29 maart 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 29 maart 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 29 maart 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 22 maart 2022

Het college besluit: De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 22 maart 2022

Het college besluit: De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Organisatieaanpassing: Veiligheid – van Staf naar Programma

Het college besluit:
Onder voorbehoud van een positief OR advies:

 1. 1. In te stemmen met het positioneren van de functies en formatie van de veiligheidsstaf in het team VVTH per 1 mei 2022 en tegelijkertijd het Stafteam Veiligheid op te heffen.
 2. De benaming van team Vergunning Toezicht en Handhaving (VTH) te wijzigen per 1 mei 2022 in team Veiligheid, Vergunningen, Toezicht en Handhaving (VVTH).
 3. De gemeentesecretaris opdracht te geven om samen met de teamleider VVTH en de veiligheidsadviseurs de organische verandering vorm te geven en te komen tot een programmatische aanpak van veiligheid, overeenkomstig de uitgangspunten in de notitie Veiligheid – Van Staf naar Programma.
 4. De gemeentesecretaris opdracht te geven om de uitwerking van dit besluit en het borgen van de veiligheidstaken in reguliere teams samen met de betrokken teamleider en de adviseurs veiligheid vorm te geven.
 5. In het 1e kwartaal van 2023 de uitwerking te vertalen naar actuele taakomschrijvingen en te heroverwegen volgens functiewaardering HR2.
 6. De gemeentesecretaris opdracht te geven in het 3e kwartaal van 2023 een evaluatie uit te voeren.
 7. De gemeenteraad mondeling bij te praten over deze aanpassing.

Met dit voorgenomen besluit kiest het college ervoor om de bewustwording en de uitvoerings-kracht van het thema veiligheid in de organisatie verder te versterken, de taken eenduidig te beleggen en de medewerkers van de veiligheidsstaf onder de lijnverantwoordelijkheid van de teamleider VVTH te brengen. Achtergrond hierbij is dat de nieuwe opgaven en uitdagingen op het gebied van veiligheid programmatisch worden georganiseerd waardoor de verantwoorde-lijke taken in de vakinhoudelijke teams worden belegd en ontwikkelopgaven bij (deel) program-maverantwoordelijken komt te liggen. Na de structuurwijziging zal gezamenlijk invulling worden gegeven aan programmatisch werken en het borgen van de going concern veiligheidstaken binnen de reguliere teams.

Visie Facility Point Moerdijk (project 195)

Het college besluit:

 1. Op hoofdlijnen in te stemmen met voorliggende visie Facility Point Moerdijk (variant 1) als basis voor de verdere uitwerking.
 2. Naar initiatiefnemers een brief te zenden hierover.

Het College stemt op hoofdlijnen in met variant 1 van de Visie op het Facility Point Moerdijk: een mix van truckparking, foodcourt en eventueel een uitbreiding van de overnachtingsmogelijk-heden in het gebied. Voor dit laatste zal een apart afwegingstraject worden doorlopen. De variant met slechts een beperkte uitbreiding van het aantal truckparking plaatsen wordt niet acceptabel geacht. Daarnaast wordt aandacht gevraagd voor diverse detailaspecten alsmede de input uit de informatieavond van 10 februari 2022 j.l. zoals vastgelegd in het verslag omgevingsdialoog.

Collectieve bluswatervoorziening Logistiek Park Moerdijk

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de Notitie “Advies Veiligheid – Bluswatervoorziening en bereikbaar-heid LPM; 7 februari 2022” en in te stemmen met de inhoud.
 2. Instemmen met de collectieve bluswatervoorziening (zoals vastgelegd in het Masterplan Collectieve Bluswater Voorziening Logistiek Park Moerdijk, 19 november 2021) als oplossing voor de voorgeschreven hoeveelheden (A, B, -en C) bluswater en als voeding voor de sprinklerinstallaties waarmee iedere ontwikkelcel zal worden uitgerust.
 3. Instemmen met het uitgangspunt dat er een brand in 1 ontwikkelcel gedurende 2 uur met bijbehorende sprinklerinstallatie effectief kan worden beheerst en tegelijkertijd 180m3 bluswater, gedurende 4 uur in openbaar gebied, kan worden geleverd. Wetende dat er C-water in ongelimiteerde vorm aanwezig is in het gebied.
 4. Instemmen met de fasering van aanleg.
 5. De veiligheidsstaf opdracht te geven om samen met havenbedrijf Moerdijk en Veiligheids-regio MWB de openstaande punten/vragen uit de Notitie “Advies Veiligheid – Bluswater-voorziening en bereikbaarheid LPM; 7 februari 2022” op te pakken.

