12 juli 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 12 juli 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 12 juli 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.M. Joosten - Wesselius wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 5 juli 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 5 juli 2022

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Jaarstukken 2021 en evaluatierapport West-Brabants Archief (WBA)

Het college besluit:
De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de jaarstukken 2021 en het evaluatierapport van het West-Brabants Archief.

Gemeente Moerdijk neemt deel aan de gemeenschappelijke regeling West-Brabants Archief (WBA). Op basis hiervan zijn de ontwerpjaarstukken 2021 en het evaluatierapport ter kennisname toegezonden. Op 6 april 2022 zijn de jaarstukken in de vergadering van het Algemeen Bestuur van het WBA voorlopig vastgesteld. De jaarrekening 2021 van het WBA sluit af met een positief resultaat van € 69.715. In de vergadering van 6 april 2022 heeft het Algemeen Bestuur besloten dit bedrag te gebruiken voor de ontwikkeling van de nieuwe website en de verbetering van de digitale dienstverlening. De accountant heeft de jaarrekening 2021 goedgekeurd op zowel het aspect getrouwheid als het aspect rechtmatigheid. Ook het evaluatierapport met de aanbevelingen is door het Algemeen Bestuur in de vergadering van 6 april 2022 vastgesteld.

P185 -Woningbouw Westschans Klundert - vaststelling haalbaarheid

 1. In te stemmen met het haalbaarheidsdocument voor de ontwikkeling woonwijk Westschans in Klundert, met als kernpunten
  1. een sociaal woningbouwprogramma van circa 132 woningen in de verhouding:
   i. 2/3 betaalbare woningen
   ii. 1/3 dure woningen
  2. de noodzaak tot de aanleg van een externe ontsluitingsweg om de huidige wijk en centrum van Klundert niet te belasten met de circa 1100 motorvoertuigbewegingen per etmaal
  3. met een goede aansluiting op het landschap, in een ruim groengebied met water-opvang, met mogelijkheden om een aantrekkelijk ommetje te maken;
 2. Af te zien van de bijdragen aan de reserve Bovenwijkse Voorzieningen en reserve Ruimtelijke Ontwikkeling omdat het hier een verliesgevende grondexploitatie betreft;
 3. De vertrouwelijke grondexploitatie vast te stellen;
 4. Een krediet beschikbaar te stellen á € 13,1 mln. zijnde de kosten voor verdere uitwerking ontwerp, planvoorbereiding, bouw- en woonrijp, deze kosten te dekken uit:
  1. de begrote opbrengsten uit de grondverkoop (conform de grondexploitatie) à € 9,5 mln., en
  2. de algemene reserve aan te wenden tot een bedrag van € 3,6 mln. en dit bedrag toe te voegen aan de verliesvoorziening grondexploitaties.;
 5. Het college opdracht te geven om binnen deze kaders het project verder gestalte te geven en de financiële haalbaarheid van de 50 meter variant van de externe ontsluitingsweg te onderzoeken, met als randvoorwaarde dat de dekking hiervoor gevonden dient te worden binnen de optimalisatieslag.

