8 maart 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering

Details van de vergadering
Bevat 8 maart 2022 - Besluitenlijst B&W-vergadering
Datum: 08 maart 2022
Locatie: Gemeentehuis, kamer 1.59
Aanwezig:
A.J. Moerkerke burgemeester
ir. J.C. Slagboom gemeentesecretaris
D.J. Brummans wethouder
A.M.J. Dingemans MEd wethouder
C.J.A. van Dorst MBA wethouder
E. Schoneveld wethouder

Agendapunten

Vaststelling besluitenlijst B&W-vergadering van 22 februari 2022

Het college besluit:
De besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Vaststelling vertrouwelijke besluitenlijst B&W-vergadering van 22 februari 2022

Het college besluit:
De vertrouwelijke besluitenlijst ongewijzigd vast te stellen.

Verlenging aanvraagtermijn nadere regel subsidie ventilatie schoolgebouwen

Het college besluit:
In te stemmen met de ‘Nadere regel tot wijziging van de nadere regel subsidie ventilatie schoolgebouwen in verband met het verlengen van de aanvraagtermijn’.

De Minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening heeft op 28 januari 2022 de sluitingsdatum van de aanvraagtermijn voor aanvragen voor specifieke uitkering ventilatie in schoolgebouwen (SUVIS) gewijzigd van 31 januari 2022 in 30 april 2022 voor de gemeente, omdat landelijk het beschikbare budget nog niet volledig benut is. Het college heeft op 11 januari 2022 vastgesteld de Nadere regel subsidie ventilatie schoolgebouwen vastgesteld, op grond waarvan schoolbesturen 30% subsidie kunnen aanvragen bij het college tot en met 31 januari 2022. Aangezien landelijk de minister de aanvraagtermijn voor de gemeente verlengd heeft tot en met 30 april 2022, heeft het college besloten om deze termijn ook te hanteren in de Nadere regel subsidie ventilatie schoolgebouwen voor de schoolbesturen.

Wijziging machtiging ondertekening Subsidieregeling ‘Moerdijk Klimaatbestendig’

Het college besluit:

 1. Een beslissing op de subsidieaanvragen te mandateren aan de adviseur water.
 2. Het hiertoe verleende mandaat aan de teamleider Openbare Ruimte d.d. 14 december in te trekken

19 Oktober jl. is ingestemd met het opstellen van de subsidieregeling ‘Moerdijk Klimaatbestendig’.Vervolgens is op 14 december de subsidieregeling vastgesteld en is de teamleider van team Openbare Ruimte gemandateerd voor de ondertekening. In de praktijk is dit een onnodig extra administratieve stap. Daarom kiest het college voor efficiëntie en minder administratieve druk en mandateert de adviseur water voor het beslissen op de subsidieaanvragen.

Beëindiging subsidierelatie Senioren Adviesraad Moerdijk

Het college besluit:

 1. De subsidierelatie met Senioren Adviesraad Moerdijk per 2023 te beëindigen
 2. De Senioren Adviesraad Moerdijk uit de bijlage van gemeentebegroting te halen vanaf 2023
 3. De Senioren Adviesraad Moerdijk te informeren over dit besluit

De Senioren Adviesraad Moerdijk (SAM) is opgericht als vertegenwoordiging en verbinding tussen de verschillende seniorenraden die actief zijn in de kernen van de gemeente Moerdijk. Om deze taken uit te voeren heeft de SAM jaarlijks €2.500,- subsidie ontvangen. Uit overleg met de SAM en reactie van verschillende seniorenraden komt naar voren dat de activiteiten die de SAM ontplooit niet de jaarlijkse subsidie rechtvaardigt. Een groot deel van de verleende subsidie staat ongebruikt op de bankrekening. Daarnaast is onvoldoende duidelijk wat de meerwaarde is van de SAM. Het college heeft daarom besloten om vanaf 2023 te stoppen met het subsidiëren van de SAM. Het college gaat er vanuit dat de SAM de reeds ontvangen subsidiegelden blijft inzetten voor de doelen van de SAM zoals die statutair zijn vastgelegd.

Regeling Opleidingsactiviteiten gemeente Moerdijk 2022

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de Regeling Opleidingsactiviteiten gemeente Moerdijk 2022 en deze vast te stellen met ingang van 1 maart 2022;
 2. De Regeling Opleidingsactiviteiten gemeente Moerdijk 2022 na een periode van twee jaar te evalueren.

