15 februari 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 15 februari 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 15 februari 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
E. Schoneveld loco-burgemeester, wethouder
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Afwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 8 februari 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 8 februari 2022

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Fietspad Zevenbergseweg Klundert

Het college besluit:

 1. Het voetpad langs de Zevenbergseweg om te zetten naar een onverplicht fietspad, zodat fietsers gebruik kunnen (blijven) maken van dit pad;
 2. De mogelijkheden en de kosten voor het doortrekken van het fietspad Zevenbergseweg te onderzoeken en in beeld te brengen
 3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Naar aanleiding van een motie en de aanhoudende discussie over de verkeersveiligheid voor fietsers op en langs de Zevenbergseweg in Klundert wordt op zeer korte termijn het voetpad omgevormd tot een onverplicht fietspad. Hierdoor mag er worden gefietst over dit asfaltpad maar mogen er geen brommers rijden. De fietser mag, zoals gebruikelijk in een 30 kilometerzone binnen de bebouwde kom, ook gebruik maken van weg. Het doortrekken van het betonnen fietspad tot aan de Molenberglaan dient verder te worden onderzocht. De bodem ter plaatse heeft een sanering nodig en de bomenrij langs de weg bemoeilijkt het aanleggen van een fietspad ter plaatse. Daarnaast moet worden onderzocht of er een verkeersveilige oplossing te vinden is voor het aansluiten van het fietspad op de Molenberglaan / Zevenbergseweg.

Leges evenementenvergunningen 2022

Het college besluit:

 1. Geen leges in rekening te brengen voor aanvragen voor evenementenvergunning en ontheffingen artikel 35 Alcoholwet in 2022
 2. De financiële consequenties te verwerken in de 2e bestuursrapportage 2022.
 3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief

Op dit moment worden er door veel initiatiefnemers al plannen gemaakt voor evenementen op het moment dat de richtlijnen het weer toelaten. De evenementenbranche, horeca en verenigingen verzorgen traditioneel een groot deel van de evenementen in Moerdijk.
Hoewel de omstandigheden op dit moment gunstig lijken, is het onzeker of evenementen het hele jaar door kunnen blijven gaan. Het college vindt het belangrijk dat vergunningen tijdig worden aangevraagd om evenementen veilig en met zo min mogelijk overlast te kunnen laten plaatsvinden. Het college wil de potentiële belemmering die de leges kunnen opwerpen voorkomen. Voor de initiatiefnemers is het immers opnieuw een moeilijk jaar geweest. De gemeente Moerdijk brengt net als in 2021 geen leges voor evenementenvergunningen en ontheffingen artikel 35 Alcoholwet in rekening.

Ondersteuning bedrijven en verenigingen waar een CoronaToegangsBewijs (CTB) verplicht is

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de verdeling van de rijksgelden voor ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen (CTB) binnen de gemeente Moerdijk, zoals voorgesteld in de notitie Regeling middelen extra toezicht CTB (14 februari 2022)
 2. In te stemmen met een maximale overschrijding van uitgifte van deze rijksgelden
  (€ 142.089,-) met een bedrag van € 10.000,-.
 3. Opdracht te geven aan de ambtelijke organisatie om een (formele) aanvraag te doen bij het Ministerie van Justitie en Veiligheid, voor deze middelen en bijbehorende verdeling.

Net als vorig jaar (periode september-december 2021) worden er ook in 2022 middelen door het Rijk beschikbaar gesteld ter ondersteuning van ondernemers en verenigingen, voor het toezicht op de Corona Toegangs Bewijzen (CTB). In de brief aan de Tweede Kamer van 14 december 2021 (Kamerstukken II, 2021-2022, nr. 25295-1467) is aangekondigd dat het Kabinet de gemeenten wil ondersteunen bij de controle van CTB bij gelegenheden die verplicht zijn om deze controle te verrichten. Voor deze ondernemers en verenigingen in de gemeente Moerdijk is een maximale bijdrage in de bijbehorende Regeling (zie bijlage) vastgesteld van € 142.089,-. Dit bedrag is landelijk vastgesteld naar rato van het aantal inwoners op 1 januari 2021 en is beschikbaar gesteld voor de periode van 1 januari 2022 t/m 26 maart 2022.
Dit bedrag dient na besteding door de gemeente via de zogenaamde SISA systematiek verantwoord worden richting het Rijk. De gemeente heeft ervoor gekozen om de middelen direct beschikbaar te stellen aan de ondernemers en verenigingen waaraan een CTB-controleplicht is opgelegd, teneinde hen tegemoet te komen in de kosten die in de periode 1 januari 2022 – 26 maart 2022 gemaakt worden. Daarnaast worden net als in de voorgaande periode, op een aantal momenten (waaronder Carnaval), beveiligers ingehuurd door de gemeente die ondersteuning kunnen bieden. Tot slot bestaat er de mogelijkheid voor ondernemers om in aanmerking te komen voor uitbetaling van gemaakte kosten die de eenmalige toekenning te boven gaan. Bovenop de rijksgelden maakt de gemeente hiervoor maximaal € 10.000,- vrij.

