08 februari 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 08 februari 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 08 februari 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
E. Schoneveld loco-burgemeester, wethouder
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
Afwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 1 februari 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 1 februari 2022

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Verduurzaming gemeentelijk vastgoed

Het college besluit:
In te stemmen met het raadsvoorstel ‘Verduurzaming gemeentelijk vastgoed’ waarin het raadsbesluit wordt gevraagd:

 1. In te stemmen met de ‘Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed’ waarmee het generiek duurzaamheidsbeleid voor het gemeentelijk vastgoed wordt vastgesteld;
 2. De jaarlijkse dotatie aan de voorziening onderhoud gebouwen hiervoor vanaf 2022 op te hogen met € 340.000;
 3. Deze lasten te dekken middels jaarlijkse subsidie baten van € 78.000 en de gereserveerde bedragen uit de stelpost nieuw beleid specifiek voor dit onderwerp geoormerkte middelen.
  Het resterende tekort voor 2022 van € 162.000 ten laste te brengen van het begrotings-resultaat 2022 en het tekort voor 2023 van € 62.000 te verwerken in een sluitende meer-jarenbegroting. Het resterende bedrag in de stelpost nieuw beleid van € 38.000 in 2024 en € 138.000 in 2025 kan vrijvallen ten gunste van het begrotingsresultaat in deze jaren.

In Nederland moet de CO²-uitstoot in 2050 met 95% verminderd zijn ten opzichte van 1990. Dit is opgenomen in het Klimaatakkoord. De gemeente wil het goede voorbeeld geven door haar eigen kernportefeuille te verduurzamen en hiermee invulling te geven aan de geformuleerde duurzaamheidsdoelstellingen. Om de gemeentelijke duurzaamheidsdoelstellingen op een juiste manier te vertalen is de ‘Routekaart Gemeentelijk Maatschappelijk Vastgoed’ ontwikkeld. De Routekaart schetst welke route de gemeente bewandelt om te komen tot 95% CO²-reductie in 2050. De verduurzamingsmaatregelen worden zoveel mogelijk in combinatie met het geplande gebouwonderhoud uitgevoerd. De gemeenteraad wordt geadviseerd te besluiten om in te stemmen met dit generiek duurzaamheidsbeleid en de voorgestelde verhoging van de onderhoudsvoorziening gebouwen.

Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Moerdijk.

Het college besluit:
In te stemmen met de ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Moerdijk’ en het raadsvoorstel.
De gemeenteraad heeft de wettelijke plicht een regeling vast te stellen voor de bekostiging van het leerlingenvervoer. De huidige ‘Verordening leerlingenvervoer gemeente Moerdijk’ dateert van 23 april 2015. Actualisatie van de huidige verordening is nodig vanwege dat er sinds 2015 veel ontwikkelingen zijn geweest in het sociaal domein en specifiek in het passend onderwijs, Jeugdwet en samenwerking.
De voorgestelde nieuwe ‘Verordening bekostiging leerlingenvervoer gemeente Moerdijk‘ geeft meer kaders omtrent passend onderwijs en het vergroten van de zelfredzaamheid van de leerling en ouders dan de huidige verordening. Tegelijkertijd wordt de huidige ‘Verordening leerlingenvervoer gemeente Moerdijk’ ingetrokken.

Wijzigingen binnen de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) m.b.t. oprichting van een “Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s”, de gemeenschappelijke regeling en de begroting 2021

Het college besluit:
De raad voor te stellen om het college toestemming te geven om:

 1. Wensen en bedenkingen bij de VRMWB kenbaar te maken ten aanzien van het ontwerp-besluit om een landelijke “Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s” op te richten:
  1. De gemeenteraden meer inzicht te geven in de geschetste (financiële) voordelen van het werken met een stichting.
  2. De gemeenteraden meer inzicht te geven in de risico’s van het werken met een (landelijke) stichting.
 2. In te stemmen met begrotingswijziging-2 2021.
 3. In te stemmen met de gewijzigde Gemeenschappelijke regeling voor de Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.
 4. De besluiten en bedenkingen/wensen kenbaar te maken aan het Algemeen bestuur van de Veiligheidsregio Midden en West-Brabant.

