PlanMER (Milieueffectrapportage)

De gemeente Moerdijk werkt aan nieuw bestemmingsplan Buitengebied. Ten behoeve van dit nieuwe bestemmingsplan moet ook een milieueffectrapport, een zogenaamde PlanMER worden opgesteld. Dit is nodig omdat het nieuwe bestemmingsplan het kader biedt voor mogelijke m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten. Dit zijn activiteiten, waarvoor bij nadere uitwerking een m.e.r. nodig is of kan zijn. Daarbij gaat het onder andere om ontwikkelingsruimte voor de aanwezige veehouderijen.

Daarnaast zal (indien nodig) een Passende beoordeling worden uitgevoerd. Een Passende beoordeling is aan de orde indien mogelijk significant negatieve effecten kunnen optreden op omliggen Natura2000-gebieden.

In de nabijheid van het plangebied ligt Natura 2000-gebied Biesbosch. In de Natuurbeschermingswet 1998 is vastgelegd dat voor plannen die mogelijk leiden tot significant negatieve effecten op Natura 2000-gebieden een zogenaamde ‘passende beoordeling’ noodzakelijk is. Met name uitbreiding van veehouderijen kan negatieve effecten hebben op Natura 2000-gebieden (uitstoot van stikstof), indien de betreffende Natura 2000-gebieden gevoelig zijn voor stikstof.

De eerste stap om te komen tot een planMER is het opstellen van de Notitie Reikwijdte en Detailniveau. Deze notitie geeft onder meer een beschrijving over waarom het plan wordt opgesteld, op welk plangebied het plan van toepassing is en welke milieuaspecten worden beoordeeld (reikwijdte) en wat het schaalniveau van deze beoordeling is (mate van detail). De Notitie Reikwijdte en Detailniveau heeft ter inzage gelegen van 14 juli 2016 tot en met 24 augustus 2016. Op de notitie zijn drie zienswijzen ingediend. Deze zienswijzen worden betrokken bij het daadwerkelijke onderzoek naar de milieuaspecten, het planMER.

Het ontwerpbestemmingsplan Buitengebied zal naar verwachting medio 2017, tezamen met het definitieve milieueffectrapport ter visie worden gelegd. De onafhankelijke Commissie voor de m.e.r. brengt dan tevens advies uit over het planMER.

Documenten