Colleges B&W en GS stemmen in met Moerdijk MeerMogelijk

Geplaatst: 2-6-2009

De plannen voor de gebiedsontwikkeling in Moerdijk zijn financieel haalbaar. Dat hebben gemeente Moerdijk en provincie Noord-Brabant vandaag in Zevenbergen bekend gemaakt. De colleges van B&W van Moerdijk en Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant hebben vandaag ingestemd met de ondertekening van de bestuursovereenkomst, waarin de afspraken over de financiën vastgelegd zijn tussen gemeente, provincie en Rijk. In navolging van beide colleges zal het Rijk naar verwachting op 18 juni a.s. haar instemming geven. Daarmee geven de drie partijen het startsein om het Logistiek Park Moerdijk en verbeteringen in de leefomgeving verder vorm te geven en uit te voeren. In juli worden de resultaten van het onderzoek behandeld in de gemeenteraad en Provinciale Staten.

Moerdijk MeerMogelijk bestaat uit een unieke combinatie van negen plannen die samen kansen bieden voor de economie én de leefomgeving. De opbrengst van de bedrijvigheid wordt deels aangewend voor leefbaarheid. Denk daarbij aan veiligheid, recreatie, natuur en woningbouw. Met de aanleg van een Logistiek Park van 150 hectare tussen de A16 en de A17 én een betere benutting van het huidige industrieterrein wordt een stevige groei van het aantal arbeidsplaatsen verwacht, naar schatting rond de 6.000 fte. Daarnaast komt er door het verplaatsen van bedrijven die dicht tegen de woonkernen staan, meer ruimte voor woningen en natuur. De Noordrand van Zevenbergen wordt opnieuw ingericht, onderdeel daarvan is de nieuwe rondweg die de kern Zevenbergen veiliger en leefbaarder zal maken.

Het bedrijf Caldic Chemie Productie uit Zevenbergen zal uiterlijk 2016 verplaatst zijn. Hiervoor hebben het bedrijf, provincie en gemeente dinsdag 2 juni de overeenkomst getekend. Provincie en gemeente verwerven de grond aan de Schansdijk in Zevenbergen, waarop momenteel Caldic haar activiteiten uitvoert. Het historisch karakter van het Waterfront in Moerdijk wordt in ere hersteld. Ook de overige aangewezen kernen zullen verkeersveiliger worden en ontlast worden van geluids- en trillingshinder.

Sluitende businesscase

Eind 2007 tekenden gemeente Moerdijk, provincie Noord-Brabant en Rijk een intentieovereenkomst om te onderzoeken of ze de plannen kunnen realiseren. In deze overeenkomst is de afspraak vastgelegd dat Moerdijk MeerMogelijk alleen vervolg krijgen als één sluitende businesscase kon worden gemaakt voor drie van die negen projecten.

 1. Ontwikkeling Logistiek Park Moerdijk, 2. Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen en 3. Inrichting Waterfront Moerdijk.

De kosten voor de Herontwikkeling Noordrand Zevenbergen én de bijdrage aan het Waterfront Moerdijk (10,5 mln.) blijken te kunnen worden gedekt uit:

 • Bijdragen Rijk en provincie aan totale gebiedsontwikkeling (25,2 mln.)
 • Extra bijdrage Rijk voor Noordrand Zevenbergen (12 mln.)
 • Bijdrage gemeente aan provincie voor verwerving Caldic-grond (6 mln.)
 • Grondexploitatie Logistiek Park Moerdijk (resterend benodigd bedrag)

Daarmee:

 • Zekerheid over verplaatsing Caldic-chemie uiterlijk 1 januari 2016
 • Ontwikkeling Noordrand Zevenbergen
 • Herontwikkeling van de volledige haven van de kern Moerdijk
 • Afspraken ook over de overige 6 plannen van Moerdijk MeerMogelijk

Verregaand duurzaam karakter Logistiek Park Moerdijk

Het Logistiek Park Moerdijk krijgt een hoogwaardig, vernieuwend, duurzaam en innovatief karakter en moet op gebiedsniveau de noodzakelijke randvoorwaarden scheppen om te kunnen voldoen aan het gewenste energie- milieu- en duurzaamheidsconcept. Dit zal als kader meegenomen worden in de planologische procedures.

Het Logistiek Park krijgt een vrij uniek karakter in Nederland om vier redenen:

 1. Het betreft een specifiek logistiek terrein geheel voor één specfieke logistieke doelgroep: Deze bedrijven richten zich op Value Added Logistics en verzorgen bijvoorbeeld assemblage, ompakking, montage, reparatie en bedrukking van producten.
 2. Het Logistiek Park vormt via de aanleg van een interne baan een eenheid met het bestaande industrieterrein. De strategische ligging van de haven van Moerdijk wordt hierdoor optimaal benut. Er is een perfecte aansluiting van vervoer.
 3. Er is multimodaal transport mogelijk: diep vaarwater, spoor en weg
 4. Er zijn verregaande ambities en harde eisen voor duurzame opzet, niet alleen op gebouwniveau, maar voor het hele terrein; de lijn van cradle to cradle wordt gehanteerd.

Bewoners

Er moeten ongeveer 25 huishoudens verhuizen voor de aanleg van het Logistiek Park Moerdijk. De bewoners zijn dinsdagavond 2 juni over het besluit van de colleges ingelicht.

Vervolg

Rijk, provincie en gemeente zorgen gezamenlijk voor de daadwerkelijke realisatie van de plannen. Voor de leefbaarheidsprojecten zal met name de gemeente zorgdragen. Voor de ontwikkeling van het Logistiek Park zal een organisatie worden opgericht die zorg gaat dragen voor de operationele voorbereiding en realisatie van het Logistiek Park. Hiervoor worden verkennende gesprekken gevoerd met private partijen, grondeigenaren, het Havenschap Moerdijk en indien nodig andere partijen.

Planning

Bij definitief akkoord door gemeenteraad en Provinciale Staten zullen vanaf medio 2009 de ruimtelijke procedures worden opgestart. De eerste bedrijven kunnen zich vanaf 2013 in het Logistiek Park Moerdijk vestigen. Het gehele project Moerdijk MeerMogelijk loopt tot 2025. Behandeling in Provinciale Staten en gemeenteraad vindt plaats op respectievelijk 10 juli en 16 juli a.s.