Werkateliers buitengebied

De inzet van werkateliers (projectgroep, klankbordgroep) vormen naast de arenadebatten belangrijke stappen om thema’s te bespreken, de hoofdlijnen van de visie te formuleren en verder uit te werken.

Twee werkateliers hebben plaatsgevonden in januari 2016. De kennis vanuit het gebied is in deze werkateliers naar voren gebracht, waarmee de visie voor het buitengebied verder kan worden ingevuld. Net als bij het eerste arenadebat bleek ook in de werkateliers de behoefte om de agrarische sector veel ontwikkelruimte te bieden.

In het volgende arenadebat (18 februari 2016) komt bureau BugelHajema terug op de ingebrachte gebiedskennis.