Start wettelijk vooroverleg en inspraak ontwikkeling bestemmingsplan Kop Roode Vaart Zevenbergen

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voorontwerp bestemmingsplan Kop Roode Vaart te Zevenbergen, op voorwaarde dat de wijzigingsbevoegdheid in artikel 5.3 wordt aangepast op aanwijzing van de gemeente;
 2. Met dit aangepaste voorontwerp het wettelijk vooroverleg en de inspraakprocedure te starten;
 3. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren;
 4. Ten aanzien van archeologie te besluiten het onderzoeksgebied vrij te geven voor archeo-logisch onderzoek voor werkzaamheden tot 250 m2 en 200 cm onder maaiveld;
 5. Op basis van de uitgevoerde onderzoeken voor deze ontwikkeling geen milieueffect-rapportage op te stellen.

Voor het project Kop Roode Vaart is een nieuw bestemmingsplan opgesteld, dat voor deze braakliggende locatie aan de Huizersdijk en de Generaal Allenweg in Zevenbergen een woningbouwontwikkeling mogelijk maakt. De ontwikkeling bestaat uit de bouw van in totaal 80 woningen, verdeeld over 45 appartementen, 14 rijwoningen, 12 twee-aan-een-gebouwde woningen en 9 vrijstaande woningen. De woningen worden in verschillende typen gebouwd, waarvan een aantal levensloopbestendig. Het college besluit in te stemmen met het voorontwerpbestemmingsplan en met dit plan het wettelijk vooroverleg en inspraak op te starten.

Aanbesteding Bravo Flex vervoer (kleinschalig openbaar vervoer en Wmo vervoer/ Deeltaxi)

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorbereidingen van een aanbesteding door de RWB van het Bravo Flex vervoer (kleinschalig openbaar vervoer en Wmo vervoer/Deeltaxi), dat leidt tot een vierjarige vervoersovereenkomst per 1 januari 2024 volgens het all-in aansturingsmodel. In dit all-in contract wordt flexibiliteit ingebouwd voor onder andere experimenten van nieuwe vervoersvormen, aanpassingen van productkenmerken, tariefdifferentiatie en instroom van andere vormen van doelgroepenvervoer.
 2. Het streven te onderschrijven naar een aanbesteding in 2028 volgens een regiemodel en medewerking te verlenen om hier planmatig naar toe te werken.

De provincie Noord-Brabant en de 16 gemeenten werken samen aan de implementatie van het concept gedeelde mobiliteit. In dit concept kunnen reizigers gebruik maken van verschillende soorten vervoer: directe ov-lijnen, een kleinschalig collectief vervoerssysteem, vrijwilligersvervoer of producten als deelfiets, deelauto en deelscooter. Het kleinschalig collectief vervoer, openbaar en deeltaxivervoer voor mensen met een Wmo indicatie, heet in dit concept Bravo Flex. De bestuurscommissie Kleinschalig Collectief Vervoer (KCV) bereidt een aanbesteding van het Deeltaxivervoer West-Brabant (als onderdeel van het toekomstig Bravo Flex vervoer) voor. Het huidige contract is maximaal verlengd en loopt 31 december 2023 af. De bestuurscommissie zette op 9 december 2021 koers uit voor de komende (en daaropvolgende) aanbesteding. Deze koers betreft de duur, reikwijdte en vormgeving van het nieuwe contract en het samen werken aan het verder weg gelegen doel. Concreet is voorgesteld om een aanbesteding voor te bereiden die leidt tot een vierjarige vervoersovereenkomst per 1 januari 2024, waarbij wordt gewerkt met een all-in model (regie en vervoer in één overeenkomst). Na 4 jaar is het streven om opnieuw aan te besteden en dit volgens een regiemodel vorm te geven, waarbij regie en vervoer twee aparte overeenkomsten zijn. De 16 gemeenten zijn gevraagd voor 1 maart te beslissen over deze wijze om de aanbesteding voor te bereiden. Het college van de gemeente Moerdijk heeft hiermee ingestemd.