Op 14 maart 2019 is het startdocument voor de woningbouwlocatie Westschans (voorheen Blauwe Hoef) in Klundert vastgesteld door de gemeenteraad. De volgende stap in het proces is het go/no gobesluit op basis van het haalbaarheidsdocument. Hiermee wordt de initiatief-fase van het project afgerond, en start (bij een go besluit) de ontwerpfase. Het haalbaar-heidsdocument wijst uit dat het ruimtelijk gezien haalbaar en wenselijk is om in Klundert 132 woningen toe te voegen aan de woningvoorraad. Daar is behoefte aan. Van deze woningen wordt 2/3 in de betaalbare klasse ontwikkeld, de overige 1/3 mag in de categorie duur. Het is een wijk ruim van opzet, met veel groen met wateropvang en wandelverbindingen met de rest van Klundert om een ommetje te kunnen maken. Om de wijk te ontsluiten is een aparte weg van de wijk naar de Stoofdijk noodzakelijk, zodat bestaande wegen in de naastgelegen wijk Blauwe Hoef en het centrum van Klundert niet overbelast worden. De gemeenteraad heeft ingestemd met het beschikbaar stellen van een bedrag van 3,6 miljoen euro om het tekort in de exploitatie af te dekken. De exploitatie in de volgende projectfase geoptimaliseerd om te komen tot een kleiner tekort. Uit de maatschappelijke haalbaarheid blijkt dat er in Klundert een behoefte is toevoeging van aan betaalbare woningen. De haalbaarheid van de ontsluitingsweg kan, ondanks dat deze aan wet- en regelgeving op weinig maatschappelijke steun rekenen, met name door bewoners uit de naastgelegen wijk Blauwe Hoef. De raad geeft daarom de opdracht aan het college om te onderzoeken of de weg op een 30 meter extra afstand van de woningen gelegd kan worden om zo de maatschappelijke acceptatie te vergroten. De financiële ruimte dient gevonden te worden binnen de optimalisatieslag die in de volgende fase gaat plaatsvinden. Met een ‘go’besluit van de gemeenteraad op 8 september 2022 kan de volgende fase starten, de ontwerpfase. In deze fase wordt de ontwikkelstrategie en de verwerving van de benodigde gronden afgerond. En wordt de planologische procedure opgestart. Wanneer deze procedure zonder tegenslag afgerond wordt medio 2024, dan kan eind 2024 gestart wordt met uitgifte van de wijk en aanleg van de weg. Verdere uitwerking van het ontwerp via werkgroepen met de bewoners van de naastgelegen wijk, maar ook van de toekomstige wijk, starten na de zomer.

Uitgangspuntennotitie beleid nieuwkomers

Het college besluit:

 1. De uitgangspuntennotitie beleid nieuwkomers vast te stellen
 2. De uitgangspuntennotitie als bijlage bij de raadsinformatiebrief ter kennisneming aan de gemeenteraad te verstrekken.

Sinds 1 januari 2022 is de nieuwe Wet Inburgering van kracht en voeren gemeenten de regie op de inburgering van inburgeringsplichtigen. Door deze regiefunctie heeft de gemeente meer grip op de kwaliteit van de inburgering en is het beter mogelijk om inburgeraars te ondersteunen. Tegelijkertijd groeide het besef dat ook voor andere nieuwe inwoners van de gemeente het soms lastig was om hun weg te vinden in de gemeente. In het eerste kwartaal van 2022 brak de oorlog in Oekraïne uit, en kwamen in korte tijd veel vluchtelingen vanuit de Oekraïne naar en ook naar Moerdijk. Daarnaast hebben we als gemeente te maken met arbeidsmigranten, met gezinsherenigers en mogelijk ook met asielzoekers (zonder verblijfsstatus). Bovenstaande ontwikkeling geeft aanleiding om vanuit een integrale aanpak tot een nieuwkomersbeleid te komen.

Aanwijzing Functionaris Gegevensbescherming

Het college besluit:

 1. Mevrouw P.A. Loos-Schellekens aan te wijzen als Functionaris Gegevensbescherming ter uitvoering van de in de AVG omschreven taken;
 2. De aanwijzing van de heer J.A.J. Roest als Functionaris Gegevensbescherming in te trekken.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming verplicht de gemeente Moerdijk om een Functionaris Gegevensbescherming voor alle organen van de gemeente te hebben. Mevrouw P. Loos-Schellekens wordt met ingang van 15 juli 2022 als Functionaris Gegevensbescher-ming aangewezen. Zij vervangt hiermee de heer J. Roest, die sinds 6 november 2018 is aangewezen als Functionaris Gegevensbescherming voor de gemeente Moerdijk.

