19 april 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 19 april 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 19 april 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 12 april 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst gewijzigd vast te stellen.

Instandhouding stichting Sportief Willemstad

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Verlengen project doelgroep C Fort Sabina 2022

Het college besluit:

 1. Stichting Sportief Willemstad op grond van artikel 4:23, derde lid van de Algemene Wet Bestuursrecht een incidentele subsidie te verlenen van € 3.242, met als doel het in stand houden van de stichting vanwege de gevolgen van Corona;
 2. Op deze incidentele subsidie de Algemene Subsidie Verordening van toepassing te verklaren.
 3. De subsidie direct vast te stellen;
 4. In te stemmen met de beschikking;
 5. De kosten te dekken uit de in 2021 ontvangen coronacompensatie ten aanzien waarvan de
  gemeenteraad op 16 december 2021 heeft besloten € 350.000 opnieuw beschikbaar te stellen in 2022.

Het college heeft besloten om stichting Sportief Willemstad te ondersteunen met een subsidie van €3.242, om de gevolgen van Corona op te vangen. De stichting wordt door deze subsidie in stand gehouden. Stichting Sportief Willemstad is ontstaan uit een burgerinitiatief. Op 4 locaties in Willemstad zijn trimtoestellen gerealiseerd, waar veel gebruik van wordt gemaakt door de inwoners (en passanten / toeristen) van Willemstad tijdens het sporten. Het draagt bij aan de gezondheid van de inwoners, evenals de sociale cohesie wanneer inwoners samen sporten. Ook organiseert de stichting activiteiten zoals de Kids Obstacle Run waaraan jaarlijks veel deelnemers meedoen. Het is niet vanzelfsprekend dat het college een bijdrage geeft om de exploitatie van een stichting sluitend te krijgen. De Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) schrijft voor dat het college dit alleen in incidentele gevallen mag doen met een toelichting wat de aanleiding is voor het incident. De onvoorziene gevolgen van Corona en de maatschappelijke impact van het wegvallen van de activiteiten hebben er voor gezorgd dat het college in dit bijzondere geval besloten heeft om de stichting de subsidie te verlenen.

Beslissing op bezwaar tegen het aanwijzingsbesluit van 28 september 2021 waarbij de locatie Beukenlaan te Klundert wordt aangewezen als plaats voor een ondergrondse afvalcontainer

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het bezwaarschrift;
 2. Kennis te nemen van het advies van de vaste commissie van advies voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk;
 3. Conform het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften het ingediende bezwaarschrift ontvankelijk en ongegrond te verklaren en het bestreden besluit in stand te laten.

Op 28 september 2021 heeft het college een aanwijzingsbesluit genomen om de ondergrondse container aan de Oosterstraat te Klundert te verplaatsen naar de Beukenlaan in Klundert. Tegen dit besluit is bezwaar gemaakt. Conform het advies van de vaste commissie voor de bezwaarschriften van de gemeente Moerdijk is besloten het bezwaar ongegrond te verklaren en het aanwijzingsbesluit in stand te laten.

Wijzigingsregeling Nadere Regels Afvalstoffen Gemeente Moerdijk

Het college besluit:
De Wijzigingsregeling Nadere Regels Afvalstoffen Gemeente Moerdijk vast te stellen.

In 2021 heeft het college van de gemeente Moerdijk de Nadere Regels Afvalstoffen Gemeente Moerdijk vastgesteld. Door wijzigingen in de inzameling dienen de Nadere Regels op enkele punten aangepast te worden.

Voortgang KPI informatie- en archiefbeheer beheer in 2021

Het college besluit:

 1. In te stemmen met het voortgangsverslag (plan aanpak) en verbeterplan n.a.v. het informatie- en archiefbeheer in 2021;
 2. De gemeenteraad via een raadsinformatiebrief te informeren over de voortgang van het informatie- en archiefbeheer in 2021.

Tweejaarlijks wordt er door de toezichthouder van het West-Brabants Archief (WBA) een inspectie uitgevoerd van ons informatie- en archiefbeheer over het jaar ervoor. Van deze archiefinspectie stuurt de archivaris een KPI-verslag waarin hij aanbevelingen doet. Het college maakt n.a.v. deze aanbevelingen een verbeterplan en informeert de gemeenteraad, de archivaris en het Interbestuurlijk Toezicht (IBT) van de provincie hierover. Het andere jaar maken we zelf de balans op van de voortgang en actualiseren we ons plan van aanpak en het bijbehorende verbeterplan en informeren we de gemeenteraad, de archivaris en het IBT erover.

Kwaliteitssysteem Informatiebeheer

Het college besluit:
Het ‘Model Kwaliteitszorg Archiefbescheiden West-Brabants Archief’ inzetten als het ‘Kwaliteits-systeem Informatiebeheer’ van gemeente Moerdijk’.

Om te weten hoe het met de kwaliteit van ons archief- en informatiebeheer gesteld is en er achter komen welke risico’s we lopen is het van belang dat we een kwaliteitssysteem informatiebeheer hebben dat voldoet aan toetsbare eisen. Met het inzetten en implementeren van het ‘Model Kwaliteitszorg Archiefbescheiden West-Brabants Archief’ als het Kwaliteitssysteem Informatiebeheer van gemeente Moerdijk voldoen we aan de regelgeving.

Herziening welstandgebiedscriteria project 92 Oevers Roode Vaart Zevenbergen

Het college besluit:
Gewijzigde welstandsgebiedscriteria voor de locatie van project het gebied Oevers Roode Vaart in Zevenbergen vast te stellen en de oude criteria voor dit gebied in te trekken.

Voor het gebied van het project Oevers Roode Vaart is projectmatige woningbouw in voorbereiding. Eerder zijn in dit gebied al vrije kavels uitgegeven. Daar is door de bewoners zelf voor een samenhangende architectonische uitstraling gekozen. De hoge kwaliteit die dit heeft opgeleverd is ook de basis voor de nieuwe welstandscriteria voor de projectmatige bouw in het gebied.

Jaarverslag 2021 Vergunningen, Toezicht en Handhaving

Het college besluit:

 1. Jaarverslag 2021 Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VTH) vast te stellen.
 2. De aanbevelingen in het jaarverslag over te nemen en team VTH opdragen deze verder uit te werken en op te pakken.
 3. In het kader van het interbestuurlijk toezicht jaarverslag op te sturen naar gedeputeerde staten van Noord-Brabant.
 4. Jaarverslag via een raadsinformatiebrief ter kennisname aan de gemeenteraad voor te leggen.
 5. Jaarverslag toe te zenden aan betrokken handhavingspartners.

Op 26 januari 2021 is het Uitvoeringsprogramma Vergunningen, toezicht en handhaving (VTH) 2021 vastgesteld. Het uitvoeringsprogramma is opgesteld aan de hand van de kaders van het VTH-beleid gemeente Moerdijk. In het uitvoeringsprogramma zijn de uit te voeren taken voor 2021 opgenomen. In het jaarverslag verantwoord het college in hoeverre de geplande doelen zijn bereikt. Uitvoering van de VTH-taken moet leiden tot een kwalitatief goede, gezonde en veilige leef- en werkomgeving in Moerdijk.
Enkele opvallende zaken uit het jaarverslag zijn:

 • De Covid-19-pandemie heeft over de volle breedte zijn weerslag gehad op de uitvoering van de gemeentelijke VTH-taken (vergunningverlening, toezicht en handhaving)
  • Toezichtsbezoeken in fysieke vorm waren beperkter mogelijk.
  • Grote en kleine evenementen gingen niet door en de horeca was voor een belangrijk deel van het jaar gesloten.
  • Veel Boa-capaciteit en juridische inzet was nodig voor de uitvoering van de noodverordening.
  • Het toezichtsprogramma is op onderdelen niet gehaald.
 • Het aantal aanvragen was onverminderd hoog ten opzichte van het langjarig gemiddelde (activiteit bouwen 40%, principeverzoeken + 21% en vooroverleg +43%)
 • In 2021 hebben we door het verlenen van Omgevingsvergunningen een bijdrage geleverd aan de realisatie van 283 nieuwbouwwoningen en appartementen.
  • De brandveiligheid van de gemeentelijke gebouwen is bij alle gebouwen hersteld, met uitzondering van zwembad De Niervaert.
  • Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant heeft 94% van het werkprogramma 2021 uitgevoerd.
  • Naar aanleiding van het in 2020 uitgevoerde onderzoek naar diffuse VOS-emissies (vluchtige organische stoffen) bij tankstations, is in 2021 een vervolgonderzoek met een OGI-camera (Optical Gas Imaging) uitgevoerd. In Nederland zijn nog weinig onderzoeken naar VOS-emissies bij tankstations uitgevoerd. Het eindrapport is nog niet door de omgevingsdienst opgeleverd. De voorlopige conclusie die we uit dit onderzoek kunnen trekken is dat de damp-retour systemen in meer dan de helft van de gevallen niet goed blijken te functioneren. Voor de omgevingsdienst zijn de resultaten van dit onderzoek aanleiding om hier landelijk (meer) aandacht voor te vragen.
  • 34 horecaondernemers hebben gebruik gemaakt van de geboden mogelijkheid om in de zomerperiode de terrassen te verruimen.
  • Het personeelsverloop bij de boa’s en de krapte op de arbeidsmarkt baart zorgen.

Eenmalige energietoeslag voor huishoudens met een inkomen tot 120% van het sociaal minimum

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de beleidsregels energietoeslag 2022;
 2. In te stemmen en te anticiperen op de wijziging Participatiewet door de beleidsregels energietoeslag 2022 met terugwerkende kracht per 15 maart 2022 in werking te laten treden;
 3. Na inwerkingtreding van de onder 1. vermelde beleidsregels, op basis van de Financiële verordening gemeente Moerdijk de gemeenteraad met bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over de afwijking groter dan € 100.000 van de door de gemeenteraad geautoriseerde lasten en baten in de begroting 2022;
 4. De financiële gevolgen te verwerken in de begrotingswijziging behorende bij de 1e bestuursrapportage 2022.

Sinds eind 2021 vindt er een grote stijging plaats in de energieprijzen. Vanuit de samenleving kwamen er toenemende vragen om hulp, omdat mensen hun energierekening niet meer konden betalen. Om mensen met een laag inkomen te ondersteunen bij het betalen van hun energierekening door de stijgende energieprijzen, is door het ministerie SZW de energietoeslag ontwikkeld. Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering. De regeling is een eenmalige generieke tegemoetkoming bedoeld voor mensen met een inkomen rond het sociaal minimum.