24 mei 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 24 mei 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 24 mei 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.M. Joosten wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 10 mei 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 10 mei 2022

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Besluit genomen op 19 april, nu openbaar:

Voordracht erepenning gemeente Moerdijk

Het college besluit:

 1. Op grond van zijn verdiensten als raadslid (2012 – 2014) en als wethouder (2014 -2022) van de gemeente Moerdijk de erepenning toe te kennen aan Eef Schoneveld en het besluit mede te delen aan de raad.
 2. Op grond van haar verdiensten als raadslid (2014 -2018) en als wethouder (2018 -2022) van de gemeente Moerdijk de erepenning toe te kennen aan Désirée Brummans en het besluit mede te delen aan de raad.

De grote inzet en wijze waarop Eef Schoneveld en Désirée Brummans de functies van raadslid en wethouder van de gemeente Moerdijk hebben vervuld, hebben een bijzondere waarde gehad voor de gemeente Moerdijk. Als blijk van waardering en erkentelijkheid wordt zowel aan Eef Schoneveld als aan Désirée Brummans de erepenning van de gemeente Moerdijk toegekend. Deze erepenningen zijn uitgereikt tijdens de afscheidsbijeenkomst van beide
wethouders op 18 mei 2022.

Portefeuilleverdeling- projectenverdeling- verdeling van de kernen

Het college besluit:

 1. Dat de duo’s zoals ze nu zijn ingedeeld prima zijn.
 2. Voor nu akkoord te geven op het ambtelijk voorstel voor de projectenverdeling.

Begroting 2023 gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Het college besluit:
De raad voor te stellen om:

 1. In te stemmen met de conceptbegroting 2023.
 2. Als zienswijze van de gemeente Moerdijk bij het Algemeen Bestuur van 13 juli 2022 het volgende naar voren te brengen:
  1. De VRMWB wordt gevraagd om bij de uitwerking en besluitvorming van de takendiscussie, aandacht te hebben voor de financiële uitdagingen waar gemeenten mee kampen. Echter dit wel af te zetten tegen de grote uitdagingen op het gebied van de omgevingswet, energietransitie, verduurzaming chemie en industrie, het instellen van nieuwe vervoerscorridors, modal-shift en andere maatschappelijke opgaven die op ons afkomen. De VRMWB speelt een belangrijke rol om te zorgen dat de gemeenten over voldoende kennis en kunde kunnen blijven beschikken ten aanzien van deze uitdagingen.
  2. De VRMWB wordt dringend verzocht, als gevolg van de aanpassing rapportagecyclus, om naast de enige rapportage in een kalenderjaar, zijnde na 6 maanden (30 juni) in het kort op verwachtte afwijkingen te rapporteren. Dit zijn de ‘soft-closures’ na 4, 8 en 10 maanden.
 3. Op te dragen deze punten nadrukkelijk aan de orde te stellen bij de behandeling van de begroting 2023 in het Algemeen Bestuur en alles in het werk te stellen een meerderheid voor deze zienswijze te bereiken;
 4. In de begroting 2023 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan de veiligheidsregio MWB op te nemen van €3.105.565.
 5. In te stemmen met de concept begrotingswijziging 2022 en geen gebruik te maken van de gelegenheid om zienswijzen naar voren te brengen.

Eigen risicodragerschap Ziektewet en uitbesteding dienstverlening aan WIA-Advies

Het college besluit:

 1. Per 1 juli 2022 over te stappen naar het eigen risicodragerschap Ziektewet
 2. De dienstverlening Ziektewet uit te besteden aan WIA-Advies

Eigen risicodragerschap Ziektewet houdt in dat gemeente Moerdijk als werkgever ervoor kiest zelf het risico te dragen voor de verzuim- en re-integratiebegeleiding en het betalen van de Ziektewetuitkering van werknemers die ziek uit dienst gaan. De premiebetaling voor de Ziektewet komt hiermee voor het premiedeel ZW-flex te vervallen.

Definitieve GREX woningbouwontwikkeling Weth. Trompersstraat Langeweg

Het college besluit de gemeenteraad voor te stellen om in te stemmen met:

 1. De definitieve grondexploitatie woningbouwontwikkeling Weth. Trompersstraat Langeweg;
 2. Voor het tekort van de grondexploitatie van € 90.700,- een verliesvoorziening te treffen en dit bedrag ten laste van het begrotingsresultaat 2022 te brengen;
 3. Na verkoop van de gronden een bedrag van € 12.000,- toe te voegen aan de reserve Ruimtelijke Ontwikkeling en een bedrag van € 64.000,- aan de reserve Bovenwijkse Voorzieningen.