Deelname aan Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s
Op 4 oktober jl. heeft het Veiligheidsberaad, het overlegorgaan van de 25 voorzitters veilig-heidsregio, het principebesluit genomen tot het oprichten van de Stichting Risicobeheer Veilig-heidsregio’s, die veiligheidsregio’s adviseert op het thema risicobeheer rondom ongevallen en schade en die voor de veiligheidsregio’s verzekeringen inkoopt. De gemeenschappelijke rege-ling van onze veiligheidsregio (VRMWB) voorziet in een mogelijkheid tot het oprichten van een stichting, mits aan de deelnemende raden een ontwerpbesluit is toegezonden en gelegenheid wordt geboden om eventuele wensen en bedenkingen ter kennisname te brengen aan het Algemeen Bestuur. Middels de brief van 8 december wordt de gemeenteraad van Moerdijk hiertoe in de gelegenheid gesteld.
Het oprichten van een Stichting Risicobeheer wordt verstandig geacht om een aantal redenen:

 • Bewustzijn over aard en hoogte van aanspraken rondom dienstongevallen is gewijzigd.
 • Dekking van de ongevallenverzekeringen sluiten hier niet helemaal meer op aan.
 • Veranderd inzicht in ongevalsdefinitie.
 • Stijging van premies en afname van verzekering-aanbieders.
 • Binnen de 25 regio’s vormen de verzekeringsfuncties, kwetsbare functies.

Door in een landelijke stichting te gaan samenwerken kan gewerkt worden met één set van aanspraken bij dienstongevallen, kan één ongevallenverzekering (voor verzekerbare aanspraken) worden ingekocht met alle voordelen van dien. Ook kan een waarborgfonds worden opgericht voor de niet-verzekerbare aanspraken. Tevens kan een (landelijk) expertise-bureau ontstaan dat kan adviseren en bemiddelen. Ook kunnen er strategische samenwer-kingsverbanden, w.o. met de VNG (VNG Risicobeheer), worden aangegaan.
De brief van 8 december gaat over de stap om te komen tot de stichting risicobeheer. Dit lijkt een goede stap, om “dienstongevallen” ook in de toekomst te kunnen blijven verzekeren, dit betaalbaar te houden en meer aan de wensen van de medewerkers tegemoet te komen. Tevens wordt dit landelijk aangevlogen. De gemeenteraad wordt voorgesteld om met deze lijn akkoord te gaan, maar als wens kenbaar te maken dat er behoefte is aan meer inzicht in de voor –en nadelen van het werken op de huidige wijze ten opzichte van het werken onder de beschreven stichting. En dan goed te kijken naar de financiële voordelen, afgezet tegen de (landelijke) risico’s die niet altijd vanuit eigen regio/gemeenschappelijke regio beheerst kunnen worden.

Begrotingswijziging-2 2021
De Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant (VRMWB) biedt de 2e begrotingswijziging 2021 aan de gemeenten aan, ten behoeve van een zienswijze door de gemeenteraden. Dit betreft de

 1. Wijziging van de verwerking van de reserves in de begroting 2021.
 2. Aanpassing van inwonerbijdrage 2021 vanwege de herverdeling van de gemeente Haaren:
  a. gemeentelijke bijdrage 2021 gewijzigd vast te stellen;
  b. de nieuwe verdeelsleutel vast te stellen.
 3. Verhoging van bijdrage BduR als gevolg van toekenning loon- en prijscompensatie 2021.

