5 april 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 5 april 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 05 april 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 29 maart 2022

Het college besluit: De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 29 maart 2022

Het college besluit: De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Opstellen Soortenmanagementplan Moerdijk

Het college besluit:

  1. De raad voor te stellen een budget beschikbaar te stellen van € 350.000, vanuit de alge-mene reserve, voor het opstellen van een soortenmanagementplan en het op basis hiervan aanvragen van een algehele ontheffing voor de huismus, (gier)zwaluw en vleermuizen;
  2. Vanaf 2024 jaarlijks een extra budget van € 15.000 beschikbaar te stellen voor de periodieke evaluatie van het soortenmanagementplan en deze kosten te verwerken binnen een sluitende (meerjaren)begroting 2024 en verder.

In de Wet natuurbescherming is onder andere de bescherming van plant- en diersoorten in Nederland geregeld. Op grond van deze wet mag men zonder ontheffing geen schade toe-brengen aan beschermde dier- en plantensoorten. Op dit moment wordt voor elk plan of beheeropgave individueel beoordeeld of ontheffing kan worden verleend. Dit betekent in de huidige praktijk dat voor iedere ontwikkeling een aparte natuurtoets wordt uitgevoerd, al dan niet gevolgd door een ontheffings-aanvraag, ecologisch werkprotocol en compenserende maat-regelen voor die specifieke ontwikkeling. Het onderzoek en de ontheffingsprocedure nemen veel tijd in beslag en kosten veel geld. Om dit proces te verkorten en (kosten)efficiënter te kunnen werken stelt het college de gemeenteraad voor om voor de gemeente Moerdijk een soortenmanagementplan op te stellen. Bij het opstellen van een soortenmanagementplan worden in 1 keer voor het gehele bebouwde gebied van de gemeente de staat van de geselecteerde soorten huismus, (gier)zwaluw en vleermuizen in beeld gebracht. Een SMP maakt dus inzichtelijk waar deze soorten zich bevinden zodat ingezet kan worden op de duurzame instandhouding van de soorten in die specifieke gebieden zodat er meer mogelijk wordt qua ontwikkelingen in andere gebieden en bij projecten van de gemeente maar ook van projectontwikkelaars en onze inwoners bijvoorbeeld bij de verduurzaming van het vastgoed.

Aanleg (tijdelijk) regenboogpad Pastoor van Kessellaan

Het college besluit:
Als signaal van acceptatie van diversiteit, langs het bestaande zebrapad op de Pastoor van Kessellaan regenboogkleuren aan te brengen.
Moerdijk is een gastvrije gemeente waar iedereen zichzelf mag en kan zijn. Geweld of discrimi-natie in het algemeen en tegen de LHBTI-gemeenschap in het bijzonder wordt niet getolereerd. Een signaal kan worden afgegeven door het uiten van de regenboogkleuren. Vooralsnog gebeurt dit door eenmaal per jaar het hijsen van regenboogvlaggen. Door de aanleg van een symbool als een regenboogpad, laat de gemeente actief zien dat iedereen geaccepteerd wordt.
Een zebrapad moet aan specifieke juridische eisen voldoen om de verkeersveiligheid te waarborgen én de verf kan uitsluitend toegepast worden op asfalt. Een regenboogzebrapad wordt daarmee bij voorkeur aangelegd op een locatie waar al een zebrapad ligt in een variant waarmee de zichtbaarheid van het zebrapad niet teniet wordt gedaan. Het college heeft besloten om banden in regenboogkleuren aan te leggen langs het zebrapad bij de rotonde van het gemeentekantoor (Pastoor van Kessellaan).

Gevolgen opvang vluchtelingen voor de begroting, de gemeentelijke service en de doelstellingen in de begroting

Het college besluit:
De gemeenteraad voor te stellen:

  1. Een budget beschikbaar te stellen voor de opvang van vluchtelingen van voorlopig € 1.000.000.
  2. In de dekking te voorzien door de verwachte rijksbijdrage in dit kader.
  3. De begroting steeds bij te stellen bij de Bestuursrapportages, op basis van de meest actuele inzichten van dat moment.
  4. In te stemmen met de niet door het rijk gecompenseerde kosten ten laste te brengen van de begrotingsruimte 2022.

De hoeveelheid vluchtelingen die we, mede door de oorlog in Oekraïne moeten huisvesten, was niet te voorzien bij het opstellen van de begroting 2022. Het college heeft snel moeten schake-len en er zijn binnen een paar weken ruim 100 plaatsen beschikbaar gekomen op centrale voorzieningen. De afgelopen weken zijn hier kosten voor gemaakt en de komende maanden zullen hiervoor kosten gemaakt worden. Met dit voorstel bieden we de raad een actueel inzicht in de kosten tot nu toe, de gevolgen en stellen we de raad voor om een budget beschikbaar te stellen om continuïteit te kunnen bieden aan de opvang.

Ontwerpbestemmingsplan “Olavstraat 37 te Zevenbergschen Hoek”

Het college besluit:

  1. In te stemmen met de voorgestelde beantwoording van de inspraak- en vooroverleg-reacties, zoals opgenomen in de Nota van Inspraak en Vooroverleg d.d. 9 december 2021;
  2. In te stemmen met het ontwerpbestemmingsplan “Olavstraat 37 te Zevenbergschenhoek” (NL.IMRO.1709.Olavstraat37ZH-BP30);
  3. Het ontwerpbestemmingsplan “Olavstraat 37 te Zevenbergschen Hoek” gedurende 6 weken ter inzage te leggen;
  4. Het ontwerpbestemmingsplan ter kennisname voor te leggen aan de gemeenteraad via een raadsinformatiebrief.

Het voorontwerpbestemmingsplan “Olavstraat 37 te Zevenbergschen Hoek” heeft in de periode 9 december 2021 tot en met 19 januari 2022 ter inzage gelegen. In die periode van ter inzage legging zijn er twee inspraakreacties op het plan ingediend. Deze reacties hebben er toe geleidt tot een aanpassing in het stedenbouwkundig ontwerp. Daarnaast heeft er een ambtshalve wijziging plaatsgevonden, deze heeft betrekking op een correctie van de plangrens. Deze wijzigingen zijn in de Nota van Inspraak en Vooroverleg verwerkt.
Het college heeft op 12 april 2022 ingestemd met het ontwerp bestemmingsplan “Olavstraat 37 te Zevenbergschen Hoek” en de Nota van Inspraak en Vooroverleg en zal deze vanaf 21 april 2022 gedurende 6 weken ter inzage leggen. Het ontwerpbestemmingsplan voorziet in de reali-satie van 14 appartementen en 6 grondgebonden woningen.
De terinzagelegging biedt eenieder de mogelijkheid om gedurende deze periode zijn of haar zienswijze kenbaar te maken. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd