Functionele analyse statonsgebied Lage Zwaluwe gereed

Geplaatst: 15-3-2011

Het Moerdijkse college van B en W heeft in het kader van Moerdijk MeerMogelijk een functionele analyse laten maken voor het Stationsgebied Lage Zwaluwe. Uit de analyse blijkt dat het stationsgebied drie nieuwe functies moet krijgen: als transferium, vestigingsplaats van logistieke supportdiensten en van hoogwaardige bedrijvigheid.

Stationsgebied optimaal benutten

Eén van de plannen binnen het project Moerdijk MeerMogelijk is de ontwikkeling van het Stationsgebied Lage Zwaluwe. In de afgelopen jaren zijn diverse verkenningen uitgevoerd naar het ruimtelijk en functioneel programma voor het gebied. Om de mogelijkheden goed in beeld te brengen en te onderbouwen is een functionele analyse opgesteld. Stogo onderzoek + advies kreeg de opdracht om in kaart te brengen welke invulling en functies het Stationsgebied Lage Zwaluwe moet krijgen om de potentie van de locatie optimaal te benutten. De belangrijkste kansen voor het gebied komen voort uit de strategische ligging aan de A16 en het spoor, en de relatie met het aan te leggen Logistiek Park Moerdijk (LPM) en het havengebied.

Drie passende functies

De functionele analyse stuurt aan op het benutten van het stationsgebied voor drie functies. Als eerste als transferium (een op- en overstapplaats tussen auto, trein en bus) dat enerzijds aansluit op het LPM, het havengebied en de rest van de gemeente en dat anderzijds een strategische knooppunt vormt voor personenvervoer naar de Randstad, Breda en over de grens. Zo'n transferium biedt ook plaats voor bijvoorbeeld een restaurant of hotel- en congresfaciliteiten. En natuurlijk voldoende parkeervoorzieningen. Daarnaast wordt er een duidelijke verbinding gelegd met het LPM door logistieke supportdiensten een plek te bieden. Een derde mogelijke functie voor het stationsgebied is hoogwaardige bedrijvigheid, waarbij de nadruk ligt op het creëren van arbeidsplaatsen, efficiënt grondgebruik (door bijvoorbeeld meerlaags te bouwen) en optimaal gebruik van de strategische positie van het stationsgebied.

Op weg naar een kaderdocument

De functionele analyse biedt input voor een op te stellen kaderdocument, waarin de doelstellingen, planning en fasering uiteengezet worden. In de tweede helft van 2011 neemt de gemeenteraad een besluit over dit kaderdocument.

De ontwikkeling van Stationsgebied Lage Zwaluwe is onderdeel van het programma Moerdijk MeerMogelijk. Moerdijk MeerMogelijk bestaat uit negen plannen die samen gericht zijn op het verbeteren van de kwaliteit van de leefomgeving in Moerdijk-Oost in combinatie met het creëren van ruimte voor regionale en bovenregionale economie. In juli 2009 tekenden gemeente, provincie en Rijk een bestuursovereenkomst om deze plannen te kunnen realiseren.