Punt 2 (herverdeling) geeft voor 2021 een voordeel voor de gemeente Moerdijk van € 507,-.
Verder hebben de wijzigingen voor de gemeente Moerdijk geen financiële consequenties. Eerder is dit punt aan de orde geweest bij het vaststellen van de kaders voor de begroting 2023 en akkoord bevonden, maar moest nog formeel de gemeenteraad passeren.

Wijziging Gemeenschappelijke regeling
In 2015 heeft de laatste wijziging van de 'Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden en West-Brabant' (verder GR VRMWB) plaatsgevonden. Deze regeling diende op een aantal punten te worden geactualiseerd. In 2021 heeft een wijziging van de GR plaatsgevon-den, op basis van wijzigingen die voortvloeien uit de herindeling van gemeenten, de overgang van de Gemeenschappelijke Meldkamer (GMK) naar de Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) bij de Nationale Politie, de ambtelijke reorganisatie bij de veiligheidsregio en de inwerkingtreding van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (Wnra). Deze wijzigingen zijn een logisch gevolg van de hiervoor genoemde ontwikkelingen. Daarnaast is voorgesteld (artikel 26, lid 10) om voor begrotingswijzigingen waarbij geen wijziging wordt aangebracht in de bijdragen van de deelnemende gemeenten (technische wijzigingen), niet langer de zienswijze-procedure toe te passen. Voor de bedoelde “boekhoudkundige” wijzingen die geen impact hebben op (het realiseren van) beleidsdoelstellingen en/of financiële consequenties hebben voor gemeenten, lijkt dit een efficiënte werkwijze. Voorbeeld is de aanpassing als gevolg van de wijziging van de Bdur gelden (toekenning loon- en prijscompensatie 2021), zoals benoemd in de begrotingswijzing-2 2021. Reeds bij eerder besproken kaders voor de begroting 2023 is hierover gesproken. Voorgesteld wordt geen zienswijzen tegen de wijziging in te brengen. Daarnaast is Moerdijk vertegenwoordigd in het Dagelijks Bestuur, waarmee ook op de kleine wijzigingen, zo nodig invloed uitgeoefend kan worden.

P120. LPM – ontheffing van de verplichting tot aanbieding in verband met een gemeentelijk voorkeursrecht

Het college besluit:
Op grond van het bepaalde in artikel 10 lid 6 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (“Wvg”) in het gebied Logistiek Park Moerdijk en op verzoek van de heer G.W.C.H. Van Beek (“Van Beek”):

 1. Ontheffing van de aanbiedingsplicht te verlenen uitsluitend ten behoeve van de vervreemding van de percelen, kadastraal bekend gemeente Klundert, sectie I, nummers 267, 275 en 501 (gedeelte waarop voorkeursrecht is gevestigd) door Van Beek aan de besloten vennootschap Hebema II B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 17232104 en gevestigd aan de Reitscheweg 1, 5232 BX te ‘s-Hertogenbosch;
 2. Van Beek een mededeling te zenden van het besluit tot ontheffing van het voorkeursrecht.

De raad van de gemeente Moerdijk heeft op verschillende percelen binnen het plangebied Logistiek Park Moerdijk een voorkeursrecht gevestigd. Dit betekent dat de grondeigenaar een perceel pas mag vervreemden nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld het desbetreffende perceel te verkrijgen. De Wvg biedt de mogelijkheid om bij het college een verzoek in te dienen om te worden vrijgesteld van de aanbiedingsplicht. Van Beek heeft hierom verzocht, omdat hij de gronden wenst over te dragen aan de ontwikkelaar van het Logistiek Park Moerdijk, Hebema II B.V. Het college wordt gevraagd om Van Beek vrij te stellen van de aanbiedingsplicht.

Ondertekening aanvraag beheeraccounts MijnDUO voor Werkplein

Het college besluit:
Wethouder Dingemans te machtigen de aanvragen voor de beheeraccounts voor de twee beoogde beheerders van het Werkplein te ondertekenen.

