Arenadebat 2 (18 februari 2016): uitgangspunten voor de visie

Op donderdag 18 februari 2016 vond het tweede Arenadebat plaats voor de visie op het buitengebied van Moerdijk. Daarbij werden door de klankbordgroep en de raadsleden uitgangspunten besproken.

Verslag

Er was een mooie opkomst bij het 2e arenadebat voor het nieuwe bestemmingsplan buitengebied. Iedereen was uitgenodigd om mee te praten met de raadsleden en klankbordgroep over de uitgangspunten voor de visie. De opzet werd net als bij het eerste arenadebat positief ervaren door de aanwezigen! Bekijk hier de ingevulde 'flappen' van de avond: verslag arenadebat 2 (pdf, 1.5 MB)

Achtergronddocumenten

Voor het debat zijn enkele achtergronddocumenten gebruikt. Deze treft u hieronder aan. Deze documenten zijn nog in bewerking en werden daarom ook niet ter discussie gesteld. Maar ze gaven wel een beeld van de voorbereidingen van de visie en het bestemmingsplan buitengebied. Dit betreft:

1. Ruwbouw versie van het Landschapskwaliteitsplan

Het landschapskwaliteitsplan beschrijft de onderscheiden kwaliteiten per landschappelijk deelgebied en geeft ontwerprichtlijnen voor de wijze waarop ontwikkelingen hieraan kunnen bijdragen. Het landschapskwaliteitsplan krijgt dus enkel een functie voor de landschappelijke inpassing en de versterking van de kernkwaliteiten van het buitengebied van Moerdijk.
Dit betreft nadrukkelijk een tussenversie die nog in bewerking is. Maar het geeft wel een beeld van hetgeen beoogd wordt met het Landschapskwaliteitsplan.

2. Concept kaart bebouwingsconcentraties

Door het aanwijzen van bebouwingsconcentraties kunnen in die gebieden ruimere mogelijkheden voor functieverandering worden opgenomen, evenals het toevoegen van nieuwe bebouwing, mits dit bijdraagt aan de versterking van de kwaliteiten van die bebouwingsconcentraties. Een bebouwingsconcentraties kan een kernrandzone zijn of een cluster van bebouwing of een bebouwingslint.
Aanwijzing van bebouwingsconcentraties kan alleen als daar een goede visie aan ten grondslag ligt. Deze visie gaat t.z.t. onderdeel uitmaken van het Landschapskwaliteitsplan.
Op basis van de analyse van het landschap zijn er inmiddels eerste ideeën over de aanwijzing van bebouwingsconcentraties. Deze zijn op deze kaart aangegeven, maar zijn nog onderwerp van nadere studie. Daarbij is gekeken naar het geldende bestemmingsplan Buitengebied, 1e herziening, waarin al bebouwingsconcentraties en kernrandzones zijn aangewezen. Tevens is gefocust op clusters van bebouwing bij kruispunten van wegen.

3. Beleidsinventarisatie Gemeente Moerdijk t.b.v. het bestemmingsplan buitengebied

Dit betreft een overzicht van beleid van de gemeente, de provincie en het rijk, die van invloed is op de op te stellen visie. Met name vormt de provinciale ruimtelijke verordening een belangrijk kader voor de nieuwe visie en het nieuwe bestemmingsplan.

4. Concept Notitie Reikwijdte en detailniveau t.b.v. het op te stellen planMER

Ten behoeve van het bestemmingsplan dient ook een milieueffectrapport (planMER) te worden opgesteld. De eerste stap in het proces voor het planMER is het opstellen van een notitie reikwijdte en detailniveau. Deze is in dit stadium al in concept opgesteld om te kunnen inschatten in hoeverre milieuaspecten van invloed zullen zijn op de visie en het bestemmingsplan buitengebied.
De concept Notitie Reikwijdte en detailniveau wordt nog besproken met de ambtelijke projectgroep. Na aanpassing wordt deze voorgelegd aan B&W en daarna officieel gepubliceerd. Dan kunnen er ook zienswijzen worden ingediend.

Documenten