Actualisatie meldregelingen misstanden, integriteitsschendingen en klachten ongewenst gedrag en aanwijzen interne vertrouwenspersonen

Het college besluit in te stemmen met:

 1. Het vaststellen van de Regeling melden vermoeden misstand en inbreuk op Unierecht gemeente Moerdijk met als ingangsdatum 1 juli 2022;
 2. Het vaststellen van de Regeling melden vermoeden integriteitsschending gemeente Moerdijk met als ingangsdatum 1 juli 2022;
 3. Het vaststellen van de Klachtenregeling ongewenst gedrag gemeente Moerdijk met als ingangsdatum 1 juli 2022;
 4. Het vaststellen van het Profiel interne vertrouwenspersoon;
 5. Het vaststellen van de Regeling vertrouwenspersoon gemeente Moerdijk met als ingangsdatum 1 oktober 2022;
 6. Het aanwijzen van interne vertrouwenspersonen met als ingangsdatum 1 oktober 2022;
 7. Het intrekken van de Regeling melden vermoeden misstand gemeente Moerdijk zoals vastgesteld op 14 februari 2017;
 8. Het intrekken van de Regeling melding vermoeden integriteitsschending gemeente Moerdijk zoals vastgesteld op 11 mei 2021;
 9. Een evaluatie van de rol en inzet van de interne vertrouwenspersoon in december 2023;
 10. Een evaluatie van (de toepassing van) de meldregelingen in het 2e kwartaal 2024.

Integriteit kan het vertrouwen in de overheid maken of breken. Het is dus belangrijk dat ambtenaren, bestuurders en volksvertegenwoordigers integer zijn. Er zijn regels en gedragscodes ontwikkeld om die integriteit zoveel mogelijk te borgen. De meldregelingen integriteitsschendingen, misstanden en ongewenst gedrag zijn geactualiseerd waarbij begripsbepalingen, meldingsprocedures en layout zoveel mogelijk zijn geüniformeerd. Tevens wordt voorgesteld om interne vertrouwenspersonen aan te wijzen. Het aanwijzen van interne vertrouwenspersonen heeft duidelijk meerwaarde en draagt er aan bij dat medewerkers (vermoedens van) misstanden, integriteitsschendingen en/of ongewenst gedrag vroegtijdig, laagdrempelig, vertrouwelijk en veilig kunnen aankaarten.

Bestemmingsplan Olavstraat 37 te Zevenbergschen Hoek

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Olavstraat 37 te Zeven-bergschen Hoek’ ontvankelijk te verklaren;
 2. In te stemmen met de Nota van Zienswijzen en de zienswijzen ongegrond te verklaren;
 3. Het ontwerpbestemmingsplan “Olavstraat 37 te Zevenbergschen Hoek”, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie “NL.IMRO.1709.Olavstraat37ZH-BP30” ongewijzigd vast te stellen;
 4. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
 5. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.Olavstraat37ZH-BP30 naar NL.IMRO.1709.Olavstraat37ZH-BP40.

Het bestemmingsplan “Olavstraat 37 te Zevenbergschen Hoek” voorziet in de transformatie van een bedrijfslocatie naar woningbouw, die voorziet in de aanwezige woningbehoefte. Het plan omvat 14 appartementen en 6 rijwoningen. Het bestemmingsplan stelt regels voor deze ontwikkeling, biedt de motivering hiervan en toont de milieutechnische haalbaarheid van het plan aan. Het voorontwerpbestemmingsplan “Olavstraat 37 te Zevenbergschen Hoek” heeft van 9 december 2021 tot en met 19 januari 2022 ter inzage gelegen. Er zijn destijds twee inspraakreacties op het plan ingediend die tot een aanpassing in het stedenbouwkundig ontwerp geleid hebben. Daarnaast heeft er een ambtshalve wijziging plaatsgevonden, met betrekking op een correctie van de plangrens. Deze wijzigingen zijn in de Nota van Inspraak en Vooroverleg verwerkt. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 14 april tot en met 25 mei 2022 ter inzage gelegen, waarop 2 zienswijzen zijn ingediend. Deze zienswijzen hebben niet geleid tot een aanpassing in het plan en ook zijn er geen ambtshalve wijzigingen nodig. Om deze reden wordt het bestemmingsplan ongewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad start de periode van 6 weken waarin beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld.

Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage worden gelegd bij de receptie van het gemeentehuis.

Doorontwikkeling Toeristisch Fonds Moerdijk

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met de voorgestelde werkwijze als vervolg op het wegvallen van het Toeristisch Fonds Moerdijk en dit te financieren vanuit het al beschikbare budget van € 50.000 per jaar;
 2. Het structureel ophogen van het P-budget van team REO vanaf 2023 met € 58.000 per jaar om de taken van de voormalige aanjager te formaliseren in de functie beleidsadviseur Recreatie en Toerisme lokaal en dit te verwerken binnen een sluitende (meerjaren)begroting 2023 en verder.

De raad heeft ingestemd met een nieuwe werkwijze als vervolg op het wegvallen van het Toeristisch Fonds Moerdijk (TFM) sinds januari van dit jaar. Hierbij wordt ingezet op het verbinden van ondernemers, het versterken van het toeristisch product Moerdijk en het realiseren van een gezamenlijke promotie strategie. De nieuwe werkwijze wordt vanaf 2023 ingevoerd. Hiermee blijft het voor ondernemers mogelijk ook in de toekomst mee te werken en te denken in de ontwikkeling van het ‘toeristisch product Moerdijk’. De regie hierover zal liggen binnen de gemeentelijke organisatie. Het reeds beschikbare budget van € 50.000 per jaar blijft ook in de toekomst beschikbaar. Een vast deel van dit bedrag wordt besteed aan toeristische promotie van onze gemeente. Het overige deel blijft voor ondernemers beschik-baar voor het uitvoeren van ingediende initiatieven.

Gewijzigd raadsvoorstel Vaststelling bestemmingsplan Bedrijventerrein Molengors en Parapluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors

Het college besluit om de raad voor te stellen:

 1. De ingediende zienswijzen op de ontwerpbestemmingsplannen Bedrijventerrein Molengors en Parapluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors ontvankelijk te verklaren;
 2. In te stemmen met de inhoud van de bij dit voorstel behorende “Nota van Zienswijzen Bedrijventerrein Molengors en Parapluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors d.d. mei 2022”;
 3. Op basis van de Nota zienswijzen, zienswijze 5 gegrond te verklaren, zienswijzen 2 en 7 deels gegrond en deels ongegrond te verklaren en zienswijzen 1, 3, 4 en 6 ongegrond te verklaren;
 4. De ontwerpbestemmingsplannen Bedrijventerrein Molengors (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPZBMolengors-BP30) en Parapluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors, (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPZBGeluidMolengor-BP30), met de als gevolg van de wijzigingen zoals opgesomd in hoofdstuk 4 op pagina 18 tot en met 20 van de Nota van Zienswijzen Bedrijventerrein Molengors en Parapluplan Geluid Bedrijventerrein Molengors GEWIJZIGD d.d. 5 juli 2022, gewijzigd vast te stellen;
 5. Ten behoeve van de bestemmingsplannen geen exploitatieplan vast te stellen;
 6. De planidentificatie van de bestemmingsplannen te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPZBMolengors-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPZBMolengors-BP40 en van NL.IMRO.1709.BPZBGeluidMolengor-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPZBGeluidMolengor-BP40.

In de beantwoording van technische vragen van raadslid Wiers over dit onderwerp heeft het college aangegeven ruimte te zien voor een aanpassing van de regels van deze bestemmingsplannen, waardoor de regeling meer zekerheid biedt voor de twee bedrijven met een eigen geluidsregeling. Het college stemt in met het voorstel voor aanpassing van de regels op dit punt en besluit het gewijzigde raadsvoorstel aan de gemeenteraad voor te leggen voor behandeling in de raadsvergadering van 14 juli aanstaande.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan Veegplan Buitengebied 2021

Het college besluit de raad voor te stellen om:

