Getrouwheid vast te stellen als basis voor de af te leggen rechtmatigheidsverantwoording aan de raad.
 2. In te stemmen met de rechtmatigheidsverklaring 2021 onder voorbehoud van de resultaten van de nog lopende inkoopcontroles.
 3. Het college in het overleg met Auditcommissie van 19 mei 2022 te laten vertegenwoordigen door de portefeuillehouder Financiën.
 4. De rechtmatigheidsverklaring 2021 en de rapportage IC-Toets 2021 als bijlagen van de vast te stellen jaarrekening en -verslag 2021 aan de raad aan te bieden.

Vanaf het verantwoordingsjaar 2022 moet het college aan de gemeenteraad verantwoording afleggen over het rechtmatig handelen van de organisatie. Vragen die hiervoor beantwoord moeten worden zijn bijvoorbeeld: Is het geld binnen de kaders van de raad uitgegeven én wordt hierbij de wet- en regelgeving nageleefd. Het jaar 2021 wordt als proefjaar voor deze verantwoording gebruikt. Op basis van uitgevoerde controles wordt voorlopig geconcludeerd dat de organisatie rechtmatig heeft gehandeld.

Bestuursrapportage WBA 2022 met begrotingswijziging

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze in te dienen op de begrotingswijziging 2022 van de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief.

De gemeente Moerdijk neemt samen met acht andere gemeenten deel aan de Gemeen-schappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Het WBA wordt in 2022 geconfronteerd met twee specifieke en niet-beïnvloedbare stijgingen in een tweetal kostenplaatsen. Het Algemeen Bestuur van het WBA heeft in de vergadering van 6 april 2022 besloten om voor deze extra kosten de algemene reserve aan te wenden. In de bestuursrapportage 2022 is daarom een begrotingswijziging verwerkt waarop de gemeenteraad een zienswijze in kan dienen. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze begrotingswijziging, omdat de deelnemersbijdrage voor 2022 blijft gelijk.

Dit besluit is schriftelijk genomen op 28 april 2022, nu op de besluitenlijst:

Budgetsubsidie 2022 Energiek Moerdijk

Het college besluit:

 1. Een budgetsubsidie van € 35 000 toe te wijzen aan Energiek Moerdijk voor het jaar 2022;
 2. De bijgevoegde beschikking met de aanvullende voorwaarden te versturen.

De gemeente wil inwoners en organisaties stimuleren om energie te besparen en duurzame energie op te wekken. Daarom wijst het college € 35 000 budgetsubsidie toe aan Energiek Moerdijk om met diverse activiteiten bij te dragen aan deze doelstellingen. Deze budget-subsidie voor Energiek Moerdijk staat in de meerjarenbegroting die door de raad is vastgesteld.