Inrichting stationsgebied Lage Zwaluwe

'Regionaal transferium als strategisch knooppunt voor verkeer en bedrijvigheid'

Het huidige station van Lage-Zwaluwe maakt een verlaten indruk. De belangrijkste kansen voor het gebied komen voort uit de strategische ligging aan de A16 en het spoor, en de relatie met het aan te leggen Logistiek Park Moerdijk en het havengebied. Als eerste als transferium (een op- en overstapplaats tussen auto, trein en bus) dat enerzijds aansluit op het Logistiek Park Moerdijk, het havengebied en de rest van de gemeente en dat anderzijds een strategische knooppunt vormt voor personenvervoer naar de Randstad, Breda en over de grens. Daarnaast wordt er een duidelijke verbinding gelegd met het Logistiek Park Moerdijk door logistieke supportdiensten een plek te bieden. Een derde mogelijke functie voor het stationsgebied is hoogwaardige bedrijvigheid.

Meer informatie?

Gemeente Moerdijk
Projectleider Job Dijkstra
Telefoon: 0168 - 37 36 00

Stand van zaken

De ontwikkeling van stationsgebied Lage Zwaluwe wordt onderzocht op haalbaarheid. Het onderzoek bestaat uit drie hoofdonderwerpen, namelijk de ruimtelijke, financiële en de maatschappelijke haalbaarheid.

Ruimtelijke haalbaarheid

Het college heeft op 2 mei 2017 ingestemd met de ruimtelijke haalbaarheid van het project, door middel van het instemmen met de haalbaarheidsstudie voor dit onderdeel. Dit besluit vormt de basis van de verdere studie naar de maatschappelijke & financiële haalbaarheid. De financiële haalbaarheid is onder andere afhankelijk van de afspraken die gemaakt worden met de grondeigenaren in het plangebied. En ook de omgeving wordt betrokken bij de studie naar de haalbaarheid.

Relatie met andere ontwikkelingen

Door de mogelijke komst van 2 windmolens in het projectgebied dient de ruimtelijke haalbaarheidsstudie opnieuw bekeken te worden, het ontwerp behoeft aanpassing. De 2 windmolens zijn het gevolg van de provinciale plannen om langs de Rijksweg A16 meerdere molens te plaatsen. Deze plannen voor windmolens zijn overigens nog niet definitief. Nadere info over de windmolens treft u hier: https://www.moerdijk.nl/Windenergie-A16  

Vervolg

Definitieve afspraken over de windmolens en LPM worden afgewacht alvorens het ontwerp voor stationsgebied Lage Zwaluwe verder op te pakken

Zodra er tussen Rijk, provincie, gemeente en grondeigenaren overeenstemming is over het (aangepaste) ontwerp zal er vervolg worden gegeven aan de haalbaarheidsstudie voor de aspecten financiële haalbaarheid en maatschappelijke haalbaarheid.

Documentatie

24 april 2017: Gebiedsvisie Stationsgebied Lage Zwaluwe