Actualisatie bestemmingsplan – fase 1: inventarisatie

Voorafgaand aan het opstellen van een nieuw bestemmingsplan wordt uitvoerig nagegaan hoe het buitengebied momenteel gebruikt wordt. Daarvoor zetten we het toegestane gebruik (huidige bestemmingsplan) af tegen het geconstateerde, daadwerkelijke gebruik. Verder kijken we naar de huidige bebouwing en vergelijken dat met het huidige bestemmingsplan. Niet in alle gevallen komt één en ander met elkaar overeen. Deze verschillen worden verder uitgezocht. Het resultaat van de inventarisatie wordt meegenomen in de verdere aanloop naar het opstellen van het bestemmingsplan.

Terugkoppeling Enquête

In maart 2014 is per post een enquête verzonden naar alle inwoners met een agrarisch of agrarisch-aanverwante bestemming. Informatie is verzameld over de huidige bedrijfsvoering en over eventuele toekomstige wensen of uitbreidingsplannen. Deze informatie wordt gebruikt om inzicht te krijgen om een juiste bestemming op de percelen te leggen.