19 juli 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 19 juli 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 19 juli 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
P.M. Joosten - Wesselius wethouder
Afwezig:
C.J.A. van Dorst wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 12 juli 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Beslissing op bezwaarschrift Café Dennis

Het college besluit:
Het ingediende bezwaarschrift tegen de invorderingsbeschikking ongegrond verklaren.

Op 10 april 2020 legde de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) een last onder dwangsom op aan een café in Zevenbergen ter voorkoming van verdere geluidsoverlast. Iedere keer dat het café de geluidsvoorschriften overtrad, verbeurt men € 1.000, --. Met een maximum van € 5.000,- Tegen dit besluit heeft de caféeigenaar geen bezwaar gemaakt. De OMWB constateerde op 11 oktober 2021 een eerste geluidsovertreding. In een aparte invorderingsbeschikking van 9 februari 2022 verzocht de OMWB het café om dit bedrag aan de gemeente te betalen. De caféeigenaar was het hier niet mee eens en diende nu wel bezwaar in tegen de invorderingsbeschikking. Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften verklaart het college nu het bezwaar tegen de invorderingsbeschikking ongegrond. Er bestaat geen discussie over het overtreden van de voor het bedrijf geldende geluidsnormen. Ook zijn er geen bijzondere omstandigheden die het college moeten doen afzien van invordering, zeker niet nu inmiddels het totale bedrag van € 5000,- is verbeurd en zelfs een nieuwe en hogere last onder dwangsom is opgelegd.

Definitief besluit: Organisatieaanpassing: Veiligheid – van Staf naar Programma

Het college besluit:

Het voorgenomen besluit van 29 maart (380118) ten aanzien van de organisatieaanpassing Veiligheid - van Staf naar Programma met in achtneming van de adviezen van de OR om te zetten in een definitief besluit (adviespunt 5 OR). Luidende:

 1. In te stemmen met het positioneren van de functies en formatie van de veiligheidsstaf in het team VVTH per 20 juni 2022 en tegelijkertijd het Stafteam Veiligheid op te heffen.
 2. De benaming van team Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH) te wijzigen per 20 juni 2022 in team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VVTH).
 3. De gemeentesecretaris opdracht te geven om samen met de teamleider VVTH en de veiligheidsadviseurs de organische verandering vorm te geven en te komen tot een programmatische aanpak van veiligheid, overeenkomstig de uitgangspunten in de notitie Veiligheid – Van Staf naar Programma.
 4. De gemeentesecretaris opdracht te geven om de uitwerking van dit besluit en het borgen van de veiligheidstaken in reguliere teams samen met de betrokken teamleider en de adviseurs veiligheid vorm te geven.
 5. De organisatiewijziging tussen de 11 en de 12 maanden na aanvang van de overstap naar VVTH, in samenspraak met de betrokken medewerkers en de medezeggenschap te evalueren.
 6. In het 1e kwartaal van 2023 de uitwerking te vertalen naar actuele taakomschrijvingen en te heroverwegen volgens functiewaardering HR21.
 7. De overige adviespunten van de OR (adviespunten 1, 2, en 3) in de uitwerking vorm te geven.

Het college heeft na ontvangst van het advies van de OR definitief besloten om het Stafteam Veiligheid onder te brengen bij het team VTH. In de uitwerking worden de adviezen van de OR betrokken. Het college kiest hiermee ervoor om de bewustwording en de uitvoeringskracht van het thema veiligheid in de organisatie verder te versterken, de taken eenduidig te beleggen en de medewerkers van de veiligheidsstaf onder de lijnverantwoordelijkheid van de teamleider VVTH te brengen. Achtergrond hierbij is dat de nieuwe opgaven en uitdagingen op het gebied van veiligheid programmatisch worden georganiseerd waardoor de verantwoordelijke taken in de vakinhoudelijke teams worden belegd en ontwikkelopgaven bij (deel) programma-verantwoordelijken komt te liggen. Na de structuurwijziging zal gezamenlijk invulling worden gegeven aan programmatisch werken en het borgen van de going concern veiligheidstaken binnen de reguliere teams.

Huisnummering bijgebouw Huizersdijk 31, Zevenbergen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het controleverslag Wabo d.d. 23 juni 2022;
 2. Nieuw besluit nemen, waarbij:
  1. de beslissing op het bezwaar d.d. 27 oktober 2021 wordt ingetrokken;
  2. het primaire besluit d.d. 20 mei 2021 wordt herroepen, in die zin dat het bijgebouw op het perceel aan de Huizersdijk 31, Zevenbergen nummeraanduiding 29 behoudt
 3. Een vergoeding van € 1.300,00 betalen aan de gemachtigde voor de proceskosten die zijn gemaakt in het kader van de bezwaar- en beroepsprocedure.

Op 20 mei 2021 heeft het college besloten het huisnummer (29) van het bijgebouw op het perceel aan de Huizersdijk 31 in Zevenbergen in te trekken. Naar aanleiding van een controlebezoek van een toezichthouder van de gemeente Moerdijk aan dit perceel op 23 juni 2022 is vast komen te staan dat het bijgebouw op dit perceel als verblijfsobject moet worden beschouwd. Omdat de geldende wet- en regelgeving voorschrijft dat aan verblijfsobjecten een huisnummer moet worden toegekend, is de nummeraanduiding (29) van het bijgebouw ten onrechte ingetrokken. Het college heeft het besluit van 20 mei 2021 daarom herroepen, in die zin dat het bijgebouw op het perceel aan de Huizersdijk 31, Zevenbergen de nummer-aanduiding 29 behoudt.