Onderzoek naar samenwerking regio op het gebied van afval

Het college besluit:

 1. Het plan van aanpak “Samen onderweg! minder huishoudelijk afval met circulaire economie als uitgangspunt” vast te stellen overeenkomstig bijgevoegd conceptplan.
 2. De kosten van het onderzoek van € 4.000 mee te nemen in de 1e bestuursrapportage 2022;
 3. Het persbericht gezamenlijk met andere deelnemende regiogemeenten kenbaar maken in week 7.

Gemeenten staan voor dezelfde opgave om bij te dragen aan de VANG (Van Afval Naar Grondstof) doelstellingen en de circulaire economie. Met huishoudelijke grondstofstromen bijdragen aan de transitie naar een circulaire economie; minder gebruik nieuwe grondstoffen en geen restafval. Binnen deze opgave hebben gemeenten te maken met een toegenomen complexiteit en samenstelling van de aantallen gescheiden ingezamelde materiaalstromen en snelle technologische- en marktveranderingen in het hergebruik daarvan. Om hier goed op te kunnen anticiperen als gemeenten is het belangrijk kennis van complexe afval/grondstofstromen, technologische en marktontwikkelingen en regionale verwerkers en inzamelaars te hebben en deze kennis te bundelen. We kijken ook naar kennisinstellingen, ondernemers, andere overheden en maatschappelijke partners. We willen leren van andere (grote) gemeenten en regio’s die ook bezig zijn met ontwikkelingen zoals sorteer- en ambachtscentra of circulaire samenwerkingsverbanden. Wij verwachten dat de regio, als logische schaal voor het aanpakken van gedeelde opgaven en het daarvoor organiseren van verbinding met kennis, verder in belang zal toenemen. We gaan dus niet het wiel alleen of opnieuw uitvinden. Maar samen de strategie bepalen, plannen maken en uitvoeren. Om zo schaalgrootte te creëren, risico's te minimaliseren en kennis te delen. Samen komen we verder dan alleen.

Intentieverklaring bestuurlijke samenwerking Wmo West Brabant West

Het college besluit:

 1. In stemmen met de intentieverklaring bestuurlijke samenwerking Wmo West Brabant West.
 2. Wethouder Schoneveld te machtigen om namens het college van burgemeester en wethouders te ondertekenen.

Met ingang van 1 januari 2015 werken de gemeenten Etten-Leur, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Rucphen Moerdijk en Zundert in De6 verband samen op het gebied van de Wmo. De gemeenten Bergen op Zoom, Steenbergen en Woensdrecht werken samen binnen het samenwerkingsverband Sociaal Domein Brabantse Wal gemeenten. Tezamen worden deze gemeenten de De9 genoemd. De bestuurders WMO van de D9 hebben eerder in een zogenaamd “benen op tafel overleg” de intentie uitgesproken om te komen tot verdergaande samenwerking op het sociaal Domein in West Brabant West. Concreet is tot nu toe alleen gesproken over de Wmo. De bestuurders Wmo hebben in de bestuurstafel aangegeven dat ook andere thema’s zich zouden kunnen lenen voor een nader onderzoek zoals schuldhulp-verlening en de Participatiewet. Er is een concept intentieverklaring opgesteld om de genoemde intentie om verdergaand samen te werken op het terrein van de Wmo maatwerkvoorzieningen te bekrachtigen en opdracht te geven voor verdere uitwerking. Met het oog op de naderende gemeenteraadsverkiezingen willen de bestuurders op korte termijn besluitvorming over deze intentieverklaring en een bureau opdracht te geven voor onderzoek naar de verdere uitwerking.