De ontwikkeling van het Logistiek Park Moerdijk (LPM) is in volle gang. Alvorens over te kunnen gaan tot de realisatie van bouwwerken en het verlenen van omgevingsvergunningen hiervoor, dient de voorgenomen bluswatervoorziening in het te ontwikkelen gebied te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving en de uitgangspunten zoals vastgelegd in regionaal beleid.
De gemeente is verantwoordelijk voor een toereikende bluswatervoorziening (Wet veiligheids-regio’s, artikel 2 en 10). De kaders voor de noodzakelijke bluswatervoorziening en de bereik-baarheid ervan zijn vastgelegd in het Bouwbesluit en het vigerende bestemmingsplan, waarbij wordt verwezen naar de landelijke handreiking en het regionale bluswaterbeleid. De in het provinciaal inpassingsplan voorgeschreven eisen omtrent bluswater zijn later bijgesteld op basis van een advies van de regionale brandweer aan het college van B&W van Moerdijk, op 30 oktober 2018. Dit advies is nader uitgewerkt in een Masterplan van Havenbedrijf Moerdijk voor een Collectieve Bluswater Voorziening LPM (19 november 2021). Na instemming met het Masterplan zal door Brabant Water en Havenbedrijf Moerdijk worden voorzien in een collectieve voorziening die voorziet in zowel de eisen voor de publieke bluswatervoorziening als de watervraag van de brandblusinstallaties in de op te richten logistieke bouwwerken. Met het inrichtingsplan dat onderdeel uitmaakt van het Masterplan wordt tevens voorzien in de geëiste bereikbaarheid en de onbeperkte beschikbaarheid van open water.

Wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen”.

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Nota zienswijzen en de zienswijze van de provincie Noord-Brabant gegrond te verklaren;
 2. Het ontwerp wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen”, zoals vervat in de bestandenset met planidentificatie “NL.IMRO.1709.BPBGElisabethweg3-BP30” ongewijzigd vast te stellen;
 3. Ten behoeve van het wijzigingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
 4. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.BPBGElisabethweg3-BP30 naar NL.IMRO.1709.BPBGElisabethweg3-BP40

Het wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen” voorziet in het wijzigen van de bestemming ‘Agrarisch’ naar ‘Wonen’ en van ‘Agrarisch’ naar ‘Tuin’. Het wijzigingsplan stelt regels voor deze ontwikkeling op, biedt de motivering hiervan en toont de milieutechnische haalbaarheid van het plan aan. Het voorontwerp wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen” heeft in de periode 7 januari tot en met 17 februari 2021 ter inzage gelegen. In die periode van terinzagelegging zijn er geen inspraakreacties op het plan ingediend.
Er zijn wel enkele vooroverleg reacties ingediend echter hebben deze niet geleid tot wijziging van het plan. Deze reacties zijn in de nota van inspraak en vooroverleg verwerkt. Het college heeft op 20 april 2021 het ontwerp wijzigingsplan “Elisabethweg 3 te Heijningen” en de Nota van Inspraak en Vooroverleg vastgesteld Het ontwerp wijzigingsplan heeft van 29 april 2021 tot en met 9 juni 2021 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode is er één zienswijze op het wijzigings-plan ingediend met betrekking tot het flora en fauna onderzoek. Deze zienswijze heeft niet geleid tot wijziging van het plan. Om deze reden wordt het wijzigingsplan ongewijzigd ter vaststelling aan het college aangeboden. Na vaststelling van het wijzigingsplan door het college van burgemeester en wethouders start de periode van 6 weken waarin beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld. De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse Bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het wijzigingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Buitengebied 2021”

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de anterieure overeenkomsten Molendijk 2 Standdaarbuiten en Pelikaan 5 Klundert;
 2. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de vooroverlegreacties, zoals opgenomen in de Nota van Inspraak en Vooroverleg d.d. 1 maart 2022;
 3. In te stemmen met het ontwerp bestemmingsplan “Veegplan Buitengebied 2021” (NL.IMRO.1709.BPBGVeegplan2021-BP30);
 4. Het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Buitengebied 2021” gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
 5. Voor deze ontwikkeling geen milieueffectrapportage op te stellen;
 6. De gemeenteraad met een raadsinformatiebrief te informeren

