Commissie voor de m.e.r. bezocht Logistiek Park Moerdijk

Geplaatst: 20-10-2009

Op 15 oktober bezocht de Commissie voor de milieueffectrapportage (Commissie m.e.r.) het plangebied voor het Logistiek Park Moerdijk, ten zuiden van het knooppunt Klaverpolder. De Commissie m.e.r. is een onafhankelijke partij, die deskundig advies uitbrengt aan de provincie over de richtlijnen waaraan een milieueffectrapportage moet voldoen. In dit advies geeft de Commissie ook aan welke milieuaspecten volgens de Commissie onderzocht moeten worden in de milieueffectrapportage.

De Commissie zal vooral aandacht vragen voor effecten van verkeersveranderingen, de landschappelijk inpassing van het park en de mogelijkheden voor duurzaam ontwikkelen. Door het bezoek vormt de Commissie zich een goed beeld van het gebied. Voor haar advies baseert de Commissie zich verder onder andere op de startnotitie en op ingediende zienswijzen.

De milieueffectrapportage wordt gemaakt om goede keuzes te kunnen maken in het uiteindelijke ontwerp van het Logistiek Park en om het milieu een volwaardige plaats te geven in de besluitvorming.

De startnotitie kunt u op de website van moerdijkmeermogelijk downloaden. U kunt tot uiterlijk 30 oktober zienswijzen aanbieden aan de provincie. Stuurt u deze, onder vermelding van 'Inspraak Startnotitie Logistiek Park Moerdijk', aan:
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant
T.a.v. de heer drs. J.H.A.M. van der Wijst
Postbus 90151
5200 MC 's-Hertogenbosch

Hier vindt u meer informatie over het proces van zowel het inpassingsplan als de milieueffectrapportage.