 1. De ingediende zienswijzen op het ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied 2021’ ontvankelijk te verklaren;
 2. In te stemmen met de inhoud van de bij dit voorstel behorende “Nota van Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan ‘Veegplan Buitengebied 2021’ d.d. juli 2022”;
 3. Op basis van de Nota zienswijzen, zienswijze 3 en 5 gegrond te verklaren, zienswijzen 1, 2 en 4 ongegrond te verklaren;
 4. Het ontwerpbestemmingsplan Veegplan Buitengebied (planidentificatie NL.IMRO.1709.BPBGVeegplan2021-BP30), als gevolg van de wijzigingen zoals opgesomd in de Nota van Zienswijzen ontwerpbestemmingsplan Veegplan Buitengebied d.d. juli 2022, gewijzigd vast te stellen;
 5. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
 6. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPBGVeegplan2021-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPBGVeegplan2021-BP40.

Op 1 maart 2018 is door de gemeente Moerdijk het bestemmingsplan Buitengebied vastge-steld. In middels zijn er diverse omgevingsvergunningen verleend waarvan het wenselijk was deze te verwerken in het bestemmingsplan Buitengebied. Daarnaast is er gebleken dat het bestemmingsplan Buitengebied een aantal omissies bevat. Om vergunningen te herstellen en omissies te herstellen is er besloten een zogenoemde veegbestemmingsplan te maken voor het Buitengebied. Ook is er een initiatief vanuit de omgeving met betrekking tot het buiten-gebied meegenomen in het veegplan. Het Veegplan Buitengebied is hiermee een herziening op het bestemmingsplan Buitengebied. Hierbij zijn er verschillende aanpassingen gebundeld meegenomen. Alles wat in het Veegplan Buitengebied wordt benoemd komt in de plaats van en/of ter aanvulling op het bestemmingsplan Buitengebied. Voor alle overige onderdelen blijft het bestemmingsplan Buitengebied van kracht. Het ontwerp van het Veegplan Buitengebied heeft vanaf 6 april tot en met 18 mei 2022 voor een periode van 6 weken ter inzage gelegen. In deze periode zijn er 5 zienswijzen op dit plan ingediend. De raad stemt in met de beantwoording van deze zienswijzen en stelt het Veegplan Buitengebied, naar aanleiding van de ingediende zienswijzen gewijzigd vast. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad start de periode van 6 weken waarin beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal vervolgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage worden gelegd bij de receptie van het gemeentehuis.

Restant B- en Eindmeldingslijst Heijningen en Fijnaart

Het college besluit om in te stemmen met:

 1. Het ontwerp Geluidsaneringsprogramma Restant B- en Eindmeldingslijst Heijningen en Fijnaart en deze 6 weken ter inzage te leggen;
 2. Het UK/S formulier ten behoeve van subsidietraject geluidsaneringsprogramma;
 3. De gemeenteraad middels bijgevoegde raadsinformatiebrief te informeren hierover. (Publieks)Samenvatting Na invoering van de Wet geluidhinder werd duidelijk dat bij meerdere geluidgevoelige objecten (zoals woningen) een overschrijding van de gevelbelasting was. Binnen gemeente Moerdijk betreft het 42 woningen binnen de kernen Fijnaart en Heijningen die staan vermeld in het concept Geluidssaneringsprogramma Restant B- en Eindmeldingslijst Heijningen en Fijnaart. Conform de de Wet geluidhinder zal deze ter inzage worden gelegd. Nadat dit geluidsaneringsprogramma definitief kan worden vastgesteld, zal worden gestart met nadere onderzoeken naar de geluidsbelasting bij deze woningen.

Na invoering van de Wet geluidhinder werd duidelijk dat bij meerdere geluidgevoelige objecten (zoals woningen) een overschrijding van de gevelbelasting was.

Binnen gemeente Moerdijk betreft het 42 woningen binnen de kernen Fijnaart en Heijningen die staan vermeld in het concept Geluidssaneringsprogramma Restant B- en Eindmeldingslijst Heijningen en Fijnaart. Conform de de Wet geluidhinder zal deze ter inzage worden gelegd. Nadat dit geluidsaneringsprogramma definitief kan worden vastgesteld, zal worden gestart met nadere onderzoeken naar de geluidsbelasting bij deze woningen.