15 maart 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 15 maart 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 08 maart 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 8 maart 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 8 maart 2022

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Samenwerkingsovereenkomst realisatie sociale randvoorwaarden windpark Industrie-terrein Moerdijk

Het college besluit:
Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan t.b.v. de realisatie van de sociale randvoorwaarden van windpark Industrieterrein Moerdijk.

De burgemeester besluit:
Wethouder Brummans een volmacht te verlenen om deze overeenkomst namens de gemeente te ondertekenen.

Als onderdeel van de sociale randvoorwaarden voor windpark Industrieterrein Moerdijk worden twee windfondsen gecreëerd en een collectief zonnepark ontwikkeld voor de inwoners van Klundert. Om deze sociale randvoorwaarden te realiseren gaat de gemeente een samenwerkingsovereenkomst aan met Vattenfall, Stadstafel Klundert en Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM). Hierin zijn afspraken gemaakt over de taken en verantwoordelijkheden van de betrokken partijen om bij te dragen aan realisatie en voorwaarden voor goede samenwerking.

Startersleningen

Het college besluit:

 1. De raad te informeren over de evaluatie startersleningen.
 2. De raad voor te stellen een aanvullend krediet beschikbaar te stellen van € 2.000.000 ten behoeve van de storting op de "Gemeenterekening Starterslening" en onder te brengen bij Stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn).
 3. De raad voor te stellen de jaarlijkse rentelasten van € 30.000 te verwerken in de (meerjaren)begroting 2022-2025.

In februari 2021 is de starterslening geactualiseerd. De belangrijkste wijziging was dat de maximale koop(-/aanneem)som om in aanmerking te komen voor een starterslening werd verhoogd van € 225.000 naar NHG kostengrens. Aan de gemeenteraad is destijds toegezegd dat na een jaar een evaluatie uitgevoerd zou worden. Dit is nu gedaan. De belangrijkste conclusies zijn:

 • Het merendeel van de startersleningen is verstrekt aan starters uit de gemeente (65%)
 • Het merendeel van de startersleningen (66%) is gebruikt voor de financiering van woningen die voor de verruiming van de regeling niet binnen de voorwaarden van de regeling vielen, omdat de koopsom hoger was dan € 225.000,-.
 • Het merendeel van de starters (69%) kreeg de maximale starterslening van € 40.000,- toegewezen.
 • Het aantal verstrekte startersleningen is behoorlijk toegenomen.
  Van de geactualiseerde startersregeling wordt veelvuldig gebruik gemaakt. Omdat het budget uitgeput dreigde te raken heeft de gemeenteraad op 4 november 2021 aanvullend krediet beschikbaar gesteld. De populariteit van de regeling heeft ertoe geleid dat het budget wederom bijna uitgeput is. Omdat wij het belangrijk vinden om starters op de Moerdijkse woningmarkt te faciliteren, stellen wij aan de gemeenteraad voor om wederom aanvullend krediet beschikbaar te stellen voor startersleningen.

Gunning onderhoud begraafplaatsen

Het college besluit:
De extra benodigde financiële middelen van € 25.000 per jaar te verwerken in de 1ste Berap 2022 en in de meerjarenbegroting 2023 en verder, zodat de opdracht voor onderhoud aan de begraafplaatsen aan de WVS gegund kan worden.

Vanaf 2022 is het onderhoud van de begraafplaatsen in Klundert (Schanspoort) en Zevenbergen (Noordtoren en Galgenweg) niet meegenomen in het integraal groenbestek, maar worden de begraafplaatsen afzonderlijk aanbesteed. Zo maken we op deze bijzondere locaties beter inzichtelijk wat de kosten zijn en kunnen we beter sturen op de vastgestelde beeldkwaliteit.
Voor het onderhoud op de begraafplaatsen is een Europese aanbestedingsprocedure gevolgd waar slechts één partij belangstelling voor had. Helaas voldeed de inschrijving niet aan de eisen en de kosten waren aanzienlijk hoger dan begroot. We zijn daarom van inkoopstrategie veranderd en zijn een rechtstreekse werkrelatie aangegaan (quasi aanbesteding) met de WVS. Hoewel de kosten nog altijd € 25.000 hoger zijn dan begroot, is het verschil met de begroting nu een stuk kleiner dan dat we met de Europese aanbesteding waren doorgegaan.

