Inspraak en vooroverleg buitengebied

Het ontwikkelen van een bestemmingsplan doorloopt verschillende fasen. In de procedure is eerst sprake van een voorontwerpbestemmingsplan. Wanneer dat ter inzage wordt gelegd kan iedereen daarover een inspraakreactie indienen. Daarnaast wordt tijdens de ter inzage legging overleg gepleegd met diverse instanties zoals het Rijk, de provincie en het waterschap.

De verwerking van al de ingekomen reacties leidt tot het aanpassen van het voorontwerp tot ontwerpbestemmingsplan. Dat plan wordt, samen met het planMER, 6 weken ter inzage gelegd. Dit is de start van de ‘formele procedure’. In die periode kunnen zienswijzen bij de gemeenteraad worden ingediend.

Na de beantwoording van de zienswijzen worden deze verwerkt in het bestemmingsplan. Eenieder die een zienswijze heeft ingediend heeft de mogelijkheid om deze bij een hoorzitting met de Raadscommissie toe te lichten. Daarna zal het bestemmingsplan al dan niet gewijzigd door de Raad worden vastgesteld. Na de vaststelling gaat het bestemmingsplan wederom ter inzage en kan er nog beroep worden ingesteld bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het voorontwerp bestemmingsplan wordt begin 2017 ter inzage gelegd. De ter inzagelegging van het ontwerpbestemmingsplan is gepland direct na de zomer van 2017. De vaststelling van het bestemmingsplan kan dan plaatsvinden in het eerste kwartaal van 2018.