25 januari 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 25 januari 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 25 januari 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder

E. Schoneveld

wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 18 januari 2022

Het college besluit: De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 18 januari 2022

Het college besluit:De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Verzoek om voormalig pakhuis aan de Zuidhaven 43, 43a, 43b en 43c in Zevenbergen te mogen verbouwen naar 6 wooneenheden en 5 inpandige parkeerplaatsen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het verzoek om de panden aan de Zuidhaven 43, 43a, 43b en 43c in Zevenbergen te transformeren naar 6 wooneenheden en 5 inpandige parkeerplaatsen.
 2. In te stemmen met de transformatie van deze panden naar 6 wooneenheden en 5 inpandige parkeerplaatsen.

De gemeente heeft een conceptaanvraag ontvangen voor het verbouwen van de panden aan de Zuidhaven 43, 43a, 43b en 43c in Zevenbergen naar 6 wooneenheden en 5 inpandige parkeerplaatsen. Uit toetsing van de conceptaanvraag is gebleken dat de aanvraag in strijd is met het van toepassing zijnde bestemmingsplan, omdat het aantal wooneenheden op deze locatie niet mag worden vermeerderd. In het bestemmingsplan is een mogelijkheid gegeven om af te wijken van het bestemmingsplan, mits aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Er wordt niet volledig aan de voorwaarden voldaan omdat het plan niet voorziet in voldoende parkeerplaatsen. Desondanks stemt het college in met het plan.

Zienswijze op Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan Moerdijk van 14 december 2021 Meerjarenprogramma Geluidsanering

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de voorgestelde Zienswijze op het Ontwerpbesluit vaststelling saneringsplan Moerdijk van 14 december 2021.
 2. Deze zienswijze kenbaar te maken aan de Staatssecretaris met een zienswijzebrief.
 3. De gemeenteraad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Sinds 2015 wordt de gemeente actief betrokken door de Staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, ondersteund door respectievelijk Bureau Sanering Verkeerslawaai, ProRail en bureau Movares, bij de saneringsverplichting van geluidsoverschrijdingen langs het spoor. Op grond van hoofdstuk 11 van de Wet milieubeheer is ProRail, als beheerder van het spoor, verplicht om de sanering voor hoofdspoorwegen uit te voeren. In het kader van deze wettelijke verplichting heeft ProRail het saneringsplan “Breda en Moerdijk” opgesteld en aan de staatssecretaris voorgelegd.

Het saneringsplan heeft betrekking op twee gedeelten van het spoor in de gemeente Breda en op een gedeelte van het spoor in de gemeente Moerdijk. Voor de gemeente Moerdijk betreft dit voornamelijk het spoor door de kern Zevenbergen.Het saneringsplan bevat maatregelen om de geluidsbelasting vanwege de desbetreffende spoorweg bij volledige benutting van de geluidproductieplafonds op de gevel van de saneringsobjecten zoveel mogelijk te beperken tot de streefwaarde van 65 dB. De maatregelen betreffen het toepassen van raildempers en het plaatsen van geluidsschermen. Het saneringsbesluit en achterliggende akoestische onderzoek en saneringsplan zijn terug te vinden op: Breda en Moerdijk | BSV (bureausaneringverkeerslawaai.nl)

Het saneringsbesluit en bijbehorende stukken geven voor de gemeente aanleiding om zienswijzen in te dienen. Deze komen neer op de volgende zaken:

 • In de stukken worden verschillende schermhoogten genoemd. Deze dienen te worden aangepast aan het saneringsplan dat afgelopen zomer ambtelijk is afgestemd en recht doet aan de stedenbouwkundige visie van de gemeente.
 • De stedenbouwkundige visie van Moerdijk dient expliciet te worden benoemd in het saneringsbesluit.
 • De plaatsing van de geluidsschermen mag niet leiden tot verlies van eigendommen van omwonenden.
 • Voor het onderhoud van de geluidsschermen dienen maatwerkafspraken met omwonenden worden gemaakt en dienen niet te leiden tot een inbreuk op eigendomssituaties.
 • Op het hele centrumtraject dienen zogenaamde “raildempers te worden aangebracht”

Naast het naar voren van formele zienswijzen vinden er gesprekken plaats met bewoners en ProRail. Bij ProRail hebben we de Motie van onze gemeenteraad (2021) opnieuw onder de aandacht gebracht, waarbij wordt opgeroepen om op een zo kort mogelijke termijn de geluids-schermen, zoals naar voren gebracht in de stedenbouwkundige visie 2017/2018, te realiseren. En dit te combineren met het groot onderhoud van ProRail in 2023 en de civiele veiligheids-maatregelen die dan ook op de planning staan. Dit om de overlast voor omwonenden zo klein mogelijk te houden.