Op 14 december 2021 heeft het college van B&W ingestemd, onder voorbehoud van instemming van de Ondernemingsraad, met de regeling Opleidingsactiviteiten gemeente Moerdijk 2022. Op 14 december 2021 is de regeling aan de OR gepresenteerd. Op 23 december 2021 heeft de OR gereageerd op dit voorstel en aangegeven dat er nog vragen zijn voordat de OR kan overgaan tot instemming. Naar aanleiding van deze vragen is een nuancering aangebracht in de woordkeuze van de categorieën, zodat de regeling beter aansluit bij de bedoeling van de afspraken in de CAO Gemeenten.

Gymvergoedingen primair onderwijs 2022

Het college besluit:

 1. In te stemmen met de vergoedingen voor bekostiging gymnastiekklokuren voor 2022 primair onderwijs aan:
  1. Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant: € 14.318,--;
  2. De Waarden – Stichting voor confessioneel basisonderwijs: € 89.538,--;
  3. Borgesiusstichting: € 8.577,--.
 2. De vergoedingen van beslispunt 1, totaal ad € 112.433,--, ten laste te brengen van de productnummers en kostensoort van deze 20 scholen:
  1. 3 openbare basisscholen: productnummer 642000 – 43850: € 14.318,--;
  2. 16 bijzondere basisscholen: productnummer 642001 – 43850: € 87.835,--;
  3. 1 speciale school voor basisonderwijs: productnummer 642002 – 43850: € 10.280,--.

De gemeente dient de 19 basisscholen en de school voor speciaal basisonderwijs (Het Palet) jaarlijks een vergoeding ter beschikking te stellen voor het huren van een gymzaal voor de lichamelijke oefening van de leerlingen. Voor de berekening van de vergoeding heeft het college de ‘Beleidsregel voor bekostiging gebruik en vervoer naar gymnastiekruimte voor het basisonderwijs in de gemeente Moerdijk’ vastgesteld. Voor 2022 krijgen de schoolbesturen een totale vergoeding van € 112.433,--.

Uitvoeringsprogramma vitaal centrum Willemstad

Het college besluit:

 1. Het Uitvoeringsprogramma vitaal centrum Willemstad vast te stellen.
 2. Het doorzetten van de bijgevoegde raadsinformatiebrief over het Uitvoeringsprogramma vitaal centrum Willemstad naar uw gemeenteraad.

De gemeente Moerdijk investeert in vitale centra. De doelstelling van het programma vitale centra is dat Zevenbergen, Fijnaart, Klundert en Willemstad een bereikbaar en compact winkelhart hebben dat uitnodigt als ontmoetingsplaats, met een aantrekkelijk aanbod van detailhandel, horeca, cultureel – maatschappelijke – en recreatieve functies en evenementen.
Willemstad is benoemd als één van de vitale centra en heeft een belangrijke functie voor de inwoners van Willemstad, maar ook voor recreanten en toeristen die de vestingstad bezoeken. In samenwerking met belanghebbenden is het afgelopen jaar gewerkt aan een gebalanceerd uitvoeringsprogramma, waarin de belangrijkste projecten en acties zijn benoemd om de vitaliteit van het centrum te verbeteren voor zowel de korte – als lange termijn.

Regeling huisvesting arbeidsmigranten en eerste uitgifte vergunningen

Het college besluit:
Vast te stellen:

 1. De Regeling huisvesting arbeidsmigranten,
 2. Voor de eerste uitgifte van de vergunningen te bepalen dat:
  - Voor het hele grondgebied van de gemeente vergunningen uitgegeven kunnen worden
  - Maximaal voor de huisvesting van 1.500 arbeidsmigranten vergunningen worden verleend
 3. Als procedure de initiatieven eerst beoordelen op het ruimtelijk “afwegingskader passendheid omgeving” en vervolgens op de “regeling huisvesting arbeidsmigranten”.

In de Regeling huisvesting arbeidsmigranten wordt vastgesteld aan welke voorwaarden nieuwe huisvesting voor arbeidsmigranten moet gaan voldoen en op welke wijze de vergunningen uitgegeven gaan worden. Er worden voorwaarden gesteld aan de locatie, de huisvesting, het beheer, het betrekken van de omgeving en de meerwaarde van het plan.
We willen voor de eerste uitgifte vergunningen verlenen voor de huisvesting van maximaal 1500 arbeidsmigranten, verspreid over de gemeente. Deze initiatieven gaan we toetsen aan de voorwaarden van het afwegingskader passendheid omgeving en van de regeling huisvesting arbeidsmigranten. We vragen hierbij de provincie om advies en informeren de betreffende gebiedstafels. De beste initiatieven – tot maximaal 1500 arbeidsmigranten en passend bij de kern - kunnen een omgevingsvergunning gaan aanvragen.