Project maatwerk taalonderwijs Moerdijk

Het college besluit:

 1. Een bijdrage van € 21.000 te leveren in 2022 aan het project maatwerk taalonderwijs Moerdijk ten gevolge van COVID-19 en gericht op taalverbetering van kwetsbare inwoners;
 2. De kosten te dekken uit de in 2021 ontvangen coronacompensatie ten aanzien waarvan de gemeenteraad op 16 december 2021 heeft besloten € 350.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.

De coronapandemie heeft er voor gezorgd dat er (lange) wachtlijsten ontstonden bij het ROC Curio dat namens de arbeidsmarktregio onder meer taallessen verzorgt ter verbetering van basisvaardig-heden van inwoners. Deze lange wachtlijsten ontstonden deels vanwege de kleinere klassen (i.v.m. de 1,5 meter regel), deels vanwege uitval van lessen tijdens lockdowns en deels vanwege uitval van zowel docenten als deelnemers wegens ziekte. Tegelijkertijd bleek het lastig om inwoners met een hulpvraag (bijvoorbeeld op gebied van wmo, jeugd of schuldhulpverlening) te ondersteunen als zij de Nederlandse taal onvoldoende beheersen. Vanwege de lange wachtlijsten stagneerde hierdoor de effectiviteit van de benodigde ondersteuning. Om hier het hoofd aan te bieden zijn op basis van een inventarisatie van laagtaalvaardige inwoners met een hulpvraag intakes gehouden door Curio. Vervolgens is een maatwerkprogramma opgesteld om deze inwoners te ondersteunen in het verbeteren van hun (Nederlandse) taal- en rekenvaardigheid en tevens gericht op het vergroten van zelfstandigheid en zelfredzaamheid. Het doel is dat deze inwoners met behulp van de lessen hun hulpvraag (beter) kunnen formu-leren en voldoende taalvaardig zijn om de ondersteuning van de gemeente effectief in te kunnen zetten. Naast de lessen door Curio maakt ook een parellelprogramma bij het Digi-Taalhuis onderdeel uit van het project.

Mandatering bevoegdheden in het kader van de Jeugdwet

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het mandateren van bevoegdheden op grond van de Jeugdwet, een en ander zoals weergegeven in het ‘mandaatbesluit Jeugd’;
 2. Dit mandaat op te nemen in de mandaatregeling gemeente Moerdijk.

In de Jeugdwet is bepaald dat het college van burgemeester en wethouders een groot aantal bevoegdheden heeft gekregen voor de uitvoering van de zorg voor de jeugd. Het college heeft taken en bevoegdheden echter deels gemandateerd binnen en buiten de eigen organisatie. Eén van deze taken voert Stichting Spring in het kader van de Jeugdwet voor de gemeente uit. Dit betreft het indienen van een verzoek bij de kinderrechter, gericht op het verkrijgen van een spoedmachtiging tot vrijwillig gesloten plaatsing in het geval van een crisis buiten kantoortijden. Door aanpassing van de mandaatregeling met het mandaatbesluit, zijn deze verzoeken rechtmatig.

Lokale Energieagenda Windenergie A16

Het college besluit:
Wethouder Brummans een volmacht te verlenen om de Lokale Energieagenda voor Moerdijk, Langeweg en Zevenbergschen Hoek namens de gemeente ter ondersteuning te ondertekenen.De uitgangspunten in de Lokale Energieagenda voor Moerdijk, Langeweg en Zevenbergschen Hoek te ondersteunen en deze agenda mede te ondertekenen om deze ondersteuning kenbaar te maken.
De burgemeester besluit:
Wethouder Brummans een volmacht te verlenen om de Lokale Energieagenda voor Moerdijk, Langeweg en Zevenbergschen Hoek namens de gemeente ter ondersteuning te ondertekenen.