Op 1 maart 2018 is door de gemeente Moerdijk het bestemmingsplan Buitengebied vastgesteld. Inmiddels zijn er verschillende omgevingsvergunningen verleend waarvan het wenselijk is om deze te verwerken in het bestemmingsplan Buitengebied. Daarnaast is in de praktijk gebleken dat het bestemmingsplan Buitengebied een aantal omissies bevat. Om de vergunningen vast te leggen en de omissies te herstellen is besloten een zogenoemd veegbestemmingsplan te maken voor het buitengebied. Ook is er één initiatief vanuit de omgeving met betrekking tot het buitengebied die meegenomen wordt in het veegplan. Het onderliggende bestemmingsplan Buitengebied blijft gewoon gelden maar worden op onderdelen aangepast. Alleen dat wat in dit veegplan wordt geregeld, komt in de plaats van en/of ter aanvulling op de regelingen die van kracht zijn. Het wettelijk vooroverleg heeft plaatsgevonden, op het plan zijn enkele vooroverleg reacties ingediend. Eén reactie heeft geleidt tot een minimale aanpassing van het ontwerp veegplan. Deze reactie en de overige reacties zijn in de Nota van Inspraak en Vooroverleg verwerkt. Daarnaast is er een ambtshalve wijziging doorgevoerd, die heeft betrekking op de aanpassing van de plangrens van het meegenomen initiatief. Het college heeft op 29 maart 2022 het ontwerpbestemmingsplan “Veegplan Buitengebied 2021” en de Nota van Inspraak en Vooroverleg vastgesteld en zal deze vanaf 7 april 2022 gedurende 6 weken ter inzage leggen.

De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse Bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl.

Leefgeld Oekraïense vluchtelingen

Het college besluit:

 1.  Gebruik te maken van de beleidsvrijheid en leefgeld contant uit te keren aan de vluchte-lingen. Hierbij uit te gaan voor wat betreft de vaste leefgeldvergoeding van de hoogte van de bedragen zoals deze zijn opgenomen in de regeling ‘leefgeld Oekraïners’ van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
 2. Dit uit te voeren totdat de regeling ‘leefgeld Oekraïners’ is ingericht. (De verwachting van het kabinet is dat de regeling over vier weken in werking kan treden.)
 3. Tijdens de uitgifte van dit leefgeld (ter plaatse) een actief gesprek voeren met de vluchte-ling(en). In dit gesprek een brede uitvraag te doen over de verschillende leefgebieden.

Het kabinet is bezig met de uitwerking van de regeling leefgeld voor Oekraïense vluchtelingen. Deze treedt naar verwachting over 4 weken in werking, Het college heeft besloten vooruitlopend hierop al conform deze regeling leefgeld aan Oekraïense vluchtelingen uit te keren. Hiermee krijgen vluchtelingen weer (meer) regie over hun leven.

Principeverzoek woningbouw Westerstraat/Hilse Poort Klundert

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van het principeverzoek van Den Hollander bouwadvies en ontwerp om 5 woningen te mogen bouwen op de locatie gelegen aan de Westerstraat 4 en de Hilsepoort in Klundert.
 2. In te stemmen met het principeverzoek om op de locatie aan en achter de Westerstraat 4 in Klundert 5 woningen te mogen bouwen.
 3. De initiatiefnemer uitnodigen een omgevingsvergunningaanvraag in te dienen om haalbaar-heid van het initiatief aan te tonen.

Er is een initiatief ingediend om de panden op en achter het adres Westerstraat 4 in Klundert te herontwikkelen naar 5 levensloopbestendige woningen in een hofvorm. Het college van B&W denkt dat dit initiatief enerzijds een goede nieuwe functie is voor de panden op de locatie die niet meer geschikt zijn voor de functie waarvoor ze ooit zijn neergezet, en anderzijds de kwali-teit van de (directe) leefomgeving zullen verbeteren. De initiatiefnemer zal bij het indienen van een omgevingsvergunningaanvraag de haalbaarheid nog wel moeten aantonen.

