Veelgestelde vragen grondgebruik

1. Hoe weet de gemeente dat ik gebruik maak van gemeentegrond?

In opdracht van de gemeente is onderzocht welke stukken gemeentegrond door bewoners de afgelopen jaren al dan niet ten onrechte in gebruik zijn genomen. Door luchtfoto’s over kadastrale kaarten te leggen is, kwam naar voren dat het gebruik van het gemeentelijk perceel bij een ‘aangrenzende bewoner’ ligt.

2. Kom ik in aanmerking voor het kopen of huren van een stukje grond?

Indien zich grenzend aan uw perceel een strook gemeentegrond bevindt, dat aan de gestelde uitgiftecriteria voldoet en er zich geen beperkingen voordoen, komt de grond voor uitgifte in aanmerking. Of de gemeentegrond die u in gebruik heeft in aanmerking komt voor verhuur of verkoop leest u terug in onze brief. Indien u nog geen brief van ons heeft ontvangen, dan kunt u contact met ons opnemen. 

3. Welke prijzen hanteert de gemeente?

Het college van B&W heeft de verkoopprijs per m2 vastgesteld op een bedrag van € 80,- per m2. Dit is vastgesteld in de Nota Grondbeleid 2013-2016.  Het hanteren van een vaste verkoopprijs ongeacht de ligging wordt tijdens het project gehandhaafd. Stroken die groter zijn dan 150 m2 vallen qua oppervlakte niet meer binnen het project. Het regelen van het gebruik van dergelijke stroken grond wordt per geval beoordeeld op basis van een taxatie. Bij taxatie wegen we tevens het mogelijk toekomstig gebruik en de bestemming van de grond mee. Hierdoor ontstaat een marktconforme verkoopprijs.

Als de grond niet voor verkoop Als de grond niet voor verkoop in aanmerking komt of als de gebruiker van de in gebruik
genomen gemeentegrond de grond niet wil kopen, beoordeelt de gemeente of de grond voor verhuur in aanmerking komt.
De huurprijs voor dit soort grond ligt momenteel op € 1,54 per m2 per jaar. De gemeente hanteert voor het verhuren van gemeentegrond een minimum huurprijs van € 50,- per jaar.

4. Ik huur nu een stuk gemeentegrond, wat gebeurt daarmee?

Bestaande afspraken blijven gelden, het tarief wijzigt niet.

5. Ik wil mijn woning gaan verkopen, wat gebeurt er met de gemeentegrond?

Dat hangt van de specifieke situatie af. Wij verzoeken u contact op te nemen met de gemeente.

6. Als ik grond koop, met welke kosten moet ik dan rekening houden en hoe hoog zijn die?

Indien u grond koopt van de gemeente moet u rekening houden met de koopsom van de grond en de zogenaamde “kosten koper”. Dit zijn de kosten van de notaris, overdrachtsbelasting van 2% en de kosten voor het Kadaster om de grond op uw naam te zetten.

7. Ik huur een woning van de woningcorporatie, kom ik ook in aanmerking voor het kopen van een stukje grond?

Voor huurders van een woning is het niet mogelijk grond aan te kopen. Aankoop van grond is alleen mogelijk door de eigenaar van het aangrenzende perceel als wordt voldaan aan de verkoopcriteria.

8. Ik huur een woning van een particuliere eigenaar, kom ik ook in aanmerking voor het kopen van een stukje grond?

Voor huurders van een woning is het niet mogelijk grond aan te kopen. Aankoop van grond is alleen mogelijk door de eigenaar van het aangrenzende perceel als wordt voldaan aan de verkoopcriteria.

9. Ik heb een brief ontvangen dat grond in gebruik is genomen, maar ik heb een gebruiksovereenkomst.

De mogelijkheid bestaat dat er in de brief die u hebt ontvangen ten onrechte staat dat u grond in gebruik heeft zonder dat er bij de gemeente een overeenkomst van bekend is. Indien u een gebruiksovereenkomst heeft voor het desbetreffende perceel, verzoeken wij u contact op te nemen met de gemeente en een kopie van deze gebruiksovereenkomst te laten zien.

10. Gaat de gemeente de grond terugeisen?

De gemeente beseft dat inwoners zich er niet altijd van bewust zijn dat hun tuin een stukje gemeentegrond bevat. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat de vorige huiseigenaar zich de grond heeft toegeëigend. Voor de gemeente is dat een extra reden om de kwestie vanuit een positieve invalshoek te benaderen en de grond zoveel mogelijk te koop aan te bieden. In sommige gevallen is dat niet mogelijk, bijvoorbeeld als op die plek belangrijke kabels of leidingen liggen of wanneer het een aantasting van de groenstructuur betreft. Indien verkoop niet mogelijk is en verhuur niet wenselijk wordt geacht, wordt het perceel terug in beheer bij de gemeente genomen. Daar waar nodig wordt overgegaan tot ontruiming.

11. Mag ik een tuinhuis plaatsen op de gemeentegrond als ik de grond koop?

Een eventuele uitbreiding van het perceel waarop uw woning zich bevindt, kan tot gevolg hebben dat er bebouwingsmogelijkheden ontstaan. Of er op de gemeentegrond gebouwd mag worden hangt af van het bestemmingsplan en andere publiekrechtelijke regels. U kunt hiervoor navraag doen bij het Vergunningenloket van de gemeente.

12. Ik ben van mening door verjaring eigenaar te zijn van de gemeentegrond

Verjaring is een juridisch vraagstuk. Om aan de vereisten van verjaring te voldoen, dient u minstens aan te tonen dat de gemeentegrond in kwestie voor een onafgebroken periode van minimaal 10 (verkrijgende verjaring) of 20 (bevrijdende verjaring) jaar in bezit is genomen. Een beroep op verjaring wordt door de gemeente aan de huidige rechtspraak hierover getoetst. Mocht u een geslaagd beroep kunnen doen op bevrijdende verjaring, dan dient u er rekening mee te houden dat de gemeente een schadevergoeding kan vorderen voor het verlies van eigendom van haar grond. De hoogte van deze schadevergoeding is gebaseerd op de huidige grondprijs van € 80,- per m². Voor meer uitleg omtrent het doen van een beroep op verjaring kunt u contact opnemen met de gemeente.