De dorpstafels van de kernen Langeweg, Zevenbergschen Hoek en Moerdijk hebben met Stichting Energietransitie Moerdijk (STEM) een Lokale Energieagenda (LEA) opgesteld. In deze LEA staat met welke projecten en activiteiten deze dorpen de komende jaren willen verduurzamen. Deze projecten komen als eerste in aanmerking voor financiering uit het Energietransitiefonds. Dat fonds wordt gevuld met een deel van het rendement van de windparken langs de A16. De gemeente is nauw betrokken bij dit proces. Daarom zal het college de LEA ter ondersteuning medeondertekenen.

Plan van aanpak Ondermijning

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het Plan van aanpak Ondermijning (december 2021)
 2. In te stemmen met de vervolgaanpak aan de hand van de aanbevelingen uit dit Plan van aanpak.
 3. De gemeenteraad over het plan van aanpak te informeren met een raadsinformatiebrief.

Om te komen tot een weerbaar bestuur en weerbare organisatie waarbij het veiligheidsthema “Aanpak ondermijning” integraal wordt aangevlogen, is het belangrijk om dit bestuurlijke en ambtelijke prioriteit te geven. Andere randvoorwaarden voor een succesvolle aanpak zijn; urgentiebesef, voldoende capaciteit, kennis en kunde, een heldere organisatievorm, slimme samenwerkingen en zelfbewust handelen. Dit plan van aanpak zet de grove lijnen uit voor de gewenste integrale aanpak van ondermijnende criminaliteit en de randvoorwaarden die daarvoor benodigd zijn binnen onze organisatie.
Het onderzoek dat ten grondslag ligt aan het plan van aanpak, is uitgevoerd door een externe onderzoeker. Met dit onderzoek is eerst ingezoomd op de omvang van de ondermijningsproblematiek aan de hand van rapportages en gesprekken met de veiligheidsadviseurs. Daarna zijn er bij een breed scala aan functiehouders, in de volle breedte van de organisatie, interviews afgenomen. Deze interviews hadden tot doel te achterhalen hoe de stand van zaken in de gemeente Moerdijk is ten aanzien van de ondermijningsaanpak: betrokkenheid bij het thema, kennis, ervaringen, handelingsperspectief, verbetermogelijkheden, et cetera.
Vervolgens is een vergelijking gemaakt met verschillende andere gemeenten met een vergelijkbaar risicoprofiel, waarbij vooral is gekeken naar de wijze van organiseren, de ambities en de hieraan gekoppelde formatie. Daarnaast zijn de nodige (landelijke) studies geraadpleegd op het vlak van (gemeentelijke) ondermijningsaanpak.
Dit heeft geleid tot een plan van aanpak wat een duidelijk beeld geeft van waar we staan als gemeente, met daarin toepasbare adviezen die de gemeente Moerdijk helpen zich weerbaarder op te stellen tegen ondermijning. Waar we op basis van onze ambities naar toe willen en wat daarvoor nodig is. Het plan van aanpak brengt ook in beeld dat binnen de gemeentelijke organisatie de specifieke capaciteit op het gebied van de aanpak van ondermijning ontbreekt om ideeën en voornemens te implementeren en toe te passen. Het is daarom zaak om de personele capaciteit en manier van werken in lijn te brengen met de ambities en de gewenste resultaten.

In de ideale uitgangssituatie ervaren bestuur en ambtelijk apparaat weerbaarheid tegen ondermijning als een gezamenlijke prioriteit en acteren zij daarnaar.
Weerbaarheid tegen ondermijning gaat over visie, informatie, doelstellingen, gedrag en organiseren. Oftewel; hoe kijk je tegen ondermijning aan, hoe is de situatie, wat zou je willen bereiken, welke interventies zet je daarvoor in en hoe stem je taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden daarop af.