Werkprogramma 2022 Werkplein en verlengen en actualiseren DVO

Het college besluit:

 1. Het Werkprogramma 2022 Werkplein Hart van West- Brabant vast te stellen.
 2. De Dienstverleningsovereenkomst Werkplein Hart van West-Brabant 2018-2021 op onderdelen te wijzigen en te verlengen met 1 jaar tot 1 januari 2023.
 3. Met toepassing van het besluit vertegenwoordiging gemeente van 29 september 2020 de ondertekening van het verlengings- en wijzigingsbesluit te mandateren aan wethouder Dingemans.

Om het opdrachtgever- en opdrachtnemerschap tussen de zes deelnemende gemeenten en het Werkplein Hart van West-Brabant goed te borgen is een dienstverleningsovereenkomst (DVO) afgesloten. De huidige DVO loopt over de periode 2018-2021. Vanwege de ontwikkelingen binnen het Werkplein wordt voorgesteld de DVO met één jaar te verlengen en te actualiseren. In het DVO 2018-2021 staat de afspraak dat jaarlijks het werkprogramma van het Werkplein wordt vastgesteld. Het werkprogramma 2022 van het Werkplein wordt ter vaststelling aan het college aangeboden.

Advies scholenfusie 1 augustus 2022 basisscholen Maria en De Hoeksteen

Het college besluit:

Een neutraal advies te geven over de voorgenomen scholenfusie op 1 augustus 2022 van de basisscholen Maria en De Hoeksteen, zodat de gefuseerde nieuwe r.k. basisschool De Hoek-steen in Zevenbergschen Hoek duurzaam en toekomstbestendig kwalitatief onderwijs kan bieden aan de leerlingen uit Langeweg en Zevenbergschen Hoek.
Hierbij zijn de volgende overwegingen meegewogen:

 1. Het college van burgemeester en wethouders is geen voorstander van het sluiten van de enige onderwijsvoorziening basisschool Maria in de kern Langeweg als gevolg van de samenvoeging met basisschool De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek, omdat basisschool Maria belangrijk is voor de kern Langeweg.
 2.  De r.k. basisschool De Hoeksteen is < dan 5 km gelegen van de kern Langeweg en is daarom een reëel alternatief voor ouders die kiezen voor de richting r.k. Bovendien is de gemeente met het schoolbestuur bezig met de voorbereiding van een multifunctionele accommodatie met nieuwbouw voor de school met kinderopvang voor een Integraal Kind Centrum en gemeenschapshuis.
 3. Gebleken is dat nu al een groot gedeelte van de ouders uit Langeweg voor hun kinderen kiezen voor basisscholen in andere kernen.
 4. Het communiceren van het voornemen dat een school gaat sluiten, er in zijn algemeenheid toe leidt dat ouders kinderen op andere scholen gaan aanmelden en nieuwe aanmeldingen minder worden. Hierdoor is de verwachting dat het leerlingenaantal de komende jaren verder zal dalen.
 5. Het schoolbestuur zelf de afweging moet maken of de kwaliteit van het onderwijs is geborgd en geborgd kan worden in de toekomst.
 6. Het college realiseert zich dat haar invloed op de besluitvorming door het schoolbestuur beperkt is en geeft aan het spijtig te vinden wanneer de school in Langeweg gaat sluiten, maar heeft op formele gronden geen bezwaar tegen de sluiting.
 7. Hiermee de komende 5 jaren de personele bekostiging kan worden gegarandeerd voor de nieuwe samengevoegde r.k. basisschool De Hoeksteen, die dan gebaseerd wordt op de beide afzonderlijke scholen.

De Waarden – Stichting voor confessioneel basisonderwijs heeft verzocht om advies over de voorgenomen fusie op 1 augustus 2022 van de r.k. basisschool Maria in Langeweg met de r.k. basisschool De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek. Fusie van de basisscholen De Hoeksteen en Maria, met sluiting van de locatie van basisschool Maria in Langeweg is de bevoegdheid van het schoolbestuur. Het advies van het college is nodig als onderdeel van de door het schoolbestuur wettelijk verplicht op te stellen fusie-effectrapportage (FER). Er is geen zicht op stijging van het leerlingenaantal van basisschool Maria. Op grond van de overwegingen zoals opgenomen in het collegebesluit, heeft het college besloten een neutraal advies te geven, zodat de gefuseerde nieuwe r.k. school De Hoeksteen in Zevenbergschen Hoek duurzaam en toekomstig kwalitatief onderwijs kan bieden aan de leerlingen uit Langeweg en Zevenbergschen Hoek.