5 juli 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 5 juli 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 05 juli 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
G.J.M. Blom wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
P.M. Joosten - Wesselius wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 27 juni 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Omgevingsvergunning voor het wijzigen veiligheidsconcept Inter-Sprint, Distriboulevard 19 Moerdijk

Het college besluit:
In te stemmen met de gevraagde omgevingsvergunning voor Beheersmaatregelpakket I (brandveiligheid) van de opslagloods aan de Distriboulevard 19 in Moerdijk.

In 2008 is aan Inter-Sprint voor de locatie Distriboulevard 19 een omgevingsvergunning verleend voor het bouwen van een opslagloods. De opslagloods is gebouwd voor de opslag van autobanden. De vergunning is toen verleend op basis van aangetoonde gelijkwaardigheid ten aanzien van brandveiligheid. De brandcompartimentsgrootte bedraagt namelijk meer dan 2500 m2. De gelijkwaardige oplossing is destijds gevonden in een brandmeld- en ontruimingsinstallatie in combinatie met een gecertificeerde rook-warmte-afvoer-installatie (RWA) ook wel Beheermaatregelpakket II genoemd. De RWA voldoet tot op heden niet aan de voorwaarden voor certificering en blijkt in de praktijk om bouwkundige redenen niet te kunnen worden gecertificeerd. De loods is daarom nog altijd niet conform vergunning in gebruik. Om die reden is gezocht naar een andere gelijkwaardige oplossing om toch legaal en conform een verleende omgevingsvergunning het pand te kunnen gebruiken. De oplossing wordt gevonden in maatregelpakket I (basispakket).

Expeditie Haringvliet 2022

Het college besluit:

  1. Kennis te nemen van de brief van Aquastwets BV over de annulering Expeditie Haringvliet.
  2. De raad te informeren over de situatie met een raadsinformatiebrief.
  3. In te stemmen met het persbericht.

Expeditie Haringvliet zou met ingang van 13 juli 2022 voor de duur van 8 weken worden uitgevoerd door AquaSwets B.V.. Op 27 juni jl. heeft de directie van AquaSwets B.V. zowel mondeling als schriftelijk te kennen gegeven in het seizoen 2022 geen uitvoering aan de opdracht te kunnen geven. Dit als gevolg van een personeelstekort. Het probleem en bijbehorend risico zijn niet eerder kenbaar gemaakt door hen. Daarom zijn de gemeenten (onaangenaam) verrast door dit bericht. Dit betekent dat er in 2022 geen Expeditie Haringvliet kan worden geboden aan de inwoners en bezoekers.

Bestemmingsplan ‘Sporenbergstraat’

Het college besluit:

  1. Het ontwerpbestemmingsplan “Sporenbergstraat”, zoals vervat in de bestandenset met plan-identificatie “NL.IMRO.1709.ZHBPSporenberg-BP30” ongewijzigd vast te stellen;
  2. Ten behoeve van het bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen;
  3. De planidentificatie van het bestemmingsplan te wijzigen van NL.IMRO.1709.ZHBPSporenberg-BP30 naar NL.IMRO.1709.ZHBPSporenberg-BP40.

Op het perceel gelegen aan de Sporenbergstraat te Zevenbergschen Hoek bevindt zich een braakliggend grasveld (voormalig sportveld). De gemeente Moerdijk is voornemens hier woningen te realiseren.

In het vigerend bestemmingsplan 'Kern Zevenbergschen Hoek', dat vastgesteld is in 2011, is een wijzigingsbevoegdheid opgenomen voor de realisatie van ten minste 10 tot maximaal 25 woningen. Om gebruik te kunnen maken van deze wijzigingsbevoegdheid dient voldaan te worden aan een aantal regels. De beoogde ontwikkeling voldoet niet aan de destijds gestelde afstand tussen de woningen en het bergbezinkbassin. De afstand tot de beoogde woningen bedraagt minder dan 50 meter. Hierdoor voldoet het planvoornemen niet aan de wijzigingsvoorwaarden. Om deze reden kan geen gebruik worden gemaakt van de wijzigingsbevoegdheid, maar dient een reguliere bestemmingsplanwijziging te worden doorlopen. Hiervoor is het onderhavig bestemmingsplan opgesteld. Het bestemmingsplan stelt regels aan de beoogde woningbouwontwikkeling en onderbouwd deze middels milieutechnische en beleidsmatige overwegingen. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Sporenbergstraat’ heeft van 16 december 2021 tot en met 26 januari 2022 ter inzage gelegen. Er zijn geen inspraakreacties ingediend op het plan, wel is er één ambtshalve wijziging in het plan doorgevoerd. Deze wijziging had betrekking het aanpassen van de bestemmingsgrens Wonen conform het stedenbouwkundig plan en is verwerkt in de nota van inspraak en vooroverleg. Het ontwerpbestemmingsplan heeft van 21 april tot en met 1 juni 2022 ter inzage gelegen. Tijdens deze periode zijn er geen zienswijzen op het bestemmingsplan ingediend. Ook zijn er geen ambtshalve wijzigingen nodig. Daarom wordt het bestemmingsplan ongewijzigd ter vaststelling aan de gemeenteraad aangeboden. Na vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad start de periode van 6 weken waarin beroep bij de Raad van State kan worden ingesteld. Publicatie zal plaatsvinden via de Moerdijkse bode, het Gemeenteblad en de gemeentelijke website. Het bestemmingsplan zal volgens de wettelijke eisen gepubliceerd worden op www.ruimtelijkeplannen.nl en ter inzage worden gelegd bij de receptie van het gemeentehuis. Voor het plan heeft het college een Besluit hogere waarde vastgesteld en legt dit gelijktijdig met het bestemmingsplan ter inzage. Tegen deze beslissing kan men een schriftelijk gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Moerdijk.