Meerkosten Jeugdwet en Wmo 2021 en 2022 ten gevolge van Covid 19

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19) 2021 en 2022;
 2. De Raad voor te stellen het subsidieplafond vast te stellen, ter hoogte van de in de decembercirculaire beschikbare Rijksbijdrage van 2021 en 2022 voor de compensatie van zorgaanbieders voor 2021 en 2022. Voor gemeente Moerdijk is dit voor 2021 € 95.335. Voor 2022 zijn deze middelen nog niet bekend;
 3. De uitvoering van de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19) 2021 en 2022 te delegeren aan het college van de gemeente Roosendaal;
 4. In te stemmen met de geraamde bijdrage van € 50.000 per jaar voor uitvoering door gemeente Roosendaal met afrekening op realisatiebasis. Bijdrage gemeente Moerdijk is € 5.033. De kosten te dekken uit de rijksbijdrage voor de compensatie van zorgaanbieders;
 5. De vertegenwoordiger namens de gemeente Moerdijk aan de managementtafel sociaal domein, te mandateren om de overeenkomst met de gemeente Roosendaal te ondertekenen;
 6. De te ontvangen compensatiemiddelen 2021 en 2022 vanuit het Rijk voor de meerkosten Jeugd en Wmo beschikbaar te stellen aan de gemeente Roosendaal voor de uitvoering van de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19).

De VNG en het Rijk hebben afspraken gemaakt over het bieden van financiële zekerheid en ruimte aan zorgorganisaties en professionals vanwege Corona (Covid 19). Met als doel dat de zorgaanbieders een uiterste inspanning kunnen verrichten om het coronavirus maximaal te controleren, kwetsbare mensen te beschermen en goede zorg te verlenen voor diegenen die dit nodig hebben.

De vergoeding van de meerkosten is één van de onderdelen die binnen deze bestuurlijke afspraak van de VNG en het Rijk valt, daar gaat dit voorstel over. In 2020 hebben de negen gemeenten in West-Brabant West zorgaanbieders gecompenseerd middels een subsidie-regeling. Aan de colleges en/of gemeenteraden wordt voorgelegd om deze regeling, de Nadere regel Meerkosten Jeugdwet en Wmo (Covid 19) voor de jaren 2021 en 2022 voort te zetten en de uitvoering ervan te delegeren aan het college van de gemeente Roosendaal.

7e Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de 7e Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord
 2. De raad voor te stellen in te stemmen met deze 7e Wijziging Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Binnen de bij de RAV Brabant Midden-West-Noord aangesloten gemeenten heeft een tweetal gemeentelijke samenvoegingen per 1 januari 2022 plaats gevonden:

 1. Landerd en Uden zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Maashorst.1. Landerd en Uden zijn samengevoegd tot de nieuwe gemeente Maashorst.
 2. Boxmeer, Cuijk, Grave, Mill en St. Hubert en St. Anthonis vormen samen de gemeente Land van Cuijk.

Dit vraagt van alle aangesloten gemeenten een formeel raadsbesluit.

Oproep gebouwgebonden financieringsconcepten verduurzaming woningen

Het college besluit:

 1. Een oproep te doen aan het kabinet om juridische belemmeringen weg te nemen voor gebouwgebonden concepten voor financiering en ontzorging voor de verduurzaming van woningen;
 2. Wethouder Blom te mandateren om deze oproep namens het college te ondertekenen.

Een groot aantal provincies en gemeenten roept het kabinet op om juridische belemmeringen weg te nemen voor gebouwgebonden concepten voor financiering en ontzorging voor de verduurzaming van woningen. Het college besluit deze oproep te ondersteunen. Aanvullende informatie voor college De afgelopen jaren zijn diverse gebouwgebonden concepten ontwikkelen om de verduurzaming van woningen te financieren en inwoners te ontzorgen.

Deze instrumenten zijn waardevol voor de warmtetransitie, omdat ze het mogelijk maken dat meer huishoudens hun woningen kunnen verduurzamen en vaak hun energierekening verlagen. Met name inwoners zonder leencapaciteit zijn hiermee geholpen. Maar ook het feit dat de financiering gebouwgebonden is, in plaats van persoonsgebonden, biedt voordelen. Het maakt dan niet uit hoe lang je nog denkt te wonen in de woning, omdat de terugbetalingsplicht na verkoop overgaat op de volgende eigenaar.

Momenteel zijn er nog een aantal juridische belemmeringen, waardoor het nu nog te riskant is voor gemeenten om deze vormen van financiering aan te bieden aan hun inwoners. Daarom doen alle provincies, vele gemeenten en de Bank Nederlandse Gemeenten een oproep aan het kabinet om deze belemmeringen weg te nemen, waardoor deze concepten grootschalig kunnen worden toegepast voor versnelling van de verduurzaming van woningen en de warmtetransitie. Op dit moment hebben wij geen concrete plannen om één van deze financieringsconcepten op korte termijn toe te passen. We volgen de ontwikkelingen echter met grote interesse vanwege de eerdergenoemde potentie voor de energietransitie.