Het college heeft besloten de grondexploitatie van de woningbouwontwikkeling Weth. Trompersstraat Langeweg aan de raad ter besluitvorming voor te leggen. De grondexploitatie sluit met een verlies. De raad zal worden gevraagd in te stemmen om dit verlies ten laste van het begrotingsresultaat 2022 in te brengen.

Intentieovereenkomst centrumontwikkeling Fijnaart

Het college besluit:

 1. De Intentieovereenkomst centrumontwikkeling Fijnaart vast te stellen en te ondertekenen.
 2. Het doorzetten van een raadsinformatiebrief over de intentieovereenkomst naar de gemeenteraad.

De gemeente Moerdijk investeert in vitale centra. De doelstelling van het programma vitale centra is dat Zevenbergen, Fijnaart, Klundert en Willemstad een bereikbaar en compact winkelhart hebben dat uitnodigt als ontmoetingsplaats, met een aantrekkelijk aanbod van detailhandel, horeca, cultureel – maatschappelijke – en recreatieve functies en evenementen. Voor Fijnaart is op 16 december 2021 de centrumvisie vastgesteld. Om de uitgangspunten uit deze visie nader uit te werken is een intentieovereenkomst getekend tussen marktpartijen en de gemeente Moerdijk om de haalbaarheid van een centrumontwikkeling aan de Molenstraat in Fijnaart te onderzoeken. Onderdeel van de studie is onder meer de verplaatsing van de supermarkt. De overeenkomst loopt tot eind 2022 en moet resulteren in een Ontwikkelingsvisie. Bij een positief besluit op de Ontwikkelingsvisie bestaat het vervolg op de intentieovereenkomst uit de verdere uitwerking van het centrumplan en de planologische procedure voor de beoogde ontwikkeling.

Jaarplan integrale veiligheid 2022

Het college besluit

 1. Kennis te nemen van het Jaarplan Integrale Veiligheid 2022
 2. Het jaarplan 2022 met bijgaande raadsinformatiebrief aan te bieden aan de gemeenteraad

Vanwege haar onderscheidend risicoprofiel en de daarmee samenhangende bijzondere positie op het gebied van veiligheid heeft de gemeente Moerdijk er behoefte aan om haar bijdrage aan het Integraal Veiligheidsplan 2019-2022 van District De Markiezaten te voorzien van een stevig meerjarenplan. Dit is dynamisch en wordt jaarlijks bijgesteld, daarom spreken we van een jaarplan. Naast dit jaarplan zijn concrete veiligheidsacties voor de spoorzone Zevenbergen en het Zeehaven- en industrieterrein opgenomen in het Programma Veiligheid Spoorzones Moerdijk-Halderberge-Roosendaal, het Actieprogramma Moerdijk Veilig 2.0 en het Actieprogramma ondermijning zeehavens ZeelandBrabant. Het was de intentie om het jaarplan eerder onder de bestuurlijke aandacht te brengen, maar de nasleep van de coronacrisis en de daarop volgende Oekraïnecrisis vroegen iets meer capaciteit. Daarnaast is 2022 ook een overgangsjaar naar een nieuwe gemeenteraad, een nieuwe programmatische veiligheidsaanpak en een nieuw districtelijk integraal veiligheidsplan 2023-2026. Desalniettemin staan er voor 2022 ook nog een aantal inhoudelijke uitdagingen, waar we middels dit jaarplan al volop uitvoering aan geven. Een van de successen die in het 1e kwartaal van 2022 al behaald is, betreft de toekenning van een bijdrage uit het landelijke Mainportprogramma om de weerbaarheid en de integriteit van onze zeehaven te versterken. Met deze eenmalige uitkering in 2022 van € 800.000 kunnen we belangrijke stappen zetten in de beveiliging van het gebied tegen uiteenlopende vormen van criminaliteit. Dit succes vormt op personeel vlak een behoorlijke uitdaging.

