Voorontwerp bestemmingsplan buitengebied

De visie vormt samen met de inventarisatie de basis voor het bestemmingsplan. De inventarisatie leidt tot een voorstel voor een bestemming per adres. Het geldende bestemmingsplan, vergunningsgegevens en enquêtes zijn hiervoor een belangrijke basis.

De visie is het maatgevende document om nieuwe initiatieven te kunnen afwegen. Delen van ‘de bekende toekomst’ moeten worden vertaald naar een afwijkings- of wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht worden aan uitbreiding van een agrarisch bedrijf, nevenfuncties of aan mogelijkheden voor functieverandering van vrijkomende agrarische gebouwen.

De hoofdlijnen van de bestemmingsplansystematiek zijn in het 4e Arenadebat op 8 september 2016 besproken. Met behulp van deze inbreng wordt in het vervolgproces het voorontwerp bestemmingsplan vormgegeven.
Voorafgaand aan de ter inzage legging van het voorontwerp bestemmingsplan wordt ieder adres aangeschreven met het resultaat van de inventarisatie. Na deze aanschrijving bestaat de mogelijkheid om tijdens de tafeltjesbijeenkomsten dit resultaat te bespreken.

Documenten