Het Werkplein Hart van West-Brabant voert sinds 1 januari 2022 de Wet Inburgering uit voor de De6 gemeenten. De regiehouders inburgering hebben daartoe toegang tot MijnDUO nodig. Dat werkt sinds 1-1-2022 met e-herkenning. De accounts hiervoor moeten door de beheerders van de organisatie worden aangemaakt. Ondanks dat elke betrokken gemeente per raadsbesluit heeft aangegeven de uitvoering van de Wet bij het Werkplein te beleggen, vraagt DUO om ondertekening van de aanvraag van de beheeraccounts door elke betrokken gemeente.
De gemeente Moerdijk wordt daarom verzocht de aanvraag voor de beheeraccounts voor de twee beheerders te ondertekenen. Daarvoor gelden de volgende eisen:

 • Ondertekening door burgemeester, wethouder of gemeentesecretaris
 • Een ‘echte’ (natte) handtekening (een afbeelding van een handtekening die in het document geplaatst wordt is niet toegestaan).

Ondertekening Bestuursakkoord opvang vergunninghouders tussenvoorziening

Het college besluit:

 1. De bestuursovereenkomst in huidige vorm niet te ondertekenen;
 2. De bestuursovereenkomst wel te ondertekenen indien deze zodanig wordt aangepast dat de gemeente pas na verstrijken van de 14 weken termijn na koppeling statushouder aan de gemeente verantwoordelijk wordt voor de kosten van het overbruggingsprogramma door Refugee Team;
 3. Indien de gewijzigde bestuursovereenkomst wordt voorgelegd wethouder Dingemans te machtigen deze namens de gemeente te ondertekenen.

Er is (sinds najaar 2021) een achterstand in het tijdig huisvesten van statushouders. Om crisis/ noodopvang te vermijden worden gemeenten verzocht statushouders versneld te huisvesten of in een tijdelijke voorziening te plaatsen in afwachting van definitieve huisvesting. Er kan gebruik worden gemaakt van de hotel-en accommodatieregeling (HAR), of van een tussenvoorziening (TUVO). De TUVO in Tilburg is op 25 januari 2022 in gebruik genomen en blijft tot 1 november 2022 bestaan. Indien er statushouders gekoppeld aan Moerdijk worden geplaatst in de TUVO Tilburg, dan zijn daar kosten aan verbonden voor het overbruggingsprogramma– deze bedragen tussen de €1.200 - € 2.500 per statushouder (€ 125 per week).
Vanwege de achterstand in het huisvesten van statushouders en de krapte op de woningmarkt is het mogelijk dat er aan Moerdijk gekoppelde statushouders in een TUVO in Tilburg worden geplaatst indien zij aan de criteria voldoen. Dat is mogelijk indien:

 • Er geen huisvesting voorhanden is voor gekoppelde statushouders (ook niet via de hotel-en accommodatieregeling of een eigen TUVO)
 • De gekoppelde statushouders alleenstaand zijn, of een koppel zonder kinderen

In de voorgelegde bestuursovereenkomst is niet opgenomen dat kosten voor het overbruggingsprogramma pas na 14 weken voor kosten van de gemeente komen. Daarom wordt geadviseerd om de bestuursovereenkomst pas te ondertekenen nadat deze aanpassing is verwerkt in de bestuursovereenkomst.

Aanvraag suppletie-uitkering bommenregeling 2021

Het college besluit:
Aan de gemeenteraad voorstellen:

 1. De uitgaven in 2021 in verband met het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog vast te stellen op € 1.054.837 exclusief btw;
 2. Bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een aanvraag in te dienen voor een suppletie-uitkering uit het gemeentefonds ter hoogte van 68% van € 1.054.837 =
  € 717.289;
 3. Na definitieve toekenning van de suppletie-uitkering de gelden die betrekking hebben op projecten van derden aan resp. Waterschap Brabantse Delta en Port of Moerdijk beschik-baar te stellen.