Ontwerpbegroting 2023 met meerjarenraming 2024-2026 West-Brabants Archief (WBA)

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Geen zienswijze in de dienen op de ontwerpbegroting 2023-2026 van het West-Brabants Archief;
 2. In de begroting 2023 van gemeente Moerdijk een bijdrage aan de GR WBA op te nemen van € 266.822.

De gemeente Moerdijk neemt samen met acht andere gemeenten deel aan de Gemeenschappelijke Regeling West-Brabants Archief (WBA). Het Algemeen Bestuur van het WBA heeft de ontwerpbegroting 2023-2026 voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze indienen bij het bestuur. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting. Het WBA houdt toezicht op de niet overgebrachte archiefbescheiden, beheert de archiefbewaarplaatsen waarin zich de overgebrachte analoge archiefbescheiden bevinden en houdt zich bezig met de verdere ontwikkeling en het beheer van het e-depot waarin de door de gemeenten digitaal gevormde documenten opgenomen worden.

Zienswijze op conceptbegroting 2023 OMWB

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de regionaal opgestelde zienswijze (onderdeel 7 van het sjabloon) op de conceptbegroting 2023 OMWB.
 2. Conceptzienswijze in handen stellen van de griffie voor het opstellen van een raadsvoorstel over zienswijzen conceptbegrotingen gemeenschappelijke regelingen.

Op 1 april 2022 heeft de Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) de conceptbegroting 2023 toegezonden en deelnemers in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Wij stellen de gemeenteraad voor om van deze gelegenheid gebruik te maken. Hiervoor hebben wij een conceptzienswijze opgesteld.

1ste begrotingswijziging 2022 van ICT WBW en ontwerpbegroting 2023

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:

 1. Geen zienswijze in te dienen op de ontwerpbegroting 2023 ICT WBW.
 2. Geen zienswijze in te dienen op de 1e begrotingswijziging 2022 ICT WBW.
 3. In de begroting 2023 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan ICT-WBW op te nemen van € 1.506.770,-

Om te komen tot een efficiënt beheer van de gewenste ICT infrastructuur als basis voor onze dienstverlening aan burgers, verenigingen, instellingen en het bedrijfsleven, werken we met eenaantal gemeenten en het werkplein samen in de Gemeenschappelijke Regeling ICT-samenwerking West-Brabant-West. Het Dagelijks Bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de begrotingswijziging 2022 en ontwerpbegroting 2023 toegestuurd en deelnemers in de gelegenheid gesteld een zienswijze in te dienen. Hoewel de begrotingswijziging 2022 een behoorlijke kostenstijging laat zien en dit ook zijn weerslag heeft op de begroting 2023 stellen wij de gemeenteraad voor om van deze gelegenheid geen gebruik te maken. De kostenstijging is namelijk verklaarbaar en wordt hieronder nader toegelicht. De uittreding van de gemeente Bergen op Zoom uit de GR ICT WBW per 1-1-2022 heeft (financiële) consequenties voor ICT WBW. In 2022 zal de financiële afrekening plaatsvinden met Bergen op Zoom. Om ervoor te zorgen dat de financiële afhandeling helder en navolgbaar verloopt, zijn op basis van een overleg tussen Bergen op Zoom, ICT WBW en de onafhankelijk expert KokxDeVoogd afrekeningsafspraken gemaakt. Ook is op basis van actuele cijfers een actuele berekening gemaakt door KokxDeVoogd. De uiteindelijke afspraken over de uittreedvergoeding hebben een effect op meerdere jaren. De effecten voor 2023-2026 zijn verwerkt in de begroting 2023. In de 1e begrotingswijziging 2022 zijn de effecten voor 2022 verwerkt. De wijzigingen zowel binnen de begrotingswijziging 2022 als de ontwerpbegroting 2023 worden voornamelijk veroorzaakt door de volgende ontwikkelingen:

Nieuwe verdeelsleutels (o.b.v.‘de gebruiker betaalt’). Er zijn een aantal nieuwe verdeelsleutels toegepast die meer recht doen aan het principe ‘’de gebruiker betaalt’’. Om het financiële effect van de nieuwe verdeelsleutels te dempen, is een ingroeimodel toegepast.

