27 juni 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 27 juni 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 27 juni 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.M. Joosten - Wesselius wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 21 juni 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst van de B&W-vergadering d.d. 21 juni 2022

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Cliëntervaringsonderzoek Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) over het jaar 2021

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2021
  2. De resultaten van het cliëntervaringsonderzoek Wmo over 2021 vrij te geven voor publicatie op 'Waar staat je gemeente.nl'.
  3. De raad te informeren met een raadsinformatiebrief.

Op grond van artikel 2.5.1. van de Wmo 2015 is de gemeente verplicht om jaarlijks te onderzoeken hoe cliënten de kwaliteit van de maatschappelijke ondersteuning ervaren. I&O Research voert dit onderzoek voor alle De6 gemeenten uit. In elke D6 gemeente wordt het onderzoek afzonderlijk uitgevoerd. Op basis van het cliëntervaringsonderzoek krijgen wij een beeld van hoe cliënten de maatschappelijke ondersteuning zoals die door de gemeente Moerdijk wordt geboden ervaren en hoe we deze, indien van toepassing, kunnen verbeteren. De uitkomsten van het onderzoek zijn positief. Ook 2021 was een ‘corona’ jaar waarin we ondanks alle maatregelen onze inwoners goede dienstverlening en ondersteuning hebben kunnen bieden. Het rapportcijfer voor het keukentafelgesprek is met een 7,6 vergelijkbaar met voorgaande jaren. Meer cliënten dan vorig onderzoek voelen zich serieus genomen en bijna 80% voelt zich snel geholpen. Een ruime meerderheid vindt de kwaliteit van de ondersteuning goed en passend bij de hulpvraag maar daar zien we wel een lichte daling in de tevredenheid. De oorzaken hiervan zijn niet uit het clientervaringsonderzoek te halen. Samen met het Wmo loket zullen we dit verder onderzoeken. Het is goed mogelijk dat twee jaar corona beperkingen op een rij van invloed zijn op hoe mensen hun kwaliteit van leven ervaren en dat dit meeweegt in de antwoorden die gegeven worden in het clientervaringsonderzoek. Cliënten hebben immers aangegeven bij de effecten van ondersteuning dat men iets minder vaak het gevoel heeft de dingen te kunnen doen die men wil doen.

Grondverkoop van (deel)percelen zoals gelegen in het projectgebied ‘Oude Moer-dijkseweg’ te Zevenbergschen Hoek aan TenneT TSO B.V.

Het college besluit:
De levering aan TenneT TSO B.V. van (deel)percelen binnen het gebied Oude Moerdijkseweg, kadastraal bekend Zevenbergen sectie O perceelnummers 2401 (ged.) ter grootte van ca 966m2 te laten plaatsvinden per uiterlijk 1 oktober 2022 met een aanbetaling direct na ondertekening ter hoogte van 10% van de koopsom.

Het college heeft op 25 mei 2021 besloten om de gronden vallend binnen het gebied Oude Moerdijkseweg, kadastraal bekend Zevenbergen sectie O perceelsnummers 2401 (ged.) te verkopen aan deels Burgland Real Estate en deels aan TenneT TSO B.V. In dit besluit was opgenomen om uiterlijk per 30 juni 2021 te leveren. De grond aan Burgland is verkocht maar de levering van de grond van TenneT heeft nog niet kunnen plaatsvinden binnen de daartoe besloten termijn. Dit vanwege interne procedures bij TenneT legal. die enige tijd in beslag heeft genomen. Het college besluit daarom in het kader van rechtmatigheid opnieuw tot verkoop en levering aan TenneT TSO B.V.

Licentie overeenkomst VVV Brabantse Wal

Het college besluit:
In te stemmen met het niet verlengen van de licentie overeenkomst met VVV Brabantse Wal.

Met het overgaan van VVV Moerdijk naar Visit Moerdijk is het niet meer nodig om de merknaam VVV te blijven hanteren. De overeenkomst die het mogelijk maakt om deze merknaam te gebruiken wordt dan ook niet verlengd.