De gemeente Moerdijk heeft in 2021 bij verschillende projecten kosten gemaakt betreffende het opsporen en ruimen van conventionele explosieven uit de Tweede Wereldoorlog. Ook zijn door derden (Waterschap Brabantse Delta en Port of Moerdijk) in dit kader kosten gemaakt bij projecten van hen. De werkzaamheden waren uit veiligheidsoverwegingen noodzakelijk.

Alleen gemeenten kunnen door middel van een besluit van de gemeenteraad een beroep doen op het verkrijgen van een suppletie-uitkering (zgn. “bommenregeling”) uit het Gemeentefonds voor gemaakte kosten op het gebied van opsporing, benadering en ruiming van conventionele explosieven. Dit betekent dat ook bij onderzoek en ruiming op initiatief van commerciële partijen, de gemeente deze aanvraag moet indienen. De suppletie-uitkering bedraagt 68% van de gemaakte kosten. Hiervoor dient vóór 1 april 2022 een raadsbesluit te worden verzonden naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Meerjarenbegrotingen en subsidieverstrekking ondernemersfondsen

Het college besluit:

 1. Kennis te nemen van de ingediende subsidieaanvragen voor 2022 (incl. meerjarenbegro-tingen 2022-2023 van de ondernemersfondsen OVF, KOK en OVZ met bijbehorend gezamenlijk addendum
  Ondernemersfonds Fijnaart
 2. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2022 van € 24.583,33 aan de Ondernemersvereniging Fijnaart met het tekenen van de beschikking Fijnaart
  Ondernemersfonds Klundert
 3. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2022 van € 34.687,50 aan de Ondernemersvereniging Klundert Ondernemers Kontakt met het tekenen van de beschikking Klundert
  Ondernemersfonds Zevenbergen
 4. Op grond van de Nadere Regels Subsidie Ondernemersfonds een subsidie te verlenen voor 2022 van € 68.737,50 de Ondernemersvereniging Zevenbergen met het tekenen van de beschikking Zevenbergen
 5. De werkafspraken met de ondernemersverenigingen vast te stellen in het kader van het jaarverslag/jaarrekening en de afstemming tussen gemeente en ondernemersverenigingen over het ondernemersfonds. De werkafspraken zijn als volgt:
  a. Aanleveren jaarrekening 2021 voor 1 mei 2022
  b. Aanleveren schriftelijke toelichting jaarverslag 2021 irt beleidsdoel(en) voor 1 mei 2022
  c. Ondernemersvereniging treedt na aanlevering van bovenstaande punten in overleg met de gemeente. Hier kunnen waar nodig eisen worden gesteld vanuit de gemeente over de besteding van de gelden. Dit gebeurt uiteraard alleen bij buiten proportionele uitgaven of bij de constatering dat uitgaven niet bijdragen aan het beleidsdoel (periode tussen 1 mei en 1 september 2022)
  d. Ondernemersverenigingen en gemeente nemen gezamenlijk deel aan de jaarlijkse evaluatie van het ondernemersfonds. De evaluatie biedt de mogelijkheid tot heroverweging van de gemaakte afspraken (oktober – november 2022)
  e. De uitkomsten van de evaluatie neemt wethouder mee naar college met een raads-informatiebrief (november – december 2022)
  f. Ondernemersvereniging dient subsidieaanvraag 2023 in voor 31 december 2022
 6. Het doorzetten van een raadsinformatiebrief over de subsidieaanvraag 2022 naar gemeenteraad als opvolging van de gemaakte afspraken.

De Ondernemersvereniging Fijnaart (OVF), het Klunderts Ondernemers Kontakt (KOK) en de Ondernemersvereniging Zevenbergen (OVZ) hebben middels een e-mail de subsidieaanvraag voor 2022 ingediend. Hierbij zijn tevens de meerjarenbegrotingen 2022-2023 en de jaarrekeningen en verslagen 2020 aangeleverd. Met de subsidieaanvraag kunnen de ondernemersverenigingen invulling geven aan de gemaakte afspraken met de gemeente om middelen in te zetten voor de beleidsdoelstellingen en prestatieafspraken om o.a. de centra aantrekkelijker te maken en het ondernemersklimaat te versterken. Daarom zal het college van B&W de subsidies voor 2022 verstrekken door de ondertekening van de beschikkingen.

Project 200. Woningbouwontwikkeling Willemstad Oost, vaststelling startdocument en intentieovereenkomst

Het college besluit:

 1. De gemeenteraad voor te stellen om het startdocument voor project 200. Woningbouw-ontwikkeling Willemstad Oost vast te stellen.
 2. In te stemmen met het aangaan van de intentieovereenkomst voor dit project, onder voorbehoud van goedkeuring door de gemeenteraad van het onder 1 genoemde startdocument.

De gemeenteraad wordt voorgesteld het startdocument, met daarin de gemeentelijke kaders, vast te stellen voor de ontwikkeling van woningbouw aan de oostzijde van Willemstad. Met deze nieuwbouwontwikkeling kan worden voorzien in de woningbouwbehoefte van Willemstad.
Na vaststelling van het startdocument en de ondertekening van de overeenkomst, start de volgende fase van het project, het onderzoek naar de haalbaarheid. Ontwikkelaar Novaform moet aantonen dat de realisatie van woningbouw ruimtelijk, financieel en maatschappelijk haalbaar is. Het resultaat van het haalbaarheidsonderzoek wordt uiteindelijk aan de gemeenteraad ter besluitvorming voorgelegd. Voor de initiatieffase wordt de samenwerking tussen Novaform en de gemeente vastgelegd in een intentieovereenkomst.

Samenwerkingsovereenkomst Water- en Klimaatkring West 2022-2026

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de ‘Samenwerkingsovereenkomst Water- en Klimaatkring West' waarin een regionale netwerksamenwerking in (afval)waterbeheer wordt voortgezet met de partners uit de Waterkring West, bestaande uit gemeenten Bergen op Zoom, Halderberge, Moerdijk, Roosendaal, Steenbergen en Woensdrecht, waterschap Brabantse Delta en drinkwaterbedrijven Brabant Water en Evides;
 2. In te stemmen met het jaarplan 2022, inclusief de begroting;
 3. Wethouder C.J.A. van Dorst een volmacht te verlenen om namens het college de samenwerkingsovereenkomst te ondertekenen;
 4. De raad met de bijgevoegde raadsinformatiebrief informeren over de voortzetting van de samenwerking en het jaarplan 2022.

Het college heeft besloten om voor 4 jaar de samenwerking te verlengen met de Water- en Klimaatkring West. Water- en Klimaatkring West is een werkregio in het kader van het Delta-programma Ruimtelijke Adaptatie (DPRA). In de werkregio werken gemeenten, waterschap en waterbedrijven al sinds 2014 samen in en aan de waterketen. Gemeenten, waterschap en waterbedrijven staan voor serieuze opgaven ter verbetering van het beheer van de waterketen, inclusief het grondwater. Door de afgelopen jaren slim samen te werken, is er structureel en substantieel optimalisatie in het beheer en onderhoud van de waterketen mogelijk gemaakt. Dit staat ook de komende periode centraal in de samenwerking. Het doel hierbij is om de beheertaken in de waterketen verder te professionaliseren en de (personele) kwetsbaarheid te verminderen. Zeer actueel in de waterketen is klimaat en klimaatadaptatie, het inzichtelijk maken van kwetsbaarheden voor weersextremen, worden hiervoor ambities en beleid vastgesteld en worden de benodigde maatregelen genomen. Dit met als doel om de regio klimaatbestendig en waterrobuust te maken, zodat we in 2050 goed om kunnen gaan met het steeds vaker voorkomend extreem weer en voorbereid zijn op watertekorten, wateroverlast, overstromingsrisico’s en een warmer klimaat.