 • Beter inzicht in specifieke exploitatiekosten. De specifieke aan de deelnemer toe te wijzen exploitatiekosten zijn herkenbaar gemaakt zodat beter inzicht ontstaat in de kosten die door deelnemers te beïnvloeden zijn.
 • Verschoven kosten. De deelnemer budgetten voor de kantoorautomatisering software (Microsoft-licenties) en telefonie zijn vanaf 2022 verschoven van de deelnemers naar ICT WBW.
 • Uittreding Bergen op Zoom. De uittreding per 1-1-2022 heeft financiële consequenties. Door KokxDeVoogd is een toets uitgevoerd op de realisering van de gemaakte uittredingsafspraken. Daarin wordt een oordeel gegeven over de totstandkoming en hoogte van de (eind)afrekening van de uitvlechtingskosten van ICT WBW aan Bergen op Zoom.

Begroting 2023 en jaarrekening 2021 WVS

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 van WVS en de volgende besluiten van het Algemeen Bestuur van 11 april 2022:
  1. de jaarrekening 2021 van WVS vast te stellen;
  2. ten laste van het voordelig saldo een bedrag van € 1.880.000 bestemmingsreserve corona uit te keren aan de deelnemende gemeenten;
  3. ten laste van het voordelig saldo een bedrag van € 985.000 resultaat 2021 uit te keren aan deelnemende gemeenten;
  4. ten laste van het voordelig saldo een bedrag van € 50.000 te reserveren in een bestemmingsreserve “viering 50-jarig WVS”;
  5. ten laste van het voordelig saldo een bedrag van € 1.256.000 Covid-19 subsidie 2021 toe te voegen aan de algemene reserve;
  6. ten laste van het voordelig saldo een bedrag van € 423.000 toe te voegen aan de algemene reserve WVS ter versterking van de solvabiliteit.
 2. Kennis te nemen van de ontwerp-begroting 2023 van WVS en de gemeentelijke bijdrage voor 2023 vast te stellen op € 3.770 per SW-er.
 3. De jaarrekening 2021 en de ontwerp-begroting 2023 van WVS ter kennisname aan de gemeenteraad te zenden met bijgevoegd raadsinformatiebrief.
 4. De gemeenteraad voor te stellen geen zienswijze op de ontwerp-begroting 2023 van WVS naar voren te brengen.

WVS-groep (hierna WVS) is het leerwerkbedrijf van West-Brabant en werkt samen met ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West-Brabant. Binnen de ketensamenwerking is het maatschappelijke doel om zoveel als mogelijk mensen deel te laten nemen, liefst in loonvormende arbeid. Voor u ligt de begroting 2023 en de meerjarenraming 2024 tot en met 2026 van WVS. De acties voortkomend het gezamenlijke jaarplan met de ISD Brabantse Wal en het Werkplein Hart van West Brabant zijn, voor zo ver als mogelijk, meegenomen in deze begroting. Tevens is de begroting met beide afgestemd. De begroting moet dan ook in samenhang worden bekeken met de begrotingen van het Werkplein Hart van West-Brabant en de ISD Brabantse Wal.

Collegevoorstel voortzetting SROI 2022

Het college besluit:

 1. De huidige wijze van uitvoering van het Social Return On Investment-Beleid als plustaak van het Werkplein Hart van West-Brabant met ingang van 2022 voor onbepaalde tijd te continueren;
 2. In te stemmen met de genoemde aanpassing en de toevoeging van instrumenten aan het SROI-beleid; Aanpassingen en toevoeging van instrumenten aan het SROI-beleid maken het mogelijk verdergaande optimalisering te realiseren (zie bijlage). In de genoemde evaluatie is tevens meegenomen een aantal adviezen om de uitvoering van het SROI-beleid te optimaliseren en is afstemming gezocht met de Brabantse Wal-gemeenten, e.a. Samengevat gaat het om de volgende aspecten:
  1. aanpassing SROI-waardes voor de verschillende doelgroepen;
  2. aanpassing van de SROI-waarde van de contractduur en aantal uren per week;
  3. nadere specificering van de duur van de SROI-waarde;
  4. beperking van het niveau van de leerlingen;
  5. toevoegen van een tweetal doelgroepen (werkervaringsplaats en 56+-ers);
  6. toevoegen van een waardering voor maatschappelijke invulling;
  7. flexibiliteit in de bouwblokken toe te passen door het toevoegen van nieuwe instrumenten.
 3. In te stemmen met het doen van onderzoek naar de “juridische” mogelijkheden voor een bredere inzet van SROI en het eventueel benutten van opgelegde boetes binnen de doelgroep.

