Gebiedsvisie buitengebied

Het buitengebied is aan ontwikkeling en verandering onderhevig. Agrarische bedrijven nemen in aantal af, maar de bestaande bedrijven groeien in omvang. Ook functies die van oorsprong niet aan het buitengebied gebonden zijn krijgen een plek. De kwaliteit van het landschap is zeer waardevol en moet behouden worden.

De gemeente gaat aan de slag met een visie voor het behoud en de versterking van de kwaliteit van het buitengebied: de gebiedsvisie. Deze gebiedsvisie bestaat uit twee delen: het landschapskwaliteitsplan en een deelvisie bebouwingsconcentraties en kernrandzones.

In het landschapskwaliteitsplan wordt op basis van grondige analyse een visie op (de verschillende delen van) ons landschap omschreven. De deelvisie bebouwingsconcentraties en kernrandzones legt aan de hand van een ruimtelijke analyse de ontwikkelingsruimte vast.

Hiermee ontstaat een handreiking die bij ruimtelijke ontwikkelingen de basis vormt voor de verplichte landschappelijke kwaliteitsverbetering.