Overname van waterschappercelen om niet en vestiging opstalrechten op waterschap- en gemeentegrond

Het college besluit:Goedkeuring te geven aan de overname van de waterschappercelen en de vestiging van opstalrechten.

De gemeente Moerdijk is met het Waterschap Brabantse Delta overeengekomen om vieren-twintig percelen grond ter grootte van in totaal 7.433 m2 over te nemen. Hiervoor zijn twee redenen:

 • De gemeente is de gebruiker van deze percelen;
 • De percelen zijn omringd door gemeentegrond.

Daarnaast zijn het waterschap en de gemeente overeengekomen om via zogenaamde opstal-rechten afspraken te maken van het hebben van een trap (gemeente) en persleiding (water-schap) op elkaars grond.

Pilot planbare logeerzorg werkgebied Dementienetwerk Breda e.o.

Het college besluit:

 1. Onder voorwaarden voor 1 jaar (2022) deelnemen aan de pilot planbare logeerzorg werk-gebied Dementienetwerk Breda e.o.;
 2. Voor deze pilot één op één afspraken maken met Avoord, Mijzo, Surplus en Thebe en hiertoe het document afspraken Pilot geplande logeerzorg 2022 ondertekenen;
 3. Voor de inzet van logeerzorg in deze pilot een tarief van € 177 per etmaal te hanteren en de kosten voor de pilot ten laste te brengen van het budget voor Wmo begeleiding 667100 / 43410.

Met logeerzorg kunnen mantelzorgers op adem komen door degene voor wie zij zorgen (bijvoorbeeld een thuiswonende partner) een fijne plek te bieden bij een zorgaanbieder om af en toe te logeren. Geplande logeerzorg (kortdurend verblijf) is een maatwerkvoorziening Wmo die niet vaak wordt ingezet.

Logeerzorg kan een belangrijk middel zijn om (dreigende) overbelasting van mantelzorg te verminderen c.q. tegen te gaan. Het Dementienetwerk Breda e.o. is daarom een regionale pilot gestart om het aanbod van planbare logeerzorg beter te organiseren. Het college heeft besloten om voor de duur van 1 jaar aan deze pilot deel te nemen.

Jaarschijfafspraken woonbeleid 2022

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de “Jaarschijfafspraken 2022 gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen” waarin afspraken worden gemaakt over:
  • samenwerking en organisatie,
  • beschikbaarheid en de gewenste ontwikkeling van de sociale woningvoorraad,
  • betaalbaarheid,
  • sociaal-maatschappelijke opgaven en zorg,
  • kwaliteit en duurzaamheid van de woningvoorraad en de woonomgeving,
  • inzet in kernen, wijken en buurten.
 2. De gemeenteraad met bijgevoegde concept raadsinformatiebrief te informeren over de ondertekende “Jaarschijfafspraken 2022 gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen”.
 3. Voor 2022 geen prestatieafspraken te maken met de overige in de gemeente Moerdijk werkzame woningcorporaties.

Gevraagd Burgemeestersbesluit

 1. Volmacht te verlenen aan wethouder D.J. Brummans voor het ondertekenen van de “Jaarschijfafspraken 2022 gemeente Halderberge, gemeente Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen”.

Op grond van de Woningwet moeten corporaties naar redelijkheid bijdragen aan het gemeen-telijk woonbeleid. Corporaties doen hiertoe jaarlijks voor 1 juli een bod aan de gemeenten waarmee zij aangeven hoe zij uitvoering willen geven aan het gemeentelijk woonbeleid. Op basis van dit bod treden gemeenten, corporaties en huurdersvertegenwoordigingen met elkaar in overleg en leggen zij afspraken op verschillende thema’s vast in prestatieafspraken. In de wet is bepaald dat woningcorporaties, huurdersorganisaties en gemeenten in dit proces gelijkwaar-dige partners zijn. De afspraken komen dus alleen tot stand als alle partijen erachter staan. Volgens de Woningwet moeten de prestatieafspraken jaarlijks vóór 15 december worden ondertekend. De wettelijke termijnen laten weinig ruimte om de gemaakte afspraken uit te voeren en te evalueren. Een half jaar na ondertekening van de prestatieafspraken moeten de corporaties immers alweer een nieuw bod uitbrengen. Daarom hebben de gemeenten Halder-berge en Moerdijk, Woningstichting Woonkwartier en Huurdersvereniging Fijn Wonen ervoor gekozen om één keer per vier jaar kaderafspraken vast te leggen. De kaderafspraken leggen op hoofdlijnen de opgaven op het gebied van wonen vast. De nadere uitwerking van de kaderaf-spraken vindt jaarlijks plaats in de zogenaamde jaarschijfafspraken. De vier partijen hebben voor 2022 jaarschijfafspraken opgesteld. Naast Woonkwartier zijn nog vijf andere corporaties actief in de gemeente Moerdijk. Het gaat hier om Woonvizier, Alwel, Stadlander, Vestia en Mooiland. Met deze corporaties zullen in 2022 geen prestatieafspraken worden gemaakt.

Tarieven Wmo maatwerkvoorzieningen begeleiding en huishoudelijke ondersteuning 2022

Het college besluit:

 1. Tarieven van de Wmo maatwerkvoorziening Begeleiding (zorg in natura) voor 2022 aanpassen aan extra indexering NZa met ingang van 1 januari 2022.
 2. Tarieven van de maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning voor 2022 niet aanpassen aan extra indexering NZa;
 3. De financiële gevolgen te verwerken in de begrotingswijziging behorende bij de 1e bestuursrapportage 2022.

Onlangs zijn de gemeenten door de VNG geïnformeerd dat er extra middelen beschikbaar worden gesteld voor de zorg en dat de NZa index is verhoogd. De VNG doet de oproep gezien de extra beschikbare middelen deze indexering toe te passen op de contracten voor maatschappelijke ondersteuning en jeugdhulp.

Het college heeft besloten om deze extra index in 2022 toe te passen op de Wmo maatwerk-voorziening begeleiding (zorg in natura). De extra index wordt niet toegepast op de Wmo maatwerkvoorziening huishoudelijke ondersteuning omdat in de tarieven 2022 al rekening is gehouden met indexering vanuit in 2021 bekende CAO ontwikkelingen en geen gebruik wordt gemaakt van een indexering op basis van bijvoorbeeld een NZa.

Beslissing op bezwaarschriften handhavingstraject illegale opslag shredderafval Arbeidsweg ongenummerd

Het college besluit:

 1. Het ingediende bezwaarschrift tegen de opgelegde last onder dwangsom van 12 maart 2021 vanwege illegale opslag van shredderafval, ongegrond te verklaren
 2. De begunstigingstermijn van de last onder dwangsom van 12 maart 2021 ambtshalve te verlengen tot 3 maanden na de genomen beslissing op bezwaar;
 3. Het ingediende bezwaarschrift tegen de invorderingsbeschikking van 9 juni 2021, wegens het niet afdekken van de afvalstoffen, onder aanpassing van de motivering, ongegrond te verklaren

De Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant (OMWB) is namens het college meerdere hand-havingstrajecten gestart tegen de eigenaar van een perceel aan de Arbeidsweg ongenummerd in Heijningen. De eigenaar van het perceel had namelijk ingestemd met opslag van o.a. een grote partij shredderafval door 2 bedrijven. Shredderafval is een afvalstof. Opslag van afval-stoffen is alleen toegestaan met een omgevingsvergunning voor milieuactiviteiten. Deze ontbrak. De OMWB heeft namens het college een last onder dwangsom opgelegd op 12 maart 2021 voor het zonder omgevingsvergunning opslaan van deze afvalstoffen. Deze stoffen moet de eigenaar van het perceel verwijderen. Tegen dit besluit heeft de eigenaar tijdig bezwaar gemaakt. Daarnaast moet de opslag zelf voldoen aan allerlei formele eisen, zoals het tijdig beschermen/afdekken van de afvalstoffen om bijvoorbeeld bodemverontreiniging te voorkomen. Dit had de eigenaar ook niet gedaan. De OMWB heeft dus op 10 februari 2021 ook hiervoor een last onder dwangsom opgelegd. Tegen dit besluit kon de eigenaar echter geen bezwaar meer maken, omdat de bezwaartermijn was verlopen.De OMWB stelde vast dat de eigenaar niet aan deze onherroepelijke lastgeving heeft voldaan. De eigenaar moet een bedrag van € 2.500,-- betalen aan de gemeente. Op 9 juni 2021 besloot de OMWB in een zogenaamde invorderingsbeschikking dat de eigenaar dit bedrag moest betalen. Tegen dit invorderingsbesluit heeft de eigenaar wel op tijd bezwaar gemaakt.Conform het advies van de commissie Bezwaarschriften verklaart het college nu de ingediende bezwaarschriften tegen beide besluiten ongegrond, met aanvulling van de motivering voor het invorderingsbesluit van 9 juni 2021. Daarnaast verlengt het college uit eigen beweging de begunstigingstermijn van de last onder dwangsom van 12 maart 2021 tot 3 maanden na de beslissing op bezwaar.

Vastgesteld in de vergadering van het college d.d. 1 februari 2021,

de gemeentesecretaris, M.J.A. Hiel
de burgemeester, A.J. Moerkerke