In 2020 heeft gemeente Moerdijk in samenwerking met de andere gemeenten van het Werkplein Hart van West-Brant, het Werkplein verzocht om de uitvoering van de SROI-taak voor de jaren 2020 en 2022 op zich te nemen. Het Werkplein heeft een evaluatie uitgevoerd, waaruit een aantal beleidswijzigingen zijn voortgevloeid. Daarnaast verzoeken we het college om de huidige wijze van de uitvoering van het SROI-beleid door het Werkplein Hart van West-Brabant voor onbepaalde tijd te verlengen.

Conceptbegroting GR Havenschap Moerdijk 2023

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad aangeven geen zienswijze in te dienen tegen de conceptbegroting 2023 van de GR Havenschap Moerdijk.

Het bestuur van de GR Havenschap Moerdijk heeft de conceptbegroting 2023 toegestuurd. De gemeenteraad kan hierop een zienswijze geven. Naast het houden van de aandelen in het Havenbedrijf Moerdijk NV heeft de GR al enige taak de financieringsfunctie van genoemd bedrijf. De conceptbegroting 2023 geeft geen aanleiding tot het maken van opmerkingen. Voorgesteld wordt dan ook geen zienswijze in te dienen.

Gemeenschappelijke regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen jaarrekening 2021 en begroting 2023

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2021 en de begroting 2023 van Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen;
 2. Geen zienswijze in te dienen op de begroting 2023 Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen.

Het college heeft kennisgenomen van de Jaarstukken 2021en de Begroting 2023 van de Gemeenschappelijke Regeling Nazorg Gesloten Stortplaatsen Bavel-Dorst en Zevenbergen. De begroting 2023 geeft geen aanleiding tot het indienen van een zienswijze.

Jaarrekening 2021 en zienswijze begroting 2023 Werkplein HvWB

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de voorlopige jaarrekening 2021 van het Werkplein Hart van West-Brabant en in te stemmen met de in de jaarrekening opgenomen resultaatvoorstellen.
 2. De raad voor te stellen geen zienswijze in te dienen bij het Werkplein Hart van West-Brabant over de ontwerpbegroting 2023;
 3. Het besluit van het college ten aanzien van het voorstel aan de raad na verzending naar de raad tevens ter kennisname te zenden aan het dagelijks bestuur.

De gemeente Moerdijk neemt deel aan diverse gemeenschappelijke regelingen, waaronder de ISD Werkplein Hart van West-Brabant. Het dagelijks bestuur van deze gemeenschappelijke regeling heeft de ontwerpbegroting voor 2023 vastgesteld. Voordat het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting aanbiedt aan het algemeen bestuur stelt het de aangesloten gemeenten in de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen. Na ontvangst van de zienswijzen van de gemeenten wordt de Begroting 2023 en de Meerjarenbegroting 2024-2026 in de vergadering van het Algemeen Bestuursvergadering van 11 juli 2022 ter vaststelling geagendeerd. Daarnaast stelt het dagelijks bestuur van het Werkplein Hart van West-Brabant de aangesloten gemeenten in kennis van de jaarrekening 2021. Bovengenoemde stukken worden via het college voorgelegd aan de gemeenteraad van de gemeente Moerdijk. Aanvullende informatie voor college De advisering is ambtelijk regionaal afgestemd met collega’s van de andere 6 gemeenten.

Ontwerp beleidsbegroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD West-Brabant

Het college besluit:
De Raad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021 en voor te stellen het resultaat terug te laten vloeien naar de deelnemende gemeenten.
 2. In te stemmen met de zienswijze van gemeente Moerdijk op de ontwerp-beleidsbegroting 2023 van GGD West-Brabant.
 3. De bijdrage aan de GGD conform voorgestelde begroting 2023 vast te stellen voor de gemeentelijke begroting 2023 ter hoogte van € 912.000 en deze op te nemen in de conceptmeerjarenbegroting.

Voor de uitvoering van de taken uit de Wet publieke gezondheid is een gemeenschappelijke regeling opgericht. Ieder jaar wordt een ontwerpbegroting door het Dagelijks bestuur (DB) opgemaakt. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd voor 14 juni 2022 hun zienswijzen op de ontwerpbegroting 2023 te geven. In navolging van de vorige jaren is voor begrotingsjaar 2023 wederom een kadernota opgesteld. Het Algemeen Bestuur van de GGD heeft op 27 januari jl. ingestemd met de kadernota 2023 en heeft deze vervolgens aangeboden aan de gemeenten. Voor raadsleden is in februari jl. een online informatiebijeenkomst georganiseerd om een toelichting te krijgen en vragen te stellen over de kadernota. De voorliggende ontwerp beleidsbegroting 2023 past binnen deze kaders en binnen het GGD-meerjarenbeleidsplan Agenda van de Toekomst. De bijdrage voor 2023 voor de gemeente Moerdijk bedraagt € 912.000 (2022: € 843.000). De verhoging van de bijdrage ten opzichte van 2022 komt voor het grootste deel door het doorvoeren van het effect van de nieuwe CAO en door een noodzakelijke investering in informatieveiligheid. Het Algemeen Bestuur van de GGD West-Brabant zal op 7 juli 2022 besluiten over de ontwerpbegroting 2023

Wijziging in regeling huisvesting arbeidsmigranten en Integrale aanpak arbeidsmigratie

Het college besluit:

1. De wijzigingsregeling huisvesting arbeidsmigranten vast te stellen
De raad voor te stellen om:
2. In te stemmen met de aanpassing integrale aanpak arbeidsmigratie

In de Regeling huisvesting arbeidsmigranten wordt vastgesteld aan welke voorwaarden nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten moet voldoen en op welke wijze de vergunningen uitgegeven worden. Er is een informatieronde geweest en naar aanleiding daarvan wordt voorgesteld de regeling te wijzigen:

 • Geen maximale huurprijs conform het woningwaarderingstelsel (WWS) verplicht te stellen
 • Een uitzondering te maken voor de huisvesting van arbeidsmigranten op het terrein van agrariërs waar zij werkzaam zijn.
 • De maximale termijn voor de vergunning vast te stellen op 20 jaar. Aan de raad wordt voorgesteld om In de integrale aanpak arbeidsmigratie Moerdijk als beleidskeuze te gaan stellen dat voor tijdelijke huisvesting voor arbeidsmigranten verschillende vergunningprocedures kunnen worden gevolgd, waarbij een vergunning voor 20 jaar veelal denkbaar kan zijn.

Ontwerp beleidsbegroting 2023 en jaarstukken 2021 Regionale Ambulance Voorziening (RAV) Brabant Midden-West-Noord (MWN)

Het college besluit:
De Raad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van de jaarrekening 2021.
 2. In te stemmen met de zienswijze van gemeente Moerdijk op de ontwerp-beleidsbegroting 2023 van RAV Brabant MWN.

Op 6 april 2022 heeft het Dagelijks Bestuur van de gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulance Voorziening Brabant Midden-West-Noord zowel de jaarstukken 2021 als de ontwerp beleidsbegroting 2023 vastgesteld. Aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten wordt gevraagd hun zienswijzen op de ontwerpbegroting uiterlijk 30 juni 2022 te geven. De RAV ontvangt geen gemeentelijke bijdrage. Uitgangspunt voor de ontwerp beleidsbegroting zijn de met de zorgverzekeraars overeengekomen prestatieafspraken. Er is in samenwerking met de gemeenten in de regio Midden- en West-Brabant een gezamenlijke zienswijze opgesteld die na vaststelling door de raad bij het Dagelijks Bestuur van de RAV Brabant MWN naar voren wordt gebracht. Het Algemeen Bestuur RAV zal op 6 juli 2022 besluiten over de ontwerp beleidsbegroting 2023.

Begroting 2023 RWB

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voor te stellen:

 1. Kennis te nemen van het jaarverslag 2021, de jaarrekening 2021 en de daarin opgenomen resultaat-bestemmingsvoorstellen.
 2. Geen zienswijze over de ontwerpbegroting RWB 2023 naar voren te brengen. In plaats daarvan te focus op een nieuwe meerjaren-agenda RWB die aansluit op de behoefte;
 3. Aan de RWB te verzoeken om:
  1. In de jaarrekening de werkelijk betaalde deelnemersbijdrage per gemeente aan apparaats- en programmakosten te presenteren in eenzelfde overzichtelijke tabel als in de begroting;
  2. Om op basis van de fraude-risicoanalyse voorstellen te doen over de maximering van de te handhaven reserves;
  3. De deelnemers in een zo vroeg mogelijk stadium te informeren over de werkelijke verho-ging van de NEA index.
  4. De colleges en raden goed mee te nemen in het traject om te komen tot de nieuwe meer-jaren-agenda van de RWB.
 4. De relevante bedragen uit de begroting RWB 2023-2026 over te nemen in de concept begroting van de gemeente Moerdijk 2022-2026. Voor 2023 komt dit neer op een bijdrage aan de primaire taken van € 158.996 (apparaatskosten RWB), € 127.582 (kosten Rewin) plus € 24.170 ten behoeve van het O&O fonds.

De RWB heeft haar Jaarverslag 2021, jaarrekening 2021 en ontwerpbegroting 2023 middels een brief aan de colleges aangeboden. Gemeenteraden worden uitgenodigd om een zienswijze in te dienen op de voorgestelde inzet van het rekeningresultaat RWB 2021 en de Ontwerpbegroting RWB 2023.

De RWB richt zich op de versterking van het West Brabantse vestigingsklimaat door inzet op de thema’s economie, arbeidsmarkt, ruimte en mobiliteit. Daarnaast voert de RWB een vijftal uitvoeringsgerichte taken uit: kleinschalig Collectief vervoer (KCV), regioarcheologie, routebureau West Brabant, programma Gebiedsgerichte Aanpak verkeer en vervoer (GGA) en het Mobiliteitscentrum (MBC). De kosten van deze taken zijn afhankelijk van het gebruik. Daarnaast verloopt de bekostiging van regionale ontwikkelingsmaatschappij N.V. Rewin via de begroting van de RWB.

De begroting is conform de kadernota uitgewerkt. In lijn met de kadernota is de bijdrage aan Rewin iets verhoogd om de inzet op startersondersteuning en creatieve dienstverlening te kunnen continueren. De bijdrage aan apparaatskosten en het O&O-fonds blijft nagenoeg gelijk. De kosten voor de deeltaxi (KCV) zullen waarschijnlijk gaan toenemen als gevolg van doorrekening van hogere brandstofprijzen. Voorgesteld wordt om geen zienswijze in te dienen op de begroting, maar een paar aandachtspunten mee te geven aan de RWB.

Ontwerpbegroting 2023 Regionaal Bureau Leren West-Brabant

Het college besluit:
De raad voor te stellen:

 1. Geen zienswijze van de gemeente Moerdijk op de ontwerpbegroting 2023 in te dienen bij het gemeenschappelijk orgaan van de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten”.
 2. In de begroting 2023 van de gemeente Moerdijk een bijdrage aan het Regionaal Bureau Leren West-Brabant op te nemen van € 145.949.

Moerdijk is door het Rijk ingedeeld bij de Regionale Meld- en Coördinatiefunctie voortijdig schoolverlaten West-Brabant. In deze RMC-regio is het beleid ten aanzien van het voortijdig schoolverlaten (vsv) een gezamenlijke verantwoordelijkheid van schoolbesturen en 16 West-Brabantse gemeenten. Om te komen tot een eenduidige registratie en aanpak van schoolverzuim en het terugdringen van voortijdig schoolverlaten, werken de 16 gemeenten samen in de gemeenschappelijke regeling “Programma Schoolverzuim en Voortijdig Schoolverlaten” en het Regionaal Bureau Leren West-Brabant (RBL West-Brabant) in Breda. Alle 16 gemeenten hebben de administratie van de leerplicht en vsv overgedragen aan het RBL West-Brabant. Voor 7 gemeenten, waaronder Moerdijk, voert het RBL West-Brabant ook alle uitvoerende taken uit, het gaat om dagelijks werk van leerplichtambtenaren en RMC trajectbegeleiders. Het RBL West-Brabant heeft de ontwerpbegroting 2023 toegestuurd. De gemeenteraad heeft de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen op deze begroting. Er is geen aanleiding om een zienswijze in te dienen op deze ontwerpbegroting 2023. Er wordt voorgesteld in de begroting 2023 van gemeente Moerdijk € 145.949 op te nemen voor de bijdrage aan het RBL West-Brabant.