Principe verzoek tijdelijke verruiming terrassen horecaondernemers gemeente Moerdijk

Het college besluit:
In te stemmen met het principeverzoek van alle horecaondernemers in gemeente Moerdijk om toestemming voor het opnieuw tijdelijk verruimen van terras van 1 april tot 1 november 2022 onder dezelfde condities die in 2021 schriftelijk zijn vastgelegd met de ondernemers.

De horecaondernemers in de gemeente Moerdijk hebben moeilijke jaren gehad in 2020 en 2021 in verband met de coronapandemie en de daaraan gekoppelde landelijke coronamaatregelen. Periodes van beperkte en zelfs volledige sluiting wisselden elkaar af. In 2020 en 2021 heeft het college besloten om mee te werken aan verruimde terrassen om op die manier de ondernemer de gelegenheid te geven hetzelfde aantal gasten te kunnen ontvangen maar dan op de verplichte 1,5 meter afstand. Deze verruiming is zowel door ondernemers als bezoekers gewaardeerd. Voor omwonenden en gebruikers van omliggende panden was er, ondanks soms wat (ruimtelijke) overlast, vooral ook begrip en coulance. Per saldo nam het aantal bezoekers immers niet toe. Nu het volledige coronamaatregelenpakket voor de horeca is komen te vervallen, is geen sprake meer van een uitzonderlijke situatie die de extra terrasruimte rechtvaardigt. Het toestaan van extra terrasruimte zonder 1,5 meter maatregels zorgt voor meer druk op de openbare ruimte en daarmee het woon- en leefklimaat. Desondanks wenst het college de horecaondernemers nog eenmaal tegemoet te komen aan hun wens om in 2022 een groter terras te mogen exploiteren onder dezelfde condities als in 2021. Er is geen sprake van een precedentwerking voor de hierna volgende jaren als de coronapandemie uitdooft en er geen nieuwe maatregelen voor de horeca meer komen.

Principe verzoek horecaondernemers Markt 5,6,7,8,9,12 en 13 (horecaplein) Zevenbergen

Het college besluit:

 1. Niet in te stemmen met het principeverzoek om toestemming voor het plaatsen van grotere terrassen jaarlijks van 1 maart tot 1 november op het horecaplein;
 2. Niet in te stemmen met het verzoek om geen kermisattracties te plaatsen op het horecaplein tenzij het passend is bij de gewenste permanente uitbreiding van terrassen;
 3. Niet in te stemmen met het verzoek om geen marktkramen meer te plaatsen op het horecaplein;
 4. In te stemmen met het verzoek om geen leges in rekening brengen, ook niet voor de eventueel benodigde ontheffing artikel 35 Alcoholwet bij evenementen (reeds besloten op 15 februari 2022).

De horecaondernemers aan het horecaplein in Zevenbergen hebben verzocht om medewerking te verlenen aan het permanent verruimen van hun terrassen. Dat zou betekenen dat er geen ruimte (meer) is voor weekmarkt, kermis en evenementen.

Daarnaast zou de beleving van de verbinding tussen de Markt, het horecaplein en de trappen naar het water grotendeels verdwijnen. Aan de bestrating is goed te zien dat deze twee belangrijke gebieden in de openbare ruimte van het centrum van Zevenbergen bedoeld met elkaar verbonden zijn. Niet alleen om erover heen te fietsen, te ontmoeten maar ook voor festiviteiten. Een centrumhart waar iedereen zich thuis voelt. Met het permanent vergroten van de terrassen wordt afbreuk gedaan aan het zorgvuldig integraal en interactief opgestelde definitief ontwerp (DO) inrichtingsplan voor het centrum van Zevenbergen waarin recht is gedaan aan alle belangen. Het college heeft niet ingestemd met dit verzoek.

Principe verzoek van de horecaondernemers Bovenkade 1 (Bellevue) Benedenkade 9 (’t Pumpke) Benedenkade 11 (Anno1610) en Benedenkade 12 (Wapen van Willemstad) Willemstad

Het college besluit:
Niet in te stemmen met het principeverzoek om toestemming voor het permanent plaatsen van terrassen op het (gehele) grasveld ‘De Parade’ voor het oude raadhuis in Willemstad.

De horecaondernemers Bovenkade 1 (Bellevue) Benedenkade 9 (’t Pumpke) Benedenkade 11 (Anno1610) en Benedenkade 12 (Wapen van Willemstad) te Willemstad hebben verzocht om medewerking te verlenen aan het permanent verruimen van hun terrassen door gebruikmaking van het grasveld ‘De Parade’ voor het oude raadhuis te Willemstad. Het initiatief is in strijd met onder andere het bestemmingsplan en de nadere regels terrassen. Daarbij wil het college dit prominent gelegen stukje openbare ruimte beschikbaar houden voor niet commerciële dagrecreatie. Het college heeft daarom